Zápisnica č. 04/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 04/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18.04.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Ing. Milan Žabka, Ing. Janka Volková, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš

Neprítomný: Milan Miškóci
Ospravedlnený: Dušan Privalinec

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,40 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 04. v tomto roku, tridsiateprvé v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda schopné právoplatne sa uznášať.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrhy VZN:
a) o zmene a doplnení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
b) o podmienkach poskytovania odľahčovacej služby a o sume úhrady za odľahčovaciu službu, spôsobe jej určenia a platenia úhrady
5) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.12.2012
6) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2012
7) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2012
8) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012
9) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2012
10) Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012
11) Návrh na riešenie problematiky prenesených školských kompetencií v meste Kremnica
12) Mestský mládežnícky parlament v Kremnici a jeho podpora v meste
13) Dotácia na dieťa s trvalým pobytom v meste Kremnica navštevujúce CVČ mimo územia mesta Kremnica v školskom roku 2012/2013
14) Návrh na doplnenie komisie rozvoja školstva a práce s mládežou
15) Majetkové veci:
a) Návrh na uzavretie lízingovej zmluvy
b) Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Rudné Bane, š.p., Banská Bystrica
c) Žiadosť o odpredaj pozemku po predložení geometrického plánu- Mgr. art. Jan Janda a spol.
d) Žiadosť o ďalší prenájom objektu Čierna veža – Martin Varhaňovský
e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Horská služba Kremnické vrchy, Záchranná stanica HS, Kremnica
f) Zmena nájomnej zmluvy – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
g) Dodatok k zmluve o nájme – Orange Slovensko, a.s., Bratislava
h) Žiadosť v súvislosti so zmenou právnej formy podnikania – Ing. Boris Buček – SOLID
i) Žiadosť o prenájom pozemkov na umiestnenie informačného panelu – VOX-V, spol. s r.o.
j) Zverenie majetku Relax centra na Skalke do správy – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
k) Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
16) Blok informácií a správ:
a) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
b) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2012
c) O podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
d) O činnosti primátorky mesta; činnosť mestského úradu za 1. štvrťrok 2013
17) Rôzne
18) Interpelácie
19) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková navrhla, aby bod 11) bol presunutý za bod 3). Poslankyňa Ing. Klára Popová navrhla za tento doplnený bod doplniť bod) prehlasovanie uznesenia o zrušení odmien. Poslanec Mgr. Igor Kríž navrhol vypustiť bod 4) b) z rokovania.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňovacích návrhoch v celku.
Poslanci svojim hlasovaním zmenu programu jednohlasne prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh na riešenie problematiky prenesených školských kompetencií v meste Kremnica
5) Mestský mládežnícky parlament v Kremnici a jeho podpora v meste
6) Prehlasovanie uznesenia o zrušení odmien
7) Návrhy VZN:
a) o zmene a doplnení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
b) o podmienkach poskytovania odľahčovacej služby a o sume úhrady za odľahčovaciu službu, spôsobe jej určenia a platenia úhrady
8) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.12.2012
9) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2012
10) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2012
11) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012
12) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2012
13) Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012
14) Dotácia na dieťa s trvalým pobytom v meste Kremnica navštevujúce CVČ mimo územia mesta Kremnica v školskom roku 2012/2013
15) Návrh na doplnenie komisie rozvoja školstva a práce s mládežou
16) Majetkové veci:
a) Návrh na uzavretie lízingovej zmluvy
b) Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Rudné Bane, š.p., Banská Bystrica
c) Žiadosť o odpredaj pozemku po predložení geometrického plánu- Mgr. art. Jan Janda a spol.
d) Žiadosť o ďalší prenájom objektu Čierna veža – Martin Varhaňovský
e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Horská služba Kremnické vrchy, Záchranná stanica HS, Kremnica
f) Zmena nájomnej zmluvy – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
g) Dodatok k zmluve o nájme – Orange Slovensko, a.s., Bratislava
h) Žiadosť v súvislosti so zmenou právnej formy podnikania – Ing. Boris Buček – SOLID
i) Žiadosť o prenájom pozemkov na umiestnenie informačného panelu – VOX-V, spol. s r.o.
j) Zverenie majetku Relax centra na Skalke do správy – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
k) Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
17) Blok informácií a správ:
a) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
b) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2012
c) O podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
d) O činnosti primátorky mesta; činnosť mestského úradu za 1. štvrťrok 2013
17) Rôzne
18) Interpelácie
19) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ivan Petráš, Viera Mišíková
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Norbert Boldiš
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Poslanec Mgr. Igor Kríž navrhol presunúť bod 12) za preložený bod) problematiky riešenia prenesených školských kompetencií. Poslanci zmenu v programe prijali.

