Zápisnica č. 13/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 13/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10.10.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva: Jaroslav Slašťan, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka
Neskorší príchod nahlásili: Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Ing. Beata Kirková
Neprítomný: –
Ospravedlnený: Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková
Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,42 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala poslanca BBSK – pána Geliena, prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 13. v tomto roku, štyridsiate v tomto volebnom období.
RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (7) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici pri príležitosti 685. výročia založenia mesta
5) Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2013
6) Majetkové veci:
a) Odňatie budovy súp. č. 413 na Angyalovej ulici zo správy Mestského bytového podniku
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – TJ Biela Stopa
c) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Horská služba
d) Žiadosť o prenájom garáže na Skalke – TJ Biela Stopa
e) Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
f) Žiadosť o prenájom pozemku – Jana Miškóciová
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Silver Jurtinus
7) Blok informácií a správ:
a) O činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2013
b) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2013
c) O činnosti mestského úradu za 3. štvrťrok 2013
8) Rôzne
9) Interpelácie
10) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Ing. Klára Popová navrhla za bod 5. Správa o plnení rozpočtu mesta doplniť body: Rozdelenie mimoriadnych dotácií a bod Prehlasovanie uznesenia o doplnení rokovacieho poriadku.
Mgr. Igor Kríž navrhol vypustiť bod 6. b) Žiadosť o prenájom pozemku – Mgr. Silver Jurtinus, keďže o to požiadal pán Jurtinus, aby bol tento bod presunutý na nasledujúce MsZ.
o 15:46 hod. prišli poslanci Mgr. Lujza Pračková a Ivan Petráš
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k programu.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k programu.
Poslanci hlasovaním väčšinou hlasov program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici pri príležitosti 685. výročia založenia mesta
5) Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2013
6) Mimoriadne dotácie
7) Prehlasovanie uznesenia o doplnení rokovacieho poriadku
8) Majetkové veci:
a) Odňatie budovy súp. č. 413 na Angyalovej ulici zo správy Mestského bytového podniku
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – TJ Biela Stopa
c) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Horská služba
d) Žiadosť o prenájom garáže na Skalke – TJ Biela Stopa
e) Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
f) Žiadosť o prenájom pozemku – Jana Miškóciová
9) Blok informácií a správ:
a) O činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2013
b) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2013
c) O činnosti mestského úradu za 3. štvrťrok 2013
10) Rôzne
11) Interpelácie
12) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Marián Vojtko, Norbert Boldiš
9 9 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Jaroslav Slašťan, Ing. Klára Popová
9 9 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

o 15:50 hod. prišiel poslanec Milan Miškóci

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Viera Mišíková
9 9 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľa zápisnice určila Jána Piatrika, zamestnanca Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Milana Žabku a Norberta Boldiša.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 166/1310
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici pri príležitosti 685. výročia založenia mesta

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Mgr. Lujza Pračková – konštatovala, že ohľadom dvoch uznesení by bolo lepšie hlasovať až po prestávke, pretože sa poslanci potrebujú poradiť.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 167/1310

vo veci zvolania slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o o d p o r ú č a
primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici pri príležitosti 685. výročia udelenia mestských práv mestu Kremnica na deň 14.11.2013 so začiatkom o 17.00 hod. do Kostola sv. Kataríny v Kremnici s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Slávnostný príhovor primátorky mesta
3. Udelenie ocenení mesta Kremnica
4. Záver
5. Kultúrny program

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 06. 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová – konštatovala, že oproti minulému roku sa plnenie rozpočtu zlepšilo. Informovala, že najmä v investičnej výstavbe bolo k 30. 06. nulové plnenie a tak vyjadrili nesúhlas a obávajú sa, že záležitosti, na ktoré boli vyčlenené peňažné prostriedky sa v termíne nestihnú. Poprosila, aby sa pri plnení rozpočtu prihliadalo na to, aby boli odsúhlasené finančné prostriedky použité na akcie, na ktoré boli určené. RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že počas leta sa urobilo viacej akcií a pri hodnotení 3. štvrťroka to budeme vidieť.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 168/1310

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30.06.2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30.06.2013 nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy: 1 968 310 €, t. j. 54,65 %
výdavky: 1 673 927 €, t. j. 46,62 %
saldo: 294 383 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy: 22 159 €, t. j. 14,55 %
výdavky: 56 437 €, t. j. 10,46 %
saldo: -34 278 €
Finančné operácie:
príjmy: 522 450 €, t. j. 98,48 %
výdavky: 49 080 €, t. j. 33,50 %
saldo: 473 370 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Mimoriadne dotácie

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že tieto dotácie boli pridelené na poslednej dotačnej komisií. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová – konštatovala, že po poslednom rozdelení dotačného fondu zistili, že sú k dispozícii finančné prostriedky a niektoré žiadosti prišli tak, že ich nebolo možné zapracovať do rozdelenia dotácií v minulom mesiaci a tak sa poslanci rozhodli, že tieto finančné prostriedky budú rozdelené na mimoriadnej dotačnej komisii. Uviedla, že ide najmä o akcie, týkajúce sa významných výročí klubov.
Mgr. Lujza Pračková – konštatovala, že najviac prostriedkov dali na detskú divadelnú tvorbu. Informovala, že pán Luptovský je úspešný a je to skvelá príležitosť prezentovať mesto Kremnica, odporučila to komisia kultúry a aj dotačná komisia. Pri rozdelení prostriedkov sa snažili dodržať parciálne rozdelenie medzi kultúru a telesnú kultúru. A keďže nemali žiadosti v sociálnej oblasti, tak dané prostriedky prerozdelili na kultúru a na šport.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 169/1310

vo veci schválenia mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Kremnica pre oblasť kultúra.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Kremnica vo výške 1.704 € pre oblasť kultúra v nasledovnom členení:
1. Dychová hudba Minciar 404 €
2. KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ, n.o. 300 €
3. OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu 1.000 €
B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 11.11. 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 170/1310

vo veci schválenia mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Kremnica pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Kremnica vo výške 1.216,25 € pre oblasť telesná kultúra v nasledovnom členení:
1. Mestský klub lyžiarov 250 €
2.Športový klub futbalu 250 €
3.Športový klub tenisu 250 €
4.TJ Biela stopa Kremnica 250 €
5.Šachový klub Mestské lesy Kremnica 216,25 €
B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 11.11. 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Prehlasovanie uznesenia o doplnení rokovacieho poriadku

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová prečítala návrh na uznesenie.
Ing. Milan Žabka – konštatoval, že keď bude uznesenie schválené a primátorka ho nepodpíše, navrhovatelia uznesenia sa obrátia na Okresnú prokuratúru.
RNDr. Zuzana Balážová – konštatovala, že sa obrátila na Okresnú prokuratúru. Požiadala o preskúmanie zákonnosti uznesenia a uviedla, že podľa jej názoru takto schválený rokovací poriadok je v nesúlade s § 11, ods. 4, Zákona o obecnom zriadení,
§ 12, ods. 1-3, § 12, ods. 12 a odporuje článku 2, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Povedala, že počká na stanovisko Okresnej prokuratúry o ktorom bude informovať.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o uznesení, ktoré prečítala Ing. Klára Popová.

