Zápisnica č. 08/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 08/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 25.07.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Mgr. Igor Kríž, Ivan Petráš, Milan Miškóci

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomný:

Ospravedlnení:
Jaroslav Slašťan, Marián Vojtko, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Ing. Beata Kirková

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ“) otvorila o 9,30 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Rokovanie MsZ bolo zvolané podľa § 12 odst. 7, Zákona o obecnom zriadení a podľa
Čl. 6, ods. 3., Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici. MsZ zo dňa 18.7.2013 bolo predčasne ukončené a RNDr. Zuzana Balážová zvolala nové zasadnutie podľa zákona do 14 dní. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 08. v tomto roku, 35. v tomto volebnom období v súlade so Zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990, zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny sú prítomní traja poslanci MsZ a nie je spôsobilé rokovať a teda nie je uznášaniaschopné.

RNDr. Zuzana Balážová ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva o 9,35 h, podľa
§ 12 odst. 7, Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení a podľa Čl. 6,
ods. 3, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že podľa zákona zvolá nové zasadnutie MsZ do 14 dní.

Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta
1 . overovateľ 2. overovateľ
Overovatelia zápisnice neboli určení.
Zapísal: Ján Piatrik

Zdieľať tento príspevok.