Uznesenia z 12. Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Uznesenia z 12. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 12. septembra 2013

Uznesenie číslo 122/1309
vo veci zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. nasledovné nové znenie článku 2 odseku 1, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici:
“(1) Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa schváleného plánu zasadnutí, najmenej však raz za tri mesiace. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na nasledujúci kalendárny rok schvaľuje mestské zastupiteľstvo, a to najneskôr do 15.12. predchádzajúceho kalendárneho roka . Ak požiada o zvolania zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Mestské zastupiteľstvo zasadá v meste Kremnica. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú spravidla vo štvrtok so začiatkom od 15,30 hodiny. V odôvodnených prípadoch, ak tak určí mestská rada, sa môže zasadnutie mestského zastupiteľstva konať aj v inom dni a čase.“.
2. na nasledovné nové znenie článku 2 odseku 2, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici:
„(2) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Povereným poslancom je člen mestskej rady v poradí: Ing. Klára Popová, Viera Mišíková, Norbert Boldiš. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo.“
Toto nové znenie článku 2 odseku 1 a odseku 2 je obsiahnuté v Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktorý je prílohou tohto uznesenia.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 122/1309 zo dňa 12.9.2013, nakoľko sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie číslo 123/1309

vo veci kontroly plnenia uznesení.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 124/1309

vo veci návrhu VZN č. 6/2013 Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2013 Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 125/1309

vo veci volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9. novembra 2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e, že
1. predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 3. júla 2013 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 191/2013 určil deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013
2. primátorka mesta vytvorila na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 5 volebných okrskov a určila nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871, 872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Langsfeldova ulica č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň, Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť – Nemocnica s poliklinikou, zasadačka na prízemí, Dolná ulica č. 49/21
3. voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 126/1309

vo veci návrhu VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005 a VZN č. 7/2008.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005 a VZN č. 7/2008.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 127/1309

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2013 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2013 pre oblasť telesná kultúra v nasledovnom členení:
1. z fondu športových podujatí vo výške 100 € pre TJ Kremnica – kolkársky oddiel
2.z fondu športu vo výške 250 € pre SKI KLUB Kremnica.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10. 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 7 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 128/1309

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2013 pre oblasť telesná kultúra z rozpočtu mesta pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2013 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 5.300 € z rozpočtu mesta pre rok 2014 v nasledovnom členení:
1. z fondu úhrady nákladov na energie vo výške 300 € pre Mestský klub lyžiarov
2. z fondu športových podujatí vo výške 5.000 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.500 €
b) TJ Biela stopa 2.500 €
b) OZ FRST CREW Kremnica 1.000 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 7 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 129/1309

vo veci prestavby budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e a s ú h l a s í
a) s účelom – kúpou bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“,
b) s investičným zámerom mesta Kremnica – kúpou bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“, byty v bytovom dome budú slúžiť ako nájomné byty, ktoré budú vo vlastníctve mesta Kremnice a nájomný charakter bytov bude zachovaný po dobu najmenej 30 rokov,
c) so spôsobom financovania kúpy bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ formou:
– dotácia z MDVaRR SR vo výške 25% z obstarávacích nákladov v zmysle Zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní
– úver z prostriedkov ŠFRB vo výške 75% z obstarávacích nákladov
– vlastné zdroje mesta Kremnica na dofinancovanie
– v prípade, ak pred podpisom budúcej kúpnej zmluvy dôjde k zmene resp. novele Zákona o dotáciách na rozvoj bývania, a to najmä, nie však výlučne, v časti týkajúcej sa finančných ukazovateľov na prideľovanie dotácií a úverov zo ŠFRB, budúce zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať nové finančné ukazovatele na prideľovanie dotácií a úverov zo ŠFRB,
d) so spôsobom financovania kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ formou:
– dotácia z MDVaRR SR vo výške 70% oprávnených nákladov stavby
– vlastné zdroje mesta Kremnica vo výške 41 000,- EUR na oprávnené a neoprávnené náklady stavby
e) s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu bytov v bytovom dome pre nájom „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ z MDVaRR SR vo výške podľa podmienok Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
f) s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ z MDVaRR SR vo výške podľa podmienok Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
g) s predložením žiadosti o poskytnutie úveru z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení na účel Kúpa bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“,
h) so zabezpečením záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania spôsobom ručenia nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom kúpy,
i) so zachovaním nájomného charakteru bytov po dobu 30 rokov v súlade § 11 odst.1 bod 4 Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
j) so záväzkom Mesta Kremnice vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania počas celej doby jeho splatnosti, t.j. 30 rokov pri úrokovej sadzbe 1 % v budúcich rokoch.

