Vyhlásenie skupiny poslancov mestského zastupiteľstva

Vyhlásenie skupiny poslancov mestského zastupiteľstva

V y h l á s e n i e  poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici k neuskutočneniu zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.07.2013 a dňa 07.08.2013

S poľutovaním musíme konštatovať, že z dôvodu svojvoľného konania primátorky mesta Kremnica RNDr. Zuzany Balážovej pri určení času zasadnutia mestského zastupiteľstva na 9,00 hodinu, sa neuskutočnili zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 25.07.2013 a ani dnešného dňa 07.08.2013.

Je pre nás nepochopiteľné, že ani potom, keď sme aj vo forme otvoreného listu primátorku výslovne požiadali, aby začiatok zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 07.08.2013 určila na akýkoľvek čas po 15,00 hodine, kedy sme zaručili našu účasť na zasadnutí, primátorka toto nerešpektovala a trvala na čase zasadnutia opätovne na 9,00 hodinu, čo väčšine z nás nevyhovuje z dôvodu zamestnania, ale aj čerpania dovoleniek. O rovnaký postup sme primátorku žiadali aj pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, ktoré zvolala na deň 25.07.2013 so začiatkom o 9,00 hodine, čo taktiež nerešpektovala. Nie je nám známe, že by nejaké vážne okolnosti bránili a neumožňovali, aby sa dnešné mestské zastupiteľstvo, ako aj zastupiteľstvo zvolané na 25.07.2013, konalo po 15,00 hodine. Máme preto za to, že plná zodpovednosť za to, že sa mestské zastupiteľstvo dnešného dňa 07.08.2013 ako aj zastupiteľstvo zvolané na deň 25.07.2013 nekonalo, je na primátorke.

Je nám samozrejme známe, že podľa § 136 ods. 1 Zákonníka práce máme nárok si žiadať od zamestnávateľa pracovné voľno na výkon funkcie poslanca. Doposiaľ sme ešte nikdy nežiadali zamestnávateľov o pracovné voľno na výkon poslaneckej funkcie poslanca, lebo to nebolo potrebné, keďže sa zasadnutia mestského zastupiteľstva konali o 15 hodine alebo neskôr. Poukazujeme aj na podmienku v Zákonníku práce, že toto pracovné voľno sa poskytne vtedy, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Keďže doposiaľ bolo vždy možné túto činnosť (t.j. našu účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva) vykonať mimo pracovného času, my by sme museli zamestnávateľovi preukázať, prečo zrazu túto činnosť nie je možné vykonať mimo pracovného času, keď doposiaľ to vždy išlo. Nie je v týchto prípadoch zanedbateľná ani finančná stránka, t.j. že mesto nám nemuselo doposiaľ ani v jednom prípade preplácať náhradu ušlej mzdy.

V meste Kremnica sa zasadnutia mestského zastupiteľstva konajú už dvadsiatytretí rok podľa plánu zasadnutí, ktorý si mestské zastupiteľstvo schvaľuje na poslednom zasadnutí v predchádzajúcom roku. Okrem toho sa v prípade potreby konajú aj zasadnutia mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu zasadnutí. Zasadnutia sa okrem niekoľko veľmi málo výnimiek, konali vždy so začiatkom od 15 hodiny a od januára tohto roku sa začiatok, po vzájomnej dohode medzi primátorkou a poslancami, posunul na 15,30 hod. K tejto zmene došlo vzájomným konsenzom a bez toho, že by sa o tomto prijímalo osobitné uznesenie. So schválením plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva nebol nikdy žiadny problém (okrem plánu zasadnutí na tento rok, k čomu sa ešte vrátime). Mestské zastupiteľstvo pritom postupovalo v súčinnosti s primátorom, ktorý spravidla predložil návrhu plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na nadchádzajúci rok a tento bol, po prípadných korekciách, mestským zastupiteľstvom schválený. Počet takýchto plánovaných zasadnutí je ustálený na jedenásť v roku. Zasadnutia sa konajú každý mesiac, okrem prázdninového mesiaca augusta. Máme za to, že množstvo a rozsah prerokúvaných záležitosti na zasadnutiach mestského zastupiteľstva si zatiaľ vyžaduje takýto počet zasadnutí. Nebránime sa pritom diskusii o optimalizácií a väčšej efektívnosti zasadnutí mestského zastupiteľstva; rezervy vidíme najmä v príprave zasadnutí a v kvalite predkladaných materiálov.

My nepopierame a plne rešpektujeme, že je v právomoci primátorky zvolávať zasadnutia mestského zastupiteľstva, a to ako zasadnutia podľa plánu zasadnutí, tak aj zasadnutia mimo plánu, ako boli zasadnutia zvolané primátorkou na dni 25.07.2013 a 07.08.2013. Pokiaľ sa jedná o určenie času začiatku zasadnutia, tento nie je v pláne zasadnutí výslovne určený. Ako sme uviedli vyššie, tento čas bol viac ako 20 rokov zaužívaný na 15,00 hodinu a od januára 2013 je tento čas stanovený na 15,30 hod. Mestské zastupiteľstvo nikdy neprijalo osobitné uznesenie o presnom čase konania zasadnutí mestského zastupiteľstva; tento čas je proste dlhoročne zaužívaný a každý to až doposiaľ rešpektoval. Nikdy, až doposiaľ nebol s časom začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva žiadny problém.

