Zápisnica č. 05/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 05/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16.05.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva: Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Dušan Privalinec

Neskorší príchod nahlásili: Viera Mišíková, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Ing. Janka Volková
Neprítomný: Milan Miškóci
Ospravedlnený: –
Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,38 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 05. v tomto roku, tridsiatedruhé v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda schopné právoplatne sa uznášať.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Zabezpečenie vypracovania zmien a doplnkov ÚPD mesta a ÚPD zóny Skalka
5) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2013
6) Majetkové veci:
a) Žiadosť o zmenu účelu prenajatého pozemku – Ján Čuvara
b) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Miroslava Surmová
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Andrej Párička
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Emil Kňažko
e) Žiadosť o prenájom pozemku – Květoslava Přibylová
f) Žiadosť o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku – Milan Hrabovský a Katarína Gwerder
g) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Weiss
h) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Michal Bršťák s manželkou Martinou Bršťákovou
i) Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady a uzavretia kúpnej zmluvy – Ing. Mária Speváková, Ján Spevák, Anna Jacková, MUDr. Marta Ruttkayová
7) Blok informácií a správ:
a) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
b) O plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
8) O činnosti primátorky mesta
9) Rôzne
10) Interpelácie
11) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslankyňa Ing. Klára Popová navrhla za bod 3) doplniť ďalší bod: Zahájenie a realizácia stavby lučanského priechodu, nakoľko zahájanie týchto prác je časovo náročné a poslanci sa rozhodli predložiť návrh. Mgr. Igor Kríž navrhol, aby pred týmto bodom bol bod: Výročná správa za rok 2012 spoločnosti Mestské lesy s.r.o. a rozdelenie zisku. RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o zmene programu. Poslanci hlasovaní zmenu programu prijali.

Program

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Výročná správa spoločnosti Mestské lesy, s.r.o Kremnica a rozdelenie zisku za rok 2012
5) Zahájenie a realizácia stavby lučanského priechodu
6) Zabezpečenie vypracovania zmien a doplnkov ÚPD mesta a ÚPD zóny Skalka
7) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2013
8) Majetkové veci:
a) Žiadosť o zmenu účelu prenajatého pozemku – Ján Čuvara
b) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Miroslava Surmová
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Andrej Párička
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Emil Kňažko
e) Žiadosť o prenájom pozemku – Květoslava Přibylová
f) Žiadosť o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku – Milan Hrabovský a Katarína Gwerder
g) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Weiss
h) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Michal Bršťák s manželkou Martinou Bršťákovou
i) Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady a uzavretia kúpnej zmluvy – Ing. Mária Speváková, Ján Spevák, Anna Jacková, MUDr. Marta Ruttkayová
7) Blok informácií a správ:
a) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
b) O plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
8) O činnosti primátorky mesta
9) Rôzne
10) Interpelácie
11) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Marián Vojtko, Jaroslav Slašťan
8 8 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Beata Kirková, Dušan Privalinec
8 8 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Norbert Boldiš
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Zuzanu Lanckovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Jaroslava Slašťana a Ing. Milana Žabku.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Opýtala sa, či majú poslanci otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Počas neprítomnosti RNDr. Zuzany Balážovej viedol zasadnutie MsZ Mgr. Igor Kríž.
Uznesenie číslo 81/1305
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová opäť viedla zasadnutie MsZ.

Výročná správa spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Kremnica a rozdelenie zisku za rok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 82/1305
vo veci prerokovania Výročnej správy o výsledkoch činnosti za rok 2012 spoločnosti Mestské lesy s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica za rok 2012
2. Výročnú správu o výsledkoch činnosti spoločnosti za rok 2012
3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 po zdanení – zisk vo výške 340.432,04 € nasledovne:
a) 100.000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2012
b) 100.000 € tvorba kapitálových fondov spoločnosti
c) Zostatok čistého zisku vo výške 140.432,04 € usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Zahájenie a realizácia stavby lučanského priechodu