Za zapisovateľku zápisnice určila Zuzanu Lanckovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Kláru Popovú a Ing. Milana Žabku.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa, či majú poslanci otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 46/1304
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh na riešenie problematiky prenesených školských kompetencií v meste Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanec Marián Vojtko ako predseda komisie vysvetlil, že na poslednom MsZ bola určená postupnosť krokov, z ktorých by mali vzísť riešenia. Informoval, že na školskej komisii sa vyjasnila situácia a pripravené je uznesenie. Školská komisia odporúča toto uznesenie po jeho konzultácii s riaditeľmi a rodičmi, ktorí boli na školskej komisii. Poslanec Ing. Milan Žabka sa vyjadril, že táto téma je tu už 6 až 7 rokov. Nikto na toto zlučovanie netlačil, ale už dva roky sa nič v tomto neudialo. So zlúčením škôl podľa neho nie je stotožnené vedenie mesta. Primátorka mesta deklarovala, že po predchádzajúcich skúsenostiach dáva od toho ruky preč. Pýta sa, kto iný ako zriaďovateľ má pristúpiť k tomuto rozhodnutiu. Nositeľom úlohy musí byť mesto, oddelenie školstva. Bol by alibizmus, ak by sa tento problém presunul na školskú komisiu a je presvedčený, že Mgr. Zlatošová dala maximálne podklady, ktoré poslanci požadovali. Informoval, že dohadovacie konanie je položka, ktorá nie je nárokovateľná, túto informáciu má overenú. Scenár podľa neho bude taký, že peniaze nebudú, nemožno sa na to spoliehať. Problém nie je len školstvo, ale aj Relax centrum, chodníky, cesty, oporné múry. Hospodársky výsledok mesta musí ísť z jednej kasy, čuduje sa, že sa nechali niektorí nie len učitelia, ale aj rodičia zaviesť určitým názorom ľudí, ktorí stále šíria okolo zlučovania škôl demagógiu. Škodíme tým nie len školám, ale deťom a ich rodičom. Pýta sa, prečo sa táto demagógia opakuje. Je len otázka času, kedy sa tento problém znovu vráti na stôl o rok, o dva. Príde k tomu, že nebudú peniaze, riaditelia budú krátiť úväzky, prepúšťať učiteľov, ktorí sú ekonomicky činní. Sedí tu preto, aby tento problém posunul ďalej. Poďakoval Mgr. Zlatošovej, ktorá vidí, že je to už všetko na hrane a vyzýva, aby tento problém vedenie mesta riešilo. Pri takomto probléme môžeme diskutovať, ale nastane určitý bod, kde diskusia končí a nikto nebude spokojný. Niekto to musí rozťať, tým niekým je mesto. RNDr. Zuzana Balážová doplnila, že sa vyjadrila, že nebude presviedčať verejnosť a odbornú verejnosť o zlučovaní škôl, pretože násilné zlučovanie škôl by nedopadlo dobre. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa ohradila, že na pracovnom stretnutí sa RNDr. Zuzana Balážová doslova vyjadrila, že dáva od toho ruky preč. Poslankyňa Viera Mišíková doplnila, že na takéto malé mesto máme 5 ZŠ. Demografický vývoj nezaručuje, že toľko detí budeme v prvej triede mať, koľko ich predpokladáme, pretože aj v Žiari nad Hronom je 6. ZŠ – cirkevná, do ktorej tiež chodia deti z Kremnice. Nebude hlasovať proti uzneseniu, rešpektuje rozhodnutie školskej komisie, ale nevie si v sebe zadefinovať bod D uznesenia. Poslankyňa Ing. Klára Popová sa vyjadrila, že zlúčenie základných škôl je politické rozhodnutie. Všetky informácie vrátane ekonomického zhodnotenia od prvého otvorenia tohto problému hovoria o tom, že každoročne strácame finančné prostriedky. Tak malé mesto si nemôže dovoliť naplno financovať dve školy, dva školské kluby, dve jedálne. Treba rekonštruovať II. základnú školu ale kde na to zobrať peniaze. Poslankyňa Viera Mišíková ešte doplnila, že podľa informácie zo školskej komisie sa finančné prostriedky nezmenili. Mgr. Hana Zlatošová informovala, že hoci prvá zálohová platba prišla vyššia, bola druhá platba o to nižšia. Telefonicky sa informovala na ministerstve, kde sa dozvedela, že finančné prostriedky zverejnené na stránke ministerstva sú už s navýšením. To znamená, že finančné prostriedky nebudú postačovať. Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že ho mrzí, že primátorka mesta tieto informácie nemá. Situácia je patová, pretože toto unesenie nás neposúva ďalej. Poslanec Mgr. Igor Kríž sa vyjadril, že informácie vedenie mesta má. Čo sa týka dohodovacieho konania, je v súlade s pôvodným zákonom. Je samozrejmé, že situácia v ekonomike nie je dobrá a zrejme sa dotkne aj dohodovacieho konania. Pýta sa prečo prázdnu slamu mláti ministerstvo. My sami nevieme, aké bude nové normovanie a financovanie prenesených školských kompetencií. Myslí si, že robiť tvrdé opatrenia v meste nie je vhodné. Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa vyjadrila, že tento problém je tu dlho a pokiaľ nebude zhoda medzi vedením mesta a politickou vôľou poslancov, nebude to mať efekt, ako by bolo žiadané. Dala pozmeňujúci návrh, aby v uznesení bol vypustený bod D). Poslanec Norbert Boldiš sa opýtal, či je dobré urobiť politické rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s názorom odborníkov. Upozornil, že toto je závažné rozhodnutie a rozhoduje sa o práci ľudí, ktorí tam robia, o deťoch, ktoré tam chodia do školy. Pokiaľ odborníci toto neodporúčajú nezdvihne za to ruku. Poslanec Ing. Milan Žabka doplnil, že ministerstvo bude posudzovať jednotlivé mestá, kde je viacero škôl spôsobom, že čo a aké racio spravili. Keby bol na mieste tých riaditeľov odborov, a ak peňazí nebude, tak sa bude pýtať, čo urobili v Kremnici, aby situáciu riešili. Ide o to, čo mesto navrhlo a poslanci schválili, aby mohli prežiť. Mgr. Peter Plankenbüchler si myslí, že zlučovať netreba. Robia konkrétne kroky, prepúšťajú zamestnancov. Prvý krok je, že šetrí financie. Racionalizácia by bola, ak by sa ušetrila jedna budova. V našom prípade nevyriešime nič. Brať do úvahy treba aj názor odbornej verejnosti, komisie, učiteľov a rodičov. Zlučovanie nie je nutné a netreba k nemu pristupovať. Poslankyňa Ing. Klára Popová pripomienkovala, že zlúčením ušetríme. Mgr. Hana Zlatošová sa vyjadrila slovami pána riaditeľa, že zlúčením ušetria cca 40 tis. eur ročne. Osobne si myslí, že by sa dalo ušetriť viac. Mgr. Peter Plankenbüchler doplnil, že to ušetria na mzdových prostriedkoch. Poslanec Mgr. Igor Kríž citoval p. Sládečkovú o dohodovacom konaní. Aj prepustenie zamestnancov školy sa počíta ako racionalizačné opatrenie. Mgr. Peter Weis konštatoval, že všetky argumenty, ktoré uviedol na komisii sú nezvrátiteľne platné. Je sklamaný, že si všetci nedali tú prácu, aby zistili podstatu veci. V priemere je 16,5 žiaka na triedu. V oboch školách máme 60 integrovaných žiakov 1.-5. stupeň. Podľa prepočtov Ministerstva školstva je toto číslo o mnoho iné. Zobral do úvahy racionalizačné opatrenie zlúčenia dvoch tried jedného ročníka, potom vychádza priemerný počet na 22,9. Integrovaný žiak sa napočítava vyšším koeficientom. Má informáciu z ministerstva, že návrh minimálneho počtu žiakov je 15. Po jeho prepočtoch je škola života schopná. Vysvetlil prepočet financovania. Zo mzdových prostriedkov sa nedajú financovať opravy. Je preto jasné, že tieto finančné prostriedky budeme brať z prostriedkov na vzdelávanie detí. Nech potom poslanci pred voľbami nehovoria o tom, že im záleží na vzdelaní a školstve. Požiadal poslancov, aby rozhodovali čestne a zodpovedne. Nikto už o slovo nepožiadal.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Ing. Beaty Kirkovej.
Prezentácia: 12
Proti: 2 (Milan Miškóci, Ing. Janka Volková)
Zdržal sa: 3 (Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrh poslankyne Ing. Beaty Kirkovej bol väčšinou hlasov prijatý.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 47/1304
vo veci riešenia problematiky prenesených školských kompetencií v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
vyjadrenia rád škôl a Mestskej školskej rady v Kremnici k zámeru zlučovania základných škôl v meste a Racionalizačné opatrenia predložené vedením ZŠ Angyalova.