Uznesenie číslo 171/1310

vo veci potvrdenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 122/1309 zo dňa 12. septembra 2013, ktorého výkon primátorka pozastavila podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o t v r d z u j e
Podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 122/1309 zo dňa 12. septembra 2013, ktorého výkon bol primátorkou podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený, nakoľko sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 1 (Mgr. Igor Kríž)
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Majetkové veci
a) Odňatie budovy súp. č. 413 na Angyalovej ulici zo správy Mestského bytového podniku

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že to súvisí s prestavbou budovy. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 172/1310

vo veci odňatia majetku zo správy Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odňatie budovy č. 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici zo správy Mestského bytového podniku ku dňu 30.09.2013 s obstarávacou cenou 35.014,61 €, oprávky 35.014,61 €, zostatková cena 0,- €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie majetku zo správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.10.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – TJ Biela Stopa

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 173/1310

vo veci prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica nájomcom TJ BIELA STOPA.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 391/6 na ulici Pavla Križku v Kremnici nájomcovi – TJ BIELA STOPA, Ul. P. Križku 391, Kremnica. Nájom bol stanovený dohodou 1 €/rok. Pri stanovení preddavkov na služby spojené s nájmom sa vychádza zo skutočnosti roku 2012.

B/u k l a d á
Kultúrnemu a informačnému centru uzavrieť so žiadateľom zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: 15.10.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Horská služba

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 174/1310

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 391/6 na ulici Pavla Križku v Kremnici žiadateľovi – Horská služba Kremnické vrchy, Záchranná stanica HS, Partizánska dolina 533/25, 967 01 Kremnica. Nájom je stanovený dohodou 1 €/rok. Pri stanovení preddavkov na služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2013.

B/u k l a d á
Kultúrnemu a informačnému centru uzavrieť so žiadateľom zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: 15.10.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 1(Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

d) Žiadosť o prenájom garáže na Skalke – TJ Biela stopa

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že ide o dohodu medzi Bielou stopou a mestským klubom lyžiarov. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 175/1310

vo veci žiadosti TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824
o prenájom garáže na Skalke.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
vyhlásenie zástupcov Mestského klubu lyžiarov Kremnica a OZ TJ Biela stopa Kremnica zo dňa 26.09.2013 podpísané predsedom Ing. Róbertom Kapšom a predsedom Ivanom Ivaničom k dohode o prerozdelení užívania garáže na Skalke v pomere 1/2 pre každé združenie
B/ s ch v a ľ u j e
1. ukončenie nájmu garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku parcela číslo KN-C 3279 v katastrálnom území Kremnica prenajatej v celosti podľa Zmluvy o nájme č. OEaPA 2004/00793 zo dňa 23.06.2004 Mestskému klubu lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica, IČO: 00625345 dohodou dňom 31.10.2013,
2. prenájom garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku parcela č. KN-C 3279 v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka nasledovne:
a) jedna polovica garáže – z čelného pohľadu ľavá strana s výmerou 147 m² pre: Mestský klub lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica, IČO: 00625345, za účelom uloženia strojov, zariadení a materiálu na úpravu štandardných lyžiarskych bežeckých tratí a Lyžiarskeho štadióna Rudolfa Čillíka na Skalke, počnúc od 01.11.2013 na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 1,00 €/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) jedna polovica garáže – z čelného pohľadu pravá strana s výmerou 147 m² pre: TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824, za účelom uloženia strojov, zariadení a materiálu na úpravu turistických lyžiarskych bežeckých tratí, počnúc od 01.11.2013 na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške1€/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Občianske združenie Mestský klub lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica, IČO: 00625345 sa dlhodobo venuje výchove mladých lyžiarov – bežcov v žiackych kategóriách a vytvára podmienky pre ich tréningový proces a organizovanie lyžiarskych bežeckých pretekov. Občianske združenie TJ Biela stopa, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824 zabezpečuje organizáciu masových lyžiarskych bežeckých pretekov Biela stopa. Obidve združenia svojou činnosťou zabezpečujú podmienky pre turistické masové a športové bežecké lyžovanie a významne prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v zimnom stredisku Kremnica – Skalka.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať ukončenie nájmu a uzavretie nových nájomných zmlúv podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že sa jedná o majetkoprávne vysporiadanie. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 176/1310

vo veci žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 36648906-391/2011 zo dňa 21.11.2011 ako parcela č. KN-C 2452/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 a parcela č. KN-C 2452/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou
162 m2 v katastrálnom území Kremnica Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 za účelom majetkovoprávneho usporiadania vodárenských objektov, na dobu neurčitú, za nájomné stanovene v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 za pozemok pod stavbou s výmerou 11 m² vo výške 3,- €/m2/rok, t. j. ročné nájomné 33,- € a priľahlý pozemok s výmerou 162 m² vo výške 0,15 €/m2/rok,
t. j. ročné nájomné 24,30 €, celkové ročné nájomné spolu činí 57,30 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

f) Žiadosť o prenájom pozemku – Jana Miškóciová

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že ide o prenájom plochy na uskladnenie dreva. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Milan Miškóci – konštatoval, že sa nezúčastní hlasovania
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 177/1310

vo veci žiadosti Jany Miškóciovej, Ulica Československej armády 191/17, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1034/1 (právna parcela KN-E 477/12) – ostatné plochy s výmerou 3 m2 v katastrálnom území Kremnica Jane Miškóciovej, Ulica Československej armády 191/17, 967 01 Kremnica za účelom voľného uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica z 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 6,00 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Peter Roško prečítal uznesenie, ktoré ruší uznesenie č. 67/1304. Ďalej sa MsZ týmto uznesením zaoberalo v bode Rôzne.
Ing. Popová – konštatovala, že je vhodnejšie zahlasovať o tomto uznesení po prestávke.
RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila krátku prestávku
o 16:31 hod. prišla poslankyňa Ing. Beata Kirková
Po prestávke primátorka konštatovala, že v bode Rôzne sa budú zaoberať niekoľkými návrhmi na uznesenia. Pokračovalo sa ďalším bodom programu.