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Poslankyňa Ing. Klára Popová informovala o návrhu rekonštrukcii cesty od p. Sekaja. Náklady predstavujú výšku 119 tis. eur. Chodník od ukončenia po rekonštrukcii mosta až po p. Sekaja je odhadovaný na investíciu vo výške 19 tis. eur. Poslanci sa rozhodli pre zahájenie prác, aby sa nenaťahoval čas realizácie. Celkový navrhovaný rozpočet je 140 tis. eur. Poslanec Marián Vojtko informoval, že návrh prešiel príslušnými komisiami a vysvetlil aká je predstava. Materiál dostali všetci poslanci a v pondelok to bolo na stole. RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, prečo to nedostala aj ona. Poslankyňa Ing. Klára Popová informovala, že nevie, ale v pondelok to mali ako materiál všetci poslanci na stole. Mgr. Igor Kríž sa opýtal, preto vedenie mesta o tomto nebolo informované. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že si neuvedomila, že vedenie o tomto nevie. Preberali to na komisii, kde bol záujem riešiť túto vec. Predbežne nacenili odhadom koľko by asi táto realizácia stála. Poslankyňa Ing. Klára Popová sa e-mailom informovala o postupe prác a predpokladá, že z tejto komunikácie potom toto vzišlo. RNDr. Zuzana Balážová pripomenula, že nie všetci poslanci sa vzájomne o tejto veci informovali. Poslanec Marián Vojtko odpovedal, že všetci poslanci boli informovaní a mohli sa vyjadriť. Poslanci diskutovali k téme. Počas diskusie poslanec Ing. Milan Žabka upozornil, že treba urobiť kanalizačný zberač, ktorý ak sa teraz neurobí, bude sa musieť znovu otvoriť zrekonštruovaná cesta. Plánované finančné prostriedky na realizáciu stavby lučanského priechodu mali byť z dividend Mestských lesov. Mgr. Igor Kríž namietol, že plánované peniaze z dividend Mestských lesov sú už použité. Požiadal Ing. Evu Ihringovú o vysvetlenie. Ing. Eva Ihringová vysvetlila, že tieto dividendy sú prerozdelené v prvej zmene rozpočtu. Poslankyňa Ing. Beata Kirková podporila poslanca Ing. Milana Žabku, ktorý v diskusii podotkol, že táto iniciatíva mala vyjsť zo strany úradu, nie zo strany poslancov. Vyjadrila sa, že poslanci robia prácu za úradníkov. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že má problém s tým akou formou sa takýto návrh uznesenia dostal na zasadnutie MsZ. Poslankyňa Ing. Klára Popová požiadala, aby bol prečítaný návrh poslancov. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie. Mgr. Igor Kríž poprosil, aby bola komunikácia poslancov aj medzi sebou, pretože návrh tohto uznesenia nedostal ani on, ani poslanec Norbert Boldiš. RNDr. Zuzana Balážová vo veci kanalizačného zberača ešte informovala, že vždy pri rokovaniach sme chceli, aby kanalizačný zberač bol začlenený do rekonštrukcie cesty. Na toto žiaľ Stredoslovenské vodárne a kanalizácie nemajú finančné prostriedky. Ing. Mariana Donovalová potvrdila slová primátorky.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k prečítanému návrhu na uznesenie.

Uznesenie číslo 83/1305
vo veci realizácie stavby „Cesta – Lučanský priechod“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – ž i a d a
1. mestský úrad zahájiť práce na realizácii stavebnej akcie pod názvom „Cesta – Lučanský priechod“
2. objednať projekčné práce na predmetnú stavebnú akciu a finančné prostriedky vo výške 140 tis. € zapracovať do 2.zmeny rozpočtu mesta Kremnica
3. informovať mestské zastupiteľstvo o postupe prác na realizácii predmetnej stavby na každom zasadnutí MsZ
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: ihneď.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Zabezpečenie vypracovania zmien a doplnkov ÚPD mesta a ÚPD zóny Skalka

