Zápisnica č. 06/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 06/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13.06.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Viera Mišíková, Mgr. Lujza Pračková

Neskorší príchod nahlásili:
Milan Miškóci
Neprítomný:
Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková
Ospravedlnený:

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,45 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 06. v tomto roku, tridsiatetretie v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda schopné právoplatne sa uznášať.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Informácia o dotácii poskytnutej Ministerstvom financií SR v roku 2012 na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
5) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.03.2013
6) Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici
7) Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
8) Vstup mesta Kremnica do Občianskeho združenia Žiarska kotlina
9) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013
10) Ponuka od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR na predaj rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami
11) Majetkové veci:
a) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – EVEN GEMS s.r.o., Kremnica
b) Žiadosť o prenájom pozemku – Peter Schmidt
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľuboš Weiss
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Jaroslav Říha
e) Legalizácia drobnej stavby na dožitie – Mgr. Lucia Uhlárová
f) Žiadosť o prenájom pozemku – Ivan Trokšiar
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Darina Rosivalová
h) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Faltýnková
12) Rôzne
13) Interpelácie
14) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanec Mgr. Igor Kríž navrhol presunúť bod 6) za bod 7) na základe dohovoru s Ing. Lenkou Reichlovou.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k programu.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Informácia o dotácii poskytnutej Ministerstvom financií SR v roku 2012 na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
5) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.03.2013
6) Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
7) Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici
8) Vstup mesta Kremnica do Občianskeho združenia Žiarska kotlina
9) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013
10) Ponuka od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR na predaj rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami
11) Majetkové veci:
a) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – EVEN GEMS s.r.o., Kremnica
b) Žiadosť o prenájom pozemku – Peter Schmidt
c) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľuboš Weiss
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Jaroslav Říha
e) Legalizácia drobnej stavby na dožitie – Mgr. Lucia Uhlárová
f) Žiadosť o prenájom pozemku – Ivan Trokšiar
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Darina Rosivalová
h) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Faltýnková
12) Rôzne
13) Interpelácie
14) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Lujza Pračková, Ing. Beata Kirková
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Klára Popová, Viera Mišíková
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Norbert Boldiš
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Zuzanu Lanckovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Milana Žabku a Ivana Petráša.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala na riešenie okolia a stavu kolkárne. Mgr. Igor Kríž odpovedal, že požiadal o vyjadrenie riaditeľku Mestského bytového podniku a riaditeľku Kultúrneho a informačného centra. Následne bude zvolané rokovanie v tejto veci a budeme informovať komisiu kultúry a športu.
Poslanec Marián Vojtko sa informoval na saldo údržby a prevádzky minibusu. Požiadal o informáciu, aké budú prijaté opatrenia a požiadal do budúceho MsZ predložiť riešenia. Mgr. Igor Kríž informoval, že v spolupráci s p. Jozefom Valentom predložia ekonomickej komisii návrhy riešenia. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že minibus slúži predovšetkým našim občanom, deťom, lyžiarom na Skalku počas zimnej sezóny a treba zvážiť, ako sa budeme uberať, či je to služba pre občanov a počítame s určitou stratou, alebo sa zameriame na ekonomiku.
Poslanec Ivan Petráš sa opýtal, či sa dajú vyčísliť náklady na minibus počas zimy, keď sa vozia ľudia na Skalku. Ing. Peter Roško odpovedal, že je to dosť problematické, kvôli vyčísleniu opotrebenia. Poslanci diskutovali o problematike minibusu. Poslankyňa Ing. Klára Popová doplnila, že ÚPSVaR má momentálne projekty, ktorými by sa dala podporiť činnosť minibusu.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa opýtala ako pokračujeme s firmou Lastet. Ing. Lenka Reichlová odpovedala, že by rada tento problém prebrala na ekonomickej komisii. Poslanec Ing. Milan Žabka informoval, že Ing. Reichlová sa touto vecou zaoberá a žiaľ nie je možné doručiť písomnosti konateľovi firmy. To nás brzdí v ďalšom postupe.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 97/1306
