Zápisnica č. 12/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 12/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12.09.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Ivan Petráš, Viera Mišíková, Mgr. Lujza Pračková

Neskorší príchod nahlásili:
Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková

Neprítomný:

Ospravedlnení:
Milan Miškóci, Marián Vojtko, Ing. Milan Žabka

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici – ospravedlnená
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici – ospravedlnený
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,08 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 12. v tomto roku, tridsiatedeviate v tomto volebnom období.
RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Na úvod RNDr. Balážová predstavila novú vedúcu oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít – Ing. Renátu Novákovú, zároveň ju vymenovala za sekretárku ekonomickej komisie. Ďalej konštatovala, že v pondelok 09.09.2013 na neformálnom stretnutí sa s väčšinou poslancov dohodla, že stretnutia pred MsZ nie je potrebné uskutočňovať.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN – Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2013
5) Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 9.11.2013
6) Zmena a doplnenie VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005 a 7/2008
7) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31.8.2013
8) Návrh VZN – O parkovaní na území mesta Kremnica
9) Koncepcia budovania parkovísk pri bytových domoch na pozemkoch vo vlastníctve mesta
10) Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b.j.
11) Návrh cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici
12) Ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica
13) Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2013
14) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného cesta mesta Kremnica k 30.6.2013
15) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2013 – Mestský bytový podnik a Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
16) Návrh 1. zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
17) Žiadosť o prenájom garáže na Skalke – TJ Biela stopa
18) Dohoda o spolupôsobení pri financovaní diela „Most na ceste II/578“
19) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Weiss
b) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – Jozef Wagner a Ing. Ivana Wagnerová
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anita Hrmová
d) Žiadosť o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov po predložení geometrického plánu – Ružena Utešená a spol.
e) Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku a oznámenie o zmene právnej subjektivity nájomcu – spoločnosť DABRASAN, s.r.o. Krahule
f) Žiadosť o odkúpenie/prenájom – Mgr. Alžbeta Schmidtová
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Viliam Kuracina
h) Zverenie majetku do správy – Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
i) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anna Jamrišková, Žilina
j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Boris Hrúza
k) Žiadosť o prenájom pozemku – COMCO SLOVAKIA, Brezno
l) Žiadosť o prenájom pozemku – Katarína Nosálová
m) Žiadosť o ukončenie nájmu – Lenka Kňažková
n) Žiadosť o zmenu využitia pozemku – Miloš Pastorok
o) Žiadosť o prenájom pozemku – Viera Broschová s manželom
20) Blok informácií a správ:
a) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2013
b) O plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov
c) O stave kroniky mesta za rok 2012
d) O činnosti mestského úradu za 2. štvrťrok 2013
e) O počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade
f) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2013
g) O vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2013
h) O činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013
i) O vykonaných verejných obstarávaniach týkajúcich sa národných kultúrnych pamiatok od roku 2006
21) Rôzne
22) Interpelácie
23) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Viera Mišíková dala návrh na stiahnutie bodu 8 a 9, 13 a doplnila za bod 2 nový bod číslo 3 – Zmena Rokovacieho poriadku MsZ v Kremnici. Vypustenie bodu 8 a 9 odôvodnila tým, že je potrebné zistiť nejaké bližšie informácie a teda by sa týmito bodmi ešte zaoberali na komisii výstavby. RNDr. Balážová sa opýtala na dôvod vypustenia bodu 13, na čo Viera Mišíková reagovala, že tento bod si chcú prejsť členovia ekonomickej komisie. Ing. Renáta Nováková informovala, že tento bod pripravovala Ing. Ihringová s príslušnou zamestnankyňou MsÚ. Ing. Nováková skonštatovala, že nie je potrebné tento bod vypúšťať vzhľadom na to, že takáto správa sa nezverejňuje.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k programu.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k programu.
Poslanci hlasovaním väčšinou hlasov program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Zmena Rokovacieho poriadku MsZ v Kremnici
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Návrh VZN – Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2013
6) Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 9.11.2013
7) Zmena a doplnenie VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005 a 7/2008
8) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31.8.2013
9) Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b.j.
10) Návrh cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici
11) Ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica
12) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného cesta mesta Kremnica k 30.6.2013
13) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2013 – Mestský bytový podnik a Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
14) Návrh 1. zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
15) Žiadosť o prenájom garáže na Skalke – TJ Biela stopa
16) Dohoda o spolupôsobení pri financovaní diela „Most na ceste II/578“
17) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Weiss
b) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – Jozef Wagner a Ing. Ivana Wagnerová
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anita Hrmová
d) Žiadosť o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov po predložení geometrického plánu – Ružena Utešená a spol.
e) Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku a oznámenie o zmene právnej subjektivity nájomcu – spoločnosť DABRASAN, s.r.o. Krahule
f) Žiadosť o odkúpenie/prenájom – Mgr. Alžbeta Schmidtová
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Viliam Kuracina
h) Zverenie majetku do správy – Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
i) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anna Jamrišková, Žilina
j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Boris Hrúza
k) Žiadosť o prenájom pozemku – COMCO SLOVAKIA, Brezno
l) Žiadosť o prenájom pozemku – Katarína Nosálová
m) Žiadosť o ukončenie nájmu – Lenka Kňažková
n) Žiadosť o zmenu využitia pozemku – Miloš Pastorok
o) Žiadosť o prenájom pozemku – Viera Broschová s manželom
18) Blok informácií a správ:
a) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2013
b) O plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov
c) O stave kroniky mesta za rok 2012
d) O činnosti mestského úradu za 2. štvrťrok 2013
e) O počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade
f) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2013
g) O vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2013
h) O činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013
i) O vykonaných verejných obstarávaniach týkajúcich sa národných kultúrnych pamiatok od roku 2006
19) Rôzne
20) Interpelácie
21) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan
8 8 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková
8 8 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Ing. Klára Popová
8 8 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľa zápisnice určila Jána Piatrika, zamestnanca Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Mgr. Lujzu Pračkovú a Norberta Boldiša.

Zmena Rokovacieho poriadku MsZ

Ing. Beata Kirková na úvod predniesla stanovisko poslancov k súčasnej situácií. Stanovisko poslancov k vzniknutej situácii tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Ing. Klára Popová, konštatovala, že skupina poslancov pripravila zmenu Rokovacieho poriadku MsZ bod o zmene programu, ktorý nadväzuje na vzniknutú situáciu. Citovala dôvodovú správu k návrhu na uznesenie. V citácií sa zmienila o pokuse RNDr. Balážovej znížiť počet zasadnutí MsZ, proti čomu boli všetci poslanci. Ďalej uviedla,
že poslanci nemajú problém s tým, keď primátorka príde s návrhom na zmenu zaužívaného systému, ale domnievajú sa, že nemôže poslancom nanucovať zmenu, proti ktorej sú prakticky všetci poslanci. Uviedla aj pozitívne príklady spolupráce medzi primátorkou a poslancami ako napr. operatívne zvolanie zasadnutia na deň 4. apríla 2013, keď bolo potrebné v krátkom termíne schváliť prísľub finančnej podpory zo strany mesta na digitalizáciu kina Akropola a bezproblémovú účasť poslancov na tomto zasadnutí. Ďalej sa v rámci citovania zaoberala činnosťou primátorky, kedy opakovane zvolávala zasadnutia MsZ na 9,00 hod. Konštatovala, že na základe odcitovaného je nevyhnutné, aby bola prijatá zmena Rokovacieho poriadku MsZ v Kremnici. Návrh na riešenie tejto záležitosti spočíva v doplnení čl. 2 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku o nové vety: „Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na nasledujúci kalendárny rok schvaľuje mestské zastupiteľstvo, a to najneskôr do 15.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.“ Na koniec článku 2 ods. 1 by sa pripojili dve nové vety: „Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú spravidla vo štvrtok so začiatkom od 15,30 hodiny. V odôvodnených prípadoch, ak tak určí mestská rada, sa môže zasadnutie mestského zastupiteľstva konať aj v inom dni a čase.“ V článku 2 ods. 2 dopĺňajú vetu „Povereným poslancom je člen mestskej rady v poradí: Ing. Klára Popová, Viera Mišíková, Norbert Boldiš.“

Ing. Popová predložila návrh na zmenu Rokovacieho poriadku. Konštatovala že predkladaný návrh je v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov
Dala slovo pánovi Cihovi – požiadal o ozrejmenie zasahovania občanov do MsZ, opýtal sa, či aj občan môže zasahovať do návrhu programu MsZ. RNDr. Balážová citovala Rokovací poriadok čl. 4 a 5. Konštatovala, že v rokovacom poriadku sa teda nehovorí o tom, že by občania mohli meniť alebo zasahovať do návrhu programu MsZ. Pán Ciho navrhol aby sa to do Rokovacieho poriadku doplnilo. Ďalej sa opýtal či program obsahuje bod pre občanov, ktorý mu bol prisľúbený. Odpovedala mu Ing. Popová, že tento bod je rozpracovaný a citovala Rokovací poriadok čl. 7 ods. 12: „Prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo k prerokovávanému bodu programu“ a teda konštatovala, že občan môže požiadať o slovo. Pán Ciho ďalej uviedol, že v minulosti dal návrh aby sa nejaký čas neopakoval bod, ktorý bol zamietnutý a vyjadril nespokojnosť, že teraz sa určitý bod opakoval viackrát.
RNDr. Balážová dala slovo pánovi Hudecovi – taktiež navrhol zavedenie bodu pre občanov.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 122/1309

vo veci zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. nasledovné nové znenie článku 2 odseku 1, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici:
“(1) Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa schváleného plánu zasadnutí, najmenej však raz za tri mesiace. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na nasledujúci kalendárny rok schvaľuje mestské zastupiteľstvo, a to najneskôr do 15.12. predchádzajúceho kalendárneho roka . Ak požiada o zvolania zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Mestské zastupiteľstvo zasadá v meste Kremnica. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú spravidla vo štvrtok so začiatkom od 15,30 hodiny. V odôvodnených prípadoch, ak tak určí mestská rada, sa môže zasadnutie mestského zastupiteľstva konať aj v inom dni a čase.“.
2. na nasledovné nové znenie článku 2 odseku 2, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici:
„(2) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Povereným poslancom je člen mestskej rady v poradí: Ing. Klára Popová, Viera Mišíková, Norbert Boldiš. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo.“
Toto nové znenie článku 2 odseku 1 a odseku 2 je obsiahnuté v Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktorý je prílohou tohto uznesenia.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 122/1309 zo dňa 12.9.2013, nakoľko sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ivan Petráš – myslí si, že uznesenia nenapĺňajú to, čo by mali. Konštatoval, že je viacej uznesení, ktoré nie sú splnené. Informoval, že sa k tomu vyjadrí v bode interpelácie.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 123/1309

vo veci kontroly plnenia uznesení.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh VZN – Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Norbert Boldiš navrhol krátku prestávku
Po krátkej prestávke RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 124/1309

vo veci návrhu VZN č. 6/2013 Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2013 Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 9.11.2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že ide o volebné okrsky a volebné miestnosti. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Upozornila na zmenu volebnej miestnosti v okrsku 5. Nová volebná miestnosť bude odteraz v nemocnici s poliklinikou.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Dušan Privalinec – príchod o 16:01
Uznesenie číslo 125/1309

vo veci volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9. novembra 2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e, že
1. predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 3. júla 2013 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 191/2013 určil deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013
2. primátorka mesta vytvorila na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 5 volebných okrskov a určila nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871, 872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Langsfeldova ulica č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň, Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť – Nemocnica s poliklinikou, zasadačka na prízemí, Dolná ulica č. 49/21
3. voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Zmena a doplnenie VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005 a 7/2008

