Zápisnica č. 11/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 11/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 04.09.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Ing. Klára Popová, Ing. Janka Volková, Ing. Milan Žabka, Mgr. Igor Kríž
Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomný:

Ospravedlnení:
Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Marián Vojtko, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Dušan Privalinec

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici – ospravedlnená
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici – ospravedlnená
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ“) otvorila o 09,30 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“) a vysvetlila, že podľa rokovacieho poriadku sa čakalo 30 minút. Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácii zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 11. v tomto roku, 38. v tomto volebnom období. Rokovanie bolo zvolané v súlade so Zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990, zbierky o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny sú prítomní štyria poslanci MsZ a nie je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa. Informovala, že o problematiku sa zaujíma aj okresná prokurátorka. Podklady, ktoré si vyžiadala jej pripravuje a sama je zvedavá ako bude záležitosť posúdená, keďže takúto situáciu nerieši ani zákon o obecnom zriadení.

RNDr. Zuzana Balážová ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva o 9,34 h, podľa § 12 odst. 7, Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení a podľa Čl. 6, ods. 3, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že podľa zákona zvolá nové zasadnutie MsZ do 14 dní.

Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Overovatelia zápisnice neboli určení.
Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.