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Informácia o dotácii poskytnutej Ministerstvom financií SR v roku 2012 na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že ak by sme teraz použili finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie, tá zostarne a nebude použiteľná. Návrh je, aby sa finančné prostriedky presunuli na projekt realizácie obnovy Zechenterovej záhrady. Peniaze, ktoré sú tam doteraz pričlenené, nebudú postačovať.
Poslankyňa Ing. Klára Popová pripomenula, že teraz je tam vyčlenených cca 126 tis. eur. Návrh na detské ihrisko, ktorý bol ako prvý bol veľmi vysoký a teda navrhli použiť lacnejšie komponenty, preto si poslanci myslia, že toto nie je veľmi reálne. V meste máme aj ďalšie objekty, ktoré potrebujú rekonštrukciu, medzi iným aj budova úradu práce. Opýtala sa ďalej hlavného kontrolóra, či je štandardný postup predložiť materiál v takomto znení. Ing. Peter Roško vysvetlil, že ide o informáciu, ktorú z časti zinicioval, pretože sme chceli predložiť správu o stave projektov, aby sme vedeli o konkrétnych krokoch a postupoch a koľko sme dostali finančných prostriedkov z fondov do mesta. Presun financií je čistá politika. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že sa zmenila situácia. Minulý rok sme sa domnievali, že to čo si naprojektujeme si zrealizujeme. Projektová dokumentácia starne, treba sa k nej vracať a obnovovať ju zase za ďalšie peniaze. Takéto projektové dokumentácie máme štyri – Zechenterov dom, Základná škola, Barbakan a Dolná brána. V Zechenterovej záhrade je veľmi veľa zemných prác a úprav terénu, na čo predpokladáme, že bude postačovať tých cca 126 tis. eur. Nemáme vyčlenené peniaze na lavičky, fontánu, ihrisko a podobne. V prípade budovy úradu práce pokladá poslankyňu Ing. Kláru Popovú za zaujatú, predovšetkým preto, že, v tejto budove pracuje. Poslankyňa Ing. Klára Popová odpovedala, že tieto peniaze sú vyčlenené nie na celú záhradu ale len na časť detského ihriska. Čo sa týka budovy úradu práce, možno je zaujatá, ale je to budova mesta, tak isto ako budova knižnice a je využívaná občanmi.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková doplnila, že súhlasí s názorom poslankyne Ing. Popovej. Povedala, že nedostali k nahliadnutiu ani rozpis prác, a preto sa ani nevie vyjadriť, či je to alebo nie je reálna suma.
Poslankyňa Viera Mišíková si myslí, že by sme sa mali zaoberať niečím takým, aby sme sa do tej sumy na Zechenterovu záhradu zmestili. RNDr. Zuzana Balážová zdôraznila, že táto čiastka je určená na opravu rozpadajúcich sa oporných múrov aj kvôli bezpečnosti detí a na stavbu rampy, ktorou sa matka s kočíkom dostane na prvú terasu.
Poslanec Ing. Milan Žabka bol oslovený občanmi mesta, aby preveril situáciu, že v rámci obnovy pamiatok sa rekonštruujú schody na námestí na faru. Pozrel si výberové konanie, ako bolo spravené. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu majiteľ kultúrnej pamiatky musí požiadať KPÚ o rozhodnutie na reštaurovanie. Toto bolo zo strany mesta vykonané. Ďalej je potrebný zámer s vymedzením reštaurátorského zásahu. Toto bolo tiež spravené. Na základe tohto, mesto oslovilo troch reštaurátorov – p. Puškára, p. Luptáka, p. Fila. Ponuková cena p. Puškára bola 13 934,40 eur, p. Filo ponúkol 14 tis. eur, p. Lupták 12 tis. eur. P. Lupták sa presne trafil do sumy, ktorú naplánovali v rozpočte, a to bez výkazu – výmeru. V rámci objektivity sa rozhodol, že túto cenu dá naceniť znovu objektívne. Oslovil reštaurátorov, či sú ochotní naceniť tieto schody. Pripomenul, že zo zákona o ochrane pamiatok je potrebné mať spravený výskum, ktorý určil rozsah prác a po odsúhlasení KPÚ môžu začať práce. Máme podpísanú zmluvu a začalo sa robiť reštaurovanie. Citoval zo zákona. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že toto preverí a následne sa vyjadrí. Ing. Milan Žabka povedal, že má pripravené uznesenie, pretože ako poslanec nedovolí, aby sa porušoval zákon. Táto práca je umelecko-remeselná práca, pretože nereštauruje pôvodné schody ale vymieňa ich za umelý kameň, takže nejde o reštaurátorské práce. Prečítal pripravené uznesenie. Poslankyňa Viera Mišíková požiadala o krátku prestávku.
RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila prestávku, aby sa poslanci poradili.
Po skončení prestávky pokračovalo MsZ v prerušenom bode programu.
RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, či sa poslanci dohodli.
Poslankyňa Ing. Klára Popová odpovedala, že budú hlasovať o pripravenom uznesení vo variante – nesúhlasí a potom budú hlasovať k uzneseniu, ktoré pripravil Ing. Milan Žabka, a ktoré ešte upravili.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.
Uznesenie číslo 98/1306
vo veci informácie o dotácii poskytnutej Ministerstvom financií SR v roku 2012 na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o dotácii poskytnutej Ministerstvom financií SR v roku 2012 na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

