Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. júna 2013

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. júna 2013

Uznesenie číslo 97/1306

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 98/1306

vo veci informácie o dotácii poskytnutej Ministerstvom financií SR v roku 2012 na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o dotácii poskytnutej Ministerstvom financií SR v roku 2012 na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

B/n e s ú h l a s í
s podaním žiadosti o presun finančných prostriedkov na MF SR v celkovej výške 54 200 € a trvá na čerpaní dotácie podľa posledného schváleného zoznamu MF SR.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 99/1306

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – 1./k o n š t a t u j e
podozrenie na nedodržanie zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov pri reštaurovaní schodov objektu fary na Štefánikovom námestí v Kremnici na základe zmluvy č. 12/2012.

2./ ž i a d a
primátorku mesta Kremnica okamžite pozastaviť reštaurátorské práce na predmetnom objekte.

3./o d p o r ú č a
primátorke mesta Kremnica zrušiť zmluvu so zhotoviteľom Restauro Tracco s.r.o. uzatvorená dňa 6.12.2012 z dôvodu neexistencie rozhodnutia KPÚ v zmysle § 33 ods. 4,5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

4./p o v e r u j e
hlavného kontrolóra mesta Kremnica preverením uzavretých zmlúv, ktoré boli uzavreté v rámci dotácii na záchranu a obnovu KP či sú v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v z.n.p.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 100/1306

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.3.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.3.2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 1 053 515 €, t.j.29,64%
výdavky: 798 642 €, t.j.22,69%
saldo: 254 873 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 16 997 €, t.j.11,16%
výdavky: 25 402 €, t.j.5,24%
saldo: – 8 405 €
Finančné operácie: príjmy: 0 €, t.j.0,00%
výdavky: 23 126 €, t.j.17,77%
saldo: – 23 126 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 101/1306

vo veci návrhu 2.zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 601 508 €
výdavky: 3 590 243 €
saldo: 11 265 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 152 313 €
výdavky: 539 316 €
saldo: – 387 003 €
Finančné operácie: príjmy: 530 534 €
výdavky: 146 511 €
saldo: 384 023 €
Celkové saldo 2.zmeny rozpočtu je: 8 285 €.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 102/1306

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013
s príjmami: hlavná činnosť: 131 588 €
s výdavkami: hlavná činnosť: 131 588 €
saldo: hlavná činnosť: 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 103/1306

vo veci vstupu mesta Kremnica do občianskeho združenia Žiarska kotlina.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ú h l a s í
so vstupom mesta Kremnica do občianskeho združenia Žiarska kotlina.

B/n a v r h u j e
zapracovať do 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 výdavky spojené s úhradou členského poplatku OZ Žiarska kotlina.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 104/1306

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1.600 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúry:
a) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 600 €
b) Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev 500 €
c) Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev 500 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.07. 2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 105/1306

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1.550 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 600 € nasledovne:
a) Športový klub tenisu 250 €
b) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 350 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 450 €
a) Športový klub tenisu 450 €

3.z Fondu športu vo výške 500 €
a) TJ Kremnica – kulturistický oddiel 200 €
b) Športový klub futbalu 300 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 106/1306

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť sociálnu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť sociálnu v celkovej výške 1.500 € v nasledovnom členení:
1. TJ Kremnica – volejbalový oddiel 500 €
2. Horská služba Kremnické vrchy 1000 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 107/1306

vo veci ponuky od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava na predaj rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
predloženie ponuky mesta Kremnica Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava na kúpu rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami za kúpnu cenu 1 € slovom jedno euro.

B/ u k l a d á
mestskému úradu dňa 14.06.2013 odoslať Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava ponuku mesta Kremnica na kúpu rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami za kúpnu cenu 1 € slovom jedno euro spolu s odôvodnením, a to ako doporučenú poštovú zásielku na doručenku poslanú 1. triedou.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 14.06.2013.

C/ ž i a d a
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, aby
zo svojej ponuky na predaj rekreačného strediska SKALKA v Kremnici s príslušnými pozemkami vypustil pozemok parcelné číslo KN-C 3262/1 – ostatné plochy o výmere 7 726 m2 a parcelné číslo KN-C 3403 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 206 m2, nakoľko tieto pozemky nikdy neslúžili ani neslúžia ku prevádzke odborárskeho rekreačného strediska Hotel Skalka, ale je to časť zjazdovky pod chatou Limba a aby tento pozemok ponúkol v zmysle uznesenia predstavenstva JMF č. 6 z roku 1999 na predaj mestu Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 108/1306

