Výzva na predloženie ponuky – oprava chodníka a spevnenej plochy

Výzva na predloženie ponuky – oprava chodníka a spevnenej plochy

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác s názvom „Oprava chodníka a spevnenej plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici“

č. Výst. 2013/01424

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Kremnica
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
IČO: 320 781
DIČ: 2020529676
Štatutárny orgán: RNDr. Zuzana Balážová – primátorka mesta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 14728422/0200
Kontaktná osoba: Ing. Marián Sikorai, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici
e-mail: marian.sikorai@kremnica.sk
Telefón: 045/678 2717
Fax: 045/674 25 05

2. Predmet obstarávania:

Názov zákazky: „Oprava chodníka a spevnenej plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici“

Opis zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je oprava chodníka pri ceste II/578 v úseku od rekonštruovaného mosta po koniec budovy súp. č. 874 v dĺžke 29 m so zriadením bezbariérovej úpravy a spevnenej plochy medzi cestou II/578 a jestvujúcim chodníkom v úseku medzi autobusovou stanicou a Barbakánom v dĺžke 50 m, na ploche 72,8 m² podľa prehľadnej situácie v mierke 1: 500 v prílohe č. 1. Rozsah prác bude nasledovný:
1. Oprava chodníka (pozemok parc. č. KN-C 2205/1, KN-E 2594/5)
– odstránenie asfaltového krytu chodníka na ploche 43,500 m²
– vytrhanie kamenných obrubníkov v dĺžke 29,000 m
– odstránenie podkladovej vrstvy na ploche 43,500 m²
– položenie novej štrkopieskovej podkladnej vrstvy fr. 0-63 na ploche 43,500 m²
– dodávka a pokládka kamenných dlažobných kociek drobných 5x5x5 cm – 43,500 m²
– dodávka a osadenie kamenného obrubníka v dĺžke 29,000 m
– oprava zábradlia pri dome č. 874

2. Oprava spevnenej plochy (pozemok parc. č. KN-C 2196/1, KN-E 2594/5)
– vytrhanie kamenných obrubníkov s vybúraním lôžka v dĺžke 50,000 m
– odstránenie podkladnej vrstvy z kameniva hrubého hr. 300 – 400 mm na ploche 72,800 m²
– pokládka geomreže a zriadenie podkladu z kameniva spevneného cementom so zhutnením hr. 150 mm na ploche 72,800 m²
– zriadenie novej podkladnej vrstvy zo štrkopiesku fr. 0-63 na ploche 72,800 m²
– kladenie dlažby z veľkých kociek (dodá obstarávateľ) na ploche 72,800 m²

Výkaz výmer na predmetné práce je uvedený v prílohe č. 2.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

4 Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

5. Slovník spoločného obstarávania:
CPV 45233161-5
45233222-1

6. Variantné riešenie:

Nie

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

30. novembra 2013

8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

Ponuku predložte najneskôr do 17. 10. 2013 do 12,00 hod. písomne doručením na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne MsÚ Kremnica).

9. Podmienky účasti:

Uchádzač k cenovej ponuke priloží: – doklad o oprávnení podnikať

10. Pokyny na zostavenie ponuky:

Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene euro.

Uchádzač doručí ponuku poštou, elektronicky alebo osobne. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,
b) ponukový rozpočet vypracovaný na základe výkazu výmer, ktorý je priložený v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.

11. Lehota viazanosti ponuky:

do 30. 11. 2013

12. Podmienky financovania:

Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu obstarávania. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 20 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom je najnižšia celková cena s DPH.

14. Podmienky vyhodnotenia ponúk:

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.

15. Práva verejného obstarávateľa:

V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy alebo od už podpísanej (v lehote viazanosti ponuky) verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí v zmysle platného vyhodnotenia prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.

S vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo , v ktorej si obstarávateľ vyhradzuje právo obmedziť rozsah prác a dodávok.

Ponuka uchádzača, v ktorej nebudú uvedené všetky požiadavky tejto výzvy, bude podľa § 42 ods.1 citovaného zákona zo súťaže vylúčená.

V Kremnici dňa 11. 10. 2013

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Prílohy:
1. prehľadná situácia v mierke 1:500
2. Výkaz výmer chodník a rozšírenie cesty

Zdieľať tento príspevok.