Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie

Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie

Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie: “V snahe upokojiť emócie a nájsť cestu ku štandardnému fungovaniu samosprávy Kremnice, som sa listom obrátila na poslancov mestského zastupiteľstva v Kremnici. Dúfam, že bude prijatý s porozumením u poslancov, ako aj občanov mesta.“

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

dňa 7.8.2013 prišla na moje meno žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici – ďalej len MsZ, pričom v žiadosti bol uvedený aj deň zasadnutia 15. august 2013 a hodina začiatku rokovania 15.30 hod. a priložený program zasadnutia. Pod žiadosť sa podpísalo 7 poslancov MsZ.

Podpísaní poslanci mali zrejme na mysli ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o obecnom zriadení . (Žiadosť poslancov začína textom: „V súlade s § 12 ods. 1 dolu podpísaní poslanci ….“, teda nie je citovaný zákon, čo je iste chybou).

Uvedené ustanovenie určuje: „Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. …“. Aj ďalšie odseky § 12 zákona o obecnom zriadení popisujú, dokedy a za akých okolností musí starosta zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva a ako sa má postupovať, ak ho nezvolá podľa zákona. Zvolanie zasadnutia MsZ, určenie termínu (v medziach zákona) a času začiatku konania MsZ je teda výsostne v kompetencii starostu (primátora). Určením termínu a času začiatku rokovania MsZ prekročili podpísaní poslanci MsZ svoje právomoci a nepostupovali v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Dňa 18. 7. 2013 desiati poslanci uprostred rokovania opustili rokovaciu sálu MsZ. MsZ prestalo byť schopné rokovať a uznášať sa, preto som postupovala podľa § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení a podľa článku 6 ods. 3 rokovacieho poriadku MsZ a zasadnutie som ukončila. Podľa tých istých ustanovení zákona i rokovacieho poriadku MsZ som zvolala ďalšie zasadnutie MsZ na 25. 7. 2013 s programom, ktorý obsahoval neprerokované body, pretože tie sa podľa článku 6 ods. 8 rokovacieho poriadku MsZ „automaticky presúvajú na nasledujúce zasadnutie MsZ“. Ani toto zasadnutie MsZ nebolo schopné rokovať, ba ani zasadnutie MsZ zvolané na 7. 8. 2013, a to pre neúčasť väčšiny poslancov, hoci som všetky zasadnutia zvolávala podľa zákona o obecnom zriadení. Nemám právo hodnotiť správanie sa poslancov, no dovolím si pripomenúť, že podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení „poslanec je povinný zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený“. Náš legislatívny systém je nastavený tak, aby mu to bolo zo strany jeho zamestnávateľa umožnené.

Žiadosť 7 poslancov MsZ o zvolanie MsZ zo dňa 7. 8. 2013 obsahuje aj program, ktorý však nepokrýva všetky body neprerokované dňa 18. 7. 2013 a ktoré sa mali automaticky presunúť. Preto nie je v súlade s článkom 6 ods. 8 rokovacieho poriadku MsZ.

Dovoľujem si teda konštatovať, že žiadosť 7 poslancov zo dňa 7. 8. 2013 o zvolanie MsZ nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení a tiež nie je v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ v Kremnici. Naopak, ako primátorka mesta som v danej situácii postupovala prísne v zmysle týchto právnych noriem. Paradoxne – v závere žiadosti o zvolanie MsZ – ma poslanci MsZ žiadajú, aby som pri zvolávaní a príprave zasadnutia MsZ rešpektovala príslušné právne predpisy a tiež schválený Rokovací poriadok MsZ v Kremnici.

Keďže podľa zákona o obecnom zriadení (už citovaný § 12 ods. 7) som povinná zvolať nové zasadnutie MsZ do 14 dní po neúspešnom zasadnutí, zvolám ďalšie zasadnutie MsZ v zmysle uvedeného zákona.