Blok informácií a správ
a) O činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiály dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 178/1310

vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1.polrok 2013, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 179/1310

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 180/1310

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) O činnosti mestského úradu za 3. štvrťrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová – opýtala sa či je vypracovaný plán údržby mestskej zelene v rámci mesta. Ing. Andrea Mutňanská konštatovala, že sú to štandardné činnosti. Uviedla, že má k dispozícii plány s rôznou intenzitou údržby. Ing. Popová povedala, že zo strany občanov bolo viacej podnetov na mestskú zeleň a činnosť OMZ by sa mohla viac zamerať na oblasti, ktoré sú viacej navštevované. Opýtala sa, či by bolo možné, vypracovať mapu údržby. Ing. Mutňanská povedala, že údaje o tom, koľko krát by sa malo a koľko krát sa kosí, sú v intenzifikačných triedach. RNDr. Balážová povedala, že táto informácia sa môže dať na web. Ing. Popová sa v súvislosti budúcoročného stretnutia banských miest opýtala, či sa plánuje výsadba v meste alebo bude navýšenie finančných prostriedkov na zeleň v meste. Ing. Mutňanská odpovedala, že nič také neplánovali. Ďalej sa Ing. Popová opýtala koľko máme pohľadávok a ako sa nám darí vo vymáhaní pohľadávok v rámci oddelenia ekonomického a PA. Opýtala sa či by bolo možné mať ku koncu roka k dispozícii súpis pohľadávok, ich rozdelenie podľa vymožiteľnosti a ako chceme znížiť pohľadávky, ktoré máme. Ing. Renáta Nováková povedala, že nie je problém spracovať pohľadávky a predložiť ich na ekonomickej komisii. Budúci týždeň sa budú zaoberať vymáhaním pohľadávok. Ing. Popová sa ďalej opýtala OTS, či bude k dispozícii plán zimnej údržby. Bc. Peter Grosch odpovedal, že tento plán dostanú. V minulosti požiadala aby sa zohľadnila cesta k Domovu dôchodcov a aj teraz poprosila aby sa OTS zaoberalo prejazdnosťou tejto cesty
Norbert Boldiš – opýtal sa na vyberanie poplatkov za komunály odpad. Chcel by vedieť či sú nejaké výnimky pri platení. Poďakoval vedúcemu OTS. Konštatoval, že sú negatívne názory na organizáciu práce OTS.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 181/1310

vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3.štvrťrok 2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová informovala že je potrebné schváliť prvú zmenu finančného plánu mestských lesov.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 182/1310

vo veci návrhu na 1.zmenu finančného plánu pre rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu finančného plánu pre rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými výnosmi 3 132 200 €
-s celkovými nákladmi 3 120 950 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 11 250 €
-a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

RNDr. Balážová konštatovala, že poslanci sa dohodli ohľadom návrhu na udelenie čestného občianstva pri príležitosti 685. výročia založenia mesta Kremnica.
Ing. Popová konštatovala, že poslanci sa dohodli a prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 183/1310

vo veci udelenia čestného občianstva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o u d e ľ u j e
Čestné občianstvo – Gabriela Sekajová Svobodová
za významný podiel pri rozvoji a zveľaďovaní mesta Kremnica, za ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ďalej sa MsZ zaoberalo cenou mesta pri príležitosti 685. výročia založenia mesta Kremnica.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 184/1310

vo veci udelenia ceny mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o u d e ľ u j e
Cenu mesta:
1. Eva Schmidtová – za záchranu ľudského života
2. Ing. Miroslav Nárožný – za významný podiel na rozvoji hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a športového rozvoja mesta Kremnica a jeho propagáciu doma i v zahraničí
3. Mária Muráňová IN MEMORIAM za vynikajúce tvorivé výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Balážová sa zaoberala doriešením opravy cesty medzi rekonštruovaným mostom pri autobusovej stanici až po Atrakt. Konštatovala, že priľahlé plochy by chcelo mesto tiež zrekonštruovať a je potrebné zafinancovať tieto časti.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 185/1310