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že dotácie na mládežnícky šport sa budú určovať len na začiatku roka vo februári. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Mgr. Igor Kríž – plne podporuje návrh tohto VZN. Dospel k záveru, že dotácie, týkajúce sa mládežníckeho športu neboli v tomto roku pridelené v zmysle platných pravidiel. Navrhol a súhlasí s pripomienkou komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky,
že v čl. 1 v poslednej vete by sa malo zmeniť „nebude akceptovaná“ na „nebude posudzovaná“.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Balážová dala hlasovať o pozmeňujúcom návrh Mgr. Kríža.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková)

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 126/1309

vo veci návrhu VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005 a VZN č. 7/2008.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005 a VZN č. 7/2008.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že dotačná komisia rozdelila finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na dotácie. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Mgr. Kríž dal dva pozmeňujúce návrhy. Konštatoval, že dotácie, týkajúce sa mládežníckeho športu neboli schválené podľa pravidiel. Informoval, že Ski klub Kremnica žiada o sumu 1125 eur na zakúpenie technických pomôcok pre lyžovanie detí. Konštatoval že reprezentujú naše mesto, takže by sa pôvodná dotácia 250 eur mohla zvýšiť o dvojnásobok. Mgr. Kríž informoval o druhom návrhu: v rámci tohto roka budú tri výročia – Športový klub tenisu má 115. výročie, Športový klub futbalu má
90. výročie, Mestský klub lyžiarov má budúci rok 100. výročie založenia. Vzhľadom na podujatia, ktoré bude každý jeden klub usporadúvať, Mgr. Kríž navrhuje aby sa z dotačného fondu dalo 500 eur každému klubu. Návrhovej komisii dal návrh na zmenu.
Dušan Privalinec konštatoval, že by tiež chcel podporiť Ski klub Kremnica vzhľadom na veľký počet detí.
Mgr. Lujza Pračková konštatovala, že je škoda, že návrhom sa nemohla zaoberať dotačná komisia, pretože by určite zobrala do úvahy argumenty, ktoré boli povedané. Uviedla, že tieto žiadosti by mali byť posúdené aj dotačnou komisiou a navrhla aby bola vyhlásená krátka prestávka aby sa poslanci mohli poradiť.
Primátorka navrhla 10 min. prestávku.
Po prestávke Mgr. Kríž konštatoval, že vzhľadom na malú poradu, ktorú mali cez prestávku, sa dohodli, že bude mimoriadna dotačná komisia, ktorá posúdi žiadosti, ktoré prídu do budúceho týždňa a nasledujúce zastupiteľstvo sa bude zaoberať schvaľovaním dotácií. Na záver stiahol pozmeňujúci návrh ohľadom dotácii mládežníckeho športu.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 127/1309

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2013 pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2013 pre oblasť telesná kultúra v nasledovnom členení:
1. z fondu športových podujatí vo výške 100 € pre TJ Kremnica – kolkársky oddiel
2.z fondu športu vo výške 250 € pre SKI KLUB Kremnica.
B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10. 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 7 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasou prijaté.

Uznesenie číslo 128/1309

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2013 pre oblasť telesná kultúra z rozpočtu mesta pre rok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2013 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 5.300 € z rozpočtu mesta pre rok 2014 v nasledovnom členení:
1. z fondu úhrady nákladov na energie vo výške 300 € pre Mestský klub lyžiarov
2. z fondu športových podujatí vo výške 5.000 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.500 €
b) TJ Biela stopa 2.500 €
b) OZ FRST CREW Kremnica 1.000 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 7 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasou prijaté.

Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný dom Kremnica 11 b.j.

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiál, ktorý dostali poslanci písomne je podrobný a rozsiahly a bol prerokovaný za účasti poslancov. Konštatovala, že sa skladá z troch základných uznesení. Informovala, že dodržali literu zákona, čo sa týkalo vyvesenia oznámení do tabúľ. Konštatovala, že komisia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva nemala pripomienky a odporúča uzavrieť kúpnu zmluvu, komisia sociálna a bytovej politiky vzniesla len malé pripomienky – najdôležitejšia je asi tá, že v rámci tejto prestavby chceli vybudovať minimálne jeden bezbariérový byt, komisia ekonomická a majetku mesta berie na vedomie zámer prestavby a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení predkupného práva a zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. Informovala, že obidva zámery boli zverejnené na internetovej stránke mesta. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová, konštatovala, že tento materiál je zložitý a na mestskej rade sa žiadalo stanovisko právnika. Následne prečítala stanovisko, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Požiadala o stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Petra Roška. Ten sa vyjadril, že odporúča schválenie uznesenia aj kúpnej zmluvy.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenie.

Uznesenie číslo 129/1309

vo veci prestavby budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e a s ú h l a s í
a) s účelom – kúpou bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“,
b) s investičným zámerom mesta Kremnica – kúpou bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“, byty v bytovom dome budú slúžiť ako nájomné byty, ktoré budú vo vlastníctve mesta Kremnice a nájomný charakter bytov bude zachovaný po dobu najmenej 30 rokov,
c) so spôsobom financovania kúpy bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ formou:
– dotácia z MDVaRR SR vo výške 25% z obstarávacích nákladov v zmysle Zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní
– úver z prostriedkov ŠFRB vo výške 75% z obstarávacích nákladov
– vlastné zdroje mesta Kremnica na dofinancovanie
– v prípade, ak pred podpisom budúcej kúpnej zmluvy dôjde k zmene resp. novele Zákona o dotáciách na rozvoj bývania, a to najmä, nie však výlučne, v časti týkajúcej sa finančných ukazovateľov na prideľovanie dotácií a úverov zo ŠFRB, budúce zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať nové finančné ukazovatele na prideľovanie dotácií a úverov zo ŠFRB,
d) so spôsobom financovania kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ formou:
– dotácia z MDVaRR SR vo výške 70% oprávnených nákladov stavby
– vlastné zdroje mesta Kremnica vo výške 41 000,- EUR na oprávnené a neoprávnené náklady stavby
e) s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu bytov v bytovom dome pre nájom „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ z MDVaRR SR vo výške podľa podmienok Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
f) s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ z MDVaRR SR vo výške podľa podmienok Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
g) s predložením žiadosti o poskytnutie úveru z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení na účel Kúpa bytov v bytovom dome pre nájom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“,
h) so zabezpečením záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania spôsobom ručenia nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom kúpy,
i) so zachovaním nájomného charakteru bytov po dobu 30 rokov v súlade § 11 odst.1 bod 4 Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
j) so záväzkom Mesta Kremnice vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania počas celej doby jeho splatnosti, t.j. 30 rokov pri úrokovej sadzbe 1 % v budúcich rokoch.

B/ s c h v a ľ u j e
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer previesť nehnuteľný majetok mesta – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1388, a to:
a) pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1, s výmerou 398 m2,
b) budovu súpisné číslo 413, vedenú v katastri nehnuteľností ako Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavenú na pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1 (ďalej „budova súp. č. 413“)
do vlastníctva spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.“) podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady, najneskôr v termíne do 31.12.2014, zrealizovať na dotknutých nehnuteľnostiach nájomný bytový dom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytov dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z mája 2013 tak, aby mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 10 204,00 EUR a bude splatná nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 10 194,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že predávajúci nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov.

Kúpna cena za budovu súp. č. 413 sa stanovuje vo výške 210 941,00 EUR a bude splatná nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 210 931,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že predávajúci nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov.
Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať Mesto Kremnica.

C/ s c h v a ľ u j e,
že súčasťou zmluvy so spoločnosťou REMESLO stav, s.r.o. o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bude:
1. zriadenie predkupného práva pre Mesto Kremnica na odkúpenie pozemku za pôvodnú kúpnu cenu 10 194,00 EUR,
2. zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, v ktorej sa kupujúci – zhotoviteľ bytového domu spoločnosť REMESLO stav, s.r.o. (ako budúci predávajúci) a predávajúci – mesto Kremnica (ako budúci kupujúci) zaviažu uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu bytového domu za predpokladu, že táto stavba bude zapísaná na liste vlastníctva kupujúceho (ako budúceho predávajúceho). Predmetom tejto budúcej kúpnej zmluvy bude zmluvný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom a bytom, zrealizovaným na predmetných nehnuteľnostiach vrátane príslušnej technickej vybavenosti bytového domu tak, aby Mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom budúca kúpna cena nehnuteľností bude dohodnutá nasledovne:
– cena pozemku vo výške pôvodnej kúpnej ceny, t. j. 10 204,00 EUR,
– cena bytov v bytovom dome vo výške oprávneného nákladu stavby, maximálne však vo výške oprávnených nákladov na obstaranie 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
– cena technickej vybavenosti bytového domu vo výške dotácie na jej kúpu, získanej zo štátneho rozpočtu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a vlastných zdrojov mesta Kremnice vo výške 41 000 EUR

D/ s c h v a ľ u j e
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta – pozemky zapísané na Správe katastra Žiar nad Hronom pre katastrálne územie Kremnica v liste vlastníctva č. 1388 v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 552, druh pozemku záhrady s výmerou 256 m2, parcela č. 553/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, časť parcely č. 553/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 200 m2 spoločnosti REMESLO stav, s.r.o., za účelom zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, spevnených a parkovacích plôch a verejného osvetlenia).
Doba nájmu bude do 28. 02. 2015. Nájomné sa stanovuje na 50 EUR za každý aj začatý kalendárny rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31. 12. 2014 zrealizovať na predmetných prenajatých pozemkoch výstavbu technickej vybavenosti nájomného bytového domu – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z mája 2013 tak, aby Mesto Kremnica, mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 130/1309

vo veci prestavby budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
predaj nehnuteľného majetku mesta – nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1388, a to:
a) pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2,
b) budovy súpisné číslo 413, vedenej v katastri nehnuteľností ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1, do vlastníctva spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.“) podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady, najneskôr v termíne do 31.12.2014, zrealizovať na dotknutých nehnuteľnostiach nájomný bytový dom – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z mája 2013 tak, aby mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 10 204,00 EUR a bude zaplatená nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 10 194,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že
mesto Kremnica nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov.