B/n e o d p o r ú č a
začať proces vyraďovania jednej zo základných škôl v meste Kremnica a zlučovania základných škôl vzhľadom na očakávanú legislatívnu zmenu vo financovaní školstva od 1.1.2014.

C/u k l a d á
mestskému úradu sledovať realizáciu a efektivitu navrhovaných racionalizačných opatrení ZŠ Angyalova.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5 (Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Ing. Janka Volková)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Mestský mládežnícky parlament v Kremnici a jeho podpora v meste

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanec Marián Vojtko vyzdvihol prácu Mestského mládežníckeho parlamentu a vysvetlil, že uznesením deklarujú podporu mládežníckemu parlamentu a ako komisia školstva odporučili, aby sa zúčastňovali zasadnutí MsZ a tiež, aby sa pravidelne zúčastňovali zasadnutia komisie školstva. Poslankyňa Viera Mišíková mala technickú poznámku preformulovať časť uznesenia.
Pani Betty Mršková predstavila prácu Mestského mládežníckeho parlamentu. Pozvala poslancov, aby sa aktívne zúčastnili na práci mestského mládežníckeho parlamentu. Prvé stretnutie bude budúci týždeň 24.4.2013 v MsKS. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková víta tieto iniciatívy a bude rada, ak sa nájde spoločný priestor na komunikáciu a dúfa, že toto nadšenie pretrvá.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 48/1304
vo veci mestského mládežníckeho parlamentu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
správu o doterajšej činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu v Kremnici

B/ d e k l a r u j e
podporu činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu v Kremnici a spoluprácu na projekte: ” Koncepcia práce s mládežou ”

C/o d p o r ú č a
predsedom jednotlivých komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici pozývať členov Mestského mládežníckeho parlamentu v Kremnici na zasadnutia príslušných komisií podľa požiadaviek a potrieb prípravy projektov zo strany MMP.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Prehlasovanie uznesenia o zrušení odmien

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala, či bolo pozastavené uznesenie prerokované v mestskej rade. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že pre krátkosť času nebola MsR zvolaná. Doplnila, že za rok 2012 na chod MsZ, mzdy a platy poslancov boli použité finančné prostriedky vo výške 36 tis. eur, vrátane členov komisií a zasadnutí komisií. Na rok 2013 je v rozpočte naplánovaných 40 tis. eur. Od začiatku krízy sa systematicky znižuje stav pracovníkov MsÚ. Jej vlastný plat je oproti minulému volebnému obdobiu nižší o 500 eur. Aby sa ušetrili peniaze na iné, navrhla skrátenie svojho pracovného úväzku na 4/5 a toto navrhla aj poslancom. Prinieslo by to mestskému rozpočtu 14 tis. eur. Poslanec Ivan Petráš sa vyjadril, že to je pravda, ale dokáže sa ušetriť aj v iných oblastiach. Dovolí si tvrdiť, že každý týždeň trávi riešením problémov mesta jeden deň aj s ohľadom na to, že tú robotu by mal robiť niekto zo zamestnancov mesta. RNDr. Zuzana Balážová by sa rada vyhla rozprávaniu o tom, kto koľko pracuje, rada by bola, ak by sa na tento problém pozeralo z finančného hľadiska, pretože každý má pocit, že pracuje veľa. Poslankyňa Viera Mišíková sa opýtala, prečo nebolo toto uznesenie podpísané. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že mimoriadne MsZ by navyšovali rozpočet mesta. Poslankyňa Viera Mišíková dodala, že vzhľadom k tomu, že riadne MsZ v marci nebolo, nemá minulé mimoriadne MsZ vplyv na rozpočet. Opýtala sa, či plat zástupcu PRI je platený z rozpočtu na poslancov. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že plat je z položky miezd, ktoré sú určené pre mesto. Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala, prečo bolo mimoriadne MsZ zvolané, prečo ak môže mať znížený úväzok primátorka a poslanci, nemôže mať znížený úväzok aj zástupca PRI a berie odmeny za zasadnutie MsZ a komisie tak ako poslanci. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že mimoriadne MsZ bolo zvolané kvôli tomu, aby bol podporený projekt digitalizácie kina. Odmena pre zástupcu mu patrí, tiež je poslancom. Poslankyňa Ing. Klára Popová sa ohradila, že mimoriadne MsZ sa stáva pravidlom a trávia tu celý pol deň, tak ako na normálnom MsZ. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že si nemyslí, že je to pravidlom. Poslanec Marián Vojtko sa prikláňa k tomu, že poslanci deklarovali, že opodstatnené je mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré rieši súrne problémy mesta, a nie je problém na jeho konci prijať uznesenie o tom, že sa poslanci vzdávajú svojich odmien. Nie malé finančné prostriedky zo svojho dáva na rôzne akcie, ktoré podporujú deti. Podľa zákona o obecnom zriadení plat primátora určuje a schvaľuje zastupiteľstvo. Požiadal, aby sa vrátilo k meritu veci. Poslankyňa Ing. Beata Kirková podotkla, že za rok 2012 bolo čerpanie položky pod 100 % a bolo ušetrené 2780 eur.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 49/1304
vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 168/1108 zo dňa 9.8.2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č. 168/1108 zo dňa 9.8.2011 s okamžitou platnosťou.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 2 (Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila krátku prestávku.
Po prestávke pokračovalo zasadnutie MsZ ďalším bodom programu.

Návrh VZN O zmene a doplnení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 50/1304
vo veci návrhu VZN 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení VZN č. 4/2010, 6/2010, 1/2011 a 2/2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení VZN č. 4/2010, 6/2010, 1/2011 a 2/2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.12.2012

RNDr. Zuzana Balážová – požiadala Mgr. Igora Kríža, aby viedol MsZ.
Mgr. Igor Kríž sa opýtal, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž vysvetlil položky v správe o plnení rozpočtu. Materiál bol prerokovaný v MsR a odporučený do MsZ. Poslankyňa Ing. Beata Kirková pripomienkovala, že plnenie rozpočtu bolo vynikajúce, no napriek tomu, ju zaráža, že je tu plnenie položky rozpočtu oddelenia technických služieb, že hospodárili s rezervou a bola by rada, aby finančné prostriedky, ktoré mali byť preinvestované aj preinvestované boli. Bc. Peter Grosch sa vyjadril, že to bude zrejme nejaký omyl, lebo rozpočet určený na opravy bol skoro celý vyčerpaný. Poslanci diskutovali o použití a čerpaní finančných prostriedkov pre oddelenie technických služieb a zhodli sa, že nevidia problém v presúvaní finančných prostriedkov v rámci položiek.
Po skončení diskusie Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 51/1304
vo veci správy o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.12.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.12.2012 nasledovne:
bežný rozpočet: príjmy: 4 019 184 €, t.j. 100,22 %
výdavky: 3 712 186 €, t.j. 96,33 %
saldo: 306 998 €
kapitálový rozpočet: príjmy: 1 448 007 €, t.j. 100,00 %
výdavky: 1 712 322 €, t.j. 82,76 %
saldo: -264 315 €
finančné operácie: príjmy: 596 320 €, t.j. 100,00 %
výdavky: 116 553 €, t.j. 100,00 %
saldo: 479 767 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2012

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.

