Zápisnica č. 07/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 07/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18.07.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Janka Volková

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomný:
Dušan Privalinec

Ospravedlnený:

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici – ospravedlnená
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici – ospravedlnená
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici – ospravedlnený
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici – ospravedlnená

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,45 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 07. v tomto roku, tridsiateštvrté v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít Mestského úradu v Kremnici
5) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
6) Návrh VZN o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica
7) Časový harmonogram návrhu rozpočtu pre rok 2014
8) Žiadosť o odklad predloženia materiálu o vykonaných verejných obstarávaniach na kultúrne pamiatky za obdobie posledných 8 rokov
9) Návrh cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici
10) Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b.j.
11) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Weiss
b) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – Jozef Wagner a Ing. Ivana Wagnerová
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anita Hrmová
d) Žiadosť o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov po predložení geometrického plánu – Ružena Utešená a spol.
e) Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme pozemku a oznámenie o zmene právnej subjektivity nájomcu – spoločnosť DABRASAN, s.r.o. Krahule
f) Žiadosť o odkúpenie/prenájom – Mgr. Alžbeta Schmidtová
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Viliam Kuracina
h) Zverenie majetku do správy – Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
12) Blok informácií a správ:
a) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2013
b) O plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov
c) O stave kroniky mesta za rok 2012
d) O činnosti mestského úradu za 2. štvrťrok 2013
13) Rôzne
14) Interpelácie
15) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali pripomienky k programu.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít Mestského úradu v Kremnici
5) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
6) Návrh VZN o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica
7) Časový harmonogram návrhu rozpočtu pre rok 2014
8) Žiadosť o odklad predloženia materiálu o vykonaných verejných obstarávaniach na kultúrne pamiatky za obdobie posledných 8 rokov
9) Návrh cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici
10) Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b.j.
11) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Weiss
b) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – Jozef Wagner a Ing. Ivana Wagnerová
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anita Hrmová
d) Žiadosť o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov po predložení geometrického plánu – Ružena Utešená a spol.
e) Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme pozemku a oznámenie o zmene právnej subjektivity nájomcu – spoločnosť DABRASAN, s.r.o. Krahule
f) Žiadosť o odkúpenie/prenájom – Mgr. Alžbeta Schmidtová
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Viliam Kuracina
h) Zverenie majetku do správy – Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
12) Blok informácií a správ:
a) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2013
b) O plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov
c) O stave kroniky mesta za rok 2012
d) O činnosti mestského úradu za 2. štvrťrok 2013
13) Rôzne
14) Interpelácie
15) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Milan Miškóci, Ing. Janka Volková
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Ing. Klára Popová
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Zuzanu Lanckovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Milana Žabku a Mgr. Lujzu Pračkovú.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala na bod 2) zo správy, či boli prijaté opatrenia voči zamestnancovi, ktorý má na starosti referentské vozidlo a nedodržal administratívny postup evidencie. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že boli prijaté opatrenia vedúce k náprave a určite tieto veci so zamestnancom prediskutuje. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala, či poslanci budú informovaní o prijatom opatrení. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že nie.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa opýtala na čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli vyčlenené na výstavbové aktivity. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že tieto prostriedky môžeme čerpať aj v budúcom roku. Ing. Mariana Donovalová potvrdila, že finančné prostriedky sa dajú čerpať až do roku 2014 a sú určené na projektovú dokumentáciu, nie na realizáciu. Ak sa toto nestihne do konca roka 2014, o tieto finančné prostriedky prídeme.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 117/1307
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít Mestského úradu v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že Ing. Eva Ihringová požiadala o zmenu svojej pracovnej náplne a o preradenie na funkciu referenta.
Poslanec Jaroslav Slašťan sa opýtal na dôvod rozhodnutia Ing. Ihringovej. Ing. Eva Ihringová odpovedala, že je to jej osobné rozhodnutie. Poslanec Jaroslav Slašťan sa vyjadril, že poslanci by chceli mať v komisii dvoch zástupcov. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že poskytla kvôli transparentnosti miesto v komisii jednému poslancovi. Personálne záležitosti úradu má vo svojej kompetencii. Poslankyňa Ing. Beata Kirková požiadala, aby Ing. Eva Ihringová zotrvala vo svojej funkcii do konca volebného obdobia. Vysvetlila, že poslanci si vážia prácu Ing. Ihringovej a myslí si, že toto obdobie nie je vhodné na takúto zmenu, a voči poslancom to berie ako nespravodlivý krok. Bolo by to dobré aj preto, aby sa im nesťažovala poslanecká práca, ktorú majú teraz rozpracovanú. Vyjadrila sa, že osobne nebude hlasovať za toto uznesenie a bola by rada, ak by sa tento bod stiahol z programu. Poslanci Ing. Klára Popová a Ing. Milan Žabka podporili návrh Ing. Beaty Kirkovej. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa vyjadrila, že toto rozhodnutie je na primátorke, ale veľmi by ju mrzelo, ak by sa na takomto poste udiala táto zmena. RNDr. Zuzana Balážová ubezpečila poslancov, že nebola rada z rozhodnutia Ing. Evy Ihringovej. Váži si ju aj jej prácu. Vysvetlila, že Ing. Eva Ihringová sa takto rozhodla a svoj čas na úrade chce využiť na to, aby zaučila nového nástupcu. Ing. Eva Ihringová poďakovala za dôveru a opätovne vysvetlila, že ide o jej osobné rozhodnutie. Nevidí žiadny problém, aby to šlo touto cestou. Je vo veku, v ktorom zvyknú ľudia odchádzať zo zamestnania a snaží sa svoje skúsenosti zodpovedne odovzdať. RNDr. Zuzana Balážová sa opätovne opýtala, či si chcú poslanci niekoho navrhnúť do komisie. Poslankyňa Ing. Klára Popová sa vyjadrila, že dobrá vôľa sa dá prejaviť akceptáciou názoru dvoch poslancov. Poslanec Marián Vojtko navrhol, aby v komisii bola Ing. Beata Kirková, ktorá je predseda ekonomickej komisie. Poslankyňa Ing. Kirková povedala, že nie je s týmto stotožnená, a aby primátorka zaujala postoj podľa zákona o obecnom zriadení. RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby vyňala z návrhu na uznesenie účasť poslanca v komisii.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo -/1307