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanec Mgr. Igor Kríž požiadal o vysvetlenie Ing. Marianu Donovalovú. Ing. Mariana Donovalová vysvetlila, že teraz obstarávame zmeny a doplnky ÚP a zmena by nastala v časti, ktorá sa týka ľahkoatletického ihriska, kde sa funkčné využitie športovej zóny mení na územie vyššej vybavenosti. Citovala, čo znamená územie vyššej vybavenosti; ďalšou zmenou je pozemok pána Fleška, kde by sa mohli postaviť garáže, táto lokalita bola vždy zaradená v tomto zmysle; a došlo by aj k oprave v znení ÚP ohľadne využitia budovy oproti ZŠ, kde je teraz obchod p. Búryho – v územnom pláne ide o opravu chyby a to isté sa týka aj parkoviska Jeleň. Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa opýtala, či na základe pripomienok sa môže stať, že tá lokalita ostane tak ako je? Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že na základe pripomienok sa to stať môže. Poslanec Ing. Milan Žabka dodal, že osobne hlasoval za to, aby ÚPD bolo prepracované. Nesúhlasí so zmenou lokality na ľahkoatletickom ihrisku a zdrží sa hlasovania. Poslanec Norbert Boldiš podporil stanovisko poslanca Ing. Milana Žabku. Opýtal sa, či bude možné v rámci lokality garáží pri kúpalisku zachovať príchod ku kúpalisku. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že takýmito podrobnosťami sa ÚP nezaoberá. Ak sa bude riešiť lokalita podrobnejšie, môže to byť ako podmienka. Ale keby aj nie, z hľadiska stavebného zákona nesmie byť zamedzená prístupová cesta k žiadnej stavbe.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 84/1305
vo veci informácie o zabezpečení vypracovania zmien a doplnkov ÚPD a ÚPD zóny Skalka.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informácie o zabezpečení vypracovania zmien a doplnkov ÚPD a ÚPD zóny Skalka.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.
Uznesenie číslo 85/1305
vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku za 1. štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku za 1.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 86/1305
vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Majetkové veci

a) Žiadosť o zmenu účelu prenajatého pozemku – Ján Čuvara

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 87/1305
vo veci žiadosti Jána Čuvaru, Nová Dolina 784/36, 967 01 Kremnica o zmenu účelu prenajatého pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu účelu využitia pozemku prenajatého podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/01082 zo dňa 22.06.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12 12.2011 uzavretej s Jánom Čuvarom, Nová Dolina 784/36, 967 01 Kremnica, na prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 2142/1 – ostatné plochy s výmerou 21 m² v katastrálnom území Kremnica s tým, že pôvodný účel nájmu „uskladnenie palivového dreva“ sa mení na účel „umiestnenie prístrešku na uskladnenie palivového dreva“.
V súvislosti s umiestnením stavby na pozemku sa doba nájmu mení na dobu určitú do 31.12.2043. Podmienkou zmeny účelu nájmu je, že nájomca zvedie dažďové vody z prístreška mimo mestskej komunikácie a mimo susedného pozemku vo vlastníctve pána Petra Pischa. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bezo zmeny.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať zmenu nájomnej zmluvy dodatkom č. 2. zodpovedná: Ing. Ihringová termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

b) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Miroslava Surmová

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 88/1305
vo veci žiadosti Mgr. Miroslavy Surmovej, Zlatá 632/14, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Miroslave Surmovej, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2043,
za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom činí 20,00 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

c) Žiadosť o prenájom pozemku – Andrej Párička

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 89/1305
vo veci žiadosti Andreja Páričku, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9,02 m² v katastrálnom území Kremnica Andrejovi Páričkovi, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31. 12. 2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 18,04 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

d) Žiadosť o prenájom pozemku – Emil Kňažko

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 90/1305
vo veci žiadosti Emila Kňažku, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3,78 m² v katastrálnom území Kremnica Emilovi Kňažkovi, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31. 12. 2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 7,56 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

e) Žiadosť o prenájom pozemku – Květoslava Přibylová

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie, ktoré schvaľuje prenájom.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 91/1305
vo veci žiadosti Květoslavy Přibylovej, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12,60 m² v katastrálnom území Kremnica Květoslave Přibylovej, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 25,20 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

f) Žiadosť o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku – Milan Hrabovský a Katarína Gwerder