Uznesenie číslo 52/1304
vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 53/1304
vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2012

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 54/1304
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.

Uznesenie číslo 55/1304
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 56/1304
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2012

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky. Poďakoval všetkým za spoluprácu pri plnení rozpočtu mesta. RNDr. Zuzana Balážová poukázala na to, že pozitívne saldo bolo aj vďaka tomu, že sme starostlivo zvážili výnos za podielové dane a počítali sme s nižším príjmom do rozpočtu, ako bol avizovaný. Upozornila, že majetok mesta bol zhodnotený takmer o 120 tis. eur. Poslanci diskutovali o tom, akým spôsobom si predstavujú zveľadovanie majetku mesta.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.

Uznesenie číslo 57/1304
vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2012 zo dňa 4.4.2012 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2012.

B/s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2012 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2012 bez výhrad.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Marián Vojtko, Mgr. Lujza Pračková)
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo 58/1304
vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2012 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
1. k 1.1.2013 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 8 610,75 €
2. výsledok hospodárenia za rok 2012 je 522 449,96 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 252 915,60 €

B/s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2013 v celkovej výške 261 527,35 € nasledovne:
1. 82 572 € na splácanie istín úverov
2. 47 598 € na splácanie istín lízingov
3. 131 357,35 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.

Uznesenie číslo 59/1304
vo veci Záverečného účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2012 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 403,91 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 2 481,75 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 60/1304
vo veci Záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 82,14 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 2 059,25 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Dotácia na dieťa s trvalým pobytom v Kremnici navštevujúce CVČ mimo územia mesta Kremnica v školskom roku 2012/2013

RNDr. Zuzana Balážová poďakovala Mgr. Krížovi za vedenie MsZ a ďalej viedla zasadnutie ona. Požiadala poslancov o návrhy. Poslankyňa Viera Mišíková sa opýtala, na rozpor v zozname detí na nápočet. Mgr. Hana Zlatošová odpovedala, že ten počet sa každý mesiac mení, preto je rozdiel v počte. Poslanec Mgr. Igor Kríž navrhol, aby dotácia bola tak, ako prišla zo štátu vo výške 65,00 eur. Poslankyňa Ing. Klára Popová navrhla upraviť aj bod A), aby bolo jasné, že je to na školský rok 2012/2013. Poslanci diskutovali k téme a o zmene v texte uznesenia. Poslankyňa Ing. Klára Popová stiahla svoj návrh na úpravu bodu. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková navrhla zapracovať do návrhu textu na uznesenie aj to, aby to bolo zapracované do návrhu na 2. zmenu rozpočtu. Poslanci súhlasili.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 61/1304
vo veci dotácie na dieťa s trvalým pobytom v meste Kremnica navštevujúce CVČ mimo územia mesta Kremnica v školskom roku 2012/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
žiadosti mesta Žiar nad Hronom a mesta Zvolen o dotácii na dieťa s trvalým pobytom v meste Kremnica navštevujúce centrá voľného času v Žiari nad Hronom a Zvolene.

B/s c h v a ľ u j e
dotáciu na dieťa s trvalým pobytom v meste Kremnica navštevujúce centrá voľného času mimo územia mesta Kremnica vo výške 65 €/dieťa školský rok 2012/2013.

C/u k l ad á
zapracovať finančné prostriedky vo výške 455 € do návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Návrh na doplnenie komisie rozvoja školstva a práce s mládežou

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 62/1304
vo veci voľby Mgr. Petra Weisa za člena komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mgr. Petra Weisa za člena komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Majetkové veci
a) Návrh na uzavretie lízingovej zmluvy

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala, prečo pre nás nebola vhodná Dacia porovnateľného výkonu, pretože by bola lacnejšia. Mgr. Roman Brhlík vysvetlil, že vozidlo Dacia nespĺňala podmienky na vyhlásené technické požiadavky v podkladoch verejnej súťaže a ani nám žiadna takáto ponuka neprišla. Zadanie verejného obstarávania bolo urobené v spolupráci s odborne spôsobilou osobou.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 63/1304
vo veci uzavretia lízingovej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom na základe výsledkov verejného obstarávania na osobné motorové vozidlo s pohonom na všetky štyri kolesá 4×4 určené pre potreby výkonu služby mestskej polície.

B/u k l a d á
mestskému úradu podľa bodu A/uznesenia zapracovať zmeny do rozpočtu mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa textu.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

b) Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Rudné Bane, š.p., Banská Bystrica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že boli vybrané pozemky, ktoré by vo vlastníctve Rudných Baní mohli v budúcnosti robiť problémy vo výkone mesta. Zatiaľ nie je dohodnutá cena, tá bude dojednaná v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva po prejavení záujmu. Preto je pripravené toto uznesenie.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 64/1304
vo veci žiadosti mesta Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti mesta Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica, v lokalite – ľahkoatletické ihrisko Rudným baniam, š.p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38, zapísaných na LV č. 1926, a to:
– pozemok parcelné číslo KN-E 626/8 – ostatné plochy s výmerou 28 m² (KN-C 1625/1)
– pozemok parcelné číslo KN-E 626/9 – TTP s výmerou 437 m² (KN-C 1625/1)
– pozemok parcelné číslo KN-E 1611/18 – TTP s výmerou 817 m²- (KN-C 1625/1)

B/ u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci odkúpenia pozemkov od podniku Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

c) Žiadosť o odpredaj pozemku po predložení geometrického plánu – Mgr. art. Jan Janda a spol.

