Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. mája 2013

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. mája 2013

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. mája 2013

Uznesenie číslo 81/1305

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 82/1305

vo veci prerokovania Výročnej správy o výsledkoch činnosti za rok 2012 spoločnosti Mestské lesy s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica za rok 2012
2. Výročnú správu o výsledkoch činnosti spoločnosti za rok 2012
3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 po zdanení – zisk vo výške 340.432,04 € nasledovne:
a) 100.000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2012
b) 100.000 € tvorba kapitálových fondov spoločnosti
c) Zostatok čistého zisku vo výške 140.432,04 € usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 83/1305

vo veci realizácie stavby „Cesta – Lučanský priechod“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – ž i a d a
1. mestský úrad zahájiť práce na realizácii stavebnej akcie pod názvom „Cesta – Lučanský priechod“
2. objednať projekčné práce na predmetnú stavebnú akciu a finančné prostriedky vo výške 140 tis. € zapracovať do 2.zmeny rozpočtu mesta Kremnica
3. informovať mestské zastupiteľstvo o postupe prác na realizácii predmetnej stavby na každom zasadnutí MsZ
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: ihneď.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 84/1305

vo veci informácie o zabezpečení vypracovania zmien a doplnkov ÚPD a ÚPD zóny Skalka.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informácie o zabezpečení vypracovania zmien a doplnkov ÚPD a ÚPD zóny Skalka.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková)

Uznesenie číslo 85/1305

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku za 1. štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku za 1.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 86/1305

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 87/1305

vo veci žiadosti Jána Čuvaru, Nová Dolina 784/36, 967 01 Kremnica o zmenu účelu prenajatého pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu účelu využitia pozemku prenajatého podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/01082 zo dňa 22.06.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12 12.2011 uzavretej s Jánom Čuvarom, Nová Dolina 784/36, 967 01 Kremnica, na prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 2142/1 – ostatné plochy s výmerou 21 m² v katastrálnom území Kremnica s tým, že pôvodný účel nájmu „uskladnenie palivového dreva“ sa mení na účel „umiestnenie prístrešku na uskladnenie palivového dreva“.
V súvislosti s umiestnením stavby na pozemku sa doba nájmu mení na dobu určitú do 31.12.2043. Podmienkou zmeny účelu nájmu je, že nájomca zvedie dažďové vody z prístreška mimo mestskej komunikácie a mimo susedného pozemku vo vlastníctve pána Petra Pischa. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bezo zmeny.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať zmenu nájomnej zmluvy dodatkom č. 2.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 88/1305

vo veci žiadosti Mgr. Miroslavy Surmovej, Zlatá 632/14, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Miroslave Surmovej, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2043,
za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom činí 20,00 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 89/1305

vo veci žiadosti Andreja Páričku, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9,02 m² v katastrálnom území Kremnica Andrejovi Páričkovi, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31. 12. 2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 18,04 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 90/1305

vo veci žiadosti Emila Kňažku, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3,78 m² v katastrálnom území Kremnica Emilovi Kňažkovi, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31. 12. 2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 7,56 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 91/1305

vo veci žiadosti Květoslavy Přibylovej, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12,60 m² v katastrálnom území Kremnica Květoslave Přibylovej, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 25,20 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 92/1305

vo veci žiadosti Milana Hrabovského s manželkou, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a Kataríny Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zníženie výmery prenajatého pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00852 zo dňa 22.08.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.08.2012 uzavretej s Milanom Hrabovským, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica aKatarínou Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko nasledovne: pôvodný prenájom parcelné číslo KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 70 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – kvetinová záhradka sa mení na prenájom pozemku parcelné číslo KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria
v katastrálnom území Kremnica s výmerou 61 m² na účel – kvetinová záhradka. Ročné nájomné za prenájom pozemku po znížení prenajatej výmery je 1,22 €. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00852 zo dňa 22. 08. 2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27. 08. 2012 zostávajú bezo zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9,08 m² v katastrálnom území Kremnica Milanovi Hrabovskému s manželkou, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a Kataríne Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko, za účelom legalizácie drobnej stavby, na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 18,16 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať 1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00852 zo dňa 22.08.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.08.2012 dodatkom č. 2 k zmluve a 2. uzavrieť nájomnú zmluvu za účelom legalizácie drobnej stavby
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 93/1305