Poslanci hlasovaním uznesenie neprijali.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiál dostali poslanci písomne.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala prítomných riaditeľov škôl a školských zariadení, či sú s týmto návrhom stotožnení. Ing. Mgr. Mária Slašťanová, riaditeľka ZŠ P. Križku sa vyjadrila, že je to ústretový krok voči CVČ. Poďakovala za zapracovanie jej námietky. Požiadala, aby krúžky, ktoré zostanú u nich neboli spoplatňované. RNDr. Zuzana Balážová pripomenula, že znenie VZN bolo pozmenené a opýtala sa, či súhlasia s touto zmenou. Poslanec Marián Vojtko vysvetlil, že v komisii sa priklonili k druhej alternatíve a o tej by chceli hlasovať, pretože takto to vyhovuje aj školám. Mgr. Alfréd Haško, riaditeľ centra voľného času Cvrček sa vyjadril, že oba návrhy smerujú k tomu, aby deti zo ZŠ neplatili nič, teda príjem je nula. Jediná záchrana je ústretovosť v tom, že deti k nim prídu, a ak každé dieťa, ktoré chodí do ZŠ v Kremnici, čo je cca 550 až 600 detí, donesie vzdelávací poukaz, tak je to v poriadku. Vysvetlil princíp vzdelávacích poukazov. Navrhol toto VZN prehodnotiť. Poslanci diskutovali k veci. Mgr. Hana Zlatošová vysvetlila, že chceme, aby sa nám čo najviac zo vzdelávacích poukazov vrátilo, preto nebudeme rozlišovať trvalý pobyt. Vysvetlila, že doplatky detí sú z toho dôvodu, že na niektoré krúžky sú zvýšené náklady, ako napríklad plavecký. Mgr. Alfréd Haško vyjadril spokojnosť s tým, že sa v základných otázkach zhodli. Poslanec Mgr. Igor Kríž vysvetlil, že v roku 2006 sa urobila pod vedením MsÚ reforma školstva. Myslí si, že nič nové sa týmto nevymyslelo. Poprosil, aby v budúcnosti, keď sa bude niečo takéto riešiť, aby bol prizvaný aj niekto z odborného aparátu, pretože sa to teraz opomenulo. Odsúhlasením tejto voľby podporia voľnočasové aktivity. Poslankyňa Viera Mišíková je povďačná riaditeľom škôl za túto dohodu. Poslankyňa Ing. Beata Kirková si myslí, že poslanci ukázali vôľu zachovať centrum voľného času. Mrzí ju, že riaditelia neboli na pondelkovom stretnutí. Zaujíma ju, či aktivita krúžku v triedach, ktorý je viactémový a stretávajú sa tam žiaci ako kolektív so svojim učiteľom zostane zachovaný. Ing. Mgr. Mária Slašťanová vysvetlila, že ak učitelia prejavia záujem, toto bude prebiehať aj naďalej, s tým rozdielom, že zmluvu budú mať s centrom voľného času. Mgr. Alfréd Haško potvrdil, že nemenia svoje aktivity, administratívne nebudú patriť pod školy ale pod CVČ. RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, či CVČ má už vyjadrenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzku nocľahov. Mgr. Alfréd Haško vysvetlil, že ten mali vždy. Mgr. Hana Zlatošová sa opýtala, či sú tieto ubytovania vyriešené v prevádzkovom poriadku tak, ako to má pred sebou. Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala, či to môže vidieť. Mgr. Alfréd Haško predložil poriadok k nahliadnutiu.
RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila krátku prestávku.
Po prestávke pokračovalo zasadnutie MsZ v prerušenom bode programu.
Poslanec Marián Vojtko citoval z prevádzkového poriadku a zhodli sa s poslancami, že vo VZN bude aj bod o cenách za nocľahy. Poslanec Mgr. Igor Kríž požiadal, aby sa vyjadril odborný a kontrolný aparát k tejto veci, či si vedúca oddelenia školstva myslí, že je toto v poriadku a tiež požiadal aj o názor Ing. Petra Roška. Mgr. Hana Zlatošová odpovedala, že je zato, aby sa táto služba poskytovala deťom oficiálne. Je potrebné spĺňať minimálne hygienické podmienky, ako napríklad sprcha. Ing. Peter Roško odpovedal, že nie je problém urobiť fyzickú kontrolu v tejto veci. Poslanec Ivan Petráš súhlasí s Mgr. Hanou Zlatošovou. Poslanec Milan Miškóci vysvetlil, že pani z hygieny povedala, že na krátke obdobie 2-3 noci je možné to takto prevádzkovať. RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, či sa spacie vaky perú po každom dieťati, aby bola dodržaná hygiena. Poslanec Milan Miškóci odpovedal, že nie po každom, ale po určitom čase sa dávajú prať. Poslanec Ing. Milan Žabka sa opýtal, či na tieto ubytovania existuje daňový doklad. Mgr. Alfréd Haško vysvetlil, že v minulosti ubytovávali detské tábory. Vedúci týchto táborov sú povinní ubytovanie nad 4 dni ohlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Potvrdil, že každý dostane príjmový doklad. Je možné do dokladov nahliadnuť. Myslí si, že je zbytočné to komplikovať a navrhol stiahnuť tento bod z programu. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková navrhla, aby sa MsÚ obrátilo na úrad verejného zdravotníctva s otázkou, či tieto priestory spĺňajú podmienky nocľahu. Mgr. Alfréd Haško požiadal, aby sa táto otázka týkala aj ostatných podobných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poslanec Mgr. Igor Kríž dal pozmeňujúci návrh, aby bol vypustený text, ktorý sa týka nocľahu. RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Mgr. Igor Kríža. Poslanci hlasovaním prijali pozmeňovací návrh Mgr. Igora Kríža.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 118/1307
vo veci návrhu VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011, 1/2013 a 2/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011, 1/2013 a 2/2013.

B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom školských zariadení
termín: do 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Marián Vojtko, Viera Mišíková)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh VZN o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiál dostali poslanci písomne.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 119/1307
vo veci VZN č. 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Časový harmonogram návrhu rozpočtu pre rok 2014

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že hrozí, že budeme zrejme s ohľadom na štátny rozpočet obmedzení na daniach. Nebude ľahké pripraviť rozpočet na budúci rok.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 120/1307
vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2014 – 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e:
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2014 – 2016 podľa predloženého návrhu

B/ u k l a d á
Mestskému úradu zabezpečiť dodržanie časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta na rok 2014 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2014 – 2016
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v zmysle harmonogramu

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 121/1307
vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 do radnej sály Mestského domu na deň, utorok, 19. novembra 2013, so začiatkom o 17,00 hod.

B/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014
zodpovedný: Ing. Ihringová
termín: 14.11.2013

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o odklad predloženia materiálu o vykonaných verejných obstarávaniach na kultúrne pamiatky za obdobie posledných 8 rokov

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Oddelenie výstavby začalo pracovať na tejto požiadavke poslancov ale vzhľadom k rozsahu materiálu a k ostatným pracovným povinnostiam zamestnancov oddelenia, toto nebolo časovo zvládnuteľné. Dúfame, že materiál bude predložený na rokovanie MsZ v septembri. Poslankyňa Ing. Klára Popová doplnila, že požiadala na MsR, aby bol predložený materiál, ktorý je spracovaný doteraz na pracovné stretnutie. V pondelok nebolo predložené nič a bolo povedané, že materiál dostanú poslanci na rokovania MsZ. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že zrejme to nesprávne pochopila. Pripravili materiál za štyri roky a nemôže povedať, že je to úplné. Pochopila to tak, že to donesie na MsZ ale nevedela, že to má predložiť každému. Môže to ísť nafotiť, alebo je možné do toho nazrieť. Má to pripravené. Poslankyňa Ing. Klára Popová povedala, že si myslí, že na mestskej rade to dostatočne jasne prezentovala, ale ospravedlňuje sa ak to nebolo dosť jasné. RNDr. Zuzana Balážová požiadala Ing. Marianu Donovalovú, aby po skončení tohto bodu urobila kópie pre poslancov, aby videli ako ďaleko sa dostali. Poslanec Ing. Milan Žabka sa vyjadril:
P. primátorka,
k bodu o odklade predloženia materiálu o vykonaných verejných obstarávaniach na kultúrne pamiatky za posledných 8 rokov chcem podať následné vyjadrenie.