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Ing. Eva Ihringová vysvetlila, že v pôvodnej verzii došlo k zmene vlastníkov.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 65/1304
vo veci žiadostí Mgr.art. Jana Jandu, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, Mgr.art. Evy Škandíkovej, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica a Akad. soch. Ivana Škandíka s manželkou Eleonórou, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica a žiadostí Milana Sedláčka, Zliechovská 422, 018 64 Košeca a Mgr.art. Cypriána Koreňa, Horná Ves 44/F 104 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 49/1203 zo dňa 22. marca 2012.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-73/2012 zo dňa 02.10.2012 z parcely číslo KN-E 2599/2 v katastrálnom území Kremnica za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku číslo 204/2012 zo dňa 06. 11. 2012 znalca Ing. Ľudmila Beczányiová, nasledovne:
1. ako diel 1 vytvárajúci novú parcelu číslo KN-C 2192/14 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m², ktorý sa nachádza pred rodinným domom kupujúcich, v podieli 1/3:
– Mgr.art. Janovi Jandovi, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 14,85 €
– Mgr.art. Eve Škandíkovej, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 14,85 €
– Ak. sochárovi Ivanovi Škandíkovi a manželke Eleonóre, rod. Kubíkovej, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 14,85 €.
2. ako diel 2 vytavárajúci novú parcelu číslo KN-C 2192/15 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², ktorý sa nachádza pred domom kupujúcich
– Milanovi Sedláčkovi, Zliechovská 422, 018 64 Košeca v spoluvlastníckom podieli 6650/15804, za kúpnu cenu vo výške 3,75 €.
– Mgr.art. Cypriánovi Koreňovi, Horná Ves 44/F 104, 967 01 Kremnica a Mgr. Ivane Petrášovej, Ulica Sama Chalupku 313/12, 967 01 Kremnica v spoluvlastníckom podieli 9154/15804, za kúpnu cenu vo výške 5,16 € .
Odpredávané pozemky tvoria súčasť prístupového pozemku pred vchodom do domov kupujúcich. Je to priľahlá plocha k domu.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaných pozemkov je rovnaká ako všeobecná hodnota týchto pozemkov stanovená podľa znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmila Beczányiová číslo 204/2012 zo dňa 06.11.2012.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemkov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

d) Žiadosť o ďalší prenájom objektu Čierna veža – Martin Varhaňovský

RNDr. Zuzana Balážová – navrhla pozmeniť text uznesenia, aby v zmysle, aby bola vykonaná kontrola vykonaných prác. Poslanec Ivan Petráš podporil návrh RNDr. Zuzany Balážovej, aby bolo dohodnuté, informovať MsZ o vykonaných prácach. Poslanci diskutovali o znení uznesenia a nájomnej zmluvy. Poslankyňa Ing. Beata Kirková navrhla zmeniť text nájomnej zmluvy, alebo jej dodatku. Znenie tejto zmluvy, či dodatku navrhla opätovne predložiť do komisie. Poslanec Norbert Boldiš považuje za dehonestujúce voči p. Varhaňovskému, aby sme mu zaväzovali ruky a stavali ho do pozície nespoľahlivého človeka, preto navrhuje, schváliť uznesenie v pôvodnom znení.
Mgr. Lujza Pračková pripomienkovala, že RNDr. Balážová nemôže predkladať pozmeňovacie návrhy. RNDr. Zuzana Balážová citovala z rokovacieho poriadku v ktorom sa píše, že pozmeňujúci návrh môže podať aj primátor mesta a ani ďalším bodom sa táto možnosť nevylučuje. Mgr. Lujza Pračková povedala, že o výklad požiada právnika.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o svojom návrhu, aby minimálne raz ročne bola vypracovaná správa, ktorá by obsahovala zoznam vykonaných prác a bola vykonaná kontrola stavu.
Poslanci svojim hlasovaním pozmeňujúci návrh RNDr. Zuzany Balážovej jednohlasne neprijali.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o návrhu Norberta Boldiša hlasovať za pôvodné uznesenie.mPoslanec Norbert Boldiš požiadal o zmenu v pôvodnom dátume. Viera Mišíková upozornila, že žiadosť bola podaná 9.2.2013, prečo sa o tom rozhoduje až teraz. Ing. Eva Ihringová odpovedala, že materiál bol pripravený na zasadnutie v marci, ktoré sa nekonalo. Dátum zmluvy sa dohodol na 2.5.2013.
Poslanci svojim hlasovaním súhlasili so znením návrhu uznesenia.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 66/1304
vo veci žiadosti Martina Varhaňovského, Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica, IČO: 34 609 091 o ďalší prenájom objektu Čierna veža.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom objektu Čierna veža Martinovi Varhaňovskému, Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica IČO: 34 609 091, od 01.04.2013 na dobu 10 rokov, za nájomné stanovené dohodou 1,- €/rok, za podmienky, že nájomca bude vykonávať údržbu objektu Čiernej veže a hradobných múrov na vlastné náklady.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom Čiernej veže podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 01.05.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

e) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Horská služba Kremnické vrchy, Záchranná stanica HS, Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, o ktorom z materiálov chcú poslanci rokovať, pretože sú pripravené dva návrhy, jeden odporúča a druhý neodporúča.
Poslanec Norbert Boldiš sa vyjadril, že si váži prácu členov horskej služby, ale nemôže podporiť tento návrh, ktorý súhlasí s prenájmom. Vzhľadom k tomu, že bola aj druhá žiadosť, ktorá by riešila priestory pre šatnicu ochotníckeho divadla, by rád podporil túto žiadosť. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková prezentovala stanovisko komisie kultúrnej. Boli by radi, aby v týchto priestoroch bol život a šatnica je uskladnenie materiálu a kostýmov. Horská služba nemá vhodné priestory na svoju činnosť. Žiadosť na umiestnenie šatnice nezavrhli, dali viaceré možnosti a odporúčania. Poslankyňa Ing. Klára Popová vysvetlila, že podľa ich komisie, činnosť horskej služby nie je kultúrneho rázu, preto ponúkali priestory v poliklinike. Nakoniec sa ale stotožnili s návrhom kultúrnej komisie. Poslankyňa Viera Mišíková vysvetlila, že do priestorov po pani MUDr. Podovej nesmie nič iné ísť, ako detská ambulancia, pokiaľ zostanú tak, ako sú, hygiena by to nepovolila. Poslanec Ing. Milan Žabka podporil návrh, ktorý je do priestorov polikliniky, predovšetkým kvôli spolupráci s políciou a lekármi sa mu to zdá ako vhodné riešenie. Poslanec Ivan Petráš vysvetlil, že by bol rád, ak by boli v priestoroch MsKS. Spolupracujú s mestskou políciou a súčinnosť je skôr s inými zložkami ako tými, ktoré sú v poliklinike. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková požiadala, aby sa nezabudlo aj na šatnicu a aby sa návrhy z komisie prehodnotili.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie, ktoré schvaľuje prenájom.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 67/1304
vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú v objekte súp. č. 391/6 na ulici Pavla Križku v Kremnici žiadateľovi – Horská služba Kremnické vrchy, Záchranná stanica HS, Partizánska dolina 533/25, 967 01 Kremnica. Nájom je stanovený dohodou 1 €/rok. Pri stanovení preddavkov na služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2013.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2013.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

f) Zmena nájomnej zmluvy – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Mgr. Igor Kríž viedol zasadnutie MsZ počas neprítomnosti RNDr. Zuzany Balážovej.