B/ s c h v a ľ u j e
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer previesť nehnuteľný majetok mesta – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1388, a to:
a) pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1, s výmerou 398 m2,
b) budovu súpisné číslo 413, vedenú v katastri nehnuteľností ako Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavenú na pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1 (ďalej „budova súp. č. 413“)
do vlastníctva spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.“) podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady, najneskôr v termíne do 31.12.2014, zrealizovať na dotknutých nehnuteľnostiach nájomný bytový dom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytov dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z mája 2013 tak, aby mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 10 204,00 EUR a bude splatná nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 10 194,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že
predávajúci nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
na kúpu nájomných bytov.

Kúpna cena za budovu súp. č. 413 sa stanovuje vo výške 210 941,00 EUR a bude splatná nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 210 931,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že predávajúci nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov.

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať Mesto Kremnica.

C/ s c h v a ľ u j e,
že súčasťou zmluvy so spoločnosťou REMESLO stav, s.r.o. o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bude:
1. zriadenie predkupného práva pre Mesto Kremnica na odkúpenie pozemku za pôvodnú kúpnu cenu 10 194,00 EUR,
2. zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, v ktorej sa kupujúci – zhotoviteľ bytového domu spoločnosť REMESLO stav, s.r.o. (ako budúci predávajúci) a predávajúci – mesto Kremnica (ako budúci kupujúci) zaviažu uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu bytového domu za predpokladu, že táto stavba bude zapísaná na liste vlastníctva kupujúceho (ako budúceho predávajúceho). Predmetom tejto budúcej kúpnej zmluvy bude zmluvný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom a bytom, zrealizovaným na predmetných nehnuteľnostiach vrátane príslušnej technickej vybavenosti bytového domu tak, aby Mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom budúca kúpna cena nehnuteľností bude dohodnutá nasledovne:
– cena pozemku vo výške pôvodnej kúpnej ceny, t. j. 10 204,00 EUR,
– cena bytov v bytovom dome vo výške oprávneného nákladu stavby, maximálne však vo výške oprávnených nákladov na obstaranie 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
– cena technickej vybavenosti bytového domu vo výške dotácie na jej kúpu, získanej zo štátneho rozpočtu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a vlastných zdrojov mesta Kremnice vo výške 41 000 EUR

D/ s c h v a ľ u j e
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta – pozemky zapísané na Správe katastra Žiar nad Hronom pre katastrálne územie Kremnica v liste vlastníctva č. 1388 v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 552, druh pozemku záhrady s výmerou 256 m2, parcela č. 553/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, časť parcely č. 553/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 200 m2 spoločnosti REMESLO stav, s.r.o., za účelom zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, spevnených a parkovacích plôch a verejného osvetlenia).

Doba nájmu bude do 28. 02. 2015. Nájomné sa stanovuje na 50 EUR za každý aj začatý kalendárny rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31. 12. 2014 zrealizovať na predmetných prenajatých pozemkoch výstavbu technickej vybavenosti nájomného bytového domu – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z mája 2013 tak, aby Mesto Kremnica, mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 130/1309

vo veci prestavby budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
predaj nehnuteľného majetku mesta – nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1388, a to:
a) pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2,
b) budovy súpisné číslo 413, vedenej v katastri nehnuteľností ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1, do vlastníctva spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.“) podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady, najneskôr v termíne do 31.12.2014, zrealizovať na dotknutých nehnuteľnostiach nájomný bytový dom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z mája 2013 tak, aby mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 10 204,00 EUR a bude zaplatená nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 10 194,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že
mesto Kremnica nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov.

Kúpna cena za budovu súp. č. 413 sa stanovuje vo výške 210 941,00 EUR a bude zaplatená nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 210 931,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že mesto Kremnica nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov.