Na oddelení výstavby a životného prostredia pracuje 7 ľudí vrátane vedúcej. Za dva mesiace, čo požadujeme predloženie uvedených materiálov nám neboli poskytnuté žiadne. Preto sa pýtam, či je to naozaj vyťaženosťou pracovníkov, alebo zámer? Jednoznačne mi to vychádza ako zámer. A poviem Vám prečo.
Na minulom zastupiteľstve jedenásti prítomní poslanci schválili jedenástimi hlasmi uznesenie č. 99/1306, v ktorom zaviazali primátorku mesta z dôvodu podozrenia, že v prípade verejného obstarávania na obnovu kultúrnej pamiatky „Rekonštrukcia schodov na Faru, Štefánikovo námestie“ došlo k porušeniu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní § 102 a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu § 33, aby pozastavila práce na kultúrnej pamiatke.
V júnových Kremnických novinách ste sa vyjadrila v článku o obnove historických pamiatok. V tomto článku uvádzate samé lži a nepravdivosti a zámerne zavádzate občanov mesta, dokonca uvádzate ako argument, stanovisko riaditeľky KPÚ, že vo veci v žiadnom prípade nedošlo k nezákonnému jednaniu.
Pán Jurtinus, autor článku, ma 17. júna požiadal o odsúhlasenie jeho predloženého textu o oprave schodov, čo som aj spravil v dobrej viere a zároveň som mu aj poďakoval za korektné napísanie.
No prejdime k meritu veci.
Pán Jurtinus však vykonal malú úpravu textu, keď stačilo v článku vymeniť výraz v prípade reštaurátorského výskumu za reštaurátorský zámer a tak vytvoriť priestor, aby sa písalo v článku v tom duchu, ako je napísaný.
Nikdy som netvrdil, že mesto nemá odsúhlasený reštaurátorský zámer, viď video z 13.06.2013, kde som opakovane povedal, že tento prvý bod bol splnený a máme od KPÚ súhlasné rozhodnutie.
Tvrdím však, že mesto nemá doteraz schválený reštaurátorský výskum, kde má byť určený rozsah reštaurátorských prác a spôsob ich vykonania, potvrdený KPÚ v Banskej Bystrici. Až potom, na tomto základe sa môže uskutočniť verejné obstarávanie. Veď čo máme obstarávať, keď predmet a ani rozsah reštaurovania nebol určený??? Len na okraj, aj na zadanie reštaurátorského výskumu bolo potrebné uskutočniť zverejnenie a výber jeho autora.
Na tomto základe môžem spokojne tvrdiť, že nejde o reštaurátorské práce, ale práce kamenárske, ktoré môžu byť podstatne lacnejšie. Môj názor poslanca mohol byť predsa zmenený orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, keby zadávanie prebiehalo v zákonným spôsobom.
Toto je aj odkaz pre akademického sochára p. Luptáka.
Pán Jurtinus takýto krok však nespravil prvý krát. Bolo tak aj v prípade p. Slašťana, Vojtka a občanov mesta, ktorí ma na to upozorňujú. Myslím si, že u väčšiny poslancov si zatvoril dvere. Podstatné pre neho je však to, že si splnil povinnosť voči p. primátorke, ktorá svojimi vyjadreniami dosiahla svoje – očierniť poslancov.
Tak ako má zatvorené dvere u nás, má ich otvorené u p. poslankyne Popovej.
Na margo dodávateľa p. Luptáka, len toľko, že žiadne moje vyjadrenia neboli zavádzajúce a zmätočné. On ako reštaurátor so slušnou reputáciou, ktorú som si o ňom zistil, veľmi dobre vie, kde je meritum veci.
Ale asi by mal vedieť, že ak sa potvrdia naše zistenia a p. primátorka bude musieť riešiť zodpovednosť určite sa bude snažiť ju posunúť najlepšie na niekoho iného a takých ľudí nie je veľa. Taká je skúsenosť poslancov mestského zastupiteľstva.
Podľa vyjadrenia hlavného kontrolóra, Ing. Roška, dňa 25.06.2013 prebehlo konanie KPÚ na MsÚ Kremnica, kde realizátor prác predložil návrh na reštaurovanie schodov s tým, že KPÚ k tomu vydá osobitné rozhodnutie.
To rozhodnutie, ktorého sa stále dožadujem a tvrdím, že keď ho nemáme, tak sme nemohli robiť verejné obstarávanie.
Prečo však bola už dňa 31.05.2013 zaplatená faktúra p. Luptákovi, 4 800 € s názvom „Reštaurovanie predných schodov do objektu fary – záloha vo výške 40 %“, keď p. primátorka v článku tvrdí, citujem: „Došlo k omylu zo strany poslancov, ktorí výskumné práce do fary považovali za začiatok reštaurátorských prác. Práce ešte nezačali, bola to len súčasť výskumu.“
Tak to je vážne tvrdenie, keď výskum stál takmer polovicu ceny budúceho reštaurovania, ktorého rozsah má zistiť a určiť a odovzdať ho na KPÚ na rozhodnutie.
Nejedná sa už náhodou o správny delikt, už za účasti orgánu špecializovanej štátne správy?
Vzhľadom k vyššie spomenutým faktom, ktoré potvrdzujú naše pochybnosti, sa poslanci MsZ v Kremnici rozhodli požiadať úrady na to kompetentné o preverenie verejného obstarávania a dodržanie zákona o ochrane pamiatkového fondu vrátane iniciovania štátneho dohľadu pamiatkovej inšpekcie MKSR. A zamýšľame sa aj nad tým, či sa ťažba zlata už nedostala do priestoru pod radnicou?
