VZN 5/2013

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
Predmet a účel

1. VZN upravuje podmienky vykonávania ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (ďalej len „DDD“), ktorou je časové a priestorové zosúladenie ničenia mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov (dezinfekcia), epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov (dezinsekcia) a epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov (deratizácia) na území mesta Kremnica
2. účelom VZN je predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a zabránenie vzniku ekonomických škôd, ktoré hlodavce spôsobujú požieraním a znehodnocovaním surovín a výrobkov.

Čl. 2
Výkon deratizácie

1. Deratizácia sa vykoná každoročne v dobe:
• od 15. apríla do 30. apríla bežného roka
• od 15.októbra do 31 októbra bežného roka
2. V prípade nepredvídaného a nekontrolovaného ohrozenia verejného zdravia z dôvodu zvýšeného výskytu alebo rozmnoženia mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov, epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov alebo epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov môže mesto Kremnica v spolupráci s príslušnými orgánmi verejného zdravia vyhlásiť mimoriadnu cielenú (ohniskovú) alebo mimoriadnu celomestskú (celoplošnú) DDD.

Čl. 3
Povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností

1. Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní:
a) udržiavať nehnuteľnosti v čistote a sústavne odstraňovať z nehnuteľnosti odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky závažné hlodavce a iné živočíchy,
b) správne a vhodne uskladňovať a zabezpečiť potraviny, biologické materiály a krmivá tak, aby bol zamedzený prístup mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov, epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov a epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov,
c) vykonať deratizáciu v termíne podľa Čl.2 ods. 1

d) Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností vykonávajú DDD:
a) svojpomocne, t.j. komerčne dostupnými prípravkami určenými na tento účel alebo
b) dodávateľsky, t.j. prostredníctvom osôb oprávnených na výkon DDD.
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie, právnické osoby vrátane bytových domov, sú povinné vykonávať DDD dodávateľsky, t.j. prostredníctvom osôb oprávnených na výkon DDD a na požiadanie predložiť mestu Kremnica potvrdenie o vykonaní DDD.

Čl. 4
Kontrolná činnosť

Na kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení poverení zamestnanci Mesta Kremnica.

Čl. 5
Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou bude kvalifikované a postihované ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V blokovom konaní zaň môžu uložiť pokutu do výšky 33 eur príslušníci mestskej polície.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie bude kvalifikované ako správny delikt, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 119/1307 zo dňa 18. júla 2013.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 19.07.2013 do 02.08.2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 03.08.2013.

Zdieľať tento príspevok.