VZN 8/2013

Mesto Kremnica podľa § 6 v spojení s ustanovením § 4, ods. 3, písm. c) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 30 až § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a s ustanovením § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) upravuje podmienky odstavovania a parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a iných verejných priestranstvách v meste Kremnica.

2) Toto nariadenie ďalej upravuje parkovanie motorových vozidiel (ďalej „vozidlá“) na regulovaných parkoviskách a na miestnych komunikáciách vo vymedzenej zóne s dopravným obmedzením v meste Kremnica a na vyhradených parkoviskách a spôsob spoplatňovania tohto parkovania.

3) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých držiteľov a vodičov motorových vozidiel, ktorých vozidlá sa nachádzajú trvale, alebo dočasne na území mesta Kremnica.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

1) Parkovanie – umiestnenie vozidla mimo jazdných pruhov komunikácie (napr. po dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia alebo vyloženia nákladu). Parkovanie sa môže podľa dĺžky rozlišovať na krátkodobé (do 2 hodín trvania) a dlhodobé (nad 2 hodiny trvania).

2) Odstavenie vozidla – umiestnenie vozidla mimo jazdných pruhov komunikácie (spravidla v mieste bydliska, prípadne v sídle prevádzkovateľa vozidla) po dobu, keď sa vozidlo nepoužíva, obvykle na dobu dlhšiu ako 8 hodín.

3) Parkovacie stojisko – plocha slúžiaca na odstavenie alebo parkovanie vozidla. Rozmery parkovacích stojísk určuje technický predpis (STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel).

4) Parkovisko – plocha označená zvislou dopravnou značkou a s vyznačenými parkovacími stojiskami podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

5) Zóna s obmedzeným státím – je oblasť vymedzená v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným nariadením a zahrňujúca úseky miestnych komunikácií, parkoviská a verejné plochy nachádzajúce sa na území mesta Kremnica. Vstup do zóny a koniec zóny je označený zvislými značkami podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

6) Vyhradené parkovisko – osobitné užívanie verejného priestranstva na účel trvalého parkovania vozidla mimo strážené parkovisko v mieste bydliska, resp. sídla firmy, ktoré je predmetom dane v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu (ustanovenia § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov). Na vyhradenom parkovisku je zastavenie a státie dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

7) Platené / regulované parkovisko (ďalej len „regulované parkovisko“) – je parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej dopravnej značky, napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča, alebo parkovacej karty, prípadne úhrady poplatku formou sms. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

8) Parkovacia karta – je doklad, ktorým vodič vozidla preukazuje oprávnenie parkovať na vyhradenom alebo regulovanom parkovisku. Parkovacia karta musí byť platná, riadne označená a zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla.

9) Jednorázová parkovacia karta oprávňuje stáť na regulovanom parkovisku max. 1 hodinu/1 deň. Vodič na parkovacej karte vyznačí rok, mesiac, deň, hodinu a minútu zaparkovaného vozidla. Pri predpokladanej dlhšej dobe státia ako 1 hodina je vodič povinný označiť primeraný počet kariet, prípadne použiť celodennú parkovaciu kartu, na ktorej vyznačí rok, mesiac a deň použitia.

10) Prenosná parkovacia karta umožňuje osobnému vozidlu bez určenia evidenčného čísla krátkodobé aj dlhodobé parkovanie na regulovanom parkovisku po dobu 12 mesiacov .

11) Neprenosná parkovacia karta umožňuje parkovanie a odstavovanie vozidla, ktorého evidenčné číslo je na tejto parkovacej karte vyznačené na regulovanom parkovisku po dobu 12 mesiacov.

12) Rezidentská parkovacia karta umožňuje parkovanie a odstavenie vozidla, ktorého evidenčné číslo je na tejto parkovacej karte vyznačené v zóne s obmedzeným státím pri obytnej budove, v ktorej má majiteľ vozidla trvalý alebo prechodný pobyt.

Čl. 3
Všeobecné podmienky parkovania na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách

1) Na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách je možné parkovanie a odstavovanie vozidiel za podmienky dodržania pravidiel cestnej premávky ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pokiaľ to nie je zakázané príslušným dopravným značením alebo týmto nariadením.

2) Zakazuje sa stáť motorovým a prípojným vozidlám na plochách verejnej zelene. Výnimkou sú sezónne parkoviská určené mestom Kremnica a označené dopravným značením.

