Verejné obstarávanie – komunálne vozidlo

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Mesto Kremnica, IČO: 00320781, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Kremnica
Kontaktná osoba: Bc. Peter Grosch
Mobil: +421 905396850, Telefón: +421 456782951, Fax: +421 456742505
Email: msu@kremnica.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.kremnica.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty
Viliam Schmidt, IČO: 33329630, Lovčica 10, , 966 23 Lovčica Trubín, Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Lovčica Trubín
Kontaktná osoba: Viliam Schmidt
Mobil: +421 903551809, Telefón: +421 6790147, Email: viliam.schmidt@gmail.com
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné – Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Samospráva
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky
Komunálne vozidlo s príslušenstvom

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Kremnica
NUTS kód: SK032
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Malé univerzálne komunálne vozidlo s nastavcami pre použitie ako sypač so snehovou radlicou s možnosťou v budúcnosti dokúpenia ďalších nástavcov ako sú cestný zametač s válcovou kefou, nádrž na vodu, snehová fréza, kosačka, vysokozdvižné zariadenie, predný nakladač ap.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34144400-2
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
1ks komunálne vozidlo
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 88 910,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účastivo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárnehoorgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Podnikateľ vo verejnom obstarávaní môže preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: písomná dokumentácia
potvrdzujúca požadované parametre (základný
technický opis schváleného typu vydaný MDPT SR ďalej ZTO) alebo iný doklad potvrdzujúci technické parametre ponúkaného vozidla, výrobcom
potvrdené ostatné požadované parametre nezaznamenané v ZTO.
Prospektový materiál o predmete zákazky propagovaným výrobcom.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: a.Cena predmetu obstarávania
Váha: 80
Časť: 2
Názov: Zhoda s technickými a funkčnými požiadavkami
Váha: 20
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2013/01214
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 27.08.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.09.2013 13:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 09.09.2013 11:00
Miesto : Zasadačka odd. technických služieb v Kremnici , Langsfeldova ulica, 967 01 Kremnica
Otváranie ponúk označené ako Ostatné sa uskutoční na adrese:
Názov: Technické služby Kremnica, Langsfeldova ulica( bývalá požiarna
zbrojnica)
Poschodie : prvé, zasadačka
Otváranie ponúk časť Ostatné sa uskutoční dňa 9.09.2013 o 11:00 hod. a je neverejné
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie častí ponúk, označených ako Kritéria vykoná komisia len
vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené.áraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou.
Uchádzač (fyzická ooba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na
otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu a z tohto dôvodu vysvetľovanie podmienok účasti
uvedených v oznámení resp. výzve a podanie žiadosti o súťažné podklady vrátane ich poskytnutia pripúšťa elektronickú
formu prostredníctvom konkrétnej e-mailovej adresy, pričom záujemca je povinný potvrdiť stanoveným spôsobom
doručenie súťažných podkladov, resp. doručenie vysvetlenia. Uvedené e-mailové potvrdenie doručenia súťažných
podkladov a vysvetlení je považované za preukázanie doručenia.Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení
ponúk, zmene alebo doplnení ponúk, pri uplatnení revíznych postupov, pri oznámení o vylúčení, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách a na stanovené miesto.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
13.08.2013

Zdieľať tento príspevok.