vo veci predaja časti pozemkov vo vlastníctve odborov v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka kupujúcemu: Rudolf Gluch, Na Sihoti 561/6, Žilina, ktorý realizoval
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava na základe kúpnej zmluvy zo dňa 9.10.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu, že Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava (ďalej „JMF“) predal na základe kúpnej zmluvy zo dňa 9.10.2012 časť pozemkov vo vlastníctve odborov v katastrálnom území Kremnica, lokalite Skalka, ktoré boli zapísané na liste vlastníctva č. 2281, a to konkrétne nasledovné pozemky:
parcelné číslo CKN 3252/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 442 m2
parcelné číslo CKN 3252/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 62 m2
parcelné číslo CKN 3253 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2
parcelné číslo CKN 3259/1 – lesné pozemky s výmerou 4 5459 m2
parcelné číslo CKN 3259/2 – lesné pozemky s výmerou 51 m2
parcelné číslo CKN 3259/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 82 m2
parcelné číslo CKN 3259/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m2
parcelné číslo CKN 3259/5 – lesné pozemky s výmerou 5000 m2
parcelné číslo CKN 3260/3 – lesné pozemky s výmerou 3561 m2
parcelné číslo CKN 3261/1 – lesné pozemky s výmerou 3471 m2
parcelné číslo CKN 3263 – lesné pozemky s výmerou 2 7156 m2
parcelné číslo CKN 3268 – lesné pozemky s výmerou 9905 m2
parcelné číslo CKN 3402 – ostatné plochy s výmerou 935 m2,
kupujúcemu: Rudolf Gluch, Na Sihoti 561/6, Žilina a ponechal si vo svojom vlastníctve len tie pozemky, ktoré slúžia ku prevádzke rekreačného zariadenia Hotel Skalka (zastavané plochy, nádvorie, hotelová zjazdovka, prístupová cesta)

B/ k o n š t a t u j e
1. že pozemky vo vlastníctve odborov, ktoré JMF predal Rudolfovi Gluchovi majú strategický význam pre celé rekreačné stredisko Skalka, sú na nich umiestnené komunikácie a inžinierske siete, ktoré sú životne dôležité pre celé rekreačné stredisko Skalka a preto sa mesto Kremnica už od roku 1991 usilovalo o obnovenie svojho vlastníctva k týmto pozemkom, aby tieto pozemky mohli slúžiť verejným záujmom a potrebám
2. že pozemky, ktoré JMF predal Rudolfovi Gluchovi ako aj Hotel Skalka a pozemky, ktoré slúžia ku jeho prevádzke, boli do 31.12.1949 vo vlastníctve mesta Kremnica a do vlastníctva štátu sa dostali bez akejkoľvek náhrady v období komunistického totalitného režimu, pre ktorý bolo mimo iného charakteristické cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie a nerešpektovanie tradičných vlastníckych vzťahov (viď zákon č. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu). Do vlastníctva odborov tieto nehnuteľnosti previedol štát v rokoch 1958 –
1960 bezplatným prevodom. Z dostupných historických materiálov je zrejmé, že nebolo úmyslom vtedy konajúcich subjektov, aby sa do vlastníctva odborov dostali okrem Hotela Skalka a jeho prevádzke slúžiacich pozemkov, aj ďalšie lesné pozemky o výmere takmer 15 ha. Pozemky, ktoré JMF predal Rudolfovi Gluchovi odbory nikdy neužívali a neboli potrebné ku prevádzke rekreačného zariadenia Hotel Skalka.
3. že fakty a skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch 1. a 2. boli JMF dobre známe z dlhodobej komunikácie s mestom Kremnica, najmä však z Výzvy Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 21.09.1998, ktorú predstavenstvo JMF zobralo na vedomie a na jej základe prijalo predstavenstvo JMF uznesenie č. 6 z roku 1999. V tomto uznesení predstavenstvo JMFkonštatuje:
a)JMF nemá v úmysle toho času realizovať odplatný, alebo bezodplatný prevod predmetných pozemkových nehnuteľností.
b)Pokiaľ by v budúcnosti prišlo k opačnému rozhodnutiu, bude mesto Kremnica
oslovené ako prvé.
4. že predajom pozemkov Rudolfovi Gluchovi sa potvrdilo to, čo mesto Kremnica tvrdilo od samého začiatku komunikácie s odbormi a JMF, a to, že tieto pozemky nie sú vôbec potrebné ku prevádzke odborárskeho rekreačného strediska Hotel Skalka

C/ j e t o h o n á z o r u
1. že JMF predajom pozemkov Rudolfovi Gluchovi na základe kúpnej zmluvy zo dňa 9.10.2012 bez toho, že by s ponukou na predaj týchto pozemkov oslovil mesto Kremnica ako prvé, nedodržal a porušil uznesenie predstavenstva JMF č. 6 z roku 1999
2. že týmto predajom pozemkov Rudolfovi Gluchovi vyšlo nazmar vyše 20 ročné úsilie mesta Kremnica o obnovu vlastníctva mesta Kremnica k týmto pozemkom, ktoré majú strategický význam pre celé rekreačné stredisko Skalka a je potrebné, aby slúžili verejným záujmom a potrebám rozvoja rekreačného strediska Skalka