vo veci opravy chodníka a spevnenej plochy v súvislosti s rekonštrukciou mosta na ceste II/578 na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. opravu chodníka pri ceste II/578 od mosta po koniec budovy súp. č. 874 v dĺžke 29 m s rozpočtovým nákladom 9.149 € včítane DPH podľa spracovaného ponukového rozpočtu
2. opravu spevnenej plochy medzi vozovkou cesty II/578 a jestvujúcim chodníkom v úseku medzi autobusovou stanicou a Barbakánom s rozpočtovým nákladom 8.102 € včítane DPH podľa spracovaného ponukového rozpočtu
zodpovedný: mestský úrad
termín: 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Beata Kirková doplnila uznesenie o zmene účelu využitia finančných prostriedkov ohľadom kultúrnych pamiatok. Prečítala uznesenie s dôvodovou správou.
Ing. Milan Žabka konštatoval, že plne podporuje Ing. Kirkovú, a že je potrebné doriešiť situáciu ohľadom Zechenterovej záhrady, ale že suma, ktorá je daná, sa mu nepozdáva. Povedal, že v prvom rade je potrebné zrekonštruovať II. ZŠ.
Viera Mišíková konštatovala, že financie určené pre deti sa síce použijú hlavne na vzdelávanie starších detí a nie na detské ihrisko, no zachová sa fakt, že financie budú použité v ich prospech.
Ing. Klára Popová konštatovala, že podporuje myšlienku, aby sa preverilo použitie finančných prostriedkov. Uviedla, že aj napriek sume 126 300 € hrozilo, že Zechenterova záhrada nebude dorobená a finančné prostriedky sa vyčerpajú, s čím sa nevedela stotožniť. Bol to podnet na to, aby prehodnotili, či by sa finančné prostriedky nevedeli lepšie využiť. Konštatovala, že našli spoločné riešenie, ktoré spracovala a dnes predložila vedúca ekonomickej komisie – Ing. Beata Kirková. Dúfa, že sa Mestskému úradu podarí zrealizovať presun fin. prostriedkov a budú sa môcť uplatniť na školách.
Mgr. Igor Kríž vyjadril spokojnosť, že podporujeme hlavne našu budúcnosť detí. Konštatoval, že Mesto Kremnica zobralo úver na ZŠ na Angyalovej ulici, Materskú školu, opravila sa ZUŠ, MsKS. Dúfa, že mikroregión a iné obce nás podporia aj v iných oblastiach.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že k prečítanému návrhu by chcela urobiť pozmeňujúci návrh. Uviedla, že súhlasí s tvrdením, že II. ZŠ potrebuje peniaze viac ako obnova Zechenterovej záhrady. Povedala, že získané finančné prostriedky na obnovu pamiatok sa pôvodne rozdelili na viacero objektov. Jedná sa o Zechenterovu záhradu, projektovú dokumentáciu na ÚPSVaR a tretia časť je na Knižnicu Jána Kollára a Poľovnícku reštauráciu Silvanus. Povedala, že v minulosti viac krát upozorňovala na to, že je pripravená projektová dokumentácia na viacero kultúrnych pamiatok, a že nie je pravdepodobné, že projektová dokumentácia na ÚPSVaR, na Knižnicu Jána Kollára a na Poľovnícku reštauráciu Silvanus sa v dohľadnej dobe použije, pretože sú to náročné investičné akcie a navrhla aby sa finančné prostriedky, určené na Zechenterovu záhradu ale aj zarezervované prostriedky určené na tvorbu projektovej dokumentácie na ÚPSVaR, Knižnice J. Kollára a Poľovníckej reštaurácie Silvanus presunuli na školu, pretože peňazí na školu bude stále málo.
Ing. Milan Žabka povedal, že s týmto pozmeňujúcim návrhom nesúhlasí. Povedal, že na Ministerstve kultúry je približne 5 miliónov eur na pamiatky, ktoré sa dajú využiť. Nesúhlasí s tým, že sa na budovy ktoré sú v rozpočte nespraví projektová dokumentácia. Trvá na tom, aby sa projektová dokumentácia spravila, tak ako to bolo dané v rozpočte a budú sa hľadať prostriedky. RNDr. Balážová povedala, že len na obnovu MsKS sa dalo približne 800 tis. eur a 5 mil. eur pre celé Slovensko je málo. Informovala, že projektová dokumentácia je už urobená na minimálne štyri budovy – Bellov dom, Zechenterov dom, ZŠ a Barbakan.
Mgr. Lujza Pračková povedala, že o tomto návrhu presunúť fin. prostriedky z týchto projektových dokumentácií na inú akciu sa už raz hlasovalo a prvý krát nebol odsúhlasený.
Marián Vojtko povedal, že počas prestávky sa dohodli na nejakom uznesení a že RNDr. Balážová súhlasila s daným uznesením a nemala žiadnu pripomienku no teraz urobila zmenu. Trvá na svojom názore, aby boli tieto projektové dokumentácie vypracované a mali by sa vrátiť k tomu, na čom sa dohodli počas prestávky.
Jaroslav Slašťan tiež si myslí, že danú projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať.
Mgr. Hana Zlatošová – pre orientáciu uviedla výšku fin. prostriedkov, ktoré je nutné použiť na jednotlivé položky pri obnove ZŠ – elektroinštalácia a kúrenie cca 180 tis. eur, výmena okien cca 100 tis. eur.
