Uznesenia z 13. Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Uznesenia z 13. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 10. októbra 2013

Uznesenie číslo 166/1310

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 167/1310

vo veci zvolania slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o o d p o r ú č a
primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici pri príležitosti 685. výročia udelenia mestských práv mestu Kremnica na deň 14.11.2013 so začiatkom o 17.00 hod. do Kostola sv. Kataríny v Kremnici s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Slávnostný príhovor primátorky mesta
3. Udelenie ocenení mesta Kremnica
4. Záver
5. Kultúrny program

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 168/1310

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30.06.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30.06.2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy : 1 968 310 €, t. j. 54,65 %
výdavky : 1 673 927 €, t. j. 46,62 %
saldo : 294 383 €
Kapitálový rozpočet: príjmy : 22 159 €, t. j. 14,55 %
výdavky : 56 437 €, t. j. 10,46 %
saldo : -34 278 €
Finančné operácie: príjmy : 522 450 €, t. j. 98,48 %
výdavky : 49 080 €, t. j. 33,50 %
saldo : 473 370 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 169/1310

vo veci schválenia mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Kremnica pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Kremnica vo výške 1.704 € pre oblasť kultúra v nasledovnom členení:
1. Dychová hudba Minciar 404 €
2.KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ, n.o. 300 €
3.OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu 1.000 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 11.11. 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 170/1310

vo veci schválenia mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Kremnica pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Kremnica vo výške 1.216,25 € pre oblasť telesná kultúra v nasledovnom členení:
1. Mestský klub lyžiarov 250 €
2.Športový klub futbalu 250 €
3.Športový klub tenisu 250 €
4.TJ Biela stopa Kremnica 250 €
5.Šachový klub Mestské lesy Kremnica 216,25 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 11.11. 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 171/1310

vo veci potvrdenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 122/1309 zo dňa 12. septembra 2013, ktorého výkon primátorka pozastavila podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o t v r d z u j e
Podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 122/1309 zo dňa 12. septembra 2013, ktorého výkon bol primátorkou podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený, nakoľko sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 1 (Mgr. Igor Kríž)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 172/1310

vo veci odňatia majetku zo správy Mestského bytového podniku v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odňatie budovy č. 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici zo správy Mestského bytového podniku ku dňu 30.09.2013 s obstarávacou cenou 35.014,61 €, oprávky 35.014,61 €, zostatková cena 0,- €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie majetku zo správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 173/1310

vo veci prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica nájomcom TJ BIELA STOPA.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 391/6 na ulici Pavla Križku v Kremnici nájomcovi – TJ BIELA STOPA, Ul. P. Križku 391, Kremnica. Nájom bol stanovený dohodou 1 €/rok. Pri stanovení preddavkov na služby spojené s nájmom sa vychádza zo skutočnosti roku 2012.

B/u k l a d á
Kultúrnemu a informačnému centru uzavrieť so žiadateľom zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: 15.10.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 174/1310

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 391/6 na ulici Pavla Križku v Kremnici žiadateľovi – Horská služba Kremnické vrchy, Záchranná stanica HS, Partizánska dolina 533/25, 967 01 Kremnica. Nájom je stanovený dohodou 1 €/rok. Pri stanovení preddavkov na služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2013.

B/u k l a d á
Kultúrnemu a informačnému centru uzavrieť so žiadateľom zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: 15.10.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 1(Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 175/1310

vo veci žiadosti TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 o prenájom garáže na Skalke.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
vyhlásenie zástupcov Mestského klubu lyžiarov Kremnica a OZ TJ Biela stopa Kremnica zo dňa 26.09.2013 podpísané predsedom Ing. Róbertom Kapšom a predsedom Ivanom Ivaničom k dohode o prerozdelení užívania garáže na Skalke v pomere 1/2 pre každé združenie
B/ s ch v a ľ u j e
1. ukončenie nájmu garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku parcela číslo KN-C 3279 v katastrálnom území Kremnica prenajatej v celosti podľa Zmluvy o nájme č. OEaPA 2004/00793 zo dňa 23.06.2004 Mestskému klubu lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica, IČO: 00625345 dohodou dňom 31.10.2013,
2. prenájom garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku parcela č. KN-C 3279 v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka nasledovne:
a) jedna polovica garáže – z čelného pohľadu ľavá strana s výmerou 147 m² pre: Mestský klub lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica, IČO: 00625345, za účelom uloženia strojov, zariadení a materiálu na úpravu štandardných lyžiarskych bežeckých tratí a Lyžiarskeho štadióna Rudolfa Čillíka na Skalke, počnúc od 01.11.2013 na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 1,00 €/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) jedna polovica garáže – z čelného pohľadu pravá strana s výmerou 147 m² pre: TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824, za účelom uloženia strojov, zariadení a materiálu na úpravu turistických lyžiarskych bežeckých tratí, počnúc od 01.11.2013 na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške1€/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Občianske združenie Mestský klub lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica, IČO: 00625345 sa dlhodobo venuje výchove mladých lyžiarov – bežcov v žiackych kategóriách a vytvára podmienky pre ich tréningový proces a organizovanie lyžiarskych bežeckých pretekov. Občianske združenie TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 zabezpečuje organizáciu masových lyžiarskych bežeckých pretekov Biela stopa. Obidve združenia svojou činnosťou zabezpečujú podmienky pre turistické masové a športové bežecké lyžovanie a významne prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v zimnom stredisku Kremnica – Skalka.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať ukončenie nájmu a uzavretie nových nájomných zmlúv podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 176/1310