Kúpna cena za budovu súp. č. 413 sa stanovuje vo výške 210 941,00 EUR a bude zaplatená nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 210 931,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že mesto Kremnica nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov.

Podmienkou predaja nehnuteľností pod a) a b) je, že v kúpnej zmluve so spoločnosťou REMESLO stav, s.r.o. bude:
1. zriadené predkupné právo pre mesto Kremnica na odkúpenie pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2, za kúpnu cenu 10 194,00 EUR,
2. dohoda o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, v ktorej sa kupujúci – zhotoviteľ bytového domu spoločnosť REMESLO stav, s.r.o. (ako budúci predávajúci) a predávajúci – mesto Kremnica (ako budúci kupujúci) zaviažu uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu bytového domu za predpokladu, že táto stavba
bude zapísaná na liste vlastníctva kupujúceho (ako budúceho predávajúceho). Predmetom tejto budúcej kúpnej zmluvy bude zmluvný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom a bytom, zrealizovaným na predmetných nehnuteľnostiach vrátane príslušnej technickej vybavenosti bytového domu tak, aby mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom budúca kúpna cena nehnuteľností bude dohodnutá nasledovne:
– cena pozemku vo výške pôvodnej kúpnej ceny, t. j. 10 204,00 EUR,
– cena bytov v bytovom dome vo výške oprávneného nákladu stavby, maximálne však vo výške oprávnených nákladov na obstaranie 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
– cena technickej vybavenosti bytového domu vo výške dotácie na jej kúpu, získanej zo štátneho rozpočtu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a vlastných zdrojov mesta Kremnice vo výške 41 000 EUR
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1. oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti REMESLO stav, s. r. o.,
2. a) konať vo veci podpísania predloženej Kúpnej zmluvy č. 2013/02, ktorej súčasťou je zmluva o zriadení predkupného práva a dohoda o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
b) konať vo veci vkladu vlastníckeho práva a vkladu predkupného práva do katastra nehnuteľností
zodpovedná: vedúca oddelenia ekonomického a PA
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 131/1309

vo veci prestavby budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľného majetku mesta – pozemkov zapísaných na Správe katastra Žiar nad Hronom pre katastrálne územie Kremnica v liste vlastníctva č. 1388 v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 552, druh pozemku záhrady s výmerou 256 m2, parcela č. 553/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, časť parcely č. 553/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 200 m2 spoločnosti REMESLO stav, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S za účelom zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, spevnených a parkovacích plôch a verejného osvetlenia) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Doba nájmu bude do 28.02.2015. Nájomné sa stanovuje v sume 50 EUR za každý aj začatý kalendárny rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31. 12. 2014 zrealizovať na predmetných prenajatých pozemkoch výstavbu technickej vybavenosti nájomného bytového domu – „Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z mája 2013 tak, aby Mesto Kremnica, mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1. oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti REMESLO stav, s. r. o.,
2. realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ so spoločnosťou REMESLO stav, s. r. o.,
zodpovedná: vedúca oddelenia ekonomického a PA
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiál dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 132/1309
vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici od 01.09.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici od 01.10.2013 nasledovne:

Priestor/služba cena pre podnikateľské a cudzie subjekty zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kino Akropola Podľa cenníka kina Akropola * 21/10 € hod.
Klub Labyrint Podľa cenníka klubu Labyrint * 7 €/hod.
MsKS sála 20/16 €/hod. * 10/8 €/hod.
Zasadačka na poschodí 10/8 €/ hod. 0 5/4 €/hod.
Učebne – prízemie 10/8 €/ hod. 0 5/4 €/hod.
Klubovne 8/6 €/ hod. 0 4/3 €/hod.
Prenájom zvukovej techniky 20 €/ hod. 0 12 €/hod.
Prenájom predajných stánkov 5 €/deň 0 5 €/deň
• Pri usporiadaní kultúrnych podujatí pre verejnosť budú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica výškou 50 % z dobrovoľných príspevkov hradiť náklady na energie kina Akropola, MsKS a klubu Labyrint

B/ s c h v a ľ u j e
cenník prenájmu priestorov a služieb v Mestskom kultúrnom stredisku, kine Akropola a klube Labyrint od 01.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasou prijaté

Ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že sa jedná o priestory bývalej lekárne Lastet. Konštatovala, že stanovisko komisie ekonomickej a majetku mesta bolo také, že odporúča schváliť obsadenie voľných nebytových priestorov formou ponukového konania bez určenia účelu a takto pripravený materiál predložiť na rokovaní MsZ dňa 21.09.2013, čiže dnes. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová sa odvolala na VZN a nestotožnila sa s tým aby MsZ zobralo na vedomie ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov. Konštatovala, že je pripravené nové uznesenie súvisiace s týmto prenájmom a ozrejmila, že má problém s tým, že dané ponukové konanie by bolo bez určenia účelu a že by sa MsZ nemohlo podieľať na výbere budúceho nájomcu. Ďalej žiada, aby sa v ponukovom konaní bližšie určili podmienky, ktorými sa budú potenciálni nájomcova uchádzať o tieto nebytové priestory. RNDr. Balážová povedala, že sa táto požiadavka bude chápať ako pozmeňujúci návrh. RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu aby prečítala pozmeňujúci návrh, ktorý dala Ing. Popová. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
RNDr. Zuzana Balážová otvorila diskusiu k prečítanému návrhu. Diskutovalo sa o zmene podmienok ponukového konania.
Ing. Lenka Reichlová konštatovala, že ak sa dá všetkým záujemcom na vedomie zmena nejakej podmienky ešte pred uplynutím lehoty ponukového konania, tak vtedy je to akceptovateľné. RNDr. Balážová sa opýtala na vlastníka budovy polikliniky. Ing. Reichlová povedala, že vlastníkom je mesto a v správe ju má Mestský bytový podnik. Mgr. Igor Kríž, konštatoval, že tento materiál už bol prerokovaný a niektorí poslanci o tomto novom návrhu nevedia. Dal návrh na stiahnutie tohto materiálu z dôvodu, že nový návrh nie je dostatočne prerokovaný.
o 17:30 bola vyhlásená krátka prestávka
Po prestávke sa diskutovalo o problematike charakteru návrhu, ktorý dala Ing. Popová.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 133/1309

vo veci ponukového konania na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ v y h l a s u j e
ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica. Nebytové priestory sa nachádzajú na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici. V minulosti sa predmet nájmu užíval za účelom poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a na predaj doplnkového sortimentu verejnej lekárne. Nebytový priestor pozostáva z miestností o výmere 306 m2.

Záujemcovia: Ponukového konania sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby.

Obhliadka prenajímaných nebytových priestorov sa uskutoční dňa po predchádzajúcej dohode.

Vznik nájomného vzťahu (predbežne): od 11/2013

Písomné ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica s označením „Ponukové konanie Dolná 49/21 – neotvárať“ v lehote do 15.10.2013 do 12,00 hod.
Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

Písomná ponuka musí obsahovať:
– označenie záujemcu (meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania)
– predmet podnikania záujemcu
– stručný podnikateľský zámer v prenajímaných nebytových priestoroch
– doklad o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra
– kontaktnú adresu, telefonický kontakt
– ponukovú cenu nájomného za 1m2 za rok
– otváracie hodiny
– prípadne ďalšie skutočnosti týkajúce sa nájomného vzťahu

Záujemca nemôže svoju ponuku odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk.

Nájomná zmluva bude podpísaná so záujemcom, ktorý mestu ponúkne najvýhodnejšie podmienky nájmu (najvyššia cena a podnikateľský zámer v súlade s verejným záujmom a rozvojovými prioritami mesta).

Obec si vyhradzuje právo:
– vyzvať záujemcu na odstránenie nedostatkov ponuky alebo na doplnenie ponuky,
– odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť ponukové konanie ako neúspešné.

Bližšie informácie telefonicky na tel. č. 045/6742 471, osobne na Mestskom bytovom podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica alebo mailom na adrese: lenka.reichlova@kremnica.sk.

B/ p o v e r u j e
Mestský bytový podnik zabezpečiť zverejnenie ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica.