Podmienkou predaja nehnuteľností pod a) a b) je, že v kúpnej zmluve so spoločnosťou REMESLO stav, s.r.o. bude:
1. zriadené predkupné právo pre mesto Kremnica na odkúpenie pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2, za kúpnu cenu 10 194,00 EUR,
2. dohoda o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, v ktorej sa kupujúci – zhotoviteľ bytového domu spoločnosť REMESLO stav, s.r.o. (ako budúci predávajúci) a predávajúci – mesto Kremnica (ako budúci kupujúci) zaviažu uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu bytového domu za predpokladu, že táto stavba
bude zapísaná na liste vlastníctva kupujúceho (ako budúceho predávajúceho). Predmetom tejto budúcej kúpnej zmluvy bude zmluvný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom a bytom, zrealizovaným na predmetných nehnuteľnostiach vrátane príslušnej technickej vybavenosti bytového domu tak, aby mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom budúca kúpna cena nehnuteľností bude dohodnutá nasledovne:
– cena pozemku vo výške pôvodnej kúpnej ceny, t. j. 10 204,00 EUR,
– cena bytov v bytovom dome vo výške oprávneného nákladu stavby, maximálne však vo výške oprávnených nákladov na obstaranie 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
– cena technickej vybavenosti bytového domu vo výške dotácie na jej kúpu, získanej zo štátneho rozpočtu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a vlastných zdrojov mesta Kremnice vo výške 41 000 EUR

B/ u k l a d á
mestskému úradu
1. oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti REMESLO stav, s. r. o.,
2. a) konať vo veci podpísania predloženej Kúpnej zmluvy č. 2013/02, ktorej súčasťou je zmluva o zriadení predkupného práva a dohoda o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
b) konať vo veci vkladu vlastníckeho práva a vkladu predkupného práva do katastra nehnuteľností
zodpovedná: vedúca oddelenia ekonomického a PA
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 131/1309

vo veci prestavby budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľného majetku mesta – pozemkov zapísaných na Správe katastra Žiar nad Hronom pre katastrálne územie Kremnica v liste vlastníctva č. 1388 v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 552, druh pozemku záhrady s výmerou 256 m2, parcela č. 553/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, časť parcely č. 553/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 200 m2 spoločnosti REMESLO stav, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S za účelom zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, spevnených
a parkovacích plôch a verejného osvetlenia) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Doba nájmu bude do 28.02.2015. Nájomné sa stanovuje v sume 50 EUR za každý aj začatý kalendárny rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31. 12. 2014 zrealizovať na predmetných prenajatých pozemkoch výstavbu technickej vybavenosti nájomného bytového domu – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z mája 2013 tak, aby Mesto Kremnica, mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

B/ u k l a d á
mestskému úradu
1. oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti REMESLO stav, s. r. o.,
2. realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ so spoločnosťou REMESLO stav, s. r. o.,
zodpovedná: vedúca oddelenia ekonomického a PA
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 132/1309

vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici od 01.09.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici od 01.10.2013 nasledovne:

Priestor/služba cena pre podnikateľské a cudzie subjekty zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kino Akropola Podľa cenníka kina Akropola
* 21/10 € hod.
Klub Labyrint Podľa cenníka klubu Labyrint
* 7 €/hod.
MsKS sála 20/16 €/hod. * 10/8 €/hod.
Zasadačka na poschodí 10/8 €/ hod. 0 5/4 €/hod.
Učebne – prízemie 10/8 €/ hod. 0 5/4 €/hod.
Klubovne 8/6 €/ hod. 0 4/3 €/hod.
Prenájom zvukovej techniky 20 €/ hod. 0 12 €/hod.
Prenájom predajných stánkov 5 €/deň 0 5 €/deň
• Pri usporiadaní kultúrnych podujatí pre verejnosť budú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica výškou 50 % z dobrovoľných príspevkov hradiť náklady na energie kina Akropola, MsKS a klubu Labyrint

B/ s c h v a ľ u j e
cenník prenájmu priestorov a služieb v Mestskom kultúrnom stredisku, kine Akropola a klube Labyrint od 01.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 133/1309

vo veci ponukového konania na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ v y h l a s u j e
ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica. Nebytové priestory sa nachádzajú na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici. V minulosti sa predmet nájmu užíval za účelom poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a na predaj doplnkového sortimentu verejnej lekárne. Nebytový priestor pozostáva z miestností o výmere 306 m2.

Záujemcovia: Ponukového konania sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby.

Obhliadka prenajímaných nebytových priestorov sa uskutoční dňa po predchádzajúcej dohode.