vo veci žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 36648906-391/2011 zo dňa 21.11.2011 ako parcela č. KN-C 2452/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 a parcela č. KN-C 2452/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 162 m2 v katastrálnom území Kremnica Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 za účelom majetkovoprávneho usporiadania vodárenských objektov, na dobu neurčitú, za nájomné stanovene v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 za pozemok pod stavbou s výmerou 11 m² vo výške 3,- €/m2/rok, t. j. ročné nájomné 33,- € a priľahlý pozemok s výmerou 162 m² vo výške 0,15 €/m2/rok, t. j. ročné nájomné 24,30 €, celkové ročné nájomné spolu činí 57,30 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 177/1310

vo veci žiadosti Jany Miškóciovej, Ulica Československej armády 191/17, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1034/1 (právna parcela KN-E 477/12) – ostatné plochy s výmerou 3 m2 v katastrálnom území Kremnica Jane Miškóciovej, Ulica Československej armády 191/17, 967 01 Kremnica za účelom voľného uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica z 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 6,00 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 178/1310

vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1.polrok 2013, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 179/1310

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 180/1310

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 181/1310

vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3.štvrťrok 2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 182/1310

vo veci návrhu na 1.zmenu finančného plánu pre rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu finančného plánu pre rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými výnosmi 3 132 200 €
-s celkovými nákladmi 3 120 950 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 11 250 €
-a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 183/1310

vo veci udelenia čestného občianstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o u d e ľ u j e
Čestné občianstvo – Gabriela Sekajová Svobodová
za významný podiel pri rozvoji a zveľaďovaní mesta Kremnica, za ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 184/1310

vo veci udelenia ceny mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o u d e ľ u j e
Cenu mesta:
1. Eva Schmidtová – za záchranu ľudského života
2. Ing. Miroslav Nárožný – za významný podiel na rozvoji hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a športového rozvoja mesta Kremnica a jeho propagáciu doma i v zahraničí
3. Mária Muráňová IN MEMORIAM za vynikajúce tvorivé výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 185/1310

vo veci opravy chodníka a spevnenej plochy v súvislosti s rekonštrukciou mosta na ceste II/578 na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. opravu chodníka pri ceste II/578 od mosta po koniec budovy súp. č. 874 v dĺžke 29 m s rozpočtovým nákladom 9.149 € včítane DPH podľa spracovaného ponukového rozpočtu
2. opravu spevnenej plochy medzi vozovkou cesty II/578 a jestvujúcim chodníkom v úseku medzi autobusovou stanicou a Barbakánom s rozpočtovým nákladom 8.102 € včítane DPH podľa spracovaného ponukového rozpočtu
zodpovedný: mestský úrad
termín: 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 186/1310

vo veci rozdelenia pridelených finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pre mesto Kremnica z MF SR v r. 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e
potrebu obnovy kultúrnej pamiatky budovy ZŠ Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8, 967 01 Kremnica, ktorej stav vyžaduje investíciu.

B/u k l a d á
mestskému úradu preveriť možnosť presunu finančných prostriedkov v sume 126 300 € poskytnutých z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pre mesto Kremnica z MF SR v r. 2012 z akcie Zechenterova záhrada časť obnovy podľa projektovej dokumentácie na akciu obnova kultúrnej pamiatky budovy ZŠ Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8, 967 01 Kremnica
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: ihneď

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 187/1310

vo veci prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ul. P. Križku 391/6, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 67/1304 zo dňa 18.4.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Jaroslav Slašťan, člen návrhovej komisie
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.