3) Zakazuje sa motorovým a prípojným vozidlám stáť na samostatných príjazdoch, mostoch, priestoroch vyhradených pre nádoby a kontajnery tuhého komunálneho odpadu, prístupoch do obytných budov a všade tam, kde by odstavené vozidlo znemožňovalo údržbu a čistenie komunikácie, zvoz komunálneho odpadu a bránilo pri vjazde do dvora občanov, alebo vjazdu do ostatných objektov ako aj pri výjazde z dvorov a garáží.

4) Zakazuje sa stáť nákladným motorovým vozidlám na komunikáciách a verejných priestranstvách okrem miest označených dopravným značením.

Čl. 4
Zóna s obmedzeným státím

1) Zónu s obmedzeným státím tvoria úseky miestnych komunikácií, parkoviská a verejné plochy nachádzajúce sa na území mesta Kremnica, vymedzenom týmito ulicami:
• Dolná ulica (v úseku pri poliklinike)
• Kutnohorská ulica (v úseku od Café Tereza po Štefánikovo námestie)
• Matunákova ulica
• Námestie SNP
• Štefánikovo námestie
• Ulica Pavla Križku (v úseku od ŠÚV po ZŠ P.Križku a pri predajni Jednota)
• Zechenterova ulica(v úseku od MsKS po Klub dôchodcov)

2) V zóne s obmedzeným státím vymedzenej v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je zakázané parkovanie okrem regulovaných a vyhradených parkovísk vyznačených príslušným dopravným značením.

3) Na regulovaných parkoviskách možno v čase vyznačenom na dopravnej značke parkovať len s platnou jednorázovou parkovacou kartou, alebo s platnou prenosnou parkovacou kartou, alebo s platnou neprenosnou kartou, resp. po uhradení poplatku formou sms.

4) Obyvatelia, ktorí majú v zóne s dopravným obmedzením trvalý pobyt môžu na regulovaných parkoviskách parkovať s platnou rezidentskou kartou.

5) Vodič vozidla je povinný vopred si zakúpiť dostatočný počet jednorázových parkovacích kariet vydaných mestom Kremnica. Mesto Kremnica zabezpečuje predaj jednorázových parkovacích kariet na označeným miestach, napr. v stánkoch novinovej služby, v obchodoch, na recepciách hotelov, na mestskej polícii a iných miestach.

6) Správca regulovaného parkoviska musí informovať verejnosť o výške a spôsobe úhrady poplatku za parkovanie a o miestach predaja parkovacích kariet na informačnej tabuli umiestnenej na dobre viditeľnom mieste parkoviska. Text informácie musí byť uvedený v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

7) Prenosnú parkovaciu kartu, neprenosnú parkovaciu kartu, rezidentskú parkovaciu kartu vydá mesto Kremnica po zaplatení príslušného poplatku za parkovanie na dobu 12 mesiacov, prípadne na dobu 6 mesiacov. Tieto karty sa vydávajú na útvare Mestskej polície v Kremnici.

8) Sadzobník poplatkov za parkovacie karty je uvedený v prílohe č. 1.

Čl. 5
Vyhradené parkoviská

1) Vyhradené parkovanie je osobitným užívaním verejného priestranstva, za ktoré mesto Kremnica vyrubí daň rozhodnutím za bežné zdaňovacie obdobie, t.j. jeden rok podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 1.

2) Správcom dane je Mestská polícia v Kremnici (ďalej len „správca dane“). Vyrubená daň je splatná do 15 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, v prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí.

3) Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva z dôvodu trvalého parkovania na vyhradených parkoviskách sa vyrubuje na týchto uliciach:
• Bystrická ulica
• Ulica Československej armády
• Dolná ulica
• Ulica Jula Horvátha
• Ulica Jána Kollára
• Matunákova ulica
• Ulica Sama Chalúpku
• Veternícka ulica
• Zámocké námestie
• Zechenterova ulica
• Zlatá ulica

4) Daňovník – fyzická osoba môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedené meno, adresa trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu a k žiadosti musí byť priložená celková situácia dopravného značenia IP 16 (parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 (dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s jedným evidenčným číslom vozidla uvedenom v žiadosti, V 10d (parkovacie miesta s vyhradeným státím) s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kopia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené. V mene vlastníkov bytov – fyzických osôb môže požiadať o vyhradené parkovacie miesta tiež spoločenstvo vlastníkov bytov.

5) V prípade, že ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorého sídlo firmy je totožné s miestom jeho trvalého pobytu, potom môže daňovník požiadať o vyhradenie len jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu.