Čo sa týka odchodu 10 poslancov z rokovania MsZ dňa 18. 7. 2013 – bolo to zrejme v súvislosti s výrokom pána poslanca Boldiša: „Dnes tu už nemôžem zotrvať, pretože nie som spokojný, akým systémom pokračujeme. Pokiaľ nebudeme braní ako rovnocenní partneri, je ťažké pracovať ako podriadený s nadriadeným, kde jeden má byť pán a druhý sluha.“

Dovoľujem si upozorniť opäť na zákon č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení. Je to nosný zákon, ktorým sa riadi súčasná samospráva. Podľa § 10 ods. 1 „Orgánmi obce sú a) obecné zastupiteľstvo, b) starosta obce.“ V § 11 ods. 4 písm. a) až p) zákon definuje, čo je vyhradené schvaľovať mestskému zastupiteľstvu. Tohto sa prísne držím a dávam veľký pozor, aby som nezasahovala do kompetencií MsZ. Niekedy aj nad rámec § 11 ods. 4 písm. a) až p) zákona o obecnom zriadení nechávam prerokovať a schváliť v MsZ rozhodnutia, o ktorých si myslím, že sú pre mesto dôležité.

Vo všetkých ostatných otázkach správy obce rozhoduje starosta (primátor), ktorý je aj štatutárnym orgánom obce a riadi prácu obecného (mestského) úradu. Je to pochopiteľné, pretože jeho podpis sa objavuje na všetkých dokumentoch obce (mesta), on nesie zodpovednosť za právne úkony.

Teda, primátor nie je nadriadený poslaneckému zboru, ale ani poslanecký zbor nie je nadriadený primátorovi. Rozhodujúci je zákon, ktorý kompetencie rozdelil. Opakujem, že tohto sa prísne držím a výrok pána poslanca Boldiša považujem za neopodstatnený. Práve naopak, zo strany niektorých poslancov pociťujem tlak a snahu zasahovať do záležitostí, ktoré im kompetenčne nepatria. Predčasný odchod poslancov zo zasadnutia MsZ považujem za skratové a unáhlené konanie.

Posledná téma, ktorej sa chcem dotknúť, je čas konania MsZ. Väčšina poslancov MsZ mi oznámila, že sa nemôže zúčastňovať MsZ v dopoludňajších hodinách z pracovných dôvodov. Domnievam sa, že každý, kto sa uchádza o verejnú funkciu, si musí byť vedomý toho, že táto prináša pre neho isté obmedzenia v osobnom i pracovnom živote. Zákonník práce v § 136 určuje zamestnávateľom, že na výkon verejných funkcií musia svojim zamestnancom poskytnúť pracovné voľno, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Ak primátor zvolá rokovanie MsZ na dopoludnie, tak poslanec MsZ iste nemôže vykonávať svoju funkciu mimo pracovného času (pokiaľ samozrejme nepracuje práve v popoludňajších hodinách alebo v nočnej zmene). Rokovania zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja začínajú zásadne v dopoludňajších hodinách, je to zvykom aj v niektorých iných mestách (napr. Martin, Malacky, Banská Bystrica). Domnievam sa, že toto nie je samoúčelné.

V poslednej dobe som si všimla, že poslanci MsZ prichádzajú na popoludňajšie rokovania v chvate, sú unavení po celodennej práci, nesústredení, diskusia zabieha mimo témy prerokovávaného bodu, prípadne sa v ich výrokoch objavujú nelogické väzby. Chápem to, je to ľudské, no pokiaľ chceme zefektívniť chod MsZ, musíme prispôsobiť čas zasadnutí prirodzenému biorytmu človeka.

Rovnako bude dopoludňajšie rokovanie lepšie rešpektovať zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií zriadených mestom, ktorí sa doteraz museli zúčastňovať rokovaní MsZ vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu alebo náhradné voľno. Na rozdiel od nich, poslanci dostávajú za účasť na rokovaní MsZ celkom slušnú odmenu, ktorá im prípadne nahradí mzdu, ak sa nedohodli so zamestnávateľom inak (viď. Zákonník práce).

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

verím, že som Vám dostatočne objasnila svoje konanie a že ho prijmete pozitívne, ako snahu o zlepšenie chodu našej samosprávy.

S pozdravom Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica, 14. augusta 2013

Zdieľať tento príspevok.