C/o d p o r ú č a
Do výberovej komisie pre výber nájomcu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica poslancov Ing. Kláru Popovú, p. Vieru Mišíkovú a p. Ivana Petráša, riaditeľku Mestského bytového podniku a vedúcu oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 6 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková,)
PROTI: 1 (Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA: 2 (Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.6.2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že poslanci majú k dispozícii materiály obsahujúce plnenie rozpočtu v globálnych údajoch, informovala o plnení príjmov
a výdavkov. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 134/1309

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 30.6.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 30.6.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ďalej RNDr. Balážová informovala o správe, ktorú majú poslanci k dispozícii, týkajúcu sa Kultúrneho a informačného centra. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 135/1309

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.6.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.6.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2013 – Mestský bytový podnik a Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová konštatovala, že je problém so slobodárňou, čo sa týka spodnej vody. Opýtala sa, či sa pani Ing. Reichlovej podarilo nájsť riešenie problému. Ing. Reichlová odpovedala, že oslovila niektorých dodávateľov, ktorí by mohli robiť práce ohľadom spodnej vody. Informovala, že na najbližšej ekonomickej komisii by predložila ponuky, ktoré dostali, s tým, že po injektáži bude potrebné do pol roka urobiť aj zateplenie danej budovy. Ďalej povedala, že oslovila rôzne firmy, zaoberajúce sa podpílením základov, no žiadna z nich jej to nenacenila. Ing. Popová konštatovala, že bude potrebné na budúci rok navýšiť rozpočet Mestského bytového podniku.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenie.
Uznesenie číslo 136/1309

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za 1. polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za 1. polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 137/1309

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh 1. zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že dôvodovú správu dostali poslanci písomne. Táto správa obsahuje navrhované zmeny. Oznámila, že správa zahŕňa aj navýšenie transferu pre Kultúrne a informačné centrum Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 138/1309

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy hlavná činnosť: 142 244 €
výdavky hlavná činnosť: 142 244 €
saldo: 0

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Žiadosť o prenájom garáže na Skalke – TJ Biela stopa

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že pripravený návrh na uznesenie je výsledkom zasadnutia Mestskej rady. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ivan Petráš konštatoval, že prvá žiadosť o prenájom garáže bola podaná v roku 2008 a dodnes nebolo vyjadrené stanovisko k tejto žiadosti. Oznámil, že bolo niekoľko stretnutí, ktoré nikam neviedli. Myslí si, že daná zmluva by sa mala otvoriť, keďže je v nej mnoho starých informácií. Je toho názoru, že prenájom garáže by sa mal vyriešiť tým spôsobom, že každý klub by mal prenajatú svoju polovicu. Konštatoval, že na budúcom zastupiteľstve by sa mohli zaoberať dvomi zmluvami, ktoré by preukazovali vlastníctvo oboch klubov.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 139/1309

vo veci žiadosti TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 o prenájom garáže na Skalke.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 o prenájom garáže na Skalke.
B/ u k l a d á
mestskému úradu zvolať rokovanie predsedov TJ Biela Stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 a Mestského klubu lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica, IČO: 00625345 za účelom prerozdelenia užívania priestorov garáže na Skalke, v termíne do 27.09.2013 (návrh: rokovanie uskutočniť v rámci zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 23.09.2013 o 15,30 hod. za účasti poslancov MsZ)
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 17.09.2013.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Dohoda o spolupôsobení pri financovaní diela „Most na ceste II/578“

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že most je v majetku Banskobystrického samosprávneho kraja. Vzhľadom na zasahovanie do komunikácie, ktorá je vo vlastníctve mesta, BBSK avizoval, že bude chcieť spoluzúčastnenie zo strany mesta. Ďalej informovala, že suma, ktorou by sa mesto malo podieľať na spolufinancovaní sa znížila na 10 000 eur. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová sa opýtala, aká časť cesty pri moste bude zrekonštruovaná. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že od BBSK nemá potvrdené stanovisko, takže na položenú otázku zatiaľ neodpovie. Informovala o zmenách, ktoré prebiehali počas projektovania stavby. Ing. Popová vyjadrila nespokojnosť a konštatovala, že
v materiáloch nie je uvedená ani doba rekonštrukcie a je to pre ňu teda neúplné. Ďalej konštatovala, že vzhľadom na poskytnutý materiál nevie posúdiť plochu, ktorá bude zrekonštruovaná. RNDr. Balážová sa opýtala Ing. Mariany Donovalovej či je k dispozícii projekt stavby. Ing. Donovalová odpovedala, že tento projekt je k dispozícii. Viera Mišíková sa opýtala Ing. Donovalovej, koľko miestnej komunikácie je naprojektovanej v pôvodnom projekte. Konštatovala, že v projekte sa uvažovalo s plochami, ktoré sú súčasťou stavby, čiže nábeh na autobusovú stanicu a chodník. Viera Mišíková sa opýtala, ako je to teraz s rekonštruovaním cesty, lebo pôvodne mala byť zrekonštruovaná celá cesta až po Trafiku. Ing. Mariana Donovalová konštatovala, že takúto informáciu nemajú, keďže to nebolo súčasťou projektovej dokumentácie. Povedala, že je potrebné opraviť minimálne to, čo bude poškodené. Ing. Klára Popová sa opýtala, čoho sa týka daná položka, na ktorú sa viaže daná zmluva. Ing. Donovalová povedala, že z danej zmluvy je vyčítateľné, že bude opravená časť autobusovej stanice a časť chodníka po ľavej strane mosta.
Ivan Petráš sa opýtal, či vieme, že sa zrekonštruuje cesta od mosta po odbočku na lučanský prechod. Ing. Donovalová konštatovala, že hranica, pokiaľ je vyhradená rekonštrukcia, zasahuje aj k lučanskému prechodu. Opýtal sa na konečný termín stavby. RNDr. Balážová konštatovala, že majú len telefonickú informáciu, ktorá nie je oficiálna.
RNDr. Balážová dala slovo pánovi Cihovi – povedal, že je potrebné sa starať riadne o finančné prostriedky mesta. Konštatoval, že MsZ by nemalo strácať čas ozrejmovaním si záležitostí, ktoré by mali byť jasné.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 140/1309

vo veci Dohody o spolupôsobení pri financovaní diela „Most na ceste II/578 ev. č. 578-012 Kremnica“.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Dohody o spolupôsobení pri financovaní diela „Most na ceste II/578 ev. č. 578-012 Kremnica“ s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica podľa predloženého návrhu.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ BBSK a realizovať uzavretie dohody
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.09.2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.
RNDr. Zuzana Balážová na základe požiadavky Ing. Kláry Popovej vyhlásila krátku prestávku
Po prestávke sa pokračovalo ďalším bodom programu s tým, že RNDr. Zuzana Balážová poprosila zástupcu Mgr. Igora Kríža, aby za ňu viedol MsZ

Majetkové veci

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Weiss

Mgr. Igor Kríž – informoval, že ide o parkovaciu plochu na ulici ČSA. Konštatoval, že je k dispozícii vyjadrenie z oddelenia výstavby. Odd. výstavby odporúča aby bolo oslovené spoločenstvo vlastníkov bytov. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 141/1309

vo veci žiadosti Petra Weissa, Ulica Československej armády 259/48, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Weissovi, Ulica Československej armády 259/48, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania parkovacej plochy pre osobné motorové vozidlo.
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Weissovi, Ulica Československej armády 259/48, 967 01 Kremnica, za účelom vybudovania parkovacej plochy pre osobné motorové vozidlo, na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 30,00 €.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – Jozef Wagner a Ing. Ivana Wagnerová

Mgr. Igor Kríž – informoval, že ide o legalizáciu ilegálnych stavieb. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 142/1309

vo veci žiadosti Jozefa Wagnera a Ing. Ivany Wagnerovej, Horná Ves 44/C, 967 01 Kremnica o uzavretie nájomnej zmluvy.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Wagnerovi a Ing. Ivane Wagnerovej, Horná Ves 44/C, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na dožitie, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 24,00 €.

B/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Wagnerovi a Ing. Ivane Wagnerovej, Horná Ves 44/C, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia.
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anita Hrmová

Mgr. Igor Kríž – informoval, že komisia výstavby sa stotožnila s tvrdením oddelenia výstavby a ekonomická komisia neodporúča odpredaj pozemku. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 143/1309

vo veci žiadosti Anity Hrmovej, Veternícka ulica 169/66, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 2279/1 – zastavané plochy a nádvoria a časť parcelného čísla KN-C 1429 – ostatné plochy (právna parcela číslo KN-E 2664/1) spolu s výmerou cca 240 m² v katastrálnom území Kremnica Anite Hrmovej, Veternícka ulica 169/66, 967 01 Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Žiadosť o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov po predložení geometrického plánu – Ružena Utešená a spol.

Mgr. Igor Kríž – informovala, že týmto bodom sa MsZ zaoberalo už mnoho krát v minulosti a stotožňuje sa komisia výstavby aj komisia ekonomická. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 144/1309

vo veci žiadosti Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul. Royova 19, 831 01 Bratislava, Ing. Petra Zalaia, Legionárska 11, 968 01 Nová Baňa a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, 831 01 Bratislava o pomoc pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie číslo 7/1001 zo dňa 28. januára 2010.
B/ s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zámennou zmluvou podľa geometrického plánu č. 34611771-106/2009 zo dňa 09. 11. 2009 tak, že:
– pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica, a to diel 5 s výmerou 4 m², diel 6 s výmerou 5 m² a diel 7 s výmerou 2 m², zamerané z pozemku parc. č. KN-C 821/1 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica, prejdú do podielového spoluvlastníctva Ruženy Utešenej, Dolná ulica 41/5, 967 01 Kremnica – v podieli 1/3, Prof. Ing. Karola Zalaia, CSc., Ul.. Royova 19, 831 01 Bratislava – v podieli 1/3, Ing. Petra Zalaia, Legionárska 11, 968 01 Nová Baňa – v podieli 1/6 a PaedDr. Kataríny Bockaničovej, Tomášikova 10D, 821 03 Bratislava – v podieli 1/6 a stanú sa súčasťou pozemku parcelné číslo KN-C 819/2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je v ich spoluvlastníctve a stojí na ňom časť ich domu č. 41/5. Tieto diely s celkovou výmerou 11 m² sa zamenia s pozemkom v spoluvlastníctve Ruženy Utešenej a spol. a to dielom 2 s výmerou 1 m², zameraným z pozemku parc č. KN-C 819/2 -zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa stáva súčasťou pozemku parcelné číslo KN-C 821/1 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta Kremnica. Pozemky budú usporiadané zámennou zmluvou bez povinnosti vyplatiť rozdiel. Podmienkou uzavretia zámennej zmluvy zo strany mesta je, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov.
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie zámennej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku a oznámenie o zmene právnej subjektivity nájomcu – spoločnosť DABRASAN, s.r.o., Krahule