Primátorka neuviedla žiadne relevantné dôvody, prečo sa rozhodla zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 25.07.2013 a opätovne na deň 7.8.2013 zvolať na 9,00 hodinu. Napriek tomu, už na základe nám doposiaľ známych okolnosti, si dovolíme označiť toto konanie primátorky za svojvoľné. Čas začiatku zasadnutí mestského zastupiteľstva na 9,00 hodinu primátorka určila bez akejkoľvek konzultácie a diskusie s nami, poslancami. Otvorene a verejne sa pýtame primátorky aké okolnosti sa zmenili, že dve zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa dvadsaťtri rokov konali o 15 hodine a neskôr sa zrazu musia konať od 9,00 hodiny ? Možno primátorka pri určení času zasadnutí mestského zastupiteľstva na 9,00 hodinu, konala v rámci svojich právomoci, avšak podľa nášho názoru konala svojvoľne a v rozpore so zaužívanými pravidlami, a to bez toho, aby toto svoje vybočenie z dlhoročne platných a rešpektovaných pravidiel riadne zdôvodnila a mala k tomu nejaký relevantný dôvod. Demokratický poriadok je veľmi krehký a je postavený na písaných aj nepísaných pravidlách, ktoré sa všeobecne uznávajú a dodržiavajú. Opačný postup vo forme svojvoľného porušovania týchto pravidiel, aj keď to formálne nie je v rozpore s právnymi predpismi, znamená ohrozenie demokratického poriadku a jeho postupnú deštrukciu.

Primátorka RNDr. Zuzana Balážová verejne prezentovala svoj názor, že o termínoch a čase zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhoduje ona sama, keď po nekonaní zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 25.07.2013 pre média uviedla, citujeme: “Zákon hovorí, že starosta alebo primátor zvoláva mestské zastupiteľstvo podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Teda je v právomoci starostu alebo primátora, určiť termín zastupiteľstva. Poslanci na mňa vyvinuli hrubý nátlak v tom zmysle, že oni si chceli určiť termíny zastupiteľstiev. Ja som s tým nakoniec súhlasila a termíny zastupiteľstiev boli určené pomerne pevne. Keďže z posledného zastupiteľstva poslanci dosť neštandardne odišli, tak som využila svoje právomoci a kompetencie a zvolala som zastupiteľstvo podľa vlastnej úvahy.”.

Primátorka tu pripomína situáciu koncom minulého roka, kedy bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie s poslancami sa pokúsila autoritatívne presadiť zníženie počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2013 na šesť. Populisticky argumentovala úsporou nákladov na odmeny poslancov. Poslanci sa jednotne postavili proti tomuto jej návrhu, lebo v tom videli ďalší krok na rozšírenie možnosti na jej svojvoľné konanie a zníženie možností jej kontroly zo strany mestského zastupiteľstva. Vtedy sme neustúpili, lebo sme už nemali kam ustúpiť a bol schválený plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2013 v rovnakom rozsahu ako to bolo veľa rokov predtým. Teraz sme sa dozvedeli, že primátorka označuje to, že poslanci chceli diskutovať a sami rozhodnúť o počte a termínoch zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2013, tak ako to bolo zaužívané počas doterajších viac ako 20 rokov, za hrubý nátlak na svoju osobu. My nepovažujeme názor primátorky, že je jej výlučným právom určenie termínu a času začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva za správny. V tomto jej názore vidíme hlboké nepochopenie základných princípov fungovania orgánov demokratickej samosprávy, ktoré spočívajú na otvorenej diskusii, spolupráci a hľadaní styčných bodov a nie na sústavnom vyvolávaní napätia a vyhľadávania konfrontácií a snahách o uzurpovanie si rozhodovacích právomocí.

Sami posúďte, vážení obyvatelia, aký význam pre mesto má takáto nezmyselná a umelo vyvolávaná konfrontácia zo strany primátorky ohľadne času konania zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ťažko aj povedať, čo tým primátorka sleduje okrem vlastného uspokojenia, že zase vyhrala nad poslancami a ukázala im, kto je tu kapitán.

Musíme žiaľ konštatovať a informovať aj týmto spôsobom verejnosť nášho mesta, že primátorka RNDr. Zuzana Balážová, už od nástupu do svojho druhého funkčného obdobia nasadila vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu konfrontačnú líniu, čo sa v poslednom období ešte stupňuje. Z konania primátorky je zrejmé, že mestské zastupiteľstvo nepovažuje za rovnocenného partnera, s ktorým má a musí v záujme mesta a jeho obyvateľov úzko spolupracovať, ale za protivníka, s ktorým je potrebné bojovať. Vyzývame primátorku aj touto cestou, aby rešpektovala zákonné postavenie mestského zastupiteľstva ako najvyššieho zastupiteľského orgánu mesta Kremnica a upustila od bezdôvodných konfrontácií vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. Neprospieva to nikomu a ničomu a len to odvádza pozornosť od riešenia závažných problémov v našom meste, ktorých máme dosť.

V Kremnici, dňa 07.08.2013
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Kremnici, menovite:
Norbert Boldiš, Ing. Beáta Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko

Zdieľať tento príspevok.