RNDr. Balážová vysvetlila, že prijaté uznesenie sa skladá zo štyroch častí. Neupiera právo poslancom mať podozrenie. Reštaurátorské práce na schodoch fary nezačali, preto nebolo čo zastaviť. Podľa zákona sa reštaurovanie skladá z dvoch častí – spracovanie návrhu a realizácia. Zmluvu môže zrušiť len vtedy, ak nejakým spôsobom má dôvod na jej zrušenie, ak by bol nejakým spôsobom porušil svoje povinnosti. Vyplatená suma nebola len za výskum. Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že to nie je za výskum, ale za faktúru, ktorá má názov reštaurovanie predných schodov do objektov fary na Štefánikovom námestí, záloha vo výške 40 %. Zdôraznil, že je použité slovo reštaurovanie, nie výskum. RNDr. Zuzana Balážová vysvetlila, že podľa zákona o pamiatkovej starostlivosti sa reštaurovanie skladá z dvoch častí. Zo spracovania návrhu na reštaurovanie a zo samotnej realizácie. To spracovanie návrhu predstavovalo tiež istý objem práce, ktorú bolo treba urobiť a to bola tá záloha, ktorú sme zaplatili. Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že toto tvrdenie je postavené na vode. Rozpočet pri zmluve hovorí o inom. Citoval sumy uvedené v rozpočte. Nechce to teraz takto dokazovať, poslanci majú pochybnosti a preto dajú na orgány, ktoré sú príslušné toto riešiť podnet. RNDr. Zuzana Balážová sa vyjadrila, že nemá proti tomu nič, naopak požiadala listom Krajský pamiatkový úrad, aby sa zaoberal týmto problémom a aby on ako orgán, ktorý má určený dohľad, alebo dozor nad dodržiavaním zákona o pamiatkovej starostlivosti, aby sa k tomu vyjadril. Keď sme spravili chybu, napravíme ju. Ing. Mariana Donovalová vysvetlila, že v zmluve je napísané, že záloha sa poskytuje na celý objem prác. Nebol dôvod zálohu neposkytnúť. Toto ale neznamená, že zhotoviteľ musel vykonať práce vo výške poskytnutej zálohy. Poslanec Ing. Žabka povedal, že sa tejto zmluve venoval, kontaktoval ľudí, ktorí v tejto oblasti robia a tí sa vyjadrili, že sme bohaté mesto, ak postavíme takto zmluvu a bez roboty dávame 40 % zálohy, keď ešte nie je nič spravené. A toto bola suma len z 12 tis., nevie, aké sumy dávame tam, kde sú podstatne väčšie peniaze. Za výskum na fontánu sa účtovalo nevie, či je to málo, alebo veľa, 7 tis. euro. Citoval sumy určené na obnovu fontány. Na ekonomickej komisii p. Lupták žiadal uhradiť sumu 4 tis. eur zato, že mu tam niekto vylial betón. Nech p. Lupták na tomto fóre povie, čo povedal, na ekonomickej komisii, že keď mu povedali, prečo si neoplotil stavenisko, ktoré si prevzal. P. Lupták povedal, že pani primátorka povedala, že nie je treba to oplotiť. Poslanec Ing. Milan Žabka sa preto teraz pýta, prečo by mali daňoví poplatníci, občania mesta zaplatiť 4 tis. eur, čo má navýšený náklad, lebo ak mu to takto pani primátorka povedala, mal si to pýtať od nej. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že sa nevie k tejto veci vyjadril, lebo na komisii nebola. Nebude hovoriť za p. Luptáka a zopakovala, že nemá žiadny problém, aby toto zodpovedné orgány zhodnotili, či postupujeme správne, alebo nepostupujeme správne, či tie ceny sú nadhodnotené, alebo nie sú nadhodnotené. Nie je odborníčka na reštaurovanie a už vôbec nie na nejaké špeciálne druhy reštaurovania, o tomto vie rozhodnúť KPÚ. Rozhodnutie o zámere určí čo a akým spôsobom sa môže reštaurovať. Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že máme potvrdený zámer, ale nemáme potvrdený výskum. S riaditeľkou KPÚ sa rozprával dve hodiny, nebude hovoriť veci do vetra, a počas tohto rozhovoru konzultoval tieto veci. Opätovne potvrdil, že poslanci majú pochybnosti, či v tomto prípade nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní a zákon o ochrane kultúrnych pamiatok, preto to poslanci dávajú na prešetrenie orgánom za to zodpovedným. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že na to majú poslanci plné právo a ona rovnako požiadala KPÚ, aby sa k tomu vyjadril. Zatiaľ vyjadrenie nemáme. Poslankyňa Ing. Klára Popová doplnila, že nemáme spravený výskum, ale máme uzavretú zmluvu na reštaurovanie schodiska. Opýtala sa Ing. Donovalovej, čo to znamená „reštaurovanie“. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že reštaurovanie je vysvetlené v pamiatkovom zákone. Tak ako bola uzavretá zmluva s tými časťami, tak to celé je reštaurovanie. Je tam aj námet, aj návrh, aj nález, aj realizácia, aj dokumentácia. Poslankyňa Ing. Klára Popová povedala, že nie je odborník, ale mohli sme v tomto prípade uzavrieť zmluvu na kamenárske práce, alebo na umelecko-remeselné práce, čo je lacnejšie. Domnieva sa, že ju podporí aj rozpočet, ktorý predložil p. Lupták, kde sa okrem iného hovorí aj o tom, že tieto schody budú vyrobené z foriem ako nový prvok, ktorý tam bude osadený. Myslí si, že táto zmluva bola uzavretá neprávom, alebo teda uzavretá skôr, než sme vedeli, čo ideme robiť. Poslanec Ing. Milan Žabka doplnil, že tak ako poslanci MsZ aj KPÚ tvrdí, že až reštaurátorský výskum dokáže, či je možné nahradiť originály niečím iným. On bez toho, aby mal potvrdený a urobený reštaurátorský výskum nacenil toto na 12 tis. a s tým, že to budú umelé schody. Je jednoznačne povedané, že reštaurátori robia tzv. aproximatívny rozpočet. Je si vedomý, že sa to nemôže naceniť presne na euro alebo na stovky. To je dôkaz, že sa robí tento rozpočet, ktorý potom na základe verejného obstarávania sa potom ešte dolaďuje. Ale my sme urobili verejné obstarávanie bez toho, aby sme vedeli čo ideme robiť, a presne sme sa trafili do sumy 12 tis. euro a potom dodatočne bol urobený rozpočet, ktorý bol priložený k zmluve, ktorá sa spravila minulého roku. Takže sú vážne pochybnosti a myslí si, že oprávnené o správnosti konania. RNDr. Zuzana Balážová citovala § 33 zákona o ochrane pamiatok: „Reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo jej časti je osobitným druhom obnovy.