Uznesenie číslo 68/1304
vo veci zmeny nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kde zmena spočíva v zmene zriaďovateľa Súkromného špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolná 49/21, Kremnica, z pôvodného zriaďovateľa, fyzickej osoby – podnikateľa, doc. Mgr. Margity Schmidtovej, Matunákova 379/6, Kremnica, na nového zriaďovateľa, fyzickú osobu nepodnikateľa – doc. Mgr. Margitu Schmidtovú, Matunáková 379/6, Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

g) Dodatok k zmluve o nájme – Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 69/1304
vo veci žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme zo dňa 25.03.2002 na prenájom časti strešnej plochy budovy na ulici ČSA 265/60 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 230/1211 zo dňa 08.novembra 2012.

B/ s c h v a ľ u j e
predĺženie zmluvy o nájme zo dňa 25.03.2002 uzatvorenej na dobu určitú od 01.04.2002 do 31.12.2012, ktorou prenajímateľ – Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica prenecháva nájomcovi – Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 01 Bratislava do dočasného užívania časť strešnej plochy budovy nachádzajúcej sa na ulici ČSA 265/60 v Kremnici o celkovej ploche 600 m2 za nasledovných podmienok:
1) Doba trvania zmluvy: nájom na dobu neurčitú, so 6 mesačnou výpovednou lehotou.
2) Prenajatá plocha sa znižuje z 600 m2 na celkovú plochu 100 m2.
3) Výška nájmu: 2000 €/rok s tým, že prenajímateľ si vyhradzuje právo výšku nájomného každoročne upraviť vždy k 1. januáru kalendárneho roka počnúc 1. januárom 2014 o ročnú priemernú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).
4) Spôsob platenia: nájomné sa bude vyplácať ročne vopred, a to na základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ s dobou splatnosti 30 dní od vystavenia faktúry.

C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

h) Žiadosť v súvislosti so zmenou právnej formy podnikania – Ing. Boris Buček – SOLID

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Zasadnutie MsZ opäť viedla RNDr. Zuzana Balážová.

Uznesenie číslo 70/1304
vo veci žiadosti v súvislosti so zmenou právnej formy podnikania.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu v súvislosti so zmenou právnej formy podnikania z podnikateľa Ing. Boris Buček – SOLID, Bystrická 442/13, 967 01 Kremnica, IČO: 33993971 na spoločnosť SOLARIC s.r.o., Bystrická 442/13, 967 01 Kremnica, IČO: 46948899.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

i) Žiadosť o prenájom pozemkov na umiestnenie informačného panelu – VOX-V, spol. s r.o.,

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková navrhla zmenu v texte uznesenia po spoločnom prerokovaní s poslancami. K situácii sa vyjadril aj p. Volka.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu Ing. Beaty Kirkovej.
Poslanci hlasovaním pozmeňujúci návrh jednohlasne prijali.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 71/1304
vo veci žiadosti spoločnosti VOX-V, spol. s r. o., Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica,
IČO: 36 028 771 o prenájom pozemkov na umiestnenie informačného panelu v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve vo veci nájmu časti pozemkov číslo KN-C 1573 – zastavané plochy a nádvoria a parcela číslo KN-C 1529 – ostatné plochy (právna parcela KN-E 1802/2) v katastrálnom území Kremnica spoločnosti VOX-V, spol. s r. o., Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica, IČO: 36 028 771 za účelom umiestnenia informačného panelu nad cestou I/65.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie zmluvy o budúcej zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

j) Zverenie majetku Relax centra na Skalke do správy – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 72/1304
vo veci dodatočného zverenia majetku spravovaného Mestským úradom – Oddelením pre prevádzku zariadení na Skalke – Relax centrum na Skalke do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica od 01.04.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
dodatočné zverenie majetku spravovaného Mestským úradom – Oddelením pre prevádzku zariadení na Skalke – Relax centrum na Skalke do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica od 01. 04. 2013, a to:
1. Dlhodobý drobný hmotný majetok v obstarávacej cene spolu 1.572,26 €
2. Majetok vedený v operatívno-technickej evidencii v obstarávacej cene spolu 29,59 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra Kremnica dodatkom k Protokolu o zverení majetku do správy zo dňa 09.01.2013
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

k) Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 73/1304
vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
vyradenie
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 6/2012 zo dňa 05. 02. 2013, t.j. 31 položiek – stoly, stoličky, skrine a skrinky, USB kľúče, klávesnice, rýchlovarné kanvice, fotoaparát, mobilné telefóny, svietidlá tlačiarne spolu v obstarávacej cene 238,07 €.
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 7/2012 zo dňa 05. 02. 2013, t.j. 15 položiek – skrinky, sedačky, tlačiarne, ozvučovacia technika, počítač, záložné zdroje, USB kľúč spolu v obstarávacej cene 2.662,17 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 8/2012 zo dňa 05. 02. 2013, t.j. 4 položky – vysávač, počítač, echo elektrické, nábytok spolu v obstarávacej cene 1.977,23 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 13. 11. 2012, t.j. 8 položiek – pätica sadová, stolička, monitor, smetné koše, repasovaný kontajner, reproduktory, radlica, miešačka, cisterna spolu v obstarávacej cene 2.175,88 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hasičská zbrojnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 14. 11. 2012, t.j. hadice v obstarávacej cene 258,50 €.
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 14. 11. 2012, t.j. 6 položiek – plechové šatníky, pracka na hadice, lopaty spolu v obstarávacej cene 34,69 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Budova MsKS:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 5/2012 zo dňa 19. 11. 2012, t.j. digitálna kamera Panasonic NV v obstarávacej cene 1.190,47 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 6/2012 zo dňa 19. 11. 2012, t.j. 4 položky – monitor, PC zostavy, karta na pripojenie kamery v obstarávacej cene 1.985,97 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 7/2012 zo dňa 19. 11. 2012, t.j. 23 položiek – skrine, skrinky, nadstavce, video prehrávač, vlajka, magnetofón, kreslá spolu v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 4/2012 zo dňa 30. 10. 2012 a návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 15. 01. 2013, t.j. 3 položky – pončo, slnečník, prepravka na psa spolu v obstarávacej cene 264,88 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v internej evidencii MsPO podľa návrhu na vyradenie č. 4/2012 zo dňa 30. 10. 2012. t.j. 4 položky – policajné tonfy, púzdra, kreslá, skrinka spolu v obstarávacej cene 152,20 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 15. 01. 2013. t.j. 3 položky – konferenčný stôl, misky pre psa spolu v obstarávacej cene 10,74 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vývarovňa klubu dôchodcov:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 19. 11. 2012, t.j. elektrický sporák v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub dôchodcov
v Kremnici:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 07. 11. 2012, t.j. 4 položky – botník, kávovar, stoličky, kára spolu
v obstarávacej cene 157,02 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8. podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Dom smútku Kremnica:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 20. 11. 2012, t.j. 4 položky – elektrický organ VEGA, magnetofón kotúčový, reproduktory, konvektor spolu v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – klub Labyrint:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 05. 11. 2012, t.j. rýchlovarná kanvica v obstarávacej cene 28,24 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
10. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 31.10.2012, t.j. elektrické búracie kladivo v obstarávacej cene 467,67 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 31.10.2012, t.j. 3 položky – záložné zdroje, stavebný výťah spolu v obstarávacej cene 414,49 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 4/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 4 položky – navijáky, telefón spolu v obstarávacej cene 58,43 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
11. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Halu viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 12. 11. 2012, t.j. 5 položiek – bowlingová obuv, lehátko spolu v obstarávacej cene 329,91 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
12. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica:
– neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 31.10.2012 spolu v obstarávacej cene 1.603,71 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 25. 01. 2013, t.j. 7 položiek – obrusovina, chladnička, sitká, varešky, naberačky, elektrický bojler spolu v obstarávacej cene 629,27 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 25. 01. 2013, t.j. 5 položiek – taniere, vanička, lyžičky spolu v obstarávacej cene 152,45 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
13. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 6 položiek- registračka, stolík, stojan, kovové podnože, skrinka, notebook spolu v obstarávacej cene 776,61 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 2 položky – USB kľúče spolu v obstarávacej cene 19,17 €,
– neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo žiackej a učiteľskej knižnice podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 31. 10. 2012 spolu v obstarávacej cene 448 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
14. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 2 položky – reprodukčná sústava, video spolu v obstarávacej cene 536,08 €
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 a č. 4/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 8 položiek- bezpečnostné zariadenie, sprchový kút, žalúzie, el. rúra, vŕtačka, dvojplatnička, PC zostava, látka spolu v obstarávacej cene 1.328,09 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 a 5/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 26 položiek – regál, polica, karimatka, kreslo, skrinka, stoly, sušič vlasov, kazeta do kamery, kábel, bubnový zvonec, obrus knihy, raketa na stolný tenis, taburetky, stoličky, optická myš spolu v obstarávacej cene 766,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Hasičská zbrojnica, Budova MsKS, Mestská polícia, Vývarovňa klubu dôchodcov, Klub dôchodcov, Dom smútku, Klub Labyrint, Mestskému bytovému podniku Kremnica, Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica, Základnej škole Pavla Križku v Kremnici, Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici a Centru voľného času na Angyalovej ulici v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 14. uznesenia do termínu 31.05.2013 a zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30.06.2013.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila krátku prestávku.
Po prestávke pokračovalo zasadnutie MsZ ďalším bodom programu.

Blok informácií a správ
a) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.

Uznesenie číslo 74/1304
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. Štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 75/1304
vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

b) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanec Norbert Boldiš sa opýtal na požiar v Novej Doline. Mgr. Roman Brhlík informoval, že sa chytil vonkajší komín kvôli nahromadenej špine. Toto nepodlieha pravidelným kontrolám, ktoré sa vykonávajú našimi hasičmi.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 76/1304
vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

c) O podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 77/1304
vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

