Za nevykonanie deratizácie hrozí pokuta až šesťtisíc eur

Za nevykonanie deratizácie hrozí pokuta až šesťtisíc eur

Mestské zastupiteľstvo v júli schválilo Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica. Vyplývajú z neho povinnosti pre vlastníkov nehnuteľností aj bytové spoločenstvá. Najbližšie je potrebné deratizovať v októbri.

Účelom VZN je predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a zabránenie vzniku ekonomických škôd, ktoré hlodavce spôsobujú požieraním a znehodnocovaním surovín a výrobkov. Deratizáciu musia majitelia nehnuteľností vykonávať každoročne v dobe od 15. apríla do 30. apríla  a od 15. októbra do 31. októbra bežného roka. V prípade nepredvídaného a nekontrolovaného ohrozenia verejného zdravia, môže mesto Kremnica v spolupráci s príslušnými orgánmi verejného zdravia vyhlásiť aj mimoriadnu deratizáciu.

Povinnosťou vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností je udržiavať nehnuteľnosti v čistote a sústavne odstraňovať z nehnuteľnosti odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky závažné hlodavce a iné živočíchy. Zároveň majú správne a vhodne uskladňovať a zabezpečiť potraviny, biologické materiály a krmivá tak, aby bol zamedzený prístup mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov, epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov a epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov.

Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní deratizáciu vykonávať na vlastné náklady. Porušenie ustanovení tohto VZN bude kvalifikované a postihované ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Fyzickej osobe, ktorá toto nariadenie nedodrží, hrozí pokuta do výšky 33 eur, spoločenstvu vlastníkov bytov a podnikateľom môže mesto uložiť pokutu až do výšky 6 638 eur.

Celý text Všeobecne záväzného nariadenia nájdete TU

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.