Mgr. Igor Kríž – informoval, že oddelenie výstavby súhlasí, komisia výstavby sa stotožňuje s odd. výstavby, komisia ekonomická odporúča schváliť zmenu zmluvy. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 145/1309

vo veci žiadosti spoločnosti DABRASAN, s. r. o., Krahule č. 137, 967 01 Kremnica, IČO 47 000 074 o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01361 zo dňa 18.02.2004.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01361 zo dňa 18.02.2004, ktorou je prenajatý pozemok s výmerou 40 m² na účel umiestnenia stánku s občerstvením, vonkajšieho sedenia a ďalších zariadení pre hostí v lokalite Skalka dodatkom k zmluve nasledovne:
– z dôvodu zmeny právnej subjektivity nájomcu, nájomcom pozemku je spoločnosť DABRASAN, s. r. o., Krahule č. 137, 967 01 Kremnica, IČO 47 000 074
– doba nájmu sa predlžuje na dobu určitú 5 rokov v zmysle priestorových regulatívov pre realizáciu drobných stavieb v lokalite Skalka, ktoré sú súčasťou územného plánu mesta, od 01.03.2014, kedy skončí nájom podľa pôvodnej Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01361 zo dňa 18.02.2004
– nájomné za nájom pozemku od 01.03.2014 sa stanovuje v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 7,00 € /m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 280,00 € s tým, že nájomné bude každoročne zvýšené o mieru ročnej inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Prvýkrát bude takto zvýšené nájomné v roku 2015.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku k zmluve o nájme pozemku
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

f) Žiadosť o odkúpenie/prenájom pozemku – Mgr. Alžbeta Schmidtová

Mgr. Igor Kríž – informoval, že oddelenie výstavby s prenájmom pozemku súhlasí, komisia výstavby sa stotožňuje so stanoviskom odd. výstavby, ekonomická komisia neodporúča schváliť odpredaj, ale odporúča schváliť prenájom pozemku. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 146/1309

vo veci žiadosti Mgr. Alžbety Schmidtovej, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, o odkúpenie/prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13,44 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr Alžbete Schmidtovej, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica,
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13,44 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr Alžbete Schmidtovej, Zlatá ulica 632/14, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva a pracovného náradia, na dobu určitú do 31. 12. 2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 26,88 €.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia.
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) Žiadosť o prenájom pozemku – Viliam Kuracina

Mgr. Igor Kríž – informoval, že odd. výstavby súhlasí s legalizáciou drobnej stavby, komisia výstavby odporúča stavbu esteticky upraviť, podobný názor má aj ekonomická komisia. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Ivan Petráš – opýtal sa či je možné preveriť daný pozemok a zistiť, či p. Kuracina nemá možnosť uskladniť drevo niekde inde, a či vedia poskytnúť prehľad o drobných stavbách týkajúcich sa skladovania dreva. Ing. Mariana Donovalová konštatovala, že sa vykonala kontrola na Zlatej ulici, Zámockom námestí a z časti aj ulica ČSA a snažia sa nevhodné stavby odstrániť. Informovala o problematike žiadostí. Konštatovala, že väčšina žiadostí pochádza od občanov, ktorý žijú v byte a teda nemajú vlastný pozemok a takéto uskladnenie dreva majú poskytnuté na mestských pozemkoch.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 147/1309

vo veci žiadosti Viliama Kuracinu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01541 zo dňa 24.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.11.2011 uzavretej s Viliamom Kuracinom a Evou Kuracinovou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica nasledovne: pôvodná prenajatá výmera pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 84,10 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – prídomová záhradka sa mení na výmeru 81,10 m², nájomné za prenájom pozemku s výmerou 81,10 m² od 01.09.2013 na účel – prídomová záhradka
v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 činí 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 1,62 €. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01541 zo dňa 24.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 11. 2011 zostávajú bezo zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 3 m² v katastrálnom území Kremnica Viliamovi Kuracinovi, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – jednoduchý prístrešok na uskladnenie palivového dreva, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 6,00 €.
3. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 2272/1 (právna parcela číslo KN-E 2296/104) zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m² v katastrálnom území Kremnica Viliamovi Kuracinovi, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na uskladnenie záhradnej techniky a paliva na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad
o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 32,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať
1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/05411 zo dňa 24. 10. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 11. 2011 Dodatkom č. 2 k zmluve
2. uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom pozemku za účelom legalizácie drobných stavieb na účel nájmu ako prístrešok na uskladnenie palivového dreva a uskladnenie záhradnej techniky a paliva

zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

h) Zverenie majetku do správy – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Mgr. Igor Kríž – vybral niekoľko informácií z dôvodovej správy. Informoval, že komisia ekonomická sa daným problémom zaoberala a odporúča schváliť zverenie majetku do správy KIC. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
o 19,17 hod. prišla poslankyňa Janka Volková

Uznesenie číslo 148/1309

vo veci zverenia technického zhodnotenia budovy súp. č. 391 – MsKS v Kremnici a hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica, IČO: 37 999 095 od 01.10.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia budovy súp. č. 391 – MsKS v Kremnici a hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44 Kremnica, IČO: 37 999 095 od 01. 10. 2013, a to:
1. Dlhodobý majetok:
a) technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení projektu „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“ v obstarávacej cene 764.887,35 €, z toho:
– zdroje EÚ: 589.974,32 €,
– štátne zdroje 69.408,75 €,
– vlastné zdroje 105.504,28 €,
b) samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (účet 022)
obstarávacia cena 10.589,91 € oprávky 5.594,11 € zostatková cena (k 30.09.2013) 4.995,80 €
c) dlhodobý nehmotný majetok (účet 018)
obstarávacia cena 635,34 € oprávky 635,34 € zostatková cena (k 30.09.2013) 0,00 €
2. Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok: obstarávacia cena 51.055,18 €
3. Majetok vedený v operatívno-technickej evidencii: obstarávacia cena 2.717,28 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
o 19,19 hod. odišiel poslanec Norbert Boldiš

i) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anna Jamrišková, Žilina

Mgr. Igor Kríž – informoval, že oddelenie výstavby a komisia výstavby nesúhlasí, komisia ekonomická neodporúča odpredaj časti pozemku. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 149/1309

vo veci žiadosti Anny Jamriškovej, Fándlyho 24, 010 01 Žilina o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcela číslo KN-C 2220/1 (právna parcela KN-E 2597) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 100 m² v katastrálnom území Kremnica, Anne Jamriškovej, Fándlyho 24, 010 01 Žilina

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Boris Hrúza

Mgr. Igor Kríž – informoval, že sa jedná o vybudovanie garáže. Oznámil, že odd. výstavby nesúhlasí, komisia výstavby je stotožnená s odd. výstavby, komisia ekonomická neodporúča schváliť odpredaj pozemku. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 150/1309

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcela číslo KN-C 2272/1 (právna parcela KN-E 2731) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² v katastrálnom území Kremnica žiadateľovi Borisovi Hrúzovi, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

k) Žiadosť o prenájom pozemku – COMCO SLOVAKIA, Brezno

Mgr. Igor Kríž – informoval, že odd. výstavby a komisia výstavby odporúča prenajať pozemok na dobu určitú. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 151/1309

vo veci žiadosti spoločnosti COMCO SLOVAKIA, s. r. o., Nálepkova 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 050 598 o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parcela číslo KN-C 3256 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka spoločnosti COMCO SLOVAKIA, s. r. o., Nálepkova 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 050 598, na dobu určitú – do doby realizovania nového zámeru mesta v zmysle územného plánu, za nájomné stanové
v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 3,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 198,00 € za podmienky, že Regionálna správa ciest Banská Bystrica ako vlastník prenajme spoločnosti COMCO SLOVAKIA, s. r. o., cestársku pohotovostnú nocľaháreň postavenú na pozemku parcela číslo KN-C 3256 na účel prevádzkovania požičovne a servisu lyží.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

l) Žiadosť o prenájom pozemku – Katarína Nosálová

Mgr. Igor Kríž – informoval, že komisia výstavby súhlasí s prenájmom pozemku, komisia ekonomická neodporúča schváliť prenájom pozemku. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 152/1309

vo veci žiadosti Kataríny Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Kataríne Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 30.09.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Janka Volková)
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

m) Žiadosť o ukončenie nájmu – Lenka Kňažková

Mgr. Igor Kríž – informoval, že materiály dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 153/1309

vo veci žiadosti Lenky Kňažkovej, Horná Ves 62 , 967 01 Kremnica o ukončenie nájmu dohodou.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2012/01281 zo dňa 30.10.2012 uzavretej s nájomcom Lenkou Kňažkovou, Horná Ves 62, 967 01 Kremnica, dohodou k 31.08.2013, za podmienky, že nájomca bude mať všetky finančné vzťahy s mestom Kremnica usporiadané
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a uzavrieť dohodu o ukončení nájmu.
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 30.09.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

n) Žiadosť o zmenu využitia pozemku – Miloš Pastorok

Mgr. Igor Kríž – informoval, že odd. výstavby aj komisia výstavby schvaľujú túto žiadosť, komisia ekonomická takisto odporúča schváliť žiadosť. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 154/1309

vo veci žiadosti Miloša Pastorka, Ulica Československej armády 217/69, 967 01 Kremnica o zmenu využitia pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 1674/99 zo dňa 01.12.1999 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2012 uzavretej s Milošom Pastorkom, Ulica Československej armády 217/69, 967 01 Kremnica, nasledovne:
– pôvodná prenajatá výmera pozemku parc. č. KN-C 1169/1 – zastavaná plocha s výmerou 664 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – záhradka sa mení na výmeru 643 m²,
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 643 m² od 01.10.2013 na účel – záhradka v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 činí 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 12,86 €. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 1674/99 zo dňa 01.12.1999 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2012 zostávajú bezo zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1169/1 – zastavaná plocha s výmerou 21 m² v katastrálnom území Kremnica Milošovi Pastorkovi, Ulica Československej armády 217/69, 967 01 Kremnica, na účel umiestnenia dočasnej stavby – altánku na dobu určitú do 31.12.2043, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 42,00 €, za podmienky dodržania § 54 Stavebného zákona.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať zmenu nájomnej zmluvy dodatkom č. 2 a uzavrieť novú nájomnú zmluvu na pozemok pod dočasnou stavbou
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

o) Žiadosť o prenájom pozemku – Viera Broschová s manželom

Mgr. Igor Kríž – informoval, že odd. výstavby aj komisia výstavby súhlasí s prenájmom pozemku, komisia ekonomická odporúča schváliť prenájom. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 155/1309

vo veci žiadosti Viery Broschovej s manželom, Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN- 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica žiadateľom Viere Broschovej s manželom, Československej armády 262/54, 967 01 Kremnica, na účel uloženia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,- €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 10,- €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Mestské zastupiteľstvo opäť viedla primátorka RNDr. Zuzana Balážová

Blok informácií a správ

a) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiály dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Beata Kirková sa opýtala na problematiku drevární pri ZŠ na Angyalovej ulici. Ing. Lenka Reichlová potvrdila, že ide o dané drevárne. Oznámila, že drevárne uzatvorili a zabezpečili páskou. Ing. Beata Kirková sa opýtala kedy nastane odstránenie tejto drevárne. Ing. Mariana Donovalová informovala, že rozhodnutie ohľadom tejto stavby dostali tento mesiac a požiadali Stavebný úrad v Žiari nad Hronom
o možnosť odstránenia stavby.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenie.