B/n e s ú h l a s í
s podaním žiadosti o presun finančných prostriedkov na MF SR v celkovej výške 54 200 € a trvá na čerpaní dotácie podľa posledného schváleného zoznamu MF SR.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo 99/1306
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – 1./k o n š t a t u j e
podozrenie na nedodržanie zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov pri reštaurovaní schodov objektu fary na Štefánikovom námestí v Kremnici na základe zmluvy č. 12/2012.

2./ ž i a d a
primátorku mesta Kremnica okamžite pozastaviť reštaurátorské práce na predmetnom objekte.

3./o d p o r ú č a
primátorke mesta Kremnica zrušiť zmluvu so zhotoviteľom Restauro Tracco s.r.o. uzatvorená dňa 6.12.2012 z dôvodu neexistencie rozhodnutia KPÚ v zmysle § 33 ods. 4,5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

4./p o v e r u j e
hlavného kontrolóra mesta Kremnica preverením uzavretých zmlúv, ktoré boli uzavreté v rámci dotácii na záchranu a obnovu KP či sú v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v z.n.p.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.03.2013

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky k bodu.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala na obsah dôvodovej správy k mzdovým presunom na stredisko Relax-centrum Skalka. Ing. Eva Ihringová vysvetlila, že mzdové výplaty decembrové dobiehali na ťarchu mesta v januári. Poslanci diskutovali k téme. Poslankyňa Ing. Beata Kirková vysvetlila, že o tejto tematike sa rozprávali na pondelkovom stretnutí, kde to bolo vysvetlené a ak by sa vyskytli problémy budú sa riešiť. Ing. Zuzana Tileschová avizovala, že je možné, že niektorý mesiac sa vzhľadom k tejto veci môžeme dostať do straty – účtovne. Poslanec Ing. Milan Žabka sa opýtal, prečo sme nevyužili produkt úradu práce, cez ktorý by sme mohli získať príspevok a zamestnať človeka. Ing. Zuzana Tileschová vysvetlila, že je to komplikované zamestnať týmto spôsobom kvalifikovaného človeka ako plavčíka, aj kvôli špecifickému pracovnému času.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 100/1306
vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.3.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.3.2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 1 053 515 €, t.j.29,64%
výdavky: 798 642 €, t.j.22,69%
saldo: 254 873 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 16 997 €, t.j.11,16%
výdavky: 25 402 €, t.j.5,24%
saldo: – 8 405 €
Finančné operácie: príjmy: 0 €, t.j.0,00%
výdavky: 23 126 €, t.j.17,77%
saldo: – 23 126 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – požiadala Mgr. Ľubu Ďurčovú, aby vysvetlila, ako spolupracujeme s úradom práce. Mgr. Ďurčová informovala o tom, že úzko spolupracujeme na rôznych projektoch. Ing. Zuzana Tileschová doplnila, že sa informovala a dostala ľudí na absolventskú a dobrovoľnícku prax. Ale takýto zamestnanci sú často obmedzení podmienkami projektu, čo pre nich nie je vyhovujúce. RNDr. Zuzana Balážová informovala, že nemáme problém s projektmi, a ak to je pre nás výhodné určite to využívame. Poslankyňa Ing. Klára Popová povedala, že ju mrzí, že sa Ing. Tileschová neohlásila, myslí si, že to nie je administratívne náročné a pomohli by jej s tým. Mgr. Igor Kríž informoval, že v rámci projektu do 29 rokov máme zamestnaného p. Piatrika, a cez tento projekt chceme zamestnať aj ďalšieho pracovníka na oddelenie kultúry a športu a tiež boli v Brezne s náčelníkom mestskej polície, kvôli projektu chránenej dielne.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková dala pozmeňovací návrh a upravila ním niektoré položky v rozpočte.
RNDr. Zuzana Balážová informovala, že rozpočet mesta je jedným z najvážnejších dokumentov. Zvažujeme potreby občanov mesta, vonkajšie ekonomické prostredie a finančnú situáciu mesta. Pri každom návrhu rozpočtu ponechávame výber a voľbu na položky, ktoré sú prioritné. Znižujeme bežné výdavky mesta. Mzdové výdavky sú hlboko pod úroveň miery inflácie. Oproti roku 2008 je na úrade o 12 ľudí menej, pritom požiadavky na prácu zamestnancov úradu vzhľadom na požiadavky vyplývajúce zo zákonov a ostatných povinností samosprávy stále pribúdajú.
Touto úpravou rozpočtu sa opomínajú aj iné dôležité veci, napríklad poistenie cintorína môže byť problém, tak isto okná v základnej škole na Ul. P. Križku, kde v zime deti mrznú. Opýtala sa, či sú dôležitejšie festivaly ako naše deti? Podobne ju prekvapilo, že škrtli výdavky na opatrovateľky. Nevie, kde našli odvahu, škrtnúť túto položku v rozpočte, keď je to pomoc pre starších občanov, často nevládnych a tiež pre matky postihnutých detí. Prehlásila, že na vlastnú zodpovednosť prijme toľko opatrovateliek, koľko bude potrebné aj za cenu toho, že poruší rozpočtovú položku. Odporúča poslancom, aby sa tiež čo najrýchlejšie rozhodli ohľadne multikáry, pretože vozový park technických služieb je v zlom stave. Myslí si, že je správne čerpať finančné prostriedky z eurofondov, i keď je to komplikované. Nezdieľa názor poslanca Mariána Vojtka, ktorý sa v minulosti vyjadril, nie je rozumné čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Je presvedčená o tom, že by bolo dobre, aby sa peniaze z fondov presunuli na dokončenie iných projektov.
Celá reč RNDr. Zuzany Balážovej tvorí na jej žiadosť prílohu tejto zápisnice.
Poslanec Marián Vojtko sa vyjadril, že takto to nepovedal, ale povedal, že pokiaľ nebudeme vedieť projekty robiť tak, aby sme na ne nedoplácali viac ako 10%, tak by sme finančné prostriedky z eurofondov nemali čerpať. Požiadal, aby neboli využívané polopravdy. Ďalej si myslí, že sú v meste platení ľudia, ktorí majú hľadať úspory v rozpočtových položkách a nie sú to poslanci.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková informovala, že minulý týždeň sa prebral rozpočet. Možno, keby to bolo povedané na tomto stretnutí, malo by to na mienenie poslancov nejaký vplyv a možno by bolo rozhodnutie iné, ale pani primátorka sa tohto stretnutia nezúčastnila. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že urobila všetko preto, aby bol rozpočet zodpovedne pripravený.
Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že partner im nie je vedúci oddelenia, ale ona ako vedenie.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková povedala, že si myslí, že primátorka sa mala zúčastniť na tomto stretnutí. Vyjadrila sa, že poslanci majú záujem podporovať deti, podporili ihrisko pod hradbami, kolotoč na Ul. Jula Horvátha a podobne. Záujem o občanov poslanci majú, podporili oporné múry, opravy uličiek, cesty. Za týmto rozpočtom si stojí.
RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že vôbec nekritizovala rozdelenie peňazí na tieto aktivity. Mrzí ju, že škrtli opatrovateľky lusknutím prstov, pretože túto službu potrebujeme. A čo sa týka eurofondov, keby sme aj 20 % museli dofinancovať z vlastných peňazí, je to vždy lepšie ako keby sme to mali platiť celé.
Poslanec Mgr. Igor Kríž povedal, že požiadal vedúcich a riaditeľov príspevkových organizácií, aby sa zúčastnili stretnutia k rozpočtu a asi by bolo dobré, aby sa aj z takýchto stretnutí robil záznam. Myslí si, že všetci, ktorí sa za úrad tohto stretnutia zúčastnili sa fundovane vyjadrili k položkám a boli plne kompetentní.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 101/1306
vo veci návrhu 2.zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 601 508 €
výdavky: 3 590 243 €
saldo: 11 265 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 152 313 €
výdavky: 539 316 €
saldo: – 387 003 €
Finančné operácie: príjmy: 530 534 €
výdavky: 146 511 €
saldo: 384 023 €
Celkové saldo 2.zmeny rozpočtu je: 8 285 €.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 102/1306
vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013
s príjmami: hlavná činnosť: 131 588 €
s výdavkami: hlavná činnosť: 131 588 €
saldo: hlavná činnosť: 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla prestávku 10 minút.
Po prestávke pokračovalo zasadnutie MsZ ďalším bodom programu.

