Zápisnica č. 10/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 10/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21.08.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomný:

Ospravedlnený:
Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Ing. Beata Kirková

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici – ospravedlnená
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici – ospravedlnená
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici – ospravedlnený
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ“) otvorila o 09,09 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). RNDr. Balážová konštatovala, že na MsZ zo dňa 07.08.2013 neprišla nadpolovičná väčšina poslancov a preto MsZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. RNDr. Balážová postupovala podľa Zákona o obecnom zriadení a podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici a zvolala nové zasadnutie podľa zákona do 14 dní. Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácii zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 10. v tomto roku, 37. v tomto volebnom období. Rokovanie bolo zvolané v súlade so Zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990, zbierky o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny sú prítomní šiesti poslanci MsZ a nie je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

RNDr. Zuzana Balážová ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva o 9,12 h, podľa
§ 12 odst. 7, Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení a podľa Čl. 6,
ods. 3, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že podľa zákona zvolá nové zasadnutie MsZ do 14 dní.

Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Overovatelia zápisnice neboli určení.
Zapísal: Ján Piatrik

Zdieľať tento príspevok.