d) O činnosti primátorky mesta; činnosť mestského úradu za 1. štvrťrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová odpovedala na otázky poslancov.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 78/1304
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 20.02.2013 do 15.04.2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, či sú otázky k činnosti MsÚ.
Poslanci nemali otázky.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 79/1304
vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že je potrebné odhlasovať Darovaciu zmluvu Meských lesov.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 80/1304
vo veci Darovacej zmluvy zo dňa 18. 04. 2013 uzavretej medzi spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO: 31 600 182 ako darcom a mestom Kremnica ako obdarovaným.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prijatie daru – poľnohospodársky kolesový traktor Zetor 8245, obstarávacia cena 15.269,20 €, oprávky 15.269,20 €, zostatková cena 0,00 € podľa Darovacej zmluvy zo dňa 18. 04. 2013 uzavretej medzi spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO: 31 600 182 ako darcom a mestom Kremnica ako obdarovaným
B/ u k l a d á
mestskému úradu zaradiť predmet darovania do používania v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Poslanec Norbert Boldiš – opýtal sa na to, či sa železniciam písali nejaké listy ohľadne zrušenia niektorých spojov. Opýtal sa na kamiónovú dopravu smerom na Lúčky, informoval, že na tejto ceste hrozí jej poškodenie. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že pripravia odpoveď písomne.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková – opýtala sa na obmedzenia autobusových spojení, či sme nimi ohrození, či mesto komunikovalo so SAD. Opýtala sa na informačnú tabuľu na Kollárovej ulici, sú tam staré informácie a celkovo informačné tabule sú v zlom stave, opýtala sa, kto to má na zodpovednosti. Poslanec Ing. Milan Žabka odpovedal, ohľadne otázky spojov. Na kremnicku a žiarsku nie je obmedzený ani jeden spoj. Poslanec Mgr. Igor Kríž doplnil, že k tejto veci bol na rokovaní aj referent oddelenia výstavby. Ďalej sa opýtala, na výstupy z projektu Benchmarking. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že publikáciu doručí. Interpelovala aj svoju otázku, akým smerom sa budeme uberať pri obnove programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Požiadala, aby po ukončení výluky kvôli oprave mosta, sa nezabudlo na chodník popred nemocnicu, keď sa budú robiť opravy. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že je urobená fotodokumentácia, stavu chodníkov a cesty. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala aj na parkoviská v tejto ulici. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že sme mysleli aj na toto a budeme reagovať na vzniknutú situáciu. Poslanec Ing. Milan Žabka informoval, že počas rokovania s riaditeľstvom polície, upozornil, že vzhľadom k tejto situácii požiadal o spoluprácu. Poďakovala oddeleniu mestskej zelene za súčinnosť pri úprave na Ul. J. Horvátha.
Poslankyňa Ing. Klára Popová – opýtala sa na prípravu opravy cesty v Bystrickej doline, opravu múru na Kollárovej ulici, štádium príprav opravy chodníka k Červenej veži. Bc. Peter Grosch oslovil firmy v ZH, ktoré predložia ponuky na opravu múru na Kollárovej ulici. Vyhlásené bude verejné obstarávanie. Oprava cesty na Bystrickej ulici je v štádiu vyhodnocovania cenových ponúk. Cesta k Červenej veži sa bude riešiť niekedy v máji. Vhodná alternatíva bude doriešená. Ďalej sa opýtala na štádium prípravy lučanského priechodu. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že je vypracovaný návrh, ktorý pôjde do komisie. Prisľúbila preposlať materiál všetkým poslancom. Opýtala sa ďalej na to, čo sa bude robiť vo veci odstránenie odpadov na ceste k Nevoľnému. Bc. Peter Grosch odpovedal, že po skončení zberu veľkokapacitnými kontajnermi, budú tieto umiestnené v tejto lokalite a bude to vyzbierané. RNDr. Zuzana Balážová informovala, že na zasadnutí mikroregiónu sa preberala aj táto problematika. Starostovia obcí sa zhodli, že by bolo vhodné dohodnúť si rovnaký spôsob platby za odvoz smetí. Pretože sa domnievajú , že práve tento nesúlad medzi obcami núti občanov k tomu, aby v tých obciach, kde funguje žetónový spôsob zberu odpadu, vytvárali takéto čierne skládky. Ďalej sa opýtala na výstup z mikroregiónu ohľadne RLP a LSPP. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že starostovia spoločným stanoviskom oslovia ministerstvo. Zatiaľ len k RLP. Opýtala sa na budovu bývalých štátnych majetkov. Mgr. Igor Kríž odpovedal, že bola vykonaná obhliadka, bude vypracovaný odborný posudok. Postoj majiteľov je, aby sme vypracovali ponuku. Zaujíma ju, čo sa robí ďalej s bývalým CVČ. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že bolo ešte jedno stretnutie, ktorého sa zúčastnila aj p. Maršálková, zúčastnil sa tiež technik, a projektant mal s pani Maršálkovou ešte detailne prejsť všetky veci. My sme dali vytýčiť inžinierske siete. Opýtala sa na projekt terénneho sociálneho pracovníka. Mgr. Ďurčová odpovedala, že sme v depozite obcí. Momentálne pracujeme na ďalšej výzve. Opýtala sa RNDr. Balážovej na uznesenie k zmluvám s Coimexom. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že momentálne sa nevie s týmto pohnúť. Obáva sa o dodávky pitnej vody pre Relax. Poslanec Ing. Milan Žabka sa opýtal, čo sa v tomto ide robiť, hoci je to ťažké rozhodnutie. Poslanec Ivan Petráš doplnil, že zo strany p. Hyžu je ochota riešiť túto situáciu, ale stretnutie musí iniciovať vedenie. Poslanci diskutovali o situácii a zhodli sa na tom, že by malo byť vyvolané ďalšie stretnutie, aby sa situácia riešila. Opýtala sa na to, že zateká Dom smútku, čo sa s tým bude robiť. Ing. Eva Ihrignová informovala, že bola vykonaná obhliadka a bolo dohodnuté, že časť vecí vo vysporiadaní zatečenia si opraví p. Rajter sám, strechu budeme riešiť po materiálnej stránke v našej kompetencii a prácu bude riešiť pán Rajter vo svojej réžii. Opýtala sa na cintorínsku zmluvu, ktorá sa rieši od r. 2007. Mali byť určené nové vzťahy s prenajímateľom. Mgr. Igor Kríž odpovedal, že v minulosti sa vyvolalo stretnutie s JUDr. Vaským, ktorý pripravil návrh zmluvy a zostalo to stáť. Ing. Eva Ihringová doplnila, že sa v spolupráci s JUDr. Vaským vrátia k tejto zmluve a ak tam bolo niečo definované, čo treba urobiť, tak sa to zapracuje. Poslanci diskutovali o tejto problematike.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková poďakovala odd. TS a Ing. Sedláčkovej za spracovanie analýzy. Cesta na Skalku pri evanjelickom kostole je v hroznom stave, vie, že nie je naša, ale bolo by dobre to urobiť čo najskôr. Ing. Mariana Donovalová informovala o dohodnutom rokovaní na budúci týždeň so Slovenskou správou ciest. Poslankyňa Ing. Beata Kirková požiadala aspoň dočasné riešenie pieskom, ktorý sa vlhkom stmelí. Bc. Peter Grosch odpovedal, že momentálne sa tento piesok neťaží, a šlo by o veľmi nákladnú investíciu, ktorá by dlhodobo nepomohla. Ďalej sa opýtala, že kedy sa bude robiť cesta popred poštu. Bc. Peter Grosch odpovedal, že sa začne v máji opravou najhorších častí. Opýtala sa na režim uzamykania Zechenterovej záhrady. Mgr. Roman Brhlík informoval, že po oprave stĺpu sa bude opätovne uzamkýnať podľa režimu. Opýtala sa, či je možné vyriešiť otváranie zámku počas víkendu. Navrhla to riešiť v rámci rozvoja cestovného ruchu. Opýtala sa na otváracie hodiny Relaxu počas prázdnin, že nebol otvorený, a ak, tak až od 11,00 h. Ing. Zuzana Tileschová odpovedala, že to zoberú do úvahy. Ďalej interpelovala úpravu parkovísk v zime. Opýtala sa na prepadnutý chodník pred I. ZŠ. Bc. Grosch odpovedal, že to musia naplánovať. Poslanec Ing. Milan Žabka odporučil, aby sa tlačilo na urobenie tej cesty pred školou a v súčinnosti urobiť chodník a cestu pri kostole. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že aj tohto sa bude týkať dohodnuté stretnutie na budúci týždeň. Poslanec Ing. Milan Žabka navrhol, že je ochotný zúčastniť sa aj stretnutia s generálnym riaditeľom a rokovať v tejto veci.
Poslanec Ivan Petráš sa opýtal, kedy bude dokončený vstup do budovy MsÚ. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že by to malo byť dokončené do konca tohto roka. Práce pokračujú v rámci zmluvy. Opýtal sa, koľko stáli schodíky pred farou. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že to bolo z fondu Ministerstva financií a tá suma bola aj v rozpočte. Opýtal sa, ako sa bude riešiť dopravná situácia na Skalke v budúcnosti. Nie je to tam dobre vyriešené, navrhuje na niektorých úsekoch zákaz státia. Opýtal sa na opiľovanie líp. Ing. Andrea Mutňanská odpovedala, že sa urobí toľko, čo sa bude dať za schválenú sumu urobiť. Opílenie lipovej aleje v dolnom parku je nacenené na 5 tis. eur.
Poslanec Milan Miškóci odporučil pozrieť sa na balkón Zechenterovho domu a tiež, že drevárne sú v zlom stave a nebezpečné pre deti. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že drevárne budú riešené po doručení stanoviska pamiatkárov. Mestský bytový podnik urobil opatrenia, uzavrel to, ale opätovne dochádza k narušeniu týchto objektov.
Poslankyňa Viera Mišíková poďakovala za odpoveď na interpeláciu TS. Apeluje na poslancov, aby sa dohodli na finančnom príspevku pre TS na vozidlá.

Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 21,25 hod. 04. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, tridsiateprvé v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Ing. Klára Popová, 1 . overovateľ
Ing. Milan Žabka,  2. overovateľ
Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.