Vstup mesta Kremnica do Občianskeho združenia Žiarska kotlina

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 103/1306
vo veci vstupu mesta Kremnica do občianskeho združenia Žiarska kotlina.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ú h l a s í
so vstupom mesta Kremnica do občianskeho združenia Žiarska kotlina.

B/n a v r h u j e
zapracovať do 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 výdavky spojené s úhradou členského poplatku OZ Žiarska kotlina.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanec Mgr. Igor Kríž podporuje návrh tohto uznesenia. Pripomenul, že od roku 2009 tu platia nejaké pravidlá v prerozdelení pre mládežnícky šport, ktoré ale neboli celkom dodržané. Poďakoval za podporu všetkým športovým klubom. Vyjadril sa, že osobne podporí s poslancom Dušanom Privalincom zo svojich poslaneckých odmien vydanie publikácie k 90. výročiu založenia klubu. Vydanie publikácie bude stáť asi 2 tis. eur. Poprosil, ak ešte niekto by chcel podporiť túto publikáciu, aby sa obrátil na poslanca a predsedu klubu Dušana Privalinca.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.
Uznesenie číslo 104/1306
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1.600 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúry:
a) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 600 €
b) Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev 500 €
c) Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev 500 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.07. 2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 105/1306
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1.550 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 600 € nasledovne:
a) Športový klub tenisu 250 €
b) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 350 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 450 €
a) Športový klub tenisu 450 €

3.z Fondu športu vo výške 500 €
a) TJ Kremnica – kulturistický oddiel 200 €
b) Športový klub futbalu 300 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 106/1306
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť sociálnu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2013 pre oblasť sociálnu v celkovej výške 1.500 € v nasledovnom členení:
1. TJ Kremnica – volejbalový oddiel 500 €
2. Horská služba Kremnické vrchy 1000 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Ponuka od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR na predaj rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanec Ivan Petráš informoval, že sa jedná o pozemky pod záchrannou stanicou Horskej služby Kremnické vrchy o.z., pod cestou od chaty Limba k hotelu ROH a o pozemok pod časťou zjazdovky pod chatou Limba. Pripravil doplnenie uznesenia, ktoré prečítala návrhová komisia. Poslanci hlasovaním prijali pozmeňujúci návrh poslanca Ivana Petráša.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.
Uznesenie číslo 107/1306
vo veci ponuky od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava na predaj rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
predloženie ponuky mesta Kremnica Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava na kúpu rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami za kúpnu cenu 1 € slovom jedno euro.

B/ u k l a d á
mestskému úradu dňa 14.06.2013 odoslať Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava ponuku mesta Kremnica na kúpu rekreačného strediska Hotel Skalka s príslušnými pozemkami za kúpnu cenu 1 € slovom jedno euro spolu s odôvodnením, a to ako doporučenú poštovú zásielku na doručenku poslanú 1. triedou.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 14.06.2013.

C/ ž i a d a
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, aby
zo svojej ponuky na predaj rekreačného strediska SKALKA v Kremnici s príslušnými pozemkami vypustil pozemok parcelné číslo KN-C 3262/1 – ostatné plochy o výmere 7 726 m2 a parcelné číslo KN-C 3403 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 206 m2, nakoľko tieto pozemky nikdy neslúžili ani neslúžia ku prevádzke odborárskeho rekreačného strediska Hotel Skalka, ale je to časť zjazdovky pod chatou Limba a aby tento pozemok ponúkol v zmysle uznesenia predstavenstva JMF č. 6 z roku 1999 na predaj mestu Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 108/1306
vo veci predaja časti pozemkov vo vlastníctve odborov v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka kupujúcemu: Rudolf Gluch, Na Sihoti 561/6, Žilina, ktorý realizoval
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava na základe kúpnej zmluvy zo dňa 9.10.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu, že Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava (ďalej „JMF“) predal na základe kúpnej zmluvy zo dňa 9.10.2012 časť pozemkov vo vlastníctve odborov v katastrálnom území Kremnica, lokalite Skalka, ktoré boli zapísané na liste vlastníctva č. 2281, a to konkrétne nasledovné pozemky:
parcelné číslo CKN 3252/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 442 m2
parcelné číslo CKN 3252/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 62 m2
parcelné číslo CKN 3253 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2
parcelné číslo CKN 3259/1 – lesné pozemky s výmerou 4 5459 m2
parcelné číslo CKN 3259/2 – lesné pozemky s výmerou 51 m2
parcelné číslo CKN 3259/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 82 m2
parcelné číslo CKN 3259/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m2
parcelné číslo CKN 3259/5 – lesné pozemky s výmerou 5000 m2
parcelné číslo CKN 3260/3 – lesné pozemky s výmerou 3561 m2
parcelné číslo CKN 3261/1 – lesné pozemky s výmerou 3471 m2
parcelné číslo CKN 3263 – lesné pozemky s výmerou 2 7156 m2
parcelné číslo CKN 3268 – lesné pozemky s výmerou 9905 m2
parcelné číslo CKN 3402 – ostatné plochy s výmerou 935 m2,
kupujúcemu: Rudolf Gluch, Na Sihoti 561/6, Žilina a ponechal si vo svojom vlastníctve len tie pozemky, ktoré slúžia ku prevádzke rekreačného zariadenia Hotel Skalka (zastavané plochy, nádvorie, hotelová zjazdovka, prístupová cesta)

