Láska ku krásnej piesni a hrdosť na svoj národ

Láska ku krásnej piesni a hrdosť na svoj národ

Tak ako radosť zasvitne bez svetla,
by oko celý boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne abo zreteľné,
tak ani duša, žiadna duša bez písmen,
vedomie nemá o tom božom zákone.

zbor1Textom zo známeho Proglasu začínala dňa 29.9.2013 v kostole svätej Kataríny v Kremnici Staroslovienska chrámová pieseň. Spomienková slávnosť spojená s regionálnou prehliadkou speváckych zborov bola venovaná výročiu príchodu solúnskych bratov na naše územie. Organizátormi podujatia boli BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica. Záštitu nad podujatím prijali poslankyne NR SR Viera Šedivcová a Eva Hufková.

Pásmom básní, historických textov, no najmä krásnych piesní, medzi ktorými nechýbal ani Starosloviensky otčenáš, si spevácke zbory dôstojne zaspomínali na našich predkov. Cyril a Metod sa zapísali do európskych dejín písomnou kultúrou a etickými normami kresťanstva. V čase, keď sa nám otázka gramatiky a jazyka zdá samozrejmá, si málokedy uvedomujeme význam, zmysel a dosah ich diela. Každý národ má však svoj začiatok. Práve ten prítomným návštevníkom a hosťom pripomínala sprievodným slovom Ľubica Majerová z Múzea mincí a medailí.

zbor2Na pôvod kresťanských piesní upozornilo vystúpenie speváckych zborov z pohronského regiónu. Do súťažnej prehliadky sa zapojili štyri spevácke zbory: Žarnov zo Žarnovice, Štiavničan z Banskej Štiavnice, domáci spevácky zbor Chorus Cremniciensis a Cantus Monte Regis z Novej Bane, ktoré podali pomerne vyrovnané výkony. Hodnotila ich odborná porota. Jej predsedom bol Alfonz Poliak, hlasový pedagóg a zbormajster a porotcovské trio dopĺňali Elena Hašková, riaditeľka ZUŠ Kremnica a Dana Malá, učiteľka hudobného odboru ZUŠ Žiar nad Hronom. Ich rozhodnutím bol spevácky zbor Žarnov ocenený bronzovým pásmom, do strieborného pásma boli zaradené spevácke zbory z Kremnice a mužský spevácky zbor Štiavničan. Zlaté pásmo po roku opätovne obhájil mladý, iba trojročný spevácky zbor Cantus Monte Regis. Za vystúpenie poďakovala v závere všetkým účastníkom prehliadky riaditeľka POS Helena Žňavová. V mene organizátorov vyjadrila úctu všetkým členom speváckych zborov a ich dirigentom, ktorí využívajú svoj voľný čas na to, aby spevom vyjadrili lásku ku krásnej piesni a hrdosť na svoj národ.

Text: Jela Šuleková, foto: Soňa Beňová

Zdieľať tento príspevok.