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 92/1305
vo veci žiadosti Milana Hrabovského s manželkou, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a Kataríny Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zníženie výmery prenajatého pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00852 zo dňa 22.08.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.08.2012 uzavretej s Milanom Hrabovským, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica aKatarínou Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko nasledovne: pôvodný prenájom parcelné číslo KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 70 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – kvetinová záhradka sa mení na prenájom pozemku parcelné číslo KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria
v katastrálnom území Kremnica s výmerou 61 m² na účel – kvetinová záhradka. Ročné nájomné za prenájom pozemku po znížení prenajatej výmery je 1,22 €. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00852 zo dňa 22. 08. 2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27. 08. 2012 zostávajú bezo zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9,08 m² v katastrálnom území Kremnica Milanovi Hrabovskému s manželkou, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a Kataríne Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko, za účelom legalizácie drobnej stavby, na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 18,16 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať 1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00852 zo dňa 22.08.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.08.2012 dodatkom č. 2 k zmluve a 2. uzavrieť nájomnú zmluvu za účelom legalizácie drobnej stavby
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

g) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Weiss

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky. Požiadala Ing. Marianu Donovalovú o vysvetlenie, ktorá vysvetlila, že tento dom nemá vytvorené možnosti parkovania. Umiestniť takúto stavbu je tam možné. Poslankyňa Ing. Beata Kirková vysvetlila, že cez stavebné povolenie budú doriešené statické veci, preto z komisie dali kladné stanovisko. Poslankyňa Viera Mišíková vysvetlila záporné stanovisko ich komisie, pretože túto informáciu, ktorá vyplynula z obhliadky odd. výstavby v tom čase nemali. Poslanec Milan Miškóci navrhol stiahnuť toto uznesenie, nakoľko nemali všetky informácie a bytové spoločenstvo, ktoré tam je, sa k tomuto nevyjadrilo a tiež by bolo vhodné toto riešiť radovou zástavbou garáží. RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala na názor Ing. Mariany Donovalovej, ktorá odpovedala, že v rámci stavebného konania sa bytové spoločenstvo a ostatní dotknutí budú vyjadrovať k tejto veci. RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Milana Miškóciho.
Zdržala sa: Ing. Beata Kirková
Poslanci väčšinou hlasov prijali pozmeňovací návrh poslanca Milan Miškóciho a stiahli návrh uznesenia z rokovania MsZ na ďalšie prerokovanie.

h) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Michal Bršťák s manželkou Martinou Bršťákovou

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Viera Mišíková vysvetlila, že komisia výstavby dala zamietavé stanovisko, pretože nie sú jedinými vlastníkmi domu. Ing. Ihringová odpovedala, že majú doklad, že sú vlastníci v jednej jednine z listu vlastníctva.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 93/1305
vo veci žiadosti Ing. Michala Bršťáka s manželkou Martinou Bršťákovou, Požehy 270, 038 23 Dubové o odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubové za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu a priľahlého pozemku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ú h l a s í
s odpredajom pozemku parcelné číslo KN-C 785/7 a časti pozemku parcelné číslo KN-C 785/1 (právna parcela KN-E 1084) s výmerou spolu cca 1000 m² v katastrálnom území Dubové Ing. Michalovi Bršťákovi s manželkou Martinou Bršťákovou, Požehy 270, 038 23 Dubové, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu a priľahlého pozemku. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podmienkou odpredaja pozemkov je, aby žiadatelia predložili geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradili správne poplatky za prevod pozemkov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

i) Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady a uzavretie kúpnej zmluvy – Ing. Mária Speváková, Ján Spevák, Anna Jacková, MUDr. Marta Ruttkayová