B/ k o n š t a t u j e
1. že pozemky vo vlastníctve odborov, ktoré JMF predal Rudolfovi Gluchovi majú strategický význam pre celé rekreačné stredisko Skalka, sú na nich umiestnené komunikácie a inžinierske siete, ktoré sú životne dôležité pre celé rekreačné stredisko Skalka a preto sa mesto Kremnica už od roku 1991 usilovalo o obnovenie svojho vlastníctva k týmto pozemkom, aby tieto pozemky mohli slúžiť verejným záujmom a potrebám
2. že pozemky, ktoré JMF predal Rudolfovi Gluchovi ako aj Hotel Skalka a pozemky, ktoré slúžia ku jeho prevádzke, boli do 31.12.1949 vo vlastníctve mesta Kremnica a do vlastníctva štátu sa dostali bez akejkoľvek náhrady v období komunistického totalitného režimu, pre ktorý bolo mimo iného charakteristické cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie a nerešpektovanie tradičných vlastníckych vzťahov (viď zákon č. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu). Do vlastníctva odborov tieto nehnuteľnosti previedol štát v rokoch 1958 –
1960 bezplatným prevodom. Z dostupných historických materiálov je zrejmé, že nebolo úmyslom vtedy konajúcich subjektov, aby sa do vlastníctva odborov dostali okrem Hotela Skalka a jeho prevádzke slúžiacich pozemkov, aj ďalšie lesné pozemky o výmere takmer 15 ha. Pozemky, ktoré JMF predal Rudolfovi Gluchovi odbory nikdy neužívali a neboli potrebné ku prevádzke rekreačného zariadenia Hotel Skalka.
3. že fakty a skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch 1. a 2. boli JMF dobre známe z dlhodobej komunikácie s mestom Kremnica, najmä však z Výzvy Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 21.09.1998, ktorú predstavenstvo JMF zobralo na vedomie a na jej základe prijalo predstavenstvo JMF uznesenie č. 6 z roku 1999. V tomto uznesení predstavenstvo JMFkonštatuje:
a)JMF nemá v úmysle toho času realizovať odplatný, alebo bezodplatný prevod predmetných pozemkových nehnuteľností.
b)Pokiaľ by v budúcnosti prišlo k opačnému rozhodnutiu, bude mesto Kremnica
oslovené ako prvé.
4. že predajom pozemkov Rudolfovi Gluchovi sa potvrdilo to, čo mesto Kremnica tvrdilo od samého začiatku komunikácie s odbormi a JMF, a to, že tieto pozemky nie sú vôbec potrebné ku prevádzke odborárskeho rekreačného strediska Hotel Skalka

C/ j e t o h o n á z o r u
1. že JMF predajom pozemkov Rudolfovi Gluchovi na základe kúpnej zmluvy zo dňa 9.10.2012 bez toho, že by s ponukou na predaj týchto pozemkov oslovil mesto Kremnica ako prvé, nedodržal a porušil uznesenie predstavenstva JMF č. 6 z roku 1999
2. že týmto predajom pozemkov Rudolfovi Gluchovi vyšlo nazmar vyše 20 ročné úsilie mesta Kremnica o obnovu vlastníctva mesta Kremnica k týmto pozemkom, ktoré majú strategický význam pre celé rekreačné stredisko Skalka a je potrebné, aby slúžili verejným záujmom a potrebám rozvoja rekreačného strediska Skalka

D/ m á z a t o,
1. že kúpa pozemkov mestom Kremnica od JMF na účely rozšírenia parkovacích plôch v roku 2006 nesúvisela s uznesením predstavenstva JMF č. 6 z roku 1999, keďže v tomto prípade kúpu pozemkov iniciovalo samotné mesto a uznesenie č. 6 sa týka prípadov, keď by sa JMF rozhodol tieto pozemky predať (čo v roku 1999 nebolo aktuálne). V takomto prípade (ako bol aj prípad predaja pozemkov Rudolfovi Gluchovi) bol JMF zaviazaný svojím predstavenstvom osloviť mesto Kremnica ako prvé a ponúknuť mu tieto pozemky na predaj, čo sa však nestalo.
2. že možno očakávať veľké problémy v komunikácií s novým majiteľom týchto pozemkov, ktorý si bude presadzovať vlastné záujmy v danej lokalite a verejné záujmy a potreby v rekreačnom stredisku Skalka nebudú pre neho prvoradé

E/ v y h l a s u j e ,
že mesto Kremnica by za pozemky, ktoré JMF predal Rudolfovi Gluchovi zaplatilo vyššiu cenu ako Rudolf Gluch, vzhľadom na to, že tieto pozemky majú strategický význam pre zabezpečenie verejných záujmov a potrieb v celom rekreačnom stredisku Skalka

