Rokovanie krajského parlamentu navštívilo jedenásť kremnických poslancov. Tu sú ich stanoviská:

Rokovanie krajského parlamentu navštívilo jedenásť kremnických poslancov. Tu sú ich stanoviská:

Stanoviská
Informácia troch poslancov MsZ k účasti na podpore občanov nášho mesta v Banskej Bystrici dňa 23.8.2013

Poslanci MsZ v Kremnici, menovite: Igor Kríž, Dušan Privalinec, Janka Volková (nezúčastnená, ale účastná aktivity) chceme informovať kremnickú verejnosť, že sme sa dňa 23.8.2013 aktívne zúčastnili podpory občanov nášho mesta, ktorí prišli na zastupiteľstvo BBSK VÚC do Banskej Bystrice povedať jasné NIE ťažbe zlata v Kremnici.

Spolu s aktivistami OZ Kremnica nad zlato sa aktívne zúčastnili naši spoluobčania z rôznych odvetví – školstva, strojníctva, kultúry, dôchodcovia i študujúca mládež (skupina okolo sl. Hovoričovej). Podporu svojou aktívnou prítomnosťou vyjadrili aj osobnosti mesta, ktorí pre Kremnicu už niečo vykonali a ešte aj vykonávajú, napr.:
RNDr. Balážová Z. – primátorka mesta
Ing. Berčík P. PhD. – expert a spoluautor Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti, bývalý predseda SAZ
Mgr. Gorbunov V. – dlhoročný člen mestskej rady a poslanec MsZ, bývalý riaditeľ ZŠ
Ing. Jurančík P. a Ing. Kán J. – členovia predstavenstva Elba, a.s.
Mgr. Kurty Ľ. – predseda OZ Kremnica nad zlato
Mgr. Lutherová M. – bývalá vedúca odboru školstva, riaditeľka Domu detí, súčasná predsedníčka Klubu dôchodcov
Ing. Malach J. –dlhoročný člen mestskej rady a poslanec MsZ, bývalý riaditeľ ŠÚV
Romanovská M. – bývalá poslankyňa NR SR
Rybársky M. – dlhoročný poslanec MsZ, terajší predseda MO Matice slovenskej a predseda OZ Kalvária
Mgr. Weis P. – dlhoročný člen mestskej rady a poslanec MsZ, bývalý riaditeľ oboch ZŠ
Zobek D. – výtvarník, autor slovenských obehových mincí

Podporiť nás prišli starostovia obcí Lúčok, Kremnických Baní, Kunešova, ale aj niekoľko obyvateľov mesta Detva. Vlastne všetci nemenovaní a aktívne zúčastnení sú pre nás osobnosťami, lebo jasne vyjadrili svoj názor a nešetrili svoj čas i financie a merali cestu do B. Bystrice.

Poslanci VÚC hlasovaním rozhodli o stiahnutí bodu programu zasadnutia číslo 15: „Stanovisko k zámeru povrchovej ťažby nerastov a k použitiu technológie kyanidového lúhovania v dobývacom priestore Kremnica“.

My, traja poslanci MsZ v Kremnici sme nestáli a nebudeme stáť bokom a nečinne hľadieť na neistú budúcnosť Kremnice a naďalej budeme podporovať väčšinu obyvateľov nášho mesta, ktorí odmietajú ťažbu zlata v Kremnici.

Igor Kríž, Dušan Privalinec, Janka Volková

Vyhlásenie väčšiny poslancov MsZ v Kremnici k účasti na zasadnutí zastupiteľstva BBSK VUC.

Dolu podpísaní poslanci MsZ v Kremnici sa dňa 23.8.2013, z vlastnej iniciatívy, zúčastnili zasadnutia zastupiteľstva BBSK VUC, pretože jedným z bodov programu rokovania bol podľa pozvánky bod číslo 15. „Stanovisko k zámeru povrchovej ťažby nerastov a k použitiu technológie kyanidového lúhovania v dobývacom priestore Kremnica“.

Keďže ide o jeden z najzávažnejších problémov mesta Kremnica, poslanci MsZ v Kremnici považovali za svoju povinnosť zúčastniť sa tohto zasadnutia a získať informácie o priebehu a výsledku rokovania zastupiteľstva BBSK VUC.

Nakoľko sme o skutočnostiach súvisiacich s predmetným bodom rokovania neboli vopred informovaní zo strany primátorky mesta a predpokladali sme, že informácie sa k nám nedostanú ani po zasadaní zastupiteľstva BBSK VUC, zúčastnili sme sa zasadnutia osobne.

Poslanci VUC však hlasovaním rozhodli o stiahnutí predmetného bodu z rokovania, z dôvodu „nejednotnosti názorov obyvateľov dotknutého regiónu“.

Poslanci MsZ v Kremnici: Norbert Boldiš, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan, Marián Vojtko, Ing. Milan Žabka

Zdieľať tento príspevok.