Uznesenie číslo 156/1309

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2013

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 157/1309

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) O plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová sa opýtala, aké kolaudačné závady sme si uplatnili ohľadom Štefánikovno námestia a ako boli tieto závady odstránené. Ing. Mariana Donovalová informovala, že kolaudačné závady sa uplatnili na poškodené lavičky, ktoré už boli vymenené, no reklamujú ich znovu, a tiež reklamujú verejné osvetlenie. Ing. Popová sa opýtala, či sú len tieto dve závady.
Mgr. Lujza Pračková sa opýtala či sa neuplatňovala reklamácia na dlažbu popred kláštorom. Ing. Donovalová konštatovala, že reklamácia sa uplatnila a niektoré popraskané sa vymenili. Mgr. Pračková povedala, že dlažba popraskala vzápätí ako ju položili. Ing. Donovalová odpovedala, že dlažba, ktorá popraskala používaním sa vymieňať nebude.
Ing. Klára Popová uviedla, že viac krát pripomienkovala chodník popri fontáne, kde sa zo svahu počas dažďov dostáva na daný chodník štrk. Ing. Donovalová povedala, že vo vlastnej réžii si doupravujeme daný svah. Ing. Popová sa opýtala, kto sa dohodol na využití financií, ktoré sa do toho investovali. Ing. Donovalová konštatovala, že je to urobené v zmysle projektu a na toto sa reklamácia nedá uplatniť, pretože to nie je závada. Ing. Popová sa opýtala na financovanie údržby trávnika. Ing. Donovalová odpovedala, že financovať sa bude z položky údržby zelene. Ing. Popová vyjadrila nespokojnosť ohľadom problematiky už spomenutého svahu a takisto s riešením pripomienok poslancov.
RNDr. Zuzana Balážová dala slovo pánovi Janovskému – opýtal sa ako bola vyriešená majetkovoprávna záležitosť, ktorá sa týka chodníka, ktorý prechádza popri jeho dome. Konštatoval, že chodník, ktorý postavili prechádza cez jeho pozemok. Ďalej sa zaoberal problematikou kanalizácie pri gotickom dome. Uviedol, že kvôli tejto kanalizácii, z ktorej počas dažďov stekali splašky, musel prerušiť prevádzku. Riešil problematiku hlavného múru mesta, ktorý je súčasťou hradieb a padnutého múrika pri fare. Zaoberal sa problematikou pečiatkárne.
RNDr. Zuzana Balážová dala slovo pánovi Cihovi – citoval článok z kremnických novín týkajúci sa rekonštrukcie Štefánikovho námestia. Vyjadril svoju nespokojnosť s rekonštrukciou. Zaoberal sa kanalizáciou na námestí. Povedal, že príčina popraskaných kociek je v zlom podklade.
Primátorka RNDr. Balážová informovala o druhoch kanalizácie v meste . Informovala, že problém so splaškami sa riešil s odd. výstavby, následne o tomto probléme informovali vodárenskú spoločnosť, ktorá to riešila. Konštatovala, že na ceste k Červenej veži by sa mali začať práce.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 4 (Ing. Beata Kirková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5 (Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

c) O stave kroniky mesta za rok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 158/1309

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

d) O činnosti mestského úradu za 2. štvrťrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 159/1309

vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) O počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že súčet stanovených poplatkov predstavuje výšku 1 533,26 eur a do dnešného dňa bolo z tejto sumy na účet mesta uhradených 1 481,63 eur. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 160/1309

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

f) O ochrane pred požiarmi za 1. polrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 161/1309
vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1.polrok 2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) O vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Beata Kirková sa opýtala na stav opravy múru pod cestou na Ulici Rumunskej armády. Ing. Peter Roško konštatoval, že to postupuje dosť pomaly, vzhľadom na komplikovanosť. Povedal, že do zimy by sa to malo opraviť.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 162/1309

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

h) O činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 163/1309
vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2013.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

i) O vykonaných verejných obstarávaniach týkajúcich sa národných kultúrnych pamiatok od roku 2006

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Konštatovala, že táto správa sprehľadnila koľko financií vložilo mesto Kremnica do obnovy pamiatok. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 164/1309

vo veci informácie o vykonaných verejných obstarávaniach týkajúcich sa národných kultúrnych pamiatok od roku 2006.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o vykonaných verejných obstarávaniach týkajúcich sa národných kultúrnych pamiatok od roku 2006.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 5 ( Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová na úvod konštatovala, že má návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 165/1309

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Opýtala sa poslancov, či majú pripomienky k danému bodu.
Mgr. Igor Kríž informoval, že minulý víkend sa zúčastnila delegácia poslancov aj umelcov na oslavách 700. výročia založenia partnerského mesta Nový Jičín. Poďakoval Mgr. Lujze Pračkovej, Dušanovi Privalincovi, Norbertovi Boldišovi, Mariánovi Vojtkovi, skupine Barbakana a Mgr. Hane Zlatošovej za prezentáciu nášho mesta.

RNDr. Zuzana Balážová dala slovo pánovi Cihovi – zaoberal sa problematikou článkov v kremnických novinách. Informoval o problematike železničnej prepravy medzi Kremnicou a Zvolenom. Konštatoval, že mesto nemá záujem riešiť vlakové spoje z Kremnice.
O 20,18 h. odišla poslankyňa Viera Mišíková
Ďalej sa zaoberal vlastníctvom pozemkov na Skalke, obnovou historických pamiatok, pri čom ho zaujíma, kto bude rekonštruovať Zechenterovu záhradu. Upozornil, že v minulosti navrhol, aby bolo v zápisnici z MsZ aj uznesenie, ktoré nebolo prijaté.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že zo správy pre poslancov vyplýva, že od roku 2006 sa zrealizovalo 49 projektov na obnovu kultúrnych pamiatok. Ing. Mariana Donovalová sa vyjadrila k realizovaniu Zechenterovej záhrade. Konštatovala, že ešte nie je známe, kto ju bude realizovať, a prekvapuje ju, že pán Ciho má tú informáciu, že Zechenterovej záhrade sa bude venovať tá istá spoločnosť ako Štefánikovmu námestiu. Informovala, že sa vyhlási verejná súťaž. RNDr. Balážová konštatovala, že navyšovanie nájomného sa stanovuje podľa zásad o určovaní nájomného.
RNDr. Zuzana Balážová dala slovo pánovi Hudecovi – vyjadril svoju nespokojnosť s kolaudáciou Štefánikovho námestia. Povedal, že pred rokom a pol žiadal o vyhotovenie inventúry nakladania s vodami z mesta, aký je stav čistenia mesta. Konštatoval, že primátorka RNDr. Balážová mu dala prísľub odpovede, no odpoveď zatiaľ nedostal. Zaoberal sa taktiež problematikou pozemkov na Skalke, kde mala byť vyhliadka. Má informáciu, že mesto si môže uplatniť sankciu cca vo výške 100 tis. eur. Opýtal sa, či sa to bude nejako riešiť. Poprosil poslancov aby sa v interpeláciách riešila problematika realizácií opráv. RNDr. Balážová garantovala, že na každý projekt mali niekoľko kontrol a zatiaľ prešli bez toho, aby mali vážny problém. Ďalej konštatovala, že informácie o splaškovej kanalizácii a splaškových vodách sú v správe vodárenskej spoločnosti.
RNDr. Zuzana Balážová dala slovo pánovi Nemčekovi – vyjadril sa, že nemá nič proti Zechenterovej záhrade, ale mesto by sa malo viacej venovať Kalvárii, z dôvodu, že Zechenterova záhrada nie je tak viditeľná. Má ten názor, že Kalváriu je potrebné vypíliť.
RNDr. Balážová konštatovala, že dané financie sú viazané kapitálové výdavky na obnovu národných kultúrnych pamiatok a tieto prostriedky sa nedajú použiť na vypílenie zelene na Kalvárii. Sľúbila mu, že sa bude pripravovať rozpočet na rok 2014 a že navrhne vyčleniť financie na údržbu zelene na Kalvárii.
Slovo dostal pán Janovský – opýtal sa prečo sa na základe jeho žiadostí nedali financie na záchranu kremnického mestského múru, kremnickej fary, kremnického farského múru. Pán Janovský sa zaoberal problematikou kultúrnych pamiatok v Kremnici. Poprosil aby sa dali financie na záchranu múrov. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala že v Kremnici je 198 kultúrnych pamiatok. Zopakovala, že za posledné roky sa urobilo 49 rôznych projektov. Uviedla, že prvou podmienkou je, aby sa v prvom rade vlastník staral o pamiatky. Povedala, že postupne sa snažia zachraňovať kultúrne pamiatky v meste, no finančné limity nás obmedzujú. Dala prísľub, že do rozpočtu 2014 navrhne vyčleniť financie na záchranu a obnovu oporného múru na fare. Ďalej konštatovala, že pečiatkáreň nie je v majetku mesta, ale keď sa opraví múr, tak to pomôže aj pečiatkárni. Takisto sa o hradby musí starať vlastník, ale pomôžu hradbám tým, že sa odvedie dažďová voda smerom k Červenej veži.
Slovo dostal pán Tílesch – zaoberal sa problematikou parkovania v meste. Konštatoval že od januára žiada o parkovacie miesto na Dolnej ulici, no ešte mu žiadne parkovacie miesto nebolo pridelené. Povedal, že v liste, ktorý mu v januári zaslala primátorka RNDr. Balážová je napísané, že keby mu bolo pridelené parkovacie miesto, tak by bol porušený zákon o cestnej premávke, a že mu nemôže byť vyhradené parkovacie miesto, pretože je tam málo parkovacích miest. Konštatoval, že miesta, ktorú sú v súlade so zákonom, sú na danom mieste približne dve. Zaujíma ho, prečo mu mesto nepridelilo parkovacie miesto a či mesto pristúpi k likvidácii tých parkovacích miest, ktoré nie sú v súlade so zákonom. RNDr. Zuzana Balážová, že danú problematiku musí nechať prešetriť.
Slovo dostal pán Ciho – zaoberal sa problematikou kategórií platenia parkovania pre penzistu a rezidenta. Opýtal sa, ako to funguje, ak je rezident penzista. RNDr. Balážová poprosila Ing. Marianu Donovalovú, aby si k tomuto urobila poznámku s tým, že sa k tomuto VZN vrátia.