Reštaurovanie môže vlastník pripravovať iba na základe predchádzajúceho rozhodnutia krajského pamiatkového úradu o zámere na reštaurovanie.“ Toto rozhodnutie sme dostali. Pokračovala v citácii zákona: „K žiadosti o rozhodnutie o zámere na reštaurovanie priloží vlastník zámer na reštaurovanie, ktorý obsahuje údaje o kultúrnej pamiatke, údaje o vlastníkovi a vymedzenie a odôvodnenie reštaurátorského zásahu.“ To sme spravili. Pokračovala v citácii bodom (4) paragrafu zákona „Druh reštaurátorskej dokumentácie, rozsah reštaurátorských výskumov, druh, rozsah a podmienky vykonávania reštaurátorských prác určí krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí o zámere na reštaurovanie v prípade nehnuteľnej kultúrnej pamiatky najneskôr v rozhodnutí o prípravnej dokumentácii obnovy kultúrnej pamiatky.“ Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že toto nemáme. Takto to formulovali poslanci aj v uznesení, § 33 odsek 4. RNDr. Zuzana Balážová opätovne prečítala príslušnú časť zo zákona. Vyjadrila presvedčenie, že toto rozhodnutie máme. Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že máme rozhodnutie o zámere, ale nemáme rozhodnutie o výskume. To znamená, že nie je potvrdený výskum. RNDr. Zuzana Balážová sa domnieva, že v tom rozhodnutí je všetko to, čo káže zákon. Ak nie je, tak pochybil KPÚ, nie my. Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že KPÚ dal v podstate súhlas na zámer. KPÚ môže ale nemusí dať súhlasné stanovisko na výskum, ktorý ešte v podstate nemáme potvrdený, ten, ktorý dňa 25.06. pán akademický sochár dal. A vy ste bez tohto výskumu, ktorý určí rozsah prác urobili verejné obstarávanie a zmluvu minulý rok. Nechajme to teraz tak, preveria to orgány, ktoré to majú na starosti. Budeme spokojní aj my poslanci aj vy. Ak sa toto podozrenie potvrdí, je zvedavý, aké z toho primátorka vyvodí závery. Mrzí ho jedna vec, že keď sa prijalo uznesenie 13.6., tak novinári k tomu chceli vyjadrenie. Prítomná je aj slečna, ako svedok, ktorej povedal, že nebude dávať vyjadrenie, pretože pani primátorka má teraz informáciu, ktorú musí preveriť. Ale primátorka sa v Kremnických novinách vyjadrila vyložene účelovo, hoci sa dalo skontrolovať si jeho vyjadrenia zo záznamu. Nikdy nepovedal, že nie je potvrdený zámer, ale že nie je odsúhlasený výskum, umelo zaviedla tento článok tak, aby ho očiernila, pretože je uverejnený v Kremnických novinách. Pán Jurtinus to na webovej stránke vyčiarkol, ale mal mať toľko novinárskej etiky, že tam mal napísať, prečo je to vyčiarknuté. RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, v čom sa vyjadrila v tom článku nepravdivo, čo je klamstvo. Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že klamstvo je to, že na základe toho, že nemáte schválený zámer sme prijali uznesenie. Ale my sme to v živote nepovedali. My sme prijali uznesenie, že nemáte súhlasné stanovisko KPÚ na reštaurátorský výskum. Ten sa robil teraz. RNDr. Zuzana Balážová sa vyjadrila, že výskum je súčasťou návrhu na reštaurovanie. A to netvrdila, že máme. Poslanec Ing. Milan Žabka vysvetlil, že ak by bola faktúra na 420,00 eur na reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie, tak voči tomu nemôžeme povedať nič. Lenže, faktúra je na reštaurovanie schodov. Ešte nie je potvrdený výskum a už sme mu zaplatili peniaze. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že ide o zálohu. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala, či až výskum rozhodne, či sa ide do reštaurovania, alebo do inej formy obnovy kultúrnej pamiatky. A my sme išli do reštaurovania hneď bez toho, aby sme poznali odpoveď z výskumu. Ing. Mariana Donovalová vysvetlila, že toto nie je pravda, pretože sme rozhodnutím KPÚ k zámeru dostali jasne nariadené, že musíme robiť tieto práce formou reštaurátorstva. My sme nemali inú možnosť, len obstarať tieto práce reštaurátorsky. Nemohli sme vypísať súťaž na stavebné práce, pretože už v prvom rozhodnutí KPÚ k zámeru bolo napísané, že má ísť o reštaurátorské práce. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opätovne opýtala, na význam slova reštaurovanie, keďže vo faktúre je výmena nových komponentov, je to reštaurovanie? Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že áno, ak to zhodnotí KPÚ. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala, či to nemal zhodnotiť pred tým ako sa to začalo robiť. Ing. Mariana Donovalová vysvetlila, že ide o proces, ktorý sa vyvíja. Bol spracovaný návrh reštaurovania na základe ktorého KPÚ k nemu vypracoval rozhodnutie, ktorý sme ešte nedostali a my uvidíme, či je tento návrh potvrdený. RNDr. Zuzana Balážová vysvetlila, že na Morovom stĺpe je väčšina plastík odliatok, nie originál a napriek tomu to bolo reštaurátorským spôsobom. Originály sú v kočiarni radnice. Pokiaľ sa nejaký prvok v rámci reštaurovania robí na novo, aj to sa považuje za reštaurovanie. Ing. Mariana Donovalová dodala, že reštaurátor nerobí tieto práce naslepo a potom predloží návrh KPÚ. Tomu predloženiu návrhu predchádzali konzultácie. Takže po konzultáciách a po dohode s pracovníkov KPÚ navrhne takýto postup v návrhu. RNDr. Zuzana Balážová dodala, že odsek (6) zákona hovorí, že KPÚ vydá osobitné rozhodnutie o každom stupni reštaurátorskej dokumentácie. Pod reštaurátorskou dokumentáciou sa chápe aj návrh na reštaurovanie. Poslanec Ing. Milan Žabka toto potvrdil s tým, že problém je v tom, že tento nemáme. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že návrh bol spracovaný a posunutý na KPÚ a čakáme na rozhodnutie akým spôsobom sa budú tie schody reštaurovať. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková oponovala, že už sme zaplatili 40 % zálohu a nevieme, čo povie KPÚ. Záloha sa predsa vypláca, keď už viem, čo idem robiť. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že my vieme, že ideme reštaurovať schody. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková povedala, že teraz sa povedalo, že KPÚ nemusí schváliť, že to bude práve takto. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že reštaurátor musí konať podľa toho, ako mu to KPÚ nariadi. Poslankyňa Viera Mišíková povedala, že reštaurátora má doma. Vie, ako toto všetko prebieha, vie ako si pripravuje materiál a dokumentácie, zúčastňuje sa rokovaní na KPÚ, komory reštaurátorov atď. Vysvetlila, že reštaurovanie pamiatky znamená zachovať časti, ktoré sú vhodné a zvyšok sa doplní. Keď dostala tento návrh na výmenu schodov reštaurátorským spôsobom a prišla s tým domov a opýtala sa manžela, či výmena celých schodov je reštaurovanie, tak povedal, že kde na také niečo prišla. Dokumentácia musí sedieť, musí byť fotodokumentácia, výskum, odsúhlasenie komisiou, či to, čo on tam navrhne sa bude realizovať tým spôsobom, alebo mu niečo zatrhnú, alebo mu niečo prikážu a potom sa môžeme baviť o tom, koľko to bude stáť. Pretože on na internete našiel, že 12 tis. tu máme na to verejné obstarávanie. Je to absolútne zle zvolený postup. Potom musí byť opäť dokumentácia, ktorú vypracuje a prejde komisiou, ktorá povie, že splnili ste toto , alebo ste to nesplnili. Chýba nám to, čo tu hovoríme, že tu nemáme. A to, že dopredu sa urobí takýto návrh, bez toho, žeby pamiatkar povedal, že napríklad druhý schod sa môže zachovať a iný nahradiť, nie je v poriadku, a ešte my s ním urobíme takúto zmluvu vopred na takéto dielo. Dať 12 tis. za toto a ešte, že nám to reštaurátorsky prikázali. Podľa nej reštaurátorsky urobiť niečo, znamená niečo úplne iné ako vyhádzať schody, dať ich preč a urobiť nové. Toto reštaurovanie nie je pre ňu prípustné. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že sa s poslankyňou Vierou Mišíkovou nechce hádať, pretože sa nevyzná do reštaurovania. Obrátili sme sa na KPÚ, ktorý musí povedať, čo je prípustné a čo nie je prípustné. Čo sa týka reštaurovania, tak reštaurovanie a reštaurátorské práce sú autorské dielo. Reštaurátor navrhne, ako to bude robiť, a potom to realizuje. My sme urobili prieskum trhu, ktorého zadaním bolo zreštaurovať schody na fare. Je na reštaurátorovi a jeho spolupráci s KPÚ ako to navrhne a zrealizuje. Zadali sme to ako jednu komplexnú časť.
