Uznesenia zo 14. Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Uznesenia zo 14. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 7. novembra 2013

Uznesenie číslo 188/1311

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 189/1311

vo veci VZN č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica s účinnosťou od 1.2.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Milan Žabka, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 190/1311

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy : 3 706 114 €
výdavky : 3 688 628 €
saldo : 17 486 €
Kapitálový rozpočet: príjmy : 156 544 €
výdavky : 539 716 €
saldo : -383 172 €
Finančné operácie: príjmy : 530 534 €
výdavky : 149 364 €
saldo : 381 170 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 191/1311

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 – na zverejnenie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 – na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy : 3 595 203 €
výdavky : 3 595 203 €
saldo : 0 €
Kapitálový rozpočet: príjmy : 1 055 €
výdavky : 201 000 €
saldo : – 199 945 €
Finančné operácie: príjmy : 360 500 €
výdavky : 127 156 €
saldo : 233 344 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 192/1311

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.9.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.9.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 193/1311

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 194/1311

vo veci prenájmu nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici pre spoločnosť ALFA, spol. s r.o., Dolná 19, Banská Štiavnica, IČO: 36 042 536. Nebytový priestor pozostáva z miestností o výmere 306 m2.
Nájom: od 01.12.2013 na dobu určitú, na 5 rokov
Cena nájmu: 50,20 €/m2/rok
Účel využitia: zriadenie a prevádzkovanie verejnej lekárne.
Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2014.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 195/1311

vo veci žiadosti Ing. Michala Bršťáka s manželkou Martinou Bršťákovou, Požehy 270, 038 23 Dubové o odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubové za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu a priľahlého pozemku po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 93/1305 zo dňa 16.mája 2013.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 263/2013 zo dňa 04.08.2013 ako:
– diel 1 s výmerou 1 m² vytvorený z parcely č. KN-E 1090,
– diel 2 s výmerou 15 m² vytvorený z parcely č. KN E 1087,
– diel 3 s výmerou 166 mm vytvorený z parcely č. KN-E 1084,
ktoré spoluvytvárajú parcelu č. KN-C 785/7 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 182 m²,
– diel 4 s výmerou 6 m² vytvorený z parcely KN-E 1090,
– diel 5 s výmerou 27 m² vytvorený z parcely KN-E 1087,
– diel 6 s výmerou 748 m² vytvorený z parcely KN-E č. 1084,
ktoré spoluvytvárajú novú parcelu č. KN-C 785/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 781 m²,
– diel 7 s výmerou 25 m², vytvorený z parcely č. KN-E 1084,
ktorý vytvára parcelu č. KN-C 785/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m²
v katastrálnom území Dubové Ing. Michalovi Brštákovi, rod. Bršťákovi, a manželke Martine Bršťákovej, rod. Urbanovej, Požehy 270, 038 23 Dubové, za kúpnu cenu vo výške 4 820 € stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 24/2013 zo dňa 15.09.2013, vypracovaného Ing. Ivanou Kňazovickou, Dovalovskou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 370 000 – Stavebníctvo – odvetvie 370 901 – Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914479. Podmienkou odpredaja je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemkov.
Pozemky sa odpredávajú za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúcich, zapísaného na liste vlastníctva č. 1756 pre katastrálne územie Dubové a pozemku priľahlého k rodinnému domu.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je rovnaká ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa Znaleckého posudku znalca Ing. Ivany Kňazovickej, Dovalovskej číslo 24/2013 zo dňa 15.09.2013. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemkov
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 196/1311

vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica 23, PSČ 967 01 o umiestnenie plastiky s informačným zameraním v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2268 (právna parcela KN-E 2756)- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 0,64 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica č. 23, PSČ 967 01 za účelom umiestnenia plastiky s informačným zameraním, na dobu neurčitú, za nájomné stanovene v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica z 03.11. 2011 vo výške 15,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 9,60 €, za podmienky, že žiadateľ po uzavretí nájomnej zmluvy predloží na tunajší stavebný úrad žiadosť o povolenie reklamno-informačného zariadenia v zmysle stavebného zákona

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 197/1311

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2012/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2012/2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 198/1311

vo veci informácie o upozornení prokurátora.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o upozornení prokurátora.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 199/1311

vo veci zámeru využitia časti lesného pozemku v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka, ktorý predložila spoločnosť CLD, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36744948.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
zámer spoločnosti CLD, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36744948 na využitie časti lesného pozemku parcelné číslo KN-C 3255/1 v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka, na dočasné parkovanie vozidiel počas zimnej sezóny.

B/ s ú h l a s í
1. s využitím časti lesného pozemku parcelné číslo KN-C 3255/1 s výmerou cca 6400 m² v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka, na dočasné parkovanie vozidiel počas zimnej sezóny,
2. s dočasným vyňatím lesného pozemku parc. č. KN-C 3255/1 s výmerou cca 6400 m² v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve mesta Kremnica z plnenia funkcií lesa, na dobu 5 rokov, za účelom zabezpečenia dočasného sezónneho parkovania vozidiel v turistickej oblasti Skalka, v zmysle zámeru predloženého spoločnosťou CLD, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36744948.

C/ r u š í
uznesenie MsZ č. 76/1204 zo dňa 18.04.2012.

D/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti CLD, s.r.o., Banská Bystrica
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 200/1311

vo veci zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 183/1310 zo dňa 10.októbra 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 183/1310 zo dňa 10.októbra 2013 nasledovne: pôvodný text: „Čestné občianstvo – Gabriela Sekajová Svobodová“
sa mení na text: „Čestné občianstvo – Mgr. Gabriela Soukalová, rodená Sekajová“.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 201/1311

vo veci usporiadania pozemku pod stavbou Cyrilometodského kríža v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. Č. KN-C 2310/1 (právna parcela KN-E 9-2782/1)-trvalý trávny porast s výmerou 1 m2 v katastrálnom území Kremnica, Matici slovenskej – miestny odbor Kremnica, zastúpenej Milanom Rybárskym, predsedom, Zechenterova 349/6, Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica z 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 2,00 €, za podmienky, že žiadateľ po uzavretí nájomnej zmluvy predloží na tunajší stavebný úrad žiadosť o povolenie osadenia Cyrilometodského kríža v zmysle stavebného zákona.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.12.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Ivan Petráš, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.