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Ing. Eva Ihringová vysvetlila, že môžeme rokovať o tej cene obvyklým spôsobom, čo sa týka odkúpenia. Vo veci finančnej náhrady nevidíme priechodné uhradenie náhrady za užívanie tejto komunikácie. Mesto sa nijakým spôsobom neobohatilo. Poslanec Mgr. Igor Kríž doplnil, že táto komunikácia je zaradená v našej správe.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 94/1305
vo veci žiadosti Ing. Márie Spevákovej, Ožvoldíkova 2003/4, Bratislava – Dúbravka, Jána Speváka, Dolná ulica 51/25, Kremnica, Anny Jackovej, Ulica 9. mája, Banská Bystrica a MUDr. Marty Ruttkayovej, Moskovská 21, Banská Bystrica o vyplatenie finančnej náhrady a o uzavretie kúpnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady a o uzavretie kúpnej zmluvy, ktorú predložili
Ing. Mária Speváková, Ožvoldíková 2003/4, Bratislava – Dúbravka, Ján Spevák, Dolná ulica 51/25, Kremnica, Anna Jacková, Ulica 9. mája, Banská Bystrica a MUDr. Marta Ruttkayová, Moskovská 21, Banská Bystrica.

B/ d e k l a r u j e ,
1. že má záujem o majetkovoprávne usporiadanie pozemku, po ktorom vedie prístupová cesta k hotelu Golfer a penziónu Stefanshof. Preto sa pozitívne stavia k návrhu Ing. Márie Spevákovej a spol. na predaj ich spoluvlastníckych podielov, spolu 24/32 k časti pozemku parcelné číslo EKN 2681- orná pôda s celkovou výmerou 3443 m2, po ktorej vedie prístupová cesta (orientačne je to plocha cca 300 m2). Mesto je pripravené na vlastné náklady zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu.
2. Pokiaľ sa jedná o požiadavku Ing. Márie Spevákovej a spol. o vyplatenie finančnej náhrady za doterajšie užívanie pozemku, po ktorom vedie časť prístupovej cesty, poukazujeme na skutočnosť, že mesto nezapríčinilo ten stav, že cesta vedie po pozemku, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľov a nijako neprofitovalo z užívania pozemku v spoluvlastníctve žiadateľov vo forme obohatenia sa. Predmetná cesta je verejne prístupná. Mesto má preto určité pochybnosti o tom, či na jeho strane došlo z tohto dôvodu k naplneniu inštitútu bezdôvodného obohatenia v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka a tým aj o oprávnenosti nároku žiadateľov na vydanie bezdôvodného obohatenia zo strany mesta. Pokiaľ však bude preukázaný právny nárok žiadateľov na takúto finančnú náhradu za takéto užívanie pozemku, mesto Kremnica sa nebude brániť poskytnutiu tejto náhrady.

C/ u k l a d á
1. mestskému úradu rokovať s Ing. Spevákovou a spol. o kúpnej cene za odkúpenie pozemku pod prístupovou cestou k hotelu Golfer mestom Kremnica
2. oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Blok informácií a správ

a) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 95/1305
vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

b) O plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa opýtala na časť k Zechenterovmu domu a Zechenterovej záhrady, kde podľa schváleného uznesenia bol určených na tieto projekty obnos o 800 eur menej ako je teraz uvedené v materiáloch, t.j. 126 300 eur. Poslanci diskutovali k téme. Počas diskusie sa poslanci dohodli, že na komisiu ekonomickú bude pripravená presná odpoveď.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 96/1305
vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Norbert Boldiš, Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec, Ing. Milan Žabka)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

c) O činnosti primátorky mesta

RNDr. Zuzana Balážová – vysvetlila, že nič významné sa nestalo, čo by poslancom nepovedala, preto správu o činnosti nepripravila. V bode rôzne bude informovať o rekonštrukcii mosta.

Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že sa pravidelne zúčastňuje na kontrolných dňoch. Čo sa týka samotnej stavby, bola odkrytá pôvodná stavba barokovej časti mosta. Most je dlhšií ako sa predpokladalo. Časť z 19. storočia je značne poškodená a prebiehajú rokovania o tom, či sa to zachová, alebo to zrútia. Celá stavba sa musí plne preprojektovať. Zatiaľ nevieme ako to dopadne. Hneď ako budú nové informácie, bude poslancov informovať. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková požiadala o zvýšenú ostražitosť polície na Ul. Matunákovej, pretože rýchlosť áut sa tam nedodržiava. Poslankyňa Ing. Klára Popová pripomienkovala parkovanie na novom parkovisku pri poliklinike, kde v čase najväčšej dopravnej špičky dochádza ku kolíziám, a či by sa nedalo upraviť v tejto časti parkovanie len v popoľudňajších hodinách. Poslanec Mgr. Kríž informoval, že budeme žiadať, aby toto parkovanie bolo doriešené v spolupráci s políciou. Poslanec Ivan Petráš si myslí, že v takomto stave je tá cesta pre kamióny neprejazdná. Myslí si, že toto je zanedbané zo strany značenia cesty.

Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Poslankyňa Ing. Janka Volková – opýtala sa, prečo Štúdio 21 nefinancuje výsev trávy na námestí. Ing. Mariana Donovalová povedala, že trávne semeno sme prevzali od firmy na jeseň. Dohoda bola, že to vysejeme za pomoci mestskej zelene na jar, pretože by bola škoda vysievať trávu na jeseň, keď už by nevzišla a trávne semeno by sa znehodnotilo. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala, prečo teda v návrhu rozpočtu bolo 800 eur na trávové semeno. Ing. Andrea Mutňanská sa vyjadrila, že táto suma bola určená na túto prácu mimo pracovného času.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková – interpelovala neprehľadnosť webovej stránky mesta. Žiada doplniť termíny zasadnutí komisií. Opýtala sa, či články prechádzajú jazykovou úpravou, pretože sú v nich gramatické chyby, nedokončené slová a nerobí to dobrý obraz nášmu mestu. Niektoré z interpelácii nezodpovedajú významu a ani odposluchu, ktorý bol prezentovaný na Mestskom zastupiteľstve a poprosila pred zverejnením ich dávať poslancom na recenziu. Požiadala správcu webovej stránky, aby zjednal nápravu.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková – nebol jej doručený prehľad interpelácií.
Poslankyňa Ing. Janka Volková – informovala o úniku vody na Ul. Zlatej.
Poslanec Norbert Boldiš – dostal odpoveď na interpeláciu od Ing. Sikoraia, kde konštatoval stav, ale nekonštatoval tam ako sa to bude riešiť. Opýtal sa na inštaláciu svietidiel, ktoré sa vlani zakúpili na priechody.
Opýtal sa na likvidáciu železničného spojenia v Kremnici. Zaujíma ho, prečo nebol vystavený súhlas na garáž pre p. Balkovičovú. Vyjadril sa, že v Kremnických novinách sú poslanci vystavení atakom – požiadal o odpoveď na e-mail.
Poslanec Ing. Milan Žabka – požiadal o pracovnú náplň p. Jurtinusa. Domnieva sa, že na úkor iných činností sa opomína jeho práca na oddelení.
Poslankyňa Ing. Klára Popová – opýtala sa na opravu múru na Ul. Kollárovej. Bc. Grosch informoval, že bolo rokovanie s ďalšou firmou. Čakáme na cenovú ponuku.
Poslankyňa Viera Mišíková – poďakovala za zápisnice z kontrolného dňa na moste.

Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 18,00 hod. 05. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, tridsiatedruhé v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Jaroslav Slašťan
2. overovateľ, Ing. Milan Žabka
Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.