Poslanec Ing. Milan Žabka povedal, že toto zákon nedovoľuje. RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, kde si poslanec Ing. Milan Žabka prečítal, že to zákon nedovoľuje. RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala prečo. Poslanec Ing. Milan Žabka odpovedal, že to vysvetlia príslušné orgány. Vysvetlil, že po odsúhlasení reštaurátorského zámeru sa malo urobiť verejné obstarávanie na reštaurátorský výskum. Na základe spracovanej dokumentácie a určeného rozsahu prác po odsúhlasení KPÚ sa malo urobiť verejné obstarávanie, osloviť troch, alebo štyroch uchádzačov, ktorí to nacenia. Poslankyňa Viera Mišíková sa opýtala, kedy sa dával na KPÚ doklad, na ktorého schválenie sa čaká. Poslanec Ing. Milan Žabka odpovedal, že 25.6. sa dával a 31.5. bola vyplatená faktúra na zálohu. Poslankyňa Ing. Beata Kirková dodala, že 6.12.2012 bola podpísaná zmluva. Poslanci pridelili sumu 12 tis. na obnovu schodov odhadom s tým, že nepočítajú, že táto suma je konečná. A presne na túto sumu bola zmluva bez príslušných postupov. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že táto suma bola na internete. Ostatné ponuky reštaurátorov boli vyššie. Poslankyňa Ing. Beata Kirková odpovedala, že táto suma nie je reálna, mal sa urobiť prieskum trhu následne dodržať všetky postupy, aby sme sa dostali na reálnu cenu. Na základe tohto sa im nezdajú tieto finančné operácie reálne. Poslanec Ivan Petráš je prekvapený výrokom p. Luptáka v Kremnických novinách, že nemá zmysel dávať vyššie ponuky ako je nastavený rozpočet. Týmto sme povedali, že miňte 12 tisíc. Tieto schody mali byť reštaurované asi 4 roky dozadu. Dával sa rozpočet a tá suma bola o polovicu nižšie. Nemyslí si, že za 3-4 roky by tie ceny tak stúpli, skôr opačne, lebo roboty je menej. 12 tisíc na 4 schody je veľa. Táto polemika by sa nebola začala, keby tá cena nebola aspoň trošku bližšie k realite, že za koľko sa to dá spraviť. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že nikto sa neprihlásil s nižšou ponukou. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa vyjadrila, že nebolo vhodné riešiť túto problematiku cez také médium, akým sú Kremnické noviny a internet skôr ako bola úplne objasnená, pretože aj teraz sa povedalo veľa vecí, ktoré sa mali povedať skôr ako to vyšlo na verejnosť. Nevie, prečo sa to takto udialo. Na jednej strane ocenila, že p. Jurtinus sa pýtal poslanca Ing. Milana Žabku na názor. No ako sa dnes dozvedela, jeho vyjadrenie tam nebolo. Z hľadiska zachovania korektnosti sa odmietol vyjadrovať pre médiá, pretože sa mu to zdalo predčasné z hľadiska doriešenia celej problematiky. Považuje to za nešťastný spôsob, že sa to rieši skôr s verejnosťou ako sa to vyrieši tu. RNDr. Zuzana Balážová sa vyjadrila, že prijaté uznesenie bolo jasné a myslí si, že len vyjadrila svoj názor. Nemá pocit, že by v novinách bola nejaká nepravda. Poslankyňa Ing. Beata Kirková citovala z Kremnických novín, že zo strany poslancov došlo k omylu. Nemyslí si, že je namieste, aby sa takáto štylizácia dávala do Kremnických novín. Dovolí si tvrdiť, že Kremnické noviny zavádzajú. RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, či začali reštaurátorské práce. Poslanci sa vyjadrili, že pani primátorka to nechce chápať. Poslanec Ivan Petráš ďalej citoval z článku Kremnických novín vyjadrenie p. Luptáka. Domnieval sa, že sa dnešného MsZ zúčastní, aby sa vysvetlili veci. Poslanec Ing. Milan Žabka sa vyjadril, že zrejme bude potrebné, aby veci vysvetlil aj p. Lupták. Referencie na neho sú dobré a mrzí ho, že sa takto vyjadroval v novinách, aj ako reštaurátor a aj s ohľadom na jeho pozíciu v komore reštaurátorov. Poslanec Norbert Boldiš sa vyjadril, že koncom minulého roka povedal, že sa domnieva, že na úrade si z poslancov robia srandu. Za toto sa ospravedlnil, ale teraz sa domnieva, že je to tak. Považuje za nešťastné, ak poslanci prejavia nejaké podozrenie k riešeniu nejakej problematiky a hneď sa to prepiera v médiách. Pripomenul problematiku predloženia požadovaných materiálov, problém s fontánou a problém s informovanosťou poslancov. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že dodržiava zákon o obecnom zriadení a plní si svoje povinnosti voči MsZ. Všetko čo je treba dáva poslancom v MsZ schvaľovať. Poslankyňa Ing. Klára Popová dodala, že v spomínanom článku sa pani primátorka vyjadruje aj k rekonštrukcii Zechenterovej záhrady. Povedala, že poslanci sú celkom dobre v obraze a minulý rok v júli rozprúdili debatu, keď sa dozvedeli, že rekonštrukciu Zechenterovej záhrady má robiť Štúdio 21 plus. Vzhľadom na to, že mali skúsenosti s touto firmou pri rekonštrukcii Štefánikovho námestia prejavila zhrozenie nad tým, že táto firma bude robiť túto rekonštrukciu. Aj napriek výhradám poslancov táto firma pripravila štúdiu prezentovanú v MsKS o rekonštrukcii Zechenterovej záhrady. Projekt je krásny a veľká väčšina poslancov sa tejto prezentácie zúčastnila, no vyjadrili presvedčenie, že je finančne náročný. Táto firma začala v Kremnici prvou akciou, ktorou bolo ihrisko pod hradbami, pokračovalo sa Štefánikovým námestím a treťou akciou je Zechenterova záhrada. Napriek výhradám poslancov firma pripravila realizačný projekt obnovy Zechenterovej záhrady. V tejto dokumentácii bola časť obnovy detského ihriska. V tej dobe po výhrade poslancov k sume za detské ihrisko, primátorka podľa jej názoru poslancov jemne obvinila, že nedoprajú mamičkám s malými deťmi detské ihrisko. Ona a poslankyňa Ing. Beata Kirková do zápisu žiadali, aby rekonštrukcia v rámci prvkov detského ihriska bola v cene, ktorá je na rekonštrukciu Zechenterovej záhrady určená. V tom čase to bolo cez 114 500 eur. Táto suma bola následne navýšená na sumu, ktorá v slovenských korunách je skoro 4 milióny. Keď sa to takto