F/ ž i a d a
primátorku mesta RNDr. Zuzanu Balážovú, iniciovať vo veci predaja pozemkov Rudolfovi Gluchovi rokovanie s predstavenstvom JMF za účasti delegácie mesta Kremnica v zložení: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta a poslanci mestského zastupiteľstva : Ivan Petráš a Mgr. Igor Kríž.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Majetkové veci

a) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – EVEN GEMS s.r.o., Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 109/136
vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov na 1. poschodí v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici spoločnosti EVEN GEMS s.r.o., Zechenterova 354/20, 967 01 Kremnica, IČO: 44 418 159 za účelom využívania ako kancelária a sklad materiálu. Predmetom nájmu sú dve miestnosti s celkovou výmerou 44,00 m2. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 EUR/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2013.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

b) Žiadosť o prenájom pozemku – Peter Schmidt

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 110/1306
vo veci žiadosti Petra Schmidta, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5,83 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Schmidtovi, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom činí 11,66 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

c) Žiadosť o prenájom pozemku – Ľuboš Weiss

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 111/1306
vo veci žiadosti Ľuboša Weissa, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica Ľubošovi Weissovi, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom činí 10,00 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

d) Žiadosť o prenájom pozemku – Jaroslav Říha

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 112/1306
vo veci žiadosti Jaroslava Říhu, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m² v katastrálnom území Kremnica Jaroslavovi Říhovi, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom činí 12,00 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

e) Legalizácia drobnej stavby na dožitie – Mgr. Lucia Uhlárová

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie, ktoré schvaľuje prenájom.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 113/1306
vo veci legalizácie drobnej stavby na dožitie s Mgr. Luciou Uhlárovou, Zlatá ulica 631/12, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zníženie výmery prenajatého pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10.2011 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 uzavretej so Spoločenstvom vlastníkov bytov VERABAPO, Zlatá ulica 631/12, 967 01 Kremnica nasledovne:
– pôvodná prenajatá výmera 18 m² na účel uskladnenia palivového dreva sa znižuje na 10 m².
Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10. 2011 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Lucii Uhlárovej, Zlatá ulica 631/12, 967 01 Kremnica , za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 16,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ SVB VERABAPO a žiadateľke, realizovať zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10.2011 Dodatkom č. 3 a uzavrieť novú nájomnú zmluvu s Mgr. Luciou Uhlárovou za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

f) Žiadosť o prenájom pozemku – Ivan Trokšiar

Zasadnutie MsZ viedol Mgr. Igor Kríž počas neprítomnosti RNDr. Zuzany Balážovej.
Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú k tomuto materiálu pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 114/1306
vo veci žiadosti Ivana Trokšiara, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Trokšiarovi, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – záhradná chatka, na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 12,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

g) Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Darina Rosivalová

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 115/1306
vo veci žiadosti Ing. Dariny Rosivalovej, Zlatá ulica 629/8, 967 01 Kremnica. o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2,81 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Darine Rosivalovej, Zlatá ulica 629/8, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú sdo 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 5,62 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

h) Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Faltýnková

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 116/1306
vo veci žiadosti Anny Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00711 zo dňa 31.10.2007 uzavretej s Annou Faltýnkovou nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 208 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – prídomová záhradka sa mení na výmeru 203,60 m²,
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 203,60 m² na účel – prídomová záhradka od 01.08.2013 v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 činí 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 4,07 €.
– Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00711 zo dňa 31.10.2007 zostávajú bez zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4,40 m² v katastrálnom území Kremnica Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – záhradná chatka, na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 8,80 €,
3. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 2272/1(právna parcela KN-E 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m² v katastrálnom území Kremnica Anne Faltýnkovej, Ulica Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva – na dožitie, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 24,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať
1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2007/00711 zo dňa 31.10.2007 Dodatkom č. 1 k zmluve
2. uzavrieť nájomné zmluvy na prenájom pozemkov za účelom legalizácie drobných stavieb
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Zasadnutie MsZ opäť viedla RNDr. Zuzana Balážová.

RNDr. Zuzana Balážová informovala, že sa aj takto pokúšame dať do poriadku drobné stavby na mestských pozemkoch.

Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová informovala o upozornení prokuratúry, ktoré vzniklo na základe podnetu OZ Kremnica nad Zlato. Prokuratúra upozorňuje Banský úrad Banská Bystrica, že má písomne oznámiť firme Ortac, že jej zaniklo banské oprávnenie a citovala z upozornenia. Dodala, že koncom leta minulého roku, podľa jej názoru spoločnosti Ortac zaniklo právo na povrchové dobývanie. Informovala, že včera sa uskutočnilo verejné vypočutie k ÚP a pripomienky môžu byť vznesené do 4. júla 2013. Informácie sú v tabuliach, na webovej stránke mesta a môžu sa občania informovať aj na oddelení výstavby. Poslankyňa Viera Mišíková sa opýtala, či by mohli vyhodnotenie pripomienkového konania dostať na komisiu a ako informáciu aj ostatní poslanci.
Primátorka informovala, že Krajský stavebný úrad vykonal činnosť nášho stavebného úradu. Nebolo nájdené žiadne pochybenie a spisy sú vedené vzorovo. V rámci prípravy nového stavebného zákona sa uvažuje o tom, že budú zriadené nanovo kancelárie stavebných úradov.
Poslanec Ing. Milan Žabka informoval o účasti na komisii dopravnej. Požiadal, aby vedenie mesta žiadalo urýchlenie činnosti KPÚ, pretože úver na tento most končí v decembri. RNDr. Zuzana Balážová súhlasila a Mgr. Igor Kríž navrhol vyvolať rozšírené stretnutie k tejto veci najlepšie budúci týždeň.
Poslanec Norbert Boldiš poďakoval za účasť a podporu v Košiciach na európskom stretnutí banských miest a obcí. Mrzí ho, že za mesto Kremnica tam boli len on, Mgr. Igor Kríž a Mgr. Zlatošová. Verí, že sa nám podarí budúci rok urobiť podujatie na úrovni. Poprosil o obnovenie tradície stretávania sa siedmych baníckych miest. Prišla pozvánka z Lubietovej a preposlal pozvánku poslancom a Mgr. Igorovi Krížovi. Poslanec Mgr. Kríž poďakoval poslancovi Norbertovi Boldišovi a Mgr. Hane Zlatošovej, ctí si tradície svojho mesta. Dúfa, že nový predseda banského spolku bude mať rovnaký názor. Prehlasuje, že ak by sa nejaké bočné úmysly diali v banskom spolku, organizáciu stretnutia na budúci rok rád niekomu prenechá.
Poslanec Ivan Petráš poďakoval za pridelenie dotácie pre Horskú službu. K tejto sume chce Horská služba pridať svoje finančné prostriedky na zakúpenie defibrilátora prípadne iného záchranárskeho zariadenia slúžiaceho aj pre občanov a návštevníkov mesta.

Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková – opýtala sa na koordináciu dopravnej situácie na Ul. Matunákovej. Ing. Mariana Donovalová informovala, že komunikujú s RSC a značenia, ktoré pribudli na Ul. Matunákovej sú výsledkom rokovaní. Počas pravidelných kontrol neboli zistené žiadne kolízne situácie a značky tam osadili na tomto základe, zatiaľ nebolo nutné dávať značku zníženia rýchlosti. Ďalej sa opýtala na spracovanie zoznamu akcií, ktoré boli vyhlásené. Ing. Donovalová informovala, že pracujú na tejto požiadavke a pripravené by to malo byť na ďalšie MsZ. Opýtala sa ďalej na poskytnutie výsledkov z projektu Benchmarking. RNDr. Balážová prisľúbila, že publikáciu donesie. Ďalej požiadala o informáciu, že nedostala od februára informáciu k Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja. RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby sa poslanci stretli a vyslovili svoje požiadavky na ďalšie smerovanie. Podklady sa potom pripravia na ďalšie spracovanie. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková chcela vedieť formálnu stránku procesu. Poslanci sa budú tým ďalej zaoberať – legislatívne zázemie procesu a tvorbu. Poslankyňa Ing. Klára Popová doplnila, že smerovanie MsZ je jasné z programového vyhlásenia MsZ.
Poslanec Ing. Milan Žabka žiadal pracovnú náplň Mgr. Silvera Jurtinusa. RNDr. Zuzana Balážová citovala zo zákona o obecnom zriadení, že zamestnanci úradu a ich činnosť sú v jej kompetencii. Poslanec Ing. Milan Žabka vyslovil domnienku, že pán Jurtinus trávi množstvo času prácou na Kremnických novinách na úkor ostatnej potrebnej činnosti na oddelení. RNDr. Zuzana Balážová ubezpečila poslanca Ing. Milana Žabku, že pán Jurtinus robí veľa práce na Kremnických novinách doma.
Poslankyňa Viera Mišíková sa opýtala na správu o činnosti primátorky. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že túto povinnosť jej zákon neurčuje, preto sa rozhodla, že túto správu nebude robiť.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala na cesty, chodníky a oporné múry. Bc. Peter Grosch informoval o tom, že prišla ponuka na oporný múr, ktorú vyhodnocujú. Ostatné práce budú robiť naraz, niečo vo vlastnej réžii a niečo budú musieť zadať. Opýtala sa na riešenie opráv lavičiek a smetných košov. Bc. Grosch informoval, že lavičky priebežne opravujú a zháňajú niekoho na výrobu ozdobných plechov na koše a kryty na lampy.
Poslanec Norbert Boldiš požiadal o odpoveď, či sa niečo robí ohľadne cesty smerom na Lúčky. Chcel by vedieť ako sa bude pokračovať. Opýtal sa na komunikáciu na Ul. Angyalovej. Ohľadne železničného spojenia požiadal, aby odpoveď bola zverejnená v Kremnických novinách. Vyjadril nespokojnosť so súčasným smerovaním KN. Opýtal sa, či by sme nemohli zabezpečiť riešenie uličky pri pani Balkovičovej.
Poslanec Ing. Milan Žabka informoval, že zima bola náročná a na VÚC je veľmi zlá situácia. RSC ide zobrať úver 2 mil. eur a generálny riaditeľ sľúbil, že v rámci celého kraja urobia všetky výtlky. Dúfame, že aj Ulica Angyalova bude urobená.

Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 20,21 hod. 06. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, tridsiatetretie v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.
Prílohu zápisnice tvorí reč primátorky z bodu 6).

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Ing. Milan Žabka, 1 . overovateľ
Ivan Petráš, 2. overovateľ