Ivan Petráš – konštatoval, že problematika parkovania je obsiahla a bolo by ju treba riešiť.
Mestské zastupiteľstvo viedol Mgr. Igor Kríž
Ing. Klára Popová – povedala, že tiež nie je stotožnená s predloženým návrhom a nesúhlasí, aby bolo spoplatnené jediné parkovisko, ktoré je pri Jednote. Stotožnila sa s návrhom Ivana Petráša – malo by sa riešiť parkovanie v meste ale aj na Skalke.
Ing. Beata Kirková – informovala, že v sobotu bola pri troch krížoch spomienková akcia, pred desiatimi rokmi bol osadený nový kríž, namiesto pôvodného. Pod krížom bola uložená pamätná schránka s historickými faktami, pred desiatimi rokmi to bolo obnovené. Niečo podobné sa plánuje aj na vyhliadke na Krahuliach. Ocenila organizátorov, ktorí zabezpečili príjazd autami. Konštatovala, že za mesto sa tam zúčastnili štyria poslanci.
MsZ opäť viedla RNDr. Zuzana Balážová v danom bode programu
Slovo dostal pán Nemček – požadoval informáciu o prekrytí potoka pri autobusovej stanici.

Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Mgr. Lujza Pračková – poďakovala OTS za práce, ktoré odviedli na ulici J. Horvátha. Týka sa to základnej sanácie cesty medzi potravinami a pohostinstvom. Ďalej poďakovala za pokračujúce práce na osadení komponentu detského ihriska. Požiadala o výsledky projektu Benchmarking slovenských miest. Konštatovala, že v publikácii sú spriemerované výsledky miest. Požiadala o výsledky za mesto Kremnica, aby vedela porovnať celoslovenské ukazovatele s kremnickými. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že publikácia nebola takto zostavená, ale ak by to bolo možné vybaviť, tak s tým nebude problém poskytnúť takéto informácie. Mgr. Igor Kríž povedal, že poskytne podklady ktoré k tomuto projektu má.
Ivan Petráš – zaoberal sa uzneseniami, v ktorých sa riešili zmluvné vzťahy. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že s Mgr. Igorom Krížom sa dohodli na zrušení jednej zo zmlúv s tým, že Peter Hyža by súhlasil ale potrebuje stanovisko svojho otca. Zatiaľ nie sú nové informácie o tomto stanovisku.
Ďalej sa zaoberal uznesením vo veci ponukového konania, realizáciou kvázi Tesca. Opýtal sa či, sú vypracované nejaké podmienky a či sa bude vyhlasovať ponukové konanie. RNDr. Balážová informovala, že prvým krokom je schválenie územného plánu. Ing. Mariana Donovalová konštatovala, že nie je úplne jasné, či takáto zmena bude schválená. Konštatovala, že je zbytočné vypracovávať nejakú štúdiu alebo podmienky pre vybudovanie obchodného centra, pokiaľ nie je isté že sa to schváli.
Ivan Petráš ďalej riešil problematiku železničnej prepravy. Opýtal sa, či je v záujme mesta riešiť dopravu medzi Kremnicou a Hronskou Dúbravou, vzhľadom na cestovný ruch.
Zaoberal sa aj problematikou bazénovej haly v Relax centre. Zaujíma ho, kto bol stavebným dozorom a koľko financií tento dozor stál. Konštatoval, že stavebný dozor mohol zabrániť niektorým nedostatkom. Navrhol aby sa kontaktoval JUDr. Machala, či bude potrebné nejaké súdne pojednávanie alebo nie ohľadom haly.
Opýtal sa, či sa bude realizovať aj niečo viac ohľadom zasnežovania námestia. Ing. Mariana Donovalová povedala, že sa v tomto projekte ďalej koná, snažia sa získať stavebné povolenie. Konštatovala, že v rozpočte nemajú schválených toľko finančných prostriedkov, koľko si daný projekt vyžaduje. Myslí si, že tento rok projekt ešte nebude dokončený, keďže treba schváliť niektoré veci.
Zaoberal sa prenájmom pozemku na skalke pre firmu DABRASAN. Ing. Renáta Novákova povedala, že na túto interpeláciu by bolo dobré odpovedať písomne, aby sa mohli zaoberať aj majetkovou podstatou. Ing. Donovalová povedala, že daný bufet bol dočasne povolený na mieste stavby s vyhliadkovou vežou.
Opýtal sa, či budovy, ktoré sú pri mestskom úrade sú v majetku mesta, čo v nich je a či sú prenajaté, a ak áno, tak či sa za ne platí nájom. RNDr. Balážová povedala, že tieto budovy by mali byť mestské a slúžia ako garáže
Opýtal sa na stav fontány – Ing. Donovalová povedala, že práce pokračujú, fontána je funkčná, len preteká. Bližšie informácie poskytnú písomne. Ivan Petráš poprosil o zmluvu ohľadom fontány.
Vyjadril nespokojnosť s termínom, kedy sa kosil staničný chodník. Ing. Andrea Mutňanská mu oponovala, že je to hlavne nedostatkom pracovných síl, technicky sa to nedá zvládnuť. Diskutovalo sa o tejto problematike.
Zaoberal sa problematikou parkovania pri kúpalisku a ocenením parkovania. Ďalej sa opýtal na nános zeminy, ktorý vznikol popri hlavnej ceste na kúpalisko.
Opýtal sa na pracovnú náplň p. Jurtinusa. Konštatoval, že k tejto záležitosti sa vyjadril aj Ing. Milan Žabka, no odpoveď nedostal. RNDr. Balážová informovala že má na starosti určité technické záležitosti, kremnické noviny, webovú stránku mesta, facebook mesta, je referentom OŠKŠ. Ivan Petráš sa opýtal, či je hovorcom primátorky, tá konštatovala, že nie je jej hovorcom.

Ing. Klára Popová opýtala sa či je ukončená rekonštrukcia schodov od Permoníka k pohostinstvu Fontána. Ing. Donovalová informovala, že podľa schválených finančných prostriedkov sa uskutočnila súťaž a teda to čo je urobené, je financované už spomenutými finančnými prostriedkami. Konštatovala, že vie o tom, že by bolo potrebné opraviť náväzné časti, ale na toto finančné prostriedky neboli. Stretli sa s oddelením technických služieb a dospeli k záveru, že by priľahlé plochy vedeli opraviť, ale nie je isté, či sa to stihne do konca tohto roka. Ing. Popová konštatovala, že viacerí poslanci trvali na tom, aby sa vydláždili aj zvyšné chodníky na Štefánikovom námestí. Ďalej vyjadrila nespokojnosť ohľadom opravy múru na Kollárovej ulici, povedala, že peniaze na opravu boli schválené v roku 2012 a nič sa nedeje. RNDr. Balážová konštatovala, že nevedia nájsť dodávateľa na danú stavbu, mali tam viacero firiem, no každá z nich ušla, z dôvodu veľmi rizikového projektu. Opýtala sa, či mesto vie o tom, že sú majetkoprávne nezrovnalosti ohľadom Štefánikovho námestia. RNDr. Balážová konštatovala, že nevie o tom, že by mesto nemalo vysporiadané veci.
O 21,02 h. odišla poslankyňa Ing. Janka Volková

Ivan Petráš – konštatoval, že sa odsúhlasili financie na uličku k pani Baránikovej a rod. Vozárovej. Bol sa tam pozrieť a takisto sa tam nič nedeje. RNDr. Balážová konštatovala, že najlepšie na tento problém odpovie Bc. Peter Grosch.

Ing. Beata Kirková – konštatovala, že letná sezóna je na kosenie náročná a je potrebné dať návrh do rozpočtu na zamestnanie ľudí na dohodu a obhájiť si to. Zároveň je potrebné odôvodniť, prečo potrebujeme viacej ľudí na kosenie. Povedala, že bolo schválených viacero projektov, ale TS ich nerobia. Bolo povedané, že teschnické služby sú poddimenzované a nestíhajú. Ďalej apelovala na VPP, aby sa viac angažovali na detskom ihrisku pri Trafike, aby sa pozbieralo popadané ovocie. Ing. Mutňanská informovala, že dnes sa to vyzbieralo.

p. Ďurian – povedal, že Krausova ulička sa robí od budúceho týždňa, zamestnanci, ktorí boli zamestnaní na dohodu, nemajú záujem ďalej pracovať na kockovaní cesty popred poštou. Konštatoval, že v priebehu budúceho mesiaca bude hotový múr na ulici Rumunskej armády, Krausova ulička, aj chodník popred MsKS.

Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 21,27 hod. 12. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, tridsiatedeviate v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Príloha č. 1 k zápisnici – stanovisko poslancov k vzniknutej situácii:

Vzhľadom k vzniknutej situácii zvolávania zasadnutí mestského zastupiteľstva primátorkou mesta na deviatu hodinu a následne účasti poslancov na týchto zasadnutiach si považujeme za povinnosť zaujať k nej nasledovné stanovisko.
Vážení občania, vážená primátorka, zamestnanci Mesta Kremnica a mestom zriadených organizácií .
My, poslanci Mestského zastupiteľstva v Kremnici ( ďalej „ MsZ“), cítime morálnu, spoločenskú a etickú povinnosť, vyplývajúcu z nášho poslaneckého mandátu, vysvetliť a bližšie ozrejmiť okolnosti, ktoré vyústili k neúčasti väčšiny poslancov na zasadnutiach MsZ počas letných mesiacov. Na úvod chceme zdôrazniť, že si vysoko vážime poslanecký mandát a vykonávame ho s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Vždy sme dokázali svoje pracovné, rodinné, záujmové a spoločenské aktivity každého z nás skĺbiť tak, aby sme sa mohli zúčastňovať zasadnutí MsZ, komisií zriadených pri MsZ a nutne potrebných iných stretnutí, ktoré k tejto funkcii neodkladne prináležia. V zmysle vzájomného rešpektu a tolerancie sme pristupovali k spolupráci so zamestnancami samosprávy i s primátorkou mesta . Je nás 13 a iste chápete, že na 100% to vždy nejde. O našej zodpovednosti je možné sa presvedčiť na stránke mesta, kde je zverejnená dochádzka každého z nás na zasadnutiach MsZ od začiatku volebného obdobia – od r.2010.
Naša práca prebiehala v tomto duchu až dovtedy, kým primátorka nezačala zvolávať zasadnutia MsZ na dopoludňajšie hodiny a konkrétne na 9.00 hod. dopoludnia. Tu je však dosť podstatný a určujúci fakt, že väčšina poslancov má pevnú pracovnú dobu počas dopoludňajšej zmeny, to znamená, že tento čas nám spôsobuje problém s účasťou na MsZ aj napriek tomu, že Zákonník práce dáva povinnosť zamestnávateľovi uvoľniť zamestnanca na výkon poslaneckého mandátu. Tí, ktorí ste zamestnaní, skúste sa vžiť do tejto situácie, keby ste boli na našom mieste. Avšak tu nie je iba problém uvoľňovania zo zamestnania. Sú tu ďalšie aspekty – ako je návšteva lekára, dovolenky, zastupovania počas dovoleniek, vybavovania na úradoch a samozrejme i účasť občanov na zasadnutiach MsZ. Tie sú verejné a teda v neposlednom rade aj pre nich. Všetko dôvody, ktoré nás viedli k tomu, aby zasadnutia MsZ a komisií boli popoludní. A tu je priestor na vzájomnú dohodu a hlavne cieľ nás poslancov nastaviť podmienky pre našu čo najvyššiu účasť. Pýtame sa teda – našej primátorke na tom nezáleží? Ako si máme zodpovedne plniť poslanecké povinnosti, keď primátorka nie je ochotná tieto podmienky spoločne s nami vytvárať?
Tu ešte chceme podotknúť, že náš poslanecký mandát vykonávame popri našom hlavnom zamestnaní vo svojom voľnom čase, a preto je naša snaha o vzájomnú dohodu iste logická a pochopiteľná.
Na začiatku volebného obdobia sme sa spoločne aj s primátorkou, z dôvodu rôznorodosti našich zamestnaní, ústne dohodli na čase konania MsZ v popoludňajších hodinách, konkrétne o 15-tej. Prax však ukázala, že pre väčšinu poslancov je vyhovujúcejší čas o 15.30 hod. Takto to fungovalo do júla 2013,kedy primátorka mesta Kremnica začala zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva počas mesiacov júl a august 2013 na 9,00 hod. dopoludnia. Keďže tento dopoludňajší čas už z uvedených dôvodov bol pre väčšinu poslancov nevyhovujúci, zaslali sme primátorke mesta dva otvorené listy, v ktorých sme jej vysvetlili dôvody našej neúčasti na takto zvolaných zasadnutiach zastupiteľstva a najmä formou vzájomnej komunikácie sme chceli nájsť riešenie pre napätú situáciu, ktorá uvedeným stavom vznikala. Primátorka však naše argumenty neakceptovala a naďalej zvolávala zasadnutia Mestského zastupiteľstva na 9.00 hod. ráno aj napriek tomu, že jej na základe ospravedlnení neúčasti od poslancov muselo byť zrejmé, že takto zvolané zasadnutia MsZ nebudú uznášania schopné. Aj návrh pozvánky na riadne zasadnutie zastupiteľstva na deň 12. 9. 2013 bol pripravený na 9.00 hod. ráno. Keďže zo strany primátorky dohoda nebola možná, využili sme zákon o obecnom zriadení a platný Rokovací poriadok, v zmysle ktorého členovia Mestskej rady na svojom zasadnutí dňa 4.9.2013 podľa čl. 4, ods. 2 platného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici určili termín a čas začiatku zasadnutia Mestského zastupiteľstva na deň 12. 9. 2013 o 15.00 hod., čo je uvedené aj v zápisnici zo zasadnutia Mestskej rady. V čl.4, ods.2 platného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici sa uvádza : „zasadnutia Mestského zastupiteľstva pripravuje Mestská rada, ktorá určí miesto a čas začiatku zasadnutia.“ Z dôvodu, že pre prípravu zasadnutí MsZ od júla až do septembra primátorka mesta nezvolávala zasadnutia Mestskej rady, čo nebolo v súlade s platným Rokovacím poriadkom, nebolo možné skôr k takémuto riešeniu pristúpiť. Týmto spôsobom sme sa snažili znovu zabezpečiť plynulý chod našej samosprávy a naň nadväzujúci výkon mestského úradu.
Na záver chceme požiadať primátorku mesta, aby vážila slová, ktoré zverejnila a ktoré nám adresovala v liste zo 14.8.2013, kde doslovne píše : „ v poslednej dobe som si všimla, že poslanci MsZ prichádzajú na popoludňajšie rokovania v chvate, sú unavení po celodennej práci, nesústredení, diskusia zabieha mimo prerokovávaného bodu, prípadne sa v ich výrokoch objavujú nelogické väzby“. Týmito výrokmi nás verejne znemožnila, vystavila posmechu a postavila do pozície neschopných riadne a zodpovedne rozhodovať vo veciach samosprávy. Žiadame ju, aby tieto svoje výroky verejne dementovala a v zmysle slušnosti a dobrých mravov dala na pravú mieru.
Sme presvedčení, že vzťahy medzi zastupiteľstvom a primátorkou sa budú do budúcna vyvíjať tak, aby si samospráva plnila nielen tie funkcie, ktoré jej vyplývajú z platnej legislatívy, ale aby pracovala v prospech mesta a jeho obyvateľov. V našom meste sú omnoho dôležitejšie a náročnejšie problémy, ako otázka termínov a časov zasadnutí zastupiteľstva, na ktorých pri dostatku dobrej vôle nie je problém sa dohodnúť.
My, poslanci, volení predstavitelia samosprávy, sme pripravení na spoluprácu, ktorá bude rešpektovať príslušné kompetencie, ale zároveň aj princípy demokracie a dobrých mravov, slušnosti a vzájomnej tolerancie, rešpektu a nezavádzajúcej komunikácie.

Príloha č. 2 k zápisnici – stanovisko právnika k návrhu kúpnej zmluvy č. 2013/02 na prestavbu budovy súpisné číslo 413 na Angyalovej ulici (býv. CVČ) na nájomný bytový dom 11 b.j.
S návrhom kúpnej zmluvy č. 2013/02 na prestavbu budovy súpisné číslo 413 na Angylovej ulici (býv. CVČ) na nájomný bytový dom 11 b.j., ktorý predložila spoločnosť REMESLO stav, s. r. o., ako budúci realizátor prestavby, som sa prvý krát stretol začiatkom mesiaca júna 2013. Zo strany primátorky a zástupcu primátora som bol od začiatku zapojený do posudzovania právnej stránky tejto zmluvy. Aj v ďalších fázach som bol prizývaný na konzultácie na úrovni primátorky a zástupcu primátora. Tento proces pokračuje prakticky dodnes. Z formálno-právneho hľadiska nemám zásadné výhrady voči predloženej zmluve. Zmluva je koncipovaná prehľadne, napriek zložitému obsahu, je z právneho hľadiska zrozumiteľná a jasná. Predložil som niekoľko pripomienok upresňujúceho charakteru a odstraňujúce formálne nedostatky obsahu zmluvy, ktoré boli akceptované.

Predložený návrh zmluvy nie je bežnou zmluvou; touto zmluvou sa zakladá pomerne zložitý a dlhodobý zmluvný vzťah medzi mestom a spoločnosťou REMESLO stav, s. r. o., ktorý presahuje funkčné obdobie súčasných orgánov samosprávy. Zmluva je koncipovaná ako v podstate nevypovedateľná a nedá sa jednostranne ukončiť, čo je pri takomto type zmluvy prirodzené a normálne. V tomto je jedna výnimka; podľa článku V. ods. 4 mesto bude môcť odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorou bude kupovať nájomný bytový dom po prestavbe, ak mu nebude poskytnutá dotácia za podmienok podľa ods. 8 tohto článku. V tomto článku je potom sformulovaný ešte aj ďalší dôvod na odstúpenie mesta od uzatvorenia kúpnej zmluvy na kúpu nájomného bytového domu po prestavbe, a to v prípade ak REMESLO stav, s. r. o. nedodrží termín realizácie prestavby a jej skolaudovania, a to ani v dodatočnej lehote 60 dní. Tu som potom navrhol dodatok, že v takomto prípade odstúpenia od zmluvy mestom Kremnica je REMESLO stav, s. r. o. povinná zaplatiť mestu zvyšok kúpnej ceny podľa článku III. v sume 221.145 €. REMESLO stav, s. r. o. túto pripomienku akceptovala s tým, že lehota na zaplatenie bude ešte dojednaná.
Ďalej som navrhol vypustiť z článku V. bod 11., pretože vytvára pre REMESLO stav, s. r. o. určitý priestor pre subjektívne posudzovanie, čo je nemožnosť plnenia a nie je tiež z tohto ustanovenia jasné od ktorej zmluvy má vlastne REMESLO stav, s. r. o. právo odstúpiť. Súčasne som navrhol, aby bol do článku VII Záverečné ustanovenia doplnený nový bod o možnosti pre každú zmluvnú stranu odstúpiť od tejto zmluvy v prípade mimoriadnych udalostí ako napr. vojna, živelná pohroma s vážnymi dôsledkami pre zmluvnú stranu a pod. REMESLO stav, s. r. o. tieto pripomienky akceptovala.
Doporučujem schválenie predloženého uznesenia o uzatvorení zmluvného vzťahu so spoločnosťou REMESLO stav, s. r. o. na prestavbu budovy súpisné číslo 413 na Angyalovej ulici (býv. CVČ) na nájomný bytový dom 11 b.j.
S pozdravom
JUDr. Anton Vaský

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Mgr. Lujza Pračková
2. overovateľ, Norbert Boldiš
Zapísal: Ján Piatrik

Zdieľať tento príspevok.