RNDr. Zuzana Balážová povedala, že budova ÚPSVaR je budova, ktorú prenajíma mesto štátu a štát platí mestu 8,30 € za 1 m2 ročne, pričom lekári platia 20 € za 1 m2 ročne, ostatní cca 30 € za 1 m2 ročne a lekáreň 50 € za 1 m2 ročne. Povedala, že bola za riaditeľom ÚPSVaR a upozornila ho na disproporciu platieb za nájomné s tým, že by chcela poznať jeho názor či by, resp. štát nevedel zvýšiť spomínané nájomné. Konštatovala, že sa jej mal ohľadom tohto ozvať, no do dnešného dňa sa nevyjadril. Povedala, že sa jej to zdá disproporčné, aby sme dávali finančné prostriedky do budovy, ktorá nemá ekonomické nájomné.
Ing. Klára Popová konštatovala, že poslanci sa dohodli, že fin. prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok budú použité na budovy, ktoré žijú. Nestotožnili sa s tým, aby boli použité na Barbakan, no aj napriek tomu sa projektová dokumentácia spravila. Informovala, že Úrad práce je štátna inštitúcia, ktorá poskytuje služby, nie je zárobková inštitúcia, tak jej príde názor RNDr. Balážovej nekorektný, keď porovnáva štátnu inštitúciu, poskytujúcu služby občanom mesta a okolia, ktorí využívajú služby Úradu práce, so zárobkovou inštitúciou. Konštatovala, že budova ÚPSVaR je v majetku mesta a mesto investovalo len do výmeny okien, daná budova má niekoľko nedostatkov, ktoré by bolo potrebné odstrániť. Ďalej povedala, že nájomné, ktoré platí štátna inštitúcia je v zmysle zásad pre určovanie nájomného. Ing. Lenka Reichlová potvrdila, že nájomné je v zmysle schválených zásad Mestským zastupiteľstvom. Ing. Popová povedala, že sa jej nepáči, že to RNDr. Balážová vytiahla bez toho, že by to navrhla na ekonomickej komisii.
Ing. Milan Žabka podporil Ing. Popovú, konštatoval, že primátorke minimálne dva krát povedal, aby skúsila dať návrh na zvýšenie nájomného na budovu ÚPSVaR, a MsZ by o tomto návrhu hlasovalo, no doteraz to neurobila. RNDr. Balážová konštatovala, že tento návrh nedala, lebo sa najskôr chcela dohodnúť s riaditeľom ÚPSVaR.
Mgr. Igor Kríž povedal, že minister financií vyhlásil, že rieši dlh štátu a zistilo sa, že samospráva robila štátu dlh vo výške 2,8 – 3%. Povedal, že ekonomická komisia podľa neho nemusí dostať žiadny podnet od primátorky či poslancov, aby to riešila, ak jej záleží na tom, aby sa mesto zveľaďovalo. Osvojil si návrh primátorky a navrhol o ňom hlasovať.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý si osvojil Mgr. Igor Kríž, aby sa presunuli peňažné prostriedky zo Zechenterovej záhrady a z projektovej dokumentácie na ÚPSVaR a Knižnice J. Kollára a Poľovníckej reštaurácie na obnovu stavu budovy Základnej školy Pavla Križku.

Primátorka konštatovala, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pôvodnom návrhu.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 186/1310

vo veci rozdelenia pridelených finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pre mesto Kremnica z MF SR v r. 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e
potrebu obnovy kultúrnej pamiatky budovy ZŠ Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8, 967 01 Kremnica, ktorej stav vyžaduje investíciu.

B/u k l a d á
mestskému úradu preveriť možnosť presunu finančných prostriedkov v sume 126 300 € poskytnutých z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pre mesto Kremnica z MF SR v r. 2012 z akcie Zechenterova záhrada časť obnovy podľa projektovej dokumentácie na akciu obnova kultúrnej pamiatky budovy ZŠ Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8, 967 01 Kremnica
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: ihneď

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 187/1310

vo veci prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ul. P. Križku 391/6, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 67/1304 zo dňa 18.4.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
o 17:47 hod. odišiel poslanec Marián Vojtko

Norbert Boldiš informoval, že v utorok 15. 10. 2013 bude v MsKS od 12:00 hod. do 18:00 hod. poslanecká kancelária, kde budú niektorí poslanci čakať na pripomienky občanov.
Mgr. Igor Kríž požiadal správcu cintorína, pána Reitera aby zhotovil správu o stave Domu smútku a pohrebníctva v Kremnici. Informoval, že bol s vedúcim OTS na obhliadke cintorína, kde prebrali aj niektoré technické a organizačné záležitosti týkajúce sa Sviatku všetkých svätých. Povedal, že je k dispozícii správa ohľadom cintorínskej zmluvy.
p. Reiter – poprosil aby sa do plánu MsZ dostala správa o stave cintorína, keďže je to majetok mesta. Poprosil aby aj ostatní poslanci či občania včas pripomienkovali veci, aby ich bolo možné do budúceho zastupiteľstva vyriešiť. Zaoberal sa problematikou pohrebísk v mestách a obciach. Povedal, že stav v Kremnici, čo sa týka pohrebísk je oproti iným mestám dobrý. Myslí si, že mesto dáva dosť málo financií do záležitostí týkajúcich sa pohrebníctva. Riešil problematiku cintorína a Domu smútku. Povedal,
že je veľký problém s trafostanicou. Konštatoval, že trafostanica je v majetku mesta a ak sa pokazí tak Dom smútku bude bez elektriny. Zhrnul, že medzi najvážnejšie problémy patrí trafostanica, strecha a opilovanie stromov.

