Záposnica dotačnej komisie zo dňa 3. 9. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 3.9.2013

Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci, Marián Vojtko

Ospravedlnený: Ivan Petráš

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica, termín: 31.8.2013

Oblasť kultúra: 1.397 €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 721,60 €

C/Fond kultúry- 10% = – 562,30 €

OBLASŤ Telesná kultúra: 1.566,25 €    

A/Fond mládežníckeho športu= 400 €                                         

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 673,25 €                                                                          

C/ Fond športových podujatí = 92 €

číslo

zmluvy

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
TJ Kremnica -Kolkársky oddiel

300

200

100

Kolkárska súťaž –jesenná časť

D/ Fond športu= 401 €

 

 

Číslo

Zmluvy

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
Združenie športových a technických činností Kremnica

500

375

0

Oprava časti strechy strelnice-havarijný stav
SKI KLUB Kremnica

1.500

1.125

250

Zakúpenie technických pomôcok pre zjazdové lyžovanie detí

Žiadosť č. 2 sa v zmysle VZN o poskytovaní dotácií nemôže riešiť cez dotačnú komisiu, ktorá ju odporučila posunúť do komisie výstavby a prizvať žiadateľa.

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA – ROK 2014

B/ Fond úhrady nákladov na energie – rok 2014

číslo

zmluvy

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov

4.356

1.306,80

300

Elektrika 2014 -vykurovanie sociálnych buniek na Skalke

C/Fond športových podujatí – rok 2014

číslo

zmluvy

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov

10.000

5.000

1.500

68.ročník Bezroukov memoriál 2014
TJ Biela stopa Kremnica

180.000

9.900

2.500

41.ročník Biela stopa 2014
FRST CREW Kremnica

15.000

1.000

1.000

Big air v meste 2014

OBLASŤ SOCIÁLNA: 307,- €

Dve žiadosti boli doručené po termíne a budú predložené do ďalšieho termínu, t.j. 28.02.2014.

Ing. Beata Kirková, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.