Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 18. júla 2013

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 18. júla 2013

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 18. júla 2013

Uznesenie číslo 117/1307

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 118/1307

vo veci návrhu VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011, 1/2013 a 2/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011, 1/2013 a 2/2013.

B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom školských zariadení
termín: do 31.07.2013.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Marián Vojtko, Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 119/1307

vo veci VZN č. 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 120/1307

vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2014 – 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e:
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2014 – 2016 podľa predloženého návrhu

B/ u k l a d á
Mestskému úradu zabezpečiť dodržanie časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta na rok 2014 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2014 – 2016
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v zmysle harmonogramu

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo121/1307

vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 do radnej sály Mestského domu na deň, utorok, 19. novembra 2013, so začiatkom o 17,00 hod.

B/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014
zodpovedný: Ing. Ihringová
termín: 14.11.2013

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Ing. Janka Volková, člen návrhovej komisie
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.