Ing. Klára Popová ocenila, že dnes pán Reiter prišiel. Konštatovala že približne od roku 2007 rezonuje medzi poslancami návrh prehodnotenia zmluvy o cintorínskych službách. Informovala, že táto zmluva bola v minulosti pripomienkovaná, ale na návrh primátorky to bolo pozastavené s tým, že sa v roku 2010 menil Zákon o pohrebníctve. Ing. Popová má záujem o stretnutie poslancov s p. Reiterom, aby mohli predniesť pripomienky.
pán Daniel Gelien – ospravedlnil sa Norbertovi Boldišovi ako členovi Spolku baníkov za to, že na poslednom zastupiteľstve pri prerokovaní bodu o povrchovej ťažbe zlata mal banícku uniformu bez súhlasu, čím porušil vyhlášku Ministerstva životného prostredia. Informoval, že všetci poslanci za BBSK opätovne predložili návrh ktorý bude predmetom rokovania ohľadom povrchovej ťažby v Kremnici. Konštatoval, že sa stretol so županom, ktorý tvrdil, že ho navštívili niektorí poslanci MsZ v Kremnici a boli za ťažbu zlata. Opýtal sa poslancov MsZ či podporujú návrh štyroch poslancov BBSK, ktorí sú za túto povrchovú ťažbu.
Ing. Milan Žabka – myslí si, že si sem p. Gelien prišiel urobiť piár pred voľbami. Konštatoval, že sú dve uznesenia, kde sa poslanci jednoznačne vyjadrujú, že sú proti povrchovej ťažbe. Vyprosuje si, aby p. Gelien robil takúto politiku na MsZ.
p. Gelien – konštatoval, že buď klame niekto z poslancov MsZ alebo klame župan, ktorý tvrdil, že ho navštívili poslanci MsZ a v mene niekoľkých sa vyjadrili, že nie sú proti ťažbe. Uviedol, že problematike ťažby zlata sa venuje od roku 2007 a že nejde o žiadny piár.
Viera Mišíková – konštatovala, že je stále proti ťažbe. Povedala, že aj napriek už spomínaným dvom uzneseniam vznikajú fámy o tom, že niektorí poslanci súhlasia s ťažbou.
Mgr. Lujza Pračková – bola a vždy bude proti ťažbe zlata. Informovala, že bola prítomná na zasadnutí zastupiteľstva v Banskej Bystrici a mrzí ju, že sa ich účasť spája s tým, že sú za ťažbu zlata. Konštatovala, že sa tam zúčastnili preto, lebo išlo o návrh, ktorý sa týkal mesta Kremnica.
Mgr. Igor Kríž – informoval, že zasadol mikroregión Kremnica, boli tam prítomní poslanci BBSK a spol., kde sa priamo opýtali starostov okolitých obcí na ich postoj k ťažbe zlata v Kremnici. Dopadlo to tak, že nebolo prijaté žiadne uznesenie. Uviedol, že je tiež proti ťažbe.
Ing. Klára Popová – súhlasí s predošlými názormi poslancov, a takisto je proti ťažbe.
Ing. Beata Kirková – myslí si, že na základe ich hlasovaní a osobných postojov by mu malo byť jasné, aké stanovisko zaujali. Povedala, že je proti akejkoľvek ťažbe zlata. Informovala, že to že komunikujú so spoločnosťou Ortac, neznamená, že sú za ťažbu.
p. Novotná – povedala svoj subjektívny názor: pokiaľ je to tak ako to poslanci deklarujú, a bude im položená podobná otázka, tak to majú chápať len ako zopakovanie ich názoru. Odkedy odznelo, že bol pán Maňka navštívený tromi poslancami, neprešla jediná invektíva voči poslancovi MsZ, aby sa tomu vyhli. Konštatovala, že požiadala pána Maňku o stretnutie – potvrdil, že deň pred zastupiteľstvom ho navštívili traja poslanci, ktorí hovorili v mene desiatich a povedali, že je nejednotnosť názorov, a že sa má tento bod stiahnuť z rokovania.
Ivan Petráš – povedal, že poslanci, ktorí navštívili p. Maňku boli dvaja, a že ohľadom stiahnutia spomínaného bodu, nikto nič nepovedal. Povedal, že dvakrát zahlasoval proti ťažbe, ale to čo si myslí on, je jeho vec. Pani Novotná povedala, že týmto faktom sa potvrdilo, že bolo stretnutie pred zasadnutím VÚC, rokovalo sa o danom bode a na základe návštevy poslancov MsZ stiahli bod z rokovania.
p. Uhríková spomenula, že sa v minulosti jednalo o prijatie deklarácie ohľadom Štureclandu – zistila, že daný bod sa prejednával dosť dlho na to, aby sa zapracoval do programu MsZ. Konštatovala, že VÚC aj p. Maňka majú za to, že sme sa prihlásili k procesu EIA a teda majú za to, že sa chceme hlásiť k Štureclandu. Informovala, že existuje o tom nahrávka, ktorá bude zverejnená.
rokovaciu sálu opustila poslankyňa Ing. Klára Popová
p. Hanula – povedal, že poslanec musí vyjadrovať ten istý názor ako občania, a ak si myslí niečo iné ako občania, tak by nemal byť poslancom.
p. Kianička – zhrnul, že zo všetkých tvrdení, čo teraz odzneli nepriamo vyplynulo,
že p. Maňka klame. Povedal, že by sa malo jasne niečo povedať, lebo obyvateľov to môže ovplyvniť pri voľbách.
Ing. Milan Žabka povedal, že primátorka dovolí na MsZ predvolebnú kampaň.
RNDr. Zuzana Balážová – Maňka povedal, že si nie je istý, či majú podporiť také isté uznesenie pre Kremnicu ako pre Detvu, pretože ho navštívili traja poslanci. Povedala, že ak je pravda to, čo tvrdí župan, tak má pocit, že poslanci nie sú jednotní a zmenilo to celú situáciu.
p. Slosiariková – požiadala aby sa daní poslanci, čo boli za p. Maňkom zverejnili.
p. Weiss – osobne si myslí, že daná situácia nevyznieva ako politická kampaň ak sa prijme uznesenie, ktoré bude jasne deklarovať stanovisko občanov a poslancov o nesúhlase k ťažbe zlata.
p. Kraus – vzhľadom na pôsobenie v mikroregióne, má informácie, ktoré podporujú ťažbu v Kremnici. Informoval, že starostovia obcí dostali informáciu od spoločnosti Ortac, že ich sa to nedotkne a môžu dostať finančné čiastky na rozvoj obcí. Pán Kraus sa informoval priamo u starostov, ktorí tieto peniaze zobrali, do akej miery im pomohli k rozvoju obce a do akej miery sú obyvatelia týchto obcí za a proti ťažbe zlata v Kremnici. Podľa prieskumu sa zistilo, že minimálne 80% občanov týchto obcí je proti ťažbe. Pán Kraus má určité informácie, že aj predseda regiónu sa zúčastnil rokovania v Banskej Bystrici, ktorého si možno niektorí mýlia s tretím poslancom MsZ. Predseda vraj povedal, že nepozná zámer čo sa chce v Kremnici robiť a teda Kraus si myslí, že ak niekto nepozná zámer, nemal by hlasovať a tvrdiť, že sme nejednotní.
Ing. Beata Kirková – konštatovala, že sú stále v platnosti dve uznesenia, za ktorými si poslanci Kremnice stoja. Nie sú síce všetci občania proti ťažbe no väčšinová vôľa je taká, že Kremnica je proti ťažbe. Myslí si, že bude prijaté uznesenie v Banskej Bystrici na VÚC, keďže štyria poslanci sa zhodli na znení uznesenia.
p. Jurišová – povedala, že sa osobne zúčastnila krajského zasadnutia v BB. Z Kremnice sa tam zúčastnil jeden plný autobus, konštatovala, že ich prišli podporiť aj občania z Detvy. Bolo jej povedané, že je to hanba, koľko málo občanov z Kremnice sa zúčastnilo tohto zasadnutia. Ďalej povedala, že na zasadnutí boli s transparentmi, plagátmi a poslanci Kremnice sa ich stránili.
p. Daniel Gelien – skonštatoval, že problém je taký, že dvaja poslanci navštívili predsedu, a že nespochybňuje už spomínané dve uznesenia. Povedal, že si váži pána Petráša, že sa priznal k návšteve p. Maňku, na rozdiel od druhého poslanca, ktorý možno opustil miestnosť a nepovedal, že tam bol. Poďakoval sa poslancom, že sa vyjadrili na jeho otázku a je mu jasné, že sú proti ťažbe.
Ivan Petráš – povedal, že je proti devastačnej ťažbe zlata. Uviedol, že je proti spôsobu akým sa to celé organizuje a keď je mesto Kremnica proti ťažbe, podporí to.
p. Kürthy – očakáva od poslancov, že dajú jednoznačný signál pánovi Maňkovi, ktorý nevie čo si má myslieť.
Milan Miškóci – myslí si, že poslanec BBSK, p. Gelien dostal jasný signál
p. Kraus – vyjadril názor, že sa poslanci nemôžu donekonečna odvolávať na tie dve uznesenia, lebo situácia sa stále mení a aktuálne nás „ťahajú do hlbinnej ťažby zlata“. Tvrdí, že ak sa ťažba bude realizovať cez Andrej štôlňu, nebude možné kontrolovať akým spôsobom dostanú rudu na povrch – či ju budú vyvážať alebo si vypomôžu povrchovým spôsobom. Občania z Ľudoviky tvrdia, že sa tam robia aj trhacie práce.
p. Slosiariková – opýtala sa, či Jaroslav Slašťan ako zamestnanec spoločnosti Ortac môže byť prítomný na MsZ, keď sa diskutuje o takejto problematike.
RNDr. Zuzana Balážová povedala, že určite môže byť na zastupiteľstve, ale vyjadril sa, že pokiaľ by sa hlasovalo o záležitostiach ohľadom ťažby alebo ohľadom spoločnosti Ortac, vzdialil by sa z rokovacej miestnosti. Opýtala sa, či by poslancom BBSK pomohlo, ak by MsZ v Kremnici prijalo jednoduché uznesenie, ktoré by bolo jasným signálom pre poslancov VÚC.
p. Daniel Gelien sa vyjadril, že mu vzhľadom na to, čo odznelo postačujú dve platné uznesenia a bude tlmočiť odkaz predsedovi BBSK.