Vznik nájomného vzťahu (predbežne): od 11/2013

Písomné ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica s označením „Ponukové konanie Dolná 49/21 – neotvárať“ v lehote do 15.10.2013 do 12,00 hod.
Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

Písomná ponuka musí obsahovať:
– označenie záujemcu (meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania)
– predmet podnikania záujemcu
– stručný podnikateľský zámer v prenajímaných nebytových priestoroch
– doklad o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra
– kontaktnú adresu, telefonický kontakt
– ponukovú cenu nájomného za 1m2 za rok
– otváracie hodiny
– prípadne ďalšie skutočnosti týkajúce sa nájomného vzťahu

Záujemca nemôže svoju ponuku odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk.

Nájomná zmluva bude podpísaná so záujemcom, ktorý mestu ponúkne najvýhodnejšie podmienky nájmu (najvyššia cena a podnikateľský zámer v súlade s verejným záujmom a rozvojovými prioritami mesta).

Obec si vyhradzuje právo:
– vyzvať záujemcu na odstránenie nedostatkov ponuky alebo na doplnenie ponuky,
– odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť ponukové konanie ako neúspešné.

Bližšie informácie telefonicky na tel. č. 045/6742 471, osobne na Mestskom bytovom podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica alebo mailom na adrese: lenka.reichlova@kremnica.sk.

B/ p o v e r u j e
Mestský bytový podnik zabezpečiť zverejnenie ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica.

C/o d p o r ú č a
Do výberovej komisie pre výber nájomcu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica poslancov Ing. Kláru Popovú, p. Vieru Mišíkovú a p. Ivana Petráša, riaditeľku Mestského bytového podniku a vedúcu oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 6 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková,)
PROTI: 1 (Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA: 2 (Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 134/1309

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 30.6.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 30.6.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 135/1309

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.6.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.6.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 136/1309

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za 1.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za 1.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 137/1309

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 138/1309

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy hlavná činnosť: 142 244 €
výdavky hlavná činnosť: 142 244 €
saldo: 0

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 139/1309

vo veci žiadosti TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 o prenájom garáže na Skalke.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 o prenájom garáže na Skalke.
B/ u k l a d á
mestskému úradu zvolať rokovanie predsedov TJ Biela Stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 a Mestského klubu lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica, IČO: 00625345 za účelom prerozdelenia užívania priestorov garáže na Skalke, v termíne do 27.09.2013 (návrh: rokovanie uskutočniť v rámci zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 23.09.2013 o 15,30 hod. za účasti poslancov MsZ)
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 17.09.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 140/1309

vo veci Dohody o spolupôsobení pri financovaní diela „Most na ceste II/578 ev. č. 578-012 Kremnica“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Dohody o spolupôsobení pri financovaní diela „Most na ceste II/578 ev. č. 578-012 Kremnica“ s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica podľa predloženého návrhu.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ BBSK a realizovať uzavretie dohody
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.09.2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 141/1309

vo veci žiadosti Petra Weissa, Ulica Československej armády 259/48, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Weissovi, Ulica Československej armády 259/48, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania parkovacej plochy pre osobné motorové vozidlo.
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Weissovi, Ulica Československej armády 259/48, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania parkovacej plochy pre osobné motorové vozidlo, na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 30,00 €.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 142 /1309

vo veci žiadosti Jozefa Wagnera a Ing. Ivany Wagnerovej, Horná Ves 44/C, 967 01 Kremnica o uzavretie nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Wagnerovi a Ing. Ivane Wagnerovej, Horná Ves 44/C, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 24,00 €.

B/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Wagnerovi a Ing. Ivane Wagnerovej, Horná Ves 44/C, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia.
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 143/1309

vo veci žiadosti Anity Hrmovej, Veternícka ulica 169/66, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 2279/1 – zastavané plochy a nádvoria a časť parcelného čísla KN-C 1429 – ostatné plochy (právna parcela číslo KN-E 2664/1) spolu s výmerou cca 240 m² v katastrálnom území Kremnica Anite Hrmovej, Veternícka ulica 169/66, 967 01 Kremnica.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 144/1309

vo veci žiadosti Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Legionárska 11, 968 01 Nová Baňa a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, 831 01 Bratislava o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie číslo 7/1001 zo dňa 28. januára 2010.