D/ m á z a t o,
1. že kúpa pozemkov mestom Kremnica od JMF na účely rozšírenia parkovacích plôch v roku 2006 nesúvisela s uznesením predstavenstva JMF č. 6 z roku 1999, keďže v tomto prípade kúpu pozemkov iniciovalo samotné mesto a uznesenie č. 6 sa týka prípadov, keď by sa JMF rozhodol tieto pozemky predať (čo v roku 1999 nebolo aktuálne). V takomto prípade (ako bol aj prípad predaja pozemkov Rudolfovi Gluchovi) bol JMF zaviazaný svojím predstavenstvom osloviť mesto Kremnica ako prvé a ponúknuť mu tieto pozemky na predaj, čo sa však nestalo.
2. že možno očakávať veľké problémy v komunikácií s novým majiteľom týchto pozemkov, ktorý si bude presadzovať vlastné záujmy v danej lokalite a verejné záujmy a potreby v rekreačnom stredisku Skalka nebudú pre neho prvoradé

E/ v y h l a s u j e ,
že mesto Kremnica by za pozemky, ktoré JMF predal Rudolfovi Gluchovi zaplatilo vyššiu cenu ako Rudolf Gluch, vzhľadom na to, že tieto pozemky majú strategický význam pre zabezpečenie verejných záujmov a potrieb v celom rekreačnom stredisku Skalka

F/ ž i a d a
primátorku mesta RNDr. Zuzanu Balážovú, iniciovať vo veci predaja pozemkov Rudolfovi Gluchovi rokovanie s predstavenstvom JMF za účasti delegácie mesta Kremnica v zložení: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta a poslanci mestského zastupiteľstva : Ivan Petráš a Mgr. Igor Kríž.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 109/1306

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov na 1. poschodí v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici spoločnosti EVEN GEMS s.r.o., Zechenterova 354/20, 967 01 Kremnica, IČO: 44 418 159 za účelom využívania ako kancelária a sklad materiálu. Predmetom nájmu sú dve miestnosti s celkovou výmerou 44,00 m2. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 EUR/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2013.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 110/1306

vo veci žiadosti Petra Schmidta, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5,83 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Schmidtovi, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom činí 11,66 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 111/1306

vo veci žiadosti Ľuboša Weissa, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica Ľubošovi Weissovi, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom činí 10,00 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 112/1306

vo veci žiadosti Jaroslava Říhu, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m² v katastrálnom území Kremnica Jaroslavovi Říhovi, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom činí 12,00 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 113/1306

vo veci legalizácie drobnej stavby na dožitie s Mgr. Luciou Uhlárovou, Zlatá ulica 631/12, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zníženie výmery prenajatého pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10.2011 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 uzavretej so Spoločenstvom vlastníkov bytov VERABAPO, Zlatá ulica 631/12, 967 01 Kremnica nasledovne:
– pôvodná prenajatá výmera 18 m² na účel uskladnenia palivového dreva sa znižuje na 10 m².
Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10. 2011 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Lucii Uhlárovej, Zlatá ulica 631/12, 967 01 Kremnica , za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 16,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ SVB VERABAPO a žiadateľke, realizovať zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10.2011 Dodatkom č. 3 a uzavrieť novú nájomnú zmluvu s Mgr. Luciou Uhlárovou za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 114/1306

vo veci žiadosti Ivana Trokšiara, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Trokšiarovi, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – záhradná chatka, na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 12,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 115/1306

vo veci žiadosti Ing. Dariny Rosivalovej, Zlatá ulica 629/8, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2,81 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Darine Rosivalovej, Zlatá ulica 629/8, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú sdo 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 5,62 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 116/1306

vo veci žiadosti Anny Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00711 zo dňa 31.10.2007 uzavretej s Annou Faltýnkovou nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 208 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – prídomová záhradka sa mení na výmeru 203,60 m²,
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 203,60 m² na účel – prídomová záhradka od 01.08.2013 v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 činí 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 4,07 €.
– Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00711 zo dňa 31.10.2007 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4,40 m² v katastrálnom území Kremnica Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – záhradná chatka, na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 8,80 €,
3. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 2272/1(právna parcela KN-E 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m² v katastrálnom území Kremnica Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva – na dožitie, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 24,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať
1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00711 zo dňa 31.10.2007 Dodatkom č. 1 k zmluve
2. uzavrieť nájomné zmluvy na prenájom pozemkov za účelom legalizácie drobných stavieb
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.