vo veci žiadosti Ing. Michala Bršťáka s manželkou Martinou Bršťákovou, Požehy 270, 038 23 Dubové o odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubové za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu a priľahlého pozemku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ú h l a s í
s odpredajom pozemku parcelné číslo KN-C 785/7 a časti pozemku parcelné číslo KN-C 785/1 (právna parcela KN-E 1084) s výmerou spolu cca 1000 m² v katastrálnom území Dubové Ing. Michalovi Bršťákovi s manželkou Martinou Bršťákovou, Požehy 270, 038 23 Dubové, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu a priľahlého pozemku. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podmienkou odpredaja pozemkov je, aby žiadatelia predložili geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradili správne poplatky za prevod pozemkov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 94/1305

vo veci žiadosti Ing. Márie Spevákovej, Ožvoldíkova 2003/4, Bratislava – Dúbravka, Jána Speváka, Dolná ulica 51/25, Kremnica, Anny Jackovej, Ulica 9. mája, Banská Bystrica a MUDr. Marty Ruttkayovej, Moskovská 21, Banská Bystrica o vyplatenie finančnej náhrady a o uzavretie kúpnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady a o uzavretie kúpnej zmluvy, ktorú predložili
Ing. Mária Speváková, Ožvoldíková 2003/4, Bratislava – Dúbravka, Ján Spevák, Dolná ulica 51/25, Kremnica, Anna Jacková, Ulica 9. mája, Banská Bystrica a MUDr. Marta Ruttkayová, Moskovská 21, Banská Bystrica.

B/ d e k l a r u j e ,
1. že má záujem o majetkovoprávne usporiadanie pozemku, po ktorom vedie prístupová cesta k hotelu Golfer a penziónu Stefanshof. Preto sa pozitívne stavia k návrhu Ing. Márie Spevákovej a spol. na predaj ich spoluvlastníckych podielov, spolu 24/32 k časti pozemku parcelné číslo EKN 2681- orná pôda s celkovou výmerou 3443 m2, po ktorej vedie prístupová cesta (orientačne je to plocha cca 300 m2). Mesto je pripravené na vlastné náklady zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu.
2. Pokiaľ sa jedná o požiadavku Ing. Márie Spevákovej a spol. o vyplatenie finančnej náhrady za doterajšie užívanie pozemku, po ktorom vedie časť prístupovej cesty, poukazujeme na skutočnosť, že mesto nezapríčinilo ten stav, že cesta vedie po pozemku, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľov a nijako neprofitovalo z užívania pozemku v spoluvlastníctve žiadateľov vo forme obohatenia sa. Predmetná cesta je verejne prístupná. Mesto má preto určité pochybnosti o tom, či na jeho strane došlo z tohto dôvodu k naplneniu inštitútu bezdôvodného obohatenia v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka a tým aj o oprávnenosti nároku žiadateľov na vydanie bezdôvodného obohatenia zo strany mesta. Pokiaľ však bude preukázaný právny nárok žiadateľov na takúto finančnú náhradu za takéto užívanie pozemku, mesto Kremnica sa nebude brániť poskytnutiu tejto náhrady.

C/ u k l a d á
1. mestskému úradu rokovať s Ing. Spevákovou a spol. o kúpnej cene za odkúpenie pozemku pod prístupovou cestou k hotelu Golfer mestom Kremnica
2. oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 95/1305

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 96/1305

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Norbert Boldiš, Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec, Ing. Milan Žabka)

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Dušan Privalinec Ing. Beata Kirková
člen návrhovej komisie člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.