rozmení na slovenské koruny, tak verejnosť môže povedať, že poslanci nemajú rozum, keď chcú za 4 milióny urobiť detské ihrisko v Zechenterovej záhrade. Podľa vyjadrenia primátorky z minulého MsZ, že ide o zemné práce. Ak zemné práce majú byť za 4 milióny korún, tak bude prvá, ktorá dá návrh, že peniaze zo Zechenterovej záhrady dajme radšej niekde inde, trebárs aj na reštauráciu Silvanus, pretože tú reštauráciu zateplíme a podnikateľ tam bude môcť fungovať. Oddelenie výstavby nie je schopné akceptovať pripomienku poslancov a teda pripomienky poslancov sú pre nich nič. Tak isto, si myslí, že má problém vysporiadať sa s pripomienkami poslancov pani primátorka. Poslanci odsúhlasia finančné prostriedky na detské ihrisko a následne sa v Kremnických novinách, kde sa hovorí pozitívne o poslancoch, dozvedia, že ide len o zemné práce. Vyjadrila sa, aby sa pani primátorka nehnevala, ale s týmto sa stotožniť nemôže a opýtala sa, či je toto to, že sa v Kremnických novinách informuje o poslancoch pravdivo. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že štúdiu poslanci videli a týka sa celej záhrady. Mala snahu dať čo najviac peňazí do realizácie obnovy Zechenterovej záhrady, aby sa obnovila čo najväčšia časť. Prvá suma cca 114 tis. bola určená naozaj len na zemné práce. Keby sme sumu navýšili, mohli by sme dať obnoviť aj fontánu alebo podľa návrhu poslanca Norberta Boldiša urobiť miesto pre pamätník banského nešťastia. Nemyslela to tak, že peniaze sa budú navyšovať len na to detské ihrisko. Poslankyňa Ing. Klára Popová povedala, že si asi nerozumejú, pretože v projektovej dokumentácii, na ktorú odsúhlasili prvú čiastku sa nehovorilo o žiadnych variantoch, ale sa to týkalo vyslovene rekonštrukcie Zechenterovej záhrady, časť detské ihrisko. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že to je tá prvá čiastka. Poslankyňa Ing. Klára Popová povedala, že to nie je tá prvá čiastka. K tejto sume spoločne s poslankyňou Ing. Beatou Kirkovou povedali, že v tom bude aj čiastka na detské ihrisko. Nechceme rozbiť Zechenterovu záhradu a nedokončiť ju. Názor poslancov bol, že ak sa tam tie peniaze dajú, bude ukončená rekonštrukcia aj s osadením prvkov detského ihriska. My sme nehovorili o terénnych úpravách v rámci celej Zechenterovej záhrady a takáto vôľa v poslaneckom zbore ani nebola. Ak ste sa Vy tak rozhodli, tak je to Vaše rozhodnutie. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že nie. Poslankyňa Ing. Klára Popová dodala, že rozhodnutie mestského zastupiteľstva bolo: na projektovú dokumentáciu, časť detské ihrisko. Ing. Mariana Donovalová vysvetlila, že tá veľká štúdia, riešila časť detského ihriska tam, kde aj bolo. My musíme zemné práce spraviť, musíme vykonať všetky realizácie, pretože v takom stave ako to je, by to bolo nebezpečné. Je možné, že sumy v rozpočte budú postačovať, to teraz ešte nevieme, pretože súťaž ešte len bude vypísaná na základe tohto projektu. Súťaž bude vypísaná minimálne v dvoch alternatívach. Jedna bude podľa projektu a druhá by bola taká, že v nej by sme nahradili niektoré komponenty detského ihriska za lacnejšie. RNDr. Zuzana Balážová doplnila, že ak poslanci navrhnú, že tie pevné prvky sú príliš drahé a nemáme na ne peniaze, nahradíme ich jednoduchšími prvkami. Ing. Mariana Donovalová oponovala, že nemôžeme nahradiť jednu veľkú hernú zostavu, ktorá je v projekte, a keď vypíšeme súťaž, malým kolotočíkom. Súťaž musíme konkrétne písať na to, čo chceme. Poslankyňa Ing. Klára Popová zopakovala, že 4 milióny korún na detské ihrisko v Kremnici je luxus. To je jedno, či sú zemné práce, alebo nie sú zemné práce, jednoducho 4 milióny z nášho rozpočtu dať na detské ihrisko je luxus. Nie sme také veľké mesto s takými príjmami, aby sme do jednej akcie takéhoto druhu mohli dať 4 milióny. Myslí si, že aj rodičia by uvítali, ak by sme za 4 milióny vybudovali 4 detské ihriská a nie jedno detské ihrisko za takúto sumu. 4 milióny je príliš veľká čiastka, nehovoriac o tom, že to ani nedokážeme spraviť. Ak toto nedokážete urobiť v tom duchu, ako je vôľa poslancov a dotiahnuť to do konca, tak poďme z tadiaľ preč a dajme peniaze trebárs do obnovy Silvanusu, alebo Zechenterovho domu. Ing. Mariana Donovalová doplnila, že toto nie je suma na detské ihrisko, ale suma na záchranu kultúrnej pamiatky Zechenterovej záhrady, takže to nie je zakúpenie lacných kolotočíkov, ale je to vybudovanie chodníkov, terénne úpravy a následne osadenie zariadenia detského ihriska. Je v tom verejné osvetlenie, chodníky a terénne úpravy, vlastne gro obnovy Zechenterovej záhrady. To, že sme do toho dokázali vniesť aj prvky detského ihriska, to je plus, ktorým si pomôžeme, ale nie je to základ poskytnutia peňazí na kultúrnu pamiatku. Nikto by nám nedotoval kolotoče a hojdačky v zechenterke. Musí to byť spojené s obnovou kultúrnej pamiatky. Poslankyňa Ing. Klára Popová sa vyjadrila, že môžeme to robiť len za toľko, na koľko máme. Opakuje, aby sa to urobilo tak, aby bola splnená pamiatková hodnota a za peniaze, ktoré na to máme. Nerobme rozsah prác taký, na ktorý nemáme, a bola by rada, keby aj tieto veci sa dostali medzi poslancov, a aby sa akceptoval názor poslancov a návrh poslancov, pretože od začiatku tvrdia, že chceli tam detské ihrisko a je na úrade, aby sa našiel spôsob, ako by sa to dalo spraviť z peňazí, ktoré sú určené na obnovu kultúrnej pamiatky, ale určite nie dávať 4 milióny do detského ihriska na zemné práce. RNDr. Zuzana Balážová zopakovala, že táto suma je určená na celú rekonštrukciu vrátane vyspravovania rozpadávajúcich sa oporných múrov, lavičiek, verejného osvetlenia, chodníkov a podobne. Poslankyňa Ing. Klára Popová povedala, že práve preto sa majú osloviť lacnejšie firmy ako menované Štúdio 21 Plus. Ing. Mariana Donovalová vysvetlila, že my neoslovujeme Štúdio 21 Plus, my urobíme súťaž, ktorá bude zverejnená vo vestníku a do tejto súťaže sa môže prihlásiť hoci kto, kto má to oprávnenie. Na základe vašich rád a vyjadrení komisie budeme robiť súťaž v minimálne dvoch alternatívach, tak aby sme vedeli vybrať firmu, ktorá má lacnejšie prvky a zároveň, aby sme sa vedeli zmestiť do tej sumy. Všetko to, čo bolo povedané sa snažíme spraviť, len asi sme si neporozumeli. Presne to, čo vy kritizujete, sa snažíme vytvoriť, len si asi nerozumieme. Poslankyňa Ing. Janka Volková sa opýtala, či len Ing. Jurík môže zaradiť tie komponenty do projektu. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že to bol len projekt, na základe projektu sa do súťaže môže prihlásiť každá firma, ktorá má oprávnenie na výstavbu detských ihrísk. Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa opýtala, či tomu rozumie, či tá suma cca 135 tis. je potichu s detským ihriskom. Opýtala sa na podrobnosti, a či zvyšok záhrady okolo duba zostane stará a neupravená. Ak áno, v tom prípade je zato, aby sa urobilo tak, že svojpomocne zohnať investora na detské ihrisko, dať tam lavičky. Myslí si, že by sme nemali peniazmi plytvať a urobiť niečo účelné. Vyjadrila sa k sume 54 tis. eur na navýšenie tejto sumy, že z tohto pohľadu je to nadsadené. RNDr. Zuzana Balážová vysvetlila, že ak by boli peniaze na Zechenterovu záhradu, mali by sme dosť peňazí aj na to, aby sme urobili aj ďalšiu časť záhrady. Ing. Beata Kirková sa vyjadrila, že Zechenterova záhrada by mala byť urobená tak, aby sa tam ľudia dobre cítili. Ale ak za toľko peňazí urobíme len dve časti záhrady, tak to nemá zmysel. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že ak chceme riešiť Zechenterovu záhradu bez mobiliáru, alebo len s osvetlením, chodníkmi, lavičkami a košmi, ešte stále sa to dá urobiť tak, aby sme to stihli do konca budúceho roka. Poslankyňa Ing. Beata Kirková povedala, že len aby sme nedopadli tak, že niekto dá ponuku práve na 135 tis. eur. RNDr. Zuzana Balážová sa vyjadrila, že keďže ide o takú veľkú sumu, musíme urobiť súťaž do verejného vestníka, už nevie, čo má na to povedať. Poslankyňa Ing. Beata Kirková povedala, že teda, keď bude verejné obstarávanie, tak sa napríklad nepodpíše pol roka dopredu zmluva na 135 tis., tak ako na tie schody. RNDr. Zuzana Balážová vysvetlila, že sa urobilo normálne verejné obstarávanie. Poslanec Norbert Boldiš navrhol krátku prestávku.
RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila krátku prestávku.
Po prestávke pokračovalo zasadnutie MsZ v prerušenom bode programu.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala poslancov, aby sa vrátili k meritu veci. Poslankyňa Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala na prezentovanú štúdiu Zechenterovej záhrady, po pripomienkovaní sumy poslancami, prečo sa neurobila nová štúdia, pretože mesto Kremnica na toto peniaze nemá. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že vždy sa dá pripomienkovať tá cena a upravovať štúdia. Domnievala sa, že štúdia sa poslancom páčila a považovala to za súhlasné stanovisko. Poslankyňa Ing. Klára Popová sa vyjadrila, že pripomienky poslancov sa nebrali do úvahy, pretože povedali aj B), že mesto na toto nikdy peniaze mať nebude, štúdia nebola prepracovaná, a za takýchto podmienok ona pracovať nevie. Primátorka potrebuje poslancov vtedy, keď sa jej to hodí. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že výrok, že mesto nikdy na to peniaze mať nebude, nie je pravdivý. Takýto projekt je možné rekonštruovať postupne.
Poslankyňa Ing. Janka Volková navrhla, aby sa poslanci zjednotili v názore na to, kam chcú peniaze na kultúrne pamiatky dať, pretože sme časovo viazaný do konca roka 2014. Poslanec Ing. Milan Žabka súhlasí s poslankyňou Ing. Jankou Volkovou. Pani primátorka pri návrhu na projekt pre úrad práce povedala, že je škoda mať ďalší projekt v šuplíku. Tvrdí, že ešte teraz sú k dispozícii 2,5 mil. eur na Ministerstve kultúry, ale treba chodiť a vybavovať. Každý rok na obnovu kultúrnych pamiatok peniaze sú. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že o týchto peniazoch vie, ale sú určené na Obnovme si svoj dom a tam sú úplne iné podmienky.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková pripomienkovala výrok poslankyne Ing. Kláry Popovej a následnú odpoveď pani primátorky k tomu, že mesto na to nikdy peniaze mať nebude. RNDr. Zuzana Balážová povedala, že povedala, že nie je pravda, to, že mesto na to peniaze mať nebude. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková dodala, že mesto na to peniaze mať bude, ak ich poslanci schvália, pretože o použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, rozhodujú poslanci MsZ. RNDr. Zuzana Balážová súhlasí, ale zopakovala, že nie je pravdivý výrok, že mesto na to nikdy nebude mať. Opýtala sa, či poslankyňa Mgr. Lujza Pračková súhlasí. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková odpovedala, že súhlasí, že to závisí od rozhodnutia MsZ. Poslanec Norbert Boldiš vyjadril znepokojenie, že naďalej sa znevažujú poslanci a nesúhlasí s takýmto systémom vedenia MsZ, preto odchádza zo zasadnutia MsZ.
Väčšina poslancov súhlasila s názorom poslanca Norberta Boldiša a opustila rokovaciu miestnosť.
Mestské zastupiteľstvo prestalo byť uznášania schopné.

RNDr. Zuzana Balážová ukončila 7. zasadnutie riadneho mestského zastupiteľstva v tomto roku a tridsiateštvrté v tomto volebnom období o 18,50 h, podľa Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/1990, § 12 odst. 7 a podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici, Čl. 6, ods. 3.

Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Ing. Milan Žabka
2. overovateľ, Mgr. Lujza Pračková
Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.