Viera Mišíková – v mene detí a mamičiek poďakovala poslancom, OŠKŠ a OTS za realizáciu postavenia hojdačiek.
Mgr. Lujza Pračková – verí že aj v budúcoročnom rozpočte by sa pridal ešte minimálne jeden komponent do detského ihriska.
p. Weiss – poďakoval za uznesenie, ktoré prijali, najmä Ing. Kirkovej ohľadom
ZŠ P. Križku, že je predpoklad na jej zrenovovanie.
p. Olbrichtová – povedala, že jeden turista jej povedal, že Kremnica je síce krásna, no zanedbaná. Vyjadrila spokojnosť s novými schodmi pri Permoníku, s kolotočmi a hojdačkami. Povedala, že nikto by nemal odhlasovať ťažbu zlata v Kremnici, lebo ako mesto je veľmi krásne a robme všetko pre to aby bolo ešte krajšie.
p. Kraus – poďakoval komisii kultúrnej a spoločenskej , ktorá odsúhlasila príspevok na spolok. Spomenul, že majú 14 žiakov, čo je veľký úspech. Skonštatoval, že nikto nemá tak vybavenú telocvičňu ako oni, a že by o ňu neradi prišli. V minulosti poprosil o vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu telocvične, no nepoužili sa.

Ing. Milan Žabka – povedal, že poslanci nemajú problém investovať do telocvične, ale vedenie mesta musí urobiť prvý krok.
p. Krausová – nikdy nepočula od p. Miškóciho ako od predsedu stavebnej komisie, že by dal niekedy nejaký návrh na riešenie tohto problému.
vrátila sa poslankyňa Ing. Klára Popová
Ing. Beata Kirková – poďakovala za názor pána Krausa a konštatovala, že telocvičňa sa do tohto stavu dostala preto, lebo sa čakalo na nejaké príspevky z eurofondov. Povedala, že je v pláne telocvičňu rekonštruovať a tlačia na to, aby sa urobila projektová dokumentácia. Posnažia sa, aby sa už v roku 2014 dalo niečo urobiť s telocvičňou – strop, okná, časť strechy.
Ing. Klára Popová – potvrdila slová Ing. Kirkovej a dodala, že bolo odsúhlasených
3 000 eur no plnenie je nulové.
Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že približne pred dvomi rokmi spolu s poslancom Norbertom Boldišom dotiahli záležitosť ohľadom telocvične a dalo sa to do rozpočtu a myslí si, že je zbytočné navzájom sa obviňovať, kto mal čo urobiť a neurobil.
Norbert Boldiš – je rozbehnutá aktivita s učiteľmi telesnej výchovy základných škôl. V súčasnej dobe je na Ministerstve vnútra na schválenie stanovy Občianskeho združenia, ktoré chce pomôcť pri oprave telocvične alebo ihriska. Informoval, že sa čaká na potvrdenie stanov.
Mgr. Hana Zlatošová – povedala, že nie je pravda, že by okolo telocvične nič nerobili, čakali na eurofondy. Pokúsili sa o získanie financií cez projekty. Prvýkrát im projekt zamietli, lebo všetky finančné prostriedky boli presunuté z Ministerstva školstva na budovanie futbalového štadióna. Opätovne sa o to pokúsili na druhý rok a vtedy im to bolo zamietnuté, pretože z Ministerstva školstva boli podporované len projekty, takých objektov, ktoré organizujú medzinárodné podujatia.
p. Slosiariková – opýtala sa na situáciu ohľadom výstavby nákupného centra. Uviedla, že nie ja za to aby sa jediná rovná plocha, ktorá slúži mládeži, mala takýmto spôsobom zastavať. Povedala, že namiesto bývalej škôlky, kde je momentálne Cyklosanté, mohlo byť nákupné centrum a ani zásobovanie by nikomu neprekážalo.
RNDr. Zuzana Balážová – plocha ľahkoatletického ihriska, nie je určená na výstavbu obchodného centra, takže poslanci prijali uznesenie, že je potrebné vypracovať zmenu územného plánu. Momentálne sa v tomto procese nachádzajú. Situácia smeruje k tomu, že občania nechcú prísť o spomínanú plochu ľahkoatletického ihriska a sama primátorka si uvedomuje, že je to jedna z najvzácnejších voľných plôch, ktoré mesto má. Poslanci sa dohodli, že 15. októbra sa stretnú a budú sa zaoberať pripomienkami, ktoré s tým súvisia.
p. Zaťkovská – opýtala sa na samoobsluhu pri pošte, či majiteľka by sa vzdala predajne a teda by sa nákupné centrum mohlo postaviť tam?
Ivan Petráš – konštatoval, že mesto postavenie tohto centra závisí viac od developéra a mesto nemá veľmi na výber.
p. Kianička – povedal, že tam sa nič také stavať nemôže. Pokiaľ vie, tak v centre mesta sa podobné objekty môžu stavať len na námestí v rohu a možno na parkovisku Jeleň.
RNDr. Zuzana Balážová ukončila bod Rôzne a vyhlásila prestávku, po ktorej sa pokračovalo nasledujúcim bodom

Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.

Norbert Boldiš – poprosil o písomnú informáciu ohľadom zimných príprav OTS. Opýtal sa MsP, či by bolo možné do búdocoročného rozpočtu pridať návrh na osadenie ešte jednej kamery pri dome pána Michalicu, aby bolo možné sledovať uličku popri MsÚ a smerom na zámok. Ďalej sa opýtal na organizáciu práce VPP a či by bolo možné niekoľkých zamestnancov vyčleniť na dôkladnejšie zbieranie odpadu, keďže na mnohých miestach aj po čistení ostávajú špaky.
Mgr. Roman Brhlík – do návrhu rozpočtu dal nejakú predpokladanú spoluúčasť a záleží, či to bude schválené. Do tretej zmeny rozpočtu by mal ísť návrh na rozšírenie kamerového systému v oblasti Barbakánu a dolnej brány.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že približne pred týždňom prechádzala popod dolnú bránu a všimla si VPP, ktorí metlou zametali špaky.