B/ s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámennou zmluvou podľa geometrického plánu č. 34611771-106/2009 zo dňa 09. 11. 2009 tak, že:
– pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica, a to diel 5 s výmerou 4 m², diel 6 s výmerou 5 m² a diel 7 s výmerou 2 m², zamerané z pozemku parc. č. KN-C 821/1 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica, prejdú do podielového spoluvlastníctva Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica – v podieli 1/3, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul.. Royova 19, 831 01 Bratislava – v podieli 1/3, Ing. Petra Zalaia, Legionárska 11, 968 01 Nová Baňa – v podieli 1/6 a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, 821 03 Bratislava – v podieli 1/6 a stanú sa súčasťou pozemku parcelné číslo KN-C 819/2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je v ich spoluvlastníctve a stojí na ňom časť ich domu č. 41/5. Tieto diely s celkovou výmerou 11 m² sa zamenia s pozemkom v spoluvlastníctve Ruženy Utešenej a spol. a to dielom 2 s výmerou 1 m², zameraným z pozemku parc č. KN-C 819/2 -zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa stáva súčasťou pozemku parcelné číslo KN-C 821/1 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta Kremnica. Pozemky budú usporiadané zámennou zmluvou bez povinnosti vyplatiť rozdiel. Podmienkou uzavretia zámennej zmluvy zo strany mesta je, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov.
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie zámennej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 145/1309

vo veci žiadosti spoločnosti DABRASAN, s. r. o., Krahule č. 137, 967 01 Kremnica,
IČO 47 000 074 o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01361 zo dňa 18.02.2004.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01361 zo dňa 18.02.2004, ktorou je prenajatý pozemok s výmerou 40 m² na účel umiestnenia stánku s občerstvením, vonkajšieho sedenia a ďalších zariadení pre hostí v lokalite Skalka dodatkom k zmluve nasledovne:
– z dôvodu zmeny právnej subjektivity nájomcu, nájomcom pozemku je spoločnosť DABRASAN, s. r. o., Krahule č. 137, 967 01 Kremnica, IČO 47 000 074
– doba nájmu sa predlžuje na dobu určitú 5 rokov v zmysle priestorových regulatívov pre realizáciu drobných stavieb v lokalite Skalka, ktoré sú súčasťou územného plánu mesta, od 01.03.2014, kedy skončí nájom podľa pôvodnej Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01361 zo dňa 18.02.2004
– nájomné za nájom pozemku od 01.03.2014 sa stanovuje v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 7,00 € /m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 280,00 € s tým, že nájomné bude každoročne zvýšené o mieru ročnej inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Prvýkrát bude takto zvýšené nájomné v roku 2015.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku k zmluve o nájme pozemku
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 146/1309

vo veci žiadosti Mgr Alžbety Schmidtovej, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica,
o odkúpenie/prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13,44 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr Alžbete Schmidtovej, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica,

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13,44 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr Alžbete Schmidtovej, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva a pracovného náradia, na dobu určitú do 31. 12. 2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 26,88 €.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia.
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 147/1309

vo veci žiadosti Viliama Kuracinu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01541 zo dňa 24.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.11.2011 uzavretej s Viliamom Kuracinom a Evou Kuracinovou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica nasledovne: pôvodná prenajatá výmera pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 84,10 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – prídomová záhradka sa mení na výmeru 81,10 m², nájomné za prenájom pozemku s výmerou 81,10 m² od 01.09.2013 na účel – prídomová záhradka v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 činí 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 1,62 €. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01541 zo dňa 24.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 11. 2011 zostávajú bezo zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 3 m² v katastrálnom území Kremnica Viliamovi Kuracinovi, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – jednoduchý prístrešok na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 6,00 €.
3. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 2272/1 (právna parcela číslo KN-E 2296/104) zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m² v katastrálnom území Kremnica Viliamovi Kuracinovi, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie záhradnej techniky a paliva na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 32,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať
1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/05411 zo dňa 24. 10. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 11. 2011 Dodatkom č. 2 k zmluve
2. uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom pozemku za účelom legalizácie drobných stavieb na účel nájmu ako prístrešok na uskladnenie palivového dreva a uskladnenie záhradnej techniky a paliva
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 148/1309