Zapísala: Zuzana Lancková

Príloha

Príhovor primátorky k poslancom MsZ v Kremnici, zo dňa 13.06.2013

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva,
dovoľte, aby som povedala niekoľko slov k navrhovanej 2. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013.
Rozpočet mesta je jeden z najzávažnejších dokumentov, ktoré pripravujeme spolu s odborníkmi MsÚ pre poslancov MsZ. Na jeho príprave sa okrem jednotlivých oddelení zúčastňuje odd. ekonomické a majetku mesta s vedúcou Ing. Ihringovou, hlavný kontrolór Ing. Roško, môj zástupca Mgr. Kríž a ja osobne. Venujeme mu mimoriadnu pozornosť s tým, že zvažujeme jednak potreby občanov mesta, ale tiež vonkajšie ekonomické prostredie a finančné možnosti mesta, aby sme navrhli a pripravili pre Vás čo najvyváženejší návrh.
Zákon o obecnom zriadení ukladá poslancom MsZ schváliť tento dokument. Je to preto, aby sa zjednotili názory poslancov na priority a potrebu riešiť problémy týkajúce sa občanov. Preto pri každom návrhu rozpočtu ponechávame na Vás voľbu a výber týchto priorít, keďže finančná situácia nedovoľuje vyriešiť a zaplatiť teraz a hneď všetko.
Pred schvaľovaním rozpočtu a jeho zmien organizujeme stretnutie s Vami poslancami, aby sme si mohli vysvetliť dôvody, prečo je rozpočet tak navrhnutý a prechádzame tak-povediac položku po položke.
Sami ste si navrhli zmeny do tohto návrhu. Dovolím si k nemu niekoľko poznámok.
1. Bežné výdavky mesta boli v roku 2012 takmer o 11% nižšie ako v roku 2008. Nárast miezd zamestnancov mestského úradu za posledné roky bol a je hlboko pod úrovňou inflácie, teda ich reálne mzdy výrazne klesali a klesajú. Ťarchu všetkých opatrení prijatých mnou a mojim zástupcom niesli na pleciach práve zamestnanci mestského úradu. Až do dnešného dňa je skutočný stav pracovníkov znížený oproti organizačnej schéme o 12 pracovníkov, čo znamená významnú úsporu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov. Na druhej strane zmeny zákonov zvýšili nároky a pracovné zaťaženie zamestnancov. Ide napr. o zavedenie akroálneho účtovníctva, zmenu zákona o sociálnych službách, zmeny zákona o zamestnanosti, zákona a prístupe k informáciám, zákona o verejnom obstarávaní a ďalších.
Pokiaľ sme znižovali bežné výdavky v rozpočte mesta, všetci boli spokojní. Lenže nie je možné do nekonečna stláčať výdavky bez toho, aby to nemalo vplyv na výkonnosť úradu. Prvýkrát od roku 2007 sme navrhli navýšenie mzdových prostriedkov. Škrtli ste ich. Nie som si však istá, či si uvedomujete, že tieto škrty budú mať vplyv na kapacity a samozrejme výkonnosť tejto organizácie. Tzv. úspora na mzdách už nie je úspora, ale zníženie kapacít. Potom – prosím- nekritizujte v interpeláciách, že sa toto alebo toto neurobilo.
2. Ne-poistenie cintorína nám môže priniesť prospech, ale aj veľké straty. Dúfam, že tejto poisťovacej matematike rozumiete a s ňou počítate.
3. Vo svojej úprave rozpočtu vôbec neuvažujete s nevyhnutnou výmenou okien na II. ZŠ, hoci na to opakovane upozorňujeme. Viete veľmi dobre, že okná sú v zúfalom stave, deti počas mrazivých dní trpia zimou. Navyše úniky tepla zvyšujú náklady na kúrenie, teda je to doslova plýtvanie. Nebolo by lepšie okná vymeniť? Existuje dôležitejšia vec ako naše deti? Napriek tomu ste nedokázali nájsť výdavky, ktoré sú menej dôležité? Myslím teraz na určenie priorít.
Sú dôležitejšie festivaly, návštevy partnerských miest alebo okná na škole? Podobný problém je mestská telocvičňa.
4. Pre mňa nepochopiteľné je rozhodnutie o financovaní opatrovateľskej služby. Potrebujeme navýšiť rozpočet o mzdy pre dve opatrovateľky, pretože potrebujeme opatrovať viac našich občanov. Pýtam sa, kde ste našli odvahu povedať: „stačí jedna opatrovateľka“. Starí, postihnutí ľudia a deti sú tí najohrozenejší a najviac potrebujú našu pomoc. Prehlasujem na tomto mieste, že zamestnáme toľko opatrovateliek, koľko bude treba, aj keď nedodržíme túto konkrétnu položku rozpočtu. Pre mňa sú naši občania – ktorí potrebujú našu pomoc – dôležitejší ako dodržiavanie rozpočtových pravidiel.
5. Z Min. financií SR sme získali finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok. Pôvodne ste určili, že 54 tis. EUR sa má použiť na projektovú dokumentáciu na obnovu budovy Úradu práce soc. vecí a rodiny a budovy knižnice. Lenže dnes už vieme, že peniaze na realizáciu týchto projektov v najbližších rokoch nezískame. Projekty zostarnú, budú nepoužiteľné, teda finančné prostriedky budú použité neefektívne. Navrhli sme presunúť ich na rekonštrukciu Zechenterovej záhrady, ktorá je tiež kultúrnou pamiatkou a ktorá rekonštrukciu potrebuje. Je rozumné, aby sme maximum získaných peňazí presunuli do realizácie rozbehnutých projektov. Navyše, pred časom rodiny s malými deťmi sa dožadovali vybudovania detského ihriska práve v Zechenterovej záhrade. Teraz môžeme splniť ich požiadavku. Pýtam sa, prečo ste tento návrh neprijali? Má to súvis s tým, že pani poslankyňa Popová je vedúcou pracovníčkou úradu práce? Poslanec nesmie uprednostňovať svoje osobné záujmy pred záujmami verejnými.
6. Na záver chcem pripomenúť vyjadrenia pána poslanca Vojtka, že čerpanie eurofondov nie je dobrá cesta a na riešenie investícií a údržby máme používať vlastné peniaze. Teraz sa ukázalo, koľko peňazí máme k dispozícii „z vlastných zdrojov“. Ak nevyužijeme zdroje z EÚ, nedokážeme zabezpečiť finančné prostriedky na všetko, čo potrebujeme vyriešiť v našom meste. Ešte stále si pán poslanec Vojtko myslí, že nám stačia vlastné zdroje?
Návrh 2. zmeny rozpočtu, ako ste ho upravili, nerieši základné potreby mesta Kremnica. Ja o uzneseniach MsZ nehlasujem. Obraciam sa však na Vás s požiadavkou, aby ste zvážili, aké priority mesto má, čo je potrebné riešiť nevyhnutne a čo môže počkať. Pracovníci MsÚ vám budú určite nápomocní a poskytnú vám informácie potrebné pre vaše rozumné rozhodovanie.

Tento materiál bude prílohou zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 13. 6. 2013.

Zuzana Balážová, primátorka Kremnice

Zdieľať tento príspevok.