Jaroslav Slašťan – opýtal sa ako sa čistí dažďová a splašková kanalizácia v meste a poprosil o historické informácie týkajúce sa dubu v Zechenterovej záhrade.
Viera Mišíková – zaoberala sa prerastaním stromov cez múr pri eMKlube. Poprosila aby boli majitelia vyzvaní k odstráneniu týchto stromov.
Ing. Klára Popová – poďakovala za vyčistenie nánosu na Kollárovej ulici; pri vstupe na Kollárovu ulicu je diera a zaujíma ju, ako sa v tejto veci koná. Opýtala sa, či Bystrická ulica a múr na Kollárovej ul. bude do 14. októbra hotová. Bc. Peter Grosch odpovedal, že Bystrická ul. bude do dvoch týždňov hotová. V súvislosti s múrom na Kollárovej ulici poprosila Ing. Mutňanskú, aby sa naň s OTS išla pozrieť, lebo je prerastený lieskami. Ing. Popová sa opýtala, či by sa strom, ktorý rozrušuje múr nemohol odstrániť.
V správe, ktorú Ing. Mutňanská poskytla sa hovorí o opílení stromov. Ing. Popová by chcela vedieť či sa našlo riešenie ohľadom lipy, ktorú by bolo potrebné opíliť.
Ing. Andrea Mutňanská odpovedala, že sú dohodnutí s energetikou na tom, že by opílili časti stromu, zasahujúce do elektrického vedenia. Ďalej spomenula, že na minulom zastupiteľstve sa zaoberala majetkoprávnymi nezrovnalosťami ohľadom Štefánikovho námestia a požadovala odpoveď od Ing. Donovalovej, no odpoveď nedostala.
Ing. Donovalová konštatovala, že odpovedala ale musela zlyhať komunikácia, odpoveď
jej teda opätovne doručí.
Jaroslav Slašťan – zaoberal sa parkoviskom medzi materskou školou a obchodným domom COOP Jednota. Vyjadril nespokojnosť s oplotením, ktoré nahradilo starý múr. Ing. Donovalová konštatovala, že ohlásila oplotenie, ktoré zrealizovali/realizujú. Vzhľadom na to, že ide o plot, ktorý rozdeľuje dva pozemky, tak ak je to nepostačujúce pre niektorú stranu, mala by druhá strana zabezpečiť pozemok podľa seba. Materská škola mala možnosť vyjadriť sa a keby tak urobili, situácia mohla byť iná.
Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že škôlka je právny subjekt, takže by skôr očakával iniciatívu od riaditeľky MŠ. Ing. Donovalová informovala, že Ing. Sedláčková komunikovala s oboma stranami.
Ing. Klára Popová – komunikovala s riaditeľkou, ktorá vyjadrila nespokojnosť s návrhom COOP Jednoty, ale riaditeľka neuspela so svojim návrhom aby tam opäť stál plný múr.
Mgr. Hana Zlatošová – konštatovala, že za mesto Kremnica písali viackrát na Jednotu, no nemali dostatok financií. Nakoniec sa im podarilo vyčleniť finančné prostriedky. Informovala, že riaditeľka nenechala situáciu len na riešenie a sama napísala Jednote list, aby sa múr nejakým spôsobom prekryl proti prachu a hluku. Ďalej povedala, že v prípade ak by sa Jednota vyjadrila negatívne, mohli by spolupracovať s OMZ a plot by sa prekryl zeleňou. Jaroslav Slašťan povedal, že by postačilo prekrytie trstinovým krytom.
RNDr. Zuzana Balážová – uviedla, že viac ako pred dvomi rokmi kontaktovala predsedu Jednoty, aby opravili múr, ale ani vtedy nemali finančné prostriedky a nakoniec sme boli radi, že si vyčlenili nejaké peniaze.
Ing. Milan Žabka – bol v kontakte s predsedom Jednoty v čase, keď sa mal búrať múr a poprosil ho, aby skvalitnil služby v Jednote. Urobil projekt na rozšírenie priestorov s tým, že mäsiareň pôjde na miesto lekárne. Konštatoval, že predseda Jednoty dal
4 000 eur na psychiatrickú liečebňu.
Ing. Beata Kirková – má informáciu, že plot, ktorý tam je teraz, je len dočasný
a na základ sa má postaviť múr, ktorý bude tienením, zabráni hlučnosti aj prachu.
Ďalej sa opýtala na Lučanský prechod – Ing. Donovalová odpovedala, že prebehla súťaž. Povedala, že z ponúk ktoré prišli bola jedna ponuka s veľmi nízkou cenou a teda súťaž ešte nevyhodnotili. Túto nízku sumu dali vysvetliť dodávateľovi – lehota ešte neuplynula, takže čakajú na odpoveď, ktorá ak nepríde, daného uchádzača vylúčia a súťaž bude vyhodnotená. Ing. Žabka konštatoval, že lehota na odpoveď je
5 dní a žiadosť na vyjadrenie posielali približne pred dvomi týždňami. Ing. Donovalová povedala, že sa pozrie, kedy list posielali.
Ing. Kirková poďakovala vedúcemu OTS – Bc. Groschovi, za prácu, ktorú odviedol počas času, ktorý je v tejto funkcii. Zaoberala sa prechodom pri starej škole – pravidelne tam chýbajú policajti. Mgr. Brhlík konštatoval, že policajti sú momentálne pri autobusovej stanici, vzhľadom na zúžené priestory a mnoho vodičov si skracuje cestu cez zákaz vjazdu. Konštatovalo sa, že k starej škole by sa mal dať zákaz zastavenia, keďže mnoho detí vozia rodičia do školy autom a je to tam nebezpečné. Mgr. Brhlík konštatoval, že dá návrh na oddelenie výstavby na takéto značenie.
Ďalej sa zaoberala chýbajúcim a potrebným prechodom pre chodcov na Matunákovej ulici. Mgr. Pračková konštatovala, že na ulici sa nachádzajú tri domy a nie je možné urobiť pred každým vchodom prechod pre chodcov. Ing. Kirková navrhla zverejnenie v Kremnických novinách, aby boli občania informovaní.
Opýtala sa Ing. Lenky Reichlovej v akom stave je odvodnenie slobodárne. Ing. Reichlová informovala, že vyhodnotí situáciu na najbližšej ekonomickej komisii. Ďalej sa
Ing. Kirková opýtala na stav fontány. Ing. Donovalová informovala, že fontána je odovzdaná aj prebratá. V deň preberania bola funkčná, no na druhý deň už nešla.
Viera Mišíková – poprosila účasť na komisii výstavby, ktorá sa uskutoční v pondelok
14. 10. 2013 – bude sa preberať parkovanie a státie v meste a bude sa robiť pripomienkové konanie k zmene územného plánu. Ing. Žabka sa zapojil s tým,
že aktivisti ktorí sú proti Tescu by sa chceli zúčastniť tejto komisie a teda sa opýtal,
či s tým ostatní súhlasia. Mišíková odpovedala, že najskôr je potrebné prebrať, ktoré pripomienky budú akceptované a na ďalšej komisii by už bola ich účasť prijateľnejšia.
Ivan Petráš – opýtal sa na Coimex zmluvy, či bolo nejaké jednanie. RNDr. Balážová konštatovala, že Coimex je ochotný odstúpiť od zmluvy, ktorá sa týka hippoturistiky.
Ďalej sa zaoberal halou na skalke – 800 tis. eur pre stavebný dozor sa mu zdá byť priveľa, keď to vyzerá tak ako to vyzerá.
Informoval, že neodstal odpoveď týkajúcu sa prenájmu pozemku na Skalke. Ing. Donovalová povedala, že odpoveď sa posielala, ale musel byť problém v komunikácií.
Podľa odpovedi, ktorá sa týkala budov vo dvore predpokladá, že si v nich skladujú veci reštaurátori, no nenašiel žiadnu zmluvu o tom, že by ju mali v prenájme. Ing. Renáta Nováková konštatovala, že mesto neeviduje žiadnu nájomnú zmluvu s reštaurátormi. Má názor, že by sa to malo doriešiť, lebo pre mesto to nie je výhodné.
Zaoberal sa kosením Staničného chodníka. Ing. Mutňanská povedala, že občania priebežne volajú a vysvetľuje sa im kam majú lístie vyvážať.
Opýtal sa, či priestor pri kúpalisku je možné používať ako parkovisko.
Povedal, že v porovnaní s Banskou Štiavnickou, kremnickú Kalváriu nie je vidno
a sú tam stromy, ktoré by sa mali vypíliť a spriehľadniť ju. Má niekoľko návrhov od pána Rybárkeho, ktoré by mohol posunúť v písomnej forme.
Mgr. Lujza Pračková – poprosila poslancov aby sa do zajtra vyjadrili k polmaratónu, na ktoré bola pozvaná RNDr. Balážová, či sa zúčastnia.
Ďalej sa Mgr. Pračková zaoberala priestormi vo dvore MsÚ. Ing. Donovalová konštatovala, že v minulosti, pri oprave morového stĺpu sa tieto priestory využívali ako ateliér pre reštaurátorov. Mgr. Žabka skonštatoval, že keď mali pamiatkári k dispozícii budovy vo dvore, spotrebovávali elektrinu aj vodu, tak na to nebola žiadna zmluva.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že situáciu vnímala tak, že mesto chce byť nápomocné. Diskutovalo sa o tejto problematike. Primátorka súhlasí s tým, že sa mal za poskytnutie daných priestorov pýtať nájom, ale celé roky prenájom priestorov vo dvore fungoval bez zmluvy. Ing. Žabka konštatoval, že to nie je adekvátny argument
a že mesto prišlo o peniaze. Povedal, že mesto nie je charita, aby reštaurátori využívali tieto priestory a zároveň využívali vodu a elektrinu zadarmo. Primátorka súhlasí, že mesto malo byť dôslednejšie. Mgr. Pračková povedala, že je nepomer v platení nájomného, pretože občianske združenia musia platiť za elektrinu a u mesta nemajú žiadne zákazky. Primátorka povedala, že jej tieto súvislosti unikli.

Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 20,25 hod. 13. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiate v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Ing. Milan Žabka
2. overovateľ, Norbert Boldiš
Zapísal: Ján Piatrik

Zdieľať tento príspevok.