vo veci zverenia technického zhodnotenia budovy súp. č. 391 – MsKS v Kremnici a hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica, IČO: 37 999 095 od 01.10.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia budovy súp. č. 391 – MsKS v Kremnici a hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44 Kremnica, IČO: 37 999 095 od 01. 10. 2013, a to:
1. Dlhodobý majetok:
a) technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení projektu „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“ v obstarávacej cene 764.887,35 €, z toho:
– zdroje EÚ: 589.974,32 €,
– štátne zdroje 69.408,75 €,
– vlastné zdroje 105.504,27 €,
b) samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (účet 022)
obstarávacia cena 10.589,91 € oprávky 5.594,11 € zostatková cena (k 30.09.2013) 4.995,80 €
c) dlhodobý nehmotný majetok (účet 018)
obstarávacia cena 635,34 € oprávky 635,34 € zostatková cena (k 30.09.2013) 0,00 €
2. Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok: obstarávacia cena 51.055,18 €
3. Majetok vedený v operatívno-technickej evidencii: obstarávacia cena 2.717,28 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 149/1309

vo veci žiadosti Anny Jamriškovej, Fándlyho 24, 010 01 Žilina o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcela číslo KN-C 2220/1 (právna parcela KN-E 2597) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 100 m² v katastrálnom území Kremnica, Anne Jamriškovej, Fándlyho 24, 010 01 Žilina

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 150/1309

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcela číslo KN-C 2272/1 (právna parcela KN-E 2731) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² v katastrálnom území Kremnica žiadateľovi Borisovi Hrúzovi, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 151/1309

vo veci žiadosti spoločnosti COMCO SLOVAKIA, s. r. o., Nálepkova 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 050 598 o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parcela číslo KN-C 3256 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka spoločnosti COMCO SLOVAKIA, s. r. o., Nálepkova 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 050 598, na dobu určitú – do doby realizovania nového zámeru mesta v zmysle územného plánu, za nájomné stanové v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 3,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 198,00 € za podmienky, že Regionálna správa ciest Banská Bystrica ako vlastník prenajme spoločnosti COMCO SLOVAKIA, s. r. o., cestársku pohotovostnú nocľaháreň postavenú na pozemku parcela číslo KN-C 3256 na účel prevádzkovania požičovne a servisu lyží.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 152/1309

vo veci žiadosti Kataríny Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Kataríne Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 30.09.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Janka Volková)

Uznesenie číslo 153/1309

vo veci žiadosti Lenky Kňažkovej, Horná Ves 62 , 967 01 Kremnica o ukončenie nájmu dohodou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2012/01281 zo dňa 30.10.2012 uzavretej s nájomcom Lenkou Kňažkovou, Horná Ves 62, 967 01 Kremnica, dohodou k 31.08.2013, za podmienky, že nájomca bude mať všetky finančné vzťahy s mestom Kremnica usporiadané

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a uzavrieť dohodu o ukončení nájmu.
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 30.09.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 154/1309

vo veci žiadosti Miloša Pastorka, Ulica Československej armády 217/69, 967 01 Kremnica o zmenu využitia pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 1674/99 zo dňa 01.12.1999 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2012 uzavretej s Milošom Pastorkom, Ulica Československej armády 217/69, 967 01 Kremnica, nasledovne:
– pôvodná prenajatá výmera pozemku parc. č. KN-C 1169/1 – zastavaná plocha s výmerou 664 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – záhradka sa mení na výmeru 643 m²,
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 643 m² od 01.10.2013 na účel – záhradka v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 činí 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 12,86 €. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 1674/99 zo dňa 01.12.1999 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2012 zostávajú bezo zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1169/1 – zastavaná plocha s výmerou 21 m² v katastrálnom území Kremnica Milošovi Pastorkovi, Ulica Československej armády 217/69, 967 01 Kremnica, na účel umiestnenia dočasnej stavby – altánku na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 42,00 €, za podmienky dodržania § 54 Stavebného zákona.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať zmenu nájomnej zmluvy dodatkom č. 2 a uzavrieť novú nájomnú zmluvu na pozemok pod dočasnou stavbou
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 155/1309

vo veci žiadosti Viery Broschovej s manželom, Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN- 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica žiadateľom Viere Broschovej s manželom, Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, na účel uloženia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,- €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 10,- €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 156/1309

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2013

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 157/1309

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 158/1309

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 159/1309

vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 160/1309

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 161/1309

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 162/1309

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 163/1309

vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 164/1309

vo veci informácie o vykonaných verejných obstarávaniach týkajúcich sa národných kultúrnych pamiatok od roku 2006.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o vykonaných verejných obstarávaniach týkajúcich sa národných kultúrnych pamiatok od roku 2006.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 5 ( Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 165/1309

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.