6) V prípade, že ide o fyzickú osobu, ktorá má v užívaní vozidlo fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla mu bude vyrubená daň pre právnickú osobu.

7) Daňovník – právnická osoba môže požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho sídla, resp. sídla jeho prevádzky a k vozidlám vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedený obchodný názov, sídlo a IČO, miesto vyhradenia parkovacieho miesta – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu, koľko parkovacích miest a k žiadosti musí byť priložená celková situácia dopravného značenia IP 16 (parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 (dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s evidenčnými číslami vozidiel alebo názvom spoločnosti uvedeným v žiadosti, V 10d (parkovacie miesta s vyhradeným státím) s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.

8) Žiadosť o povolenie vyhradeného parkoviska sa podáva oddeleniu výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici. Vyhradené parkoviská môže povoliť Mesto Kremnica (ďalej len „povoľujúci orgán“) v prípade, ak pred budovou, kde má žiadateľ trvalý pobyt, resp. sídlo firmy a kde žiada o vyhradenie parkovacieho miesta, nie je na trvalé parkovanie vyhradených viac ako 50% parkovacích miest z celkového počtu parkovacích miest.

9) Dopravné značenie označujúce vyhradené parkovisko a prípadné stavebné úpravy verejného priestranstva na parkovisko zriaďuje oddelenie technických služieb Mestského úradu v Kremnici (ďalej len „správca komunikácií“).

10) Povoľujúci orgán doručí povolenie vyhradeného parkoviska žiadateľovi a tiež správcovi dane pre vykonanie úkonov podľa ods. 1 a správcovi komunikácie pre realizáciu úprav podľa ods.9. Na základe doručeného povolenia vystaví Mestská polícia v Kremnici daňovníkovi parkovaciu kartu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť parkovať na vyhradenom parkovisku.

11) V prípade, že daňovník neoznámi správcovi dane 15 dni pred uplynutím zdaňovacieho obdobia ukončenie osobitného užívania verejného priestranstva, správca dane vyrubí daň za nove zdaňovacie obdobie s platnosťou od 1. januára do 31. decembra.

12) Daňovník je povinný v prípade zmeny evidenčného čísla do 10 pracovných dní požiadať správcu komunikácií o vykonanie zmeny na dodatkovej tabuľke E 13 a uhradiť náklady s tým spojené. Následne zdokumentovanú zmenu (fotodokumentácia dodatkovej tabuľky, kopia osvedčenia o evidencii vozidla) doručí správca komunikácie správcovi dane.

13) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi tuto skutočnosť správcovi dane do 30 dni odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

14) V prípade ukončenia užívania priestranstva (vyhradenia parkovacieho miesta) daňovník na vlastné náklady zabezpečí odstránenie zvislého dopravného značenia ku dňu ukončenia užívania verejného priestranstva prostredníctvom správcu komunikácií.

15) Vyhradené parkoviská môžu byť dopravným značením časovo obmedzené (napr. len od 18 hod. do 08 hod.)

Čl. 6
Odstraňovanie vozidiel

1) Správca komunikácií môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky, ak je:
a) ponechané na miestne, kde je pre také vozidlo zastavenie alebo státie zakázané, alebo
b) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel.

2) Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 1, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt. Také vozidlo správca komunikácií odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa.

Čl. 7
Spoločné ustanovenia

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Kremnici.

2) Od poplatkov a dane sú oslobodené vozidlá vo vlastníctve Mesta Kremnica a rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených Mestom Kremnica.

3) Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok za parkovanie na regulovaných parkoviskách podľa tohto nariadenia, najmä počas významných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Čl. 8
Sankcie

1) Primátor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak poruší toto nariadenie, pokutu do 6638 eur.

2) Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením fyzickými osobami je posudzované ako priestupok podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a možno zaň uložiť blokovú pokutu do 33 eur.

3) Porušenie dopravného značenia môže byť posudzované ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a možno zaň uložiť blokovú pokutu do 60 eur.

4) Pri porušení povinností na úseku miestnych daní postupuje správca dane podľa ustanovení zákona č. 563/2004 Z.z. o správe daní (daňový zákon) v znení neskorších predpisov.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie číslo 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2007.

2) Zrušuje sa uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 169/0910 zo dňa 8. 10. 2009.

3) Parkovacie karty vydané pred účinnosťou tohto nariadenia sú platné do doby v nich uvedenej.

4) Toto nariadenie o parkovaní na území mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 189/1311 zo dňa 07. 11. 2013.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského úradu v Kremnici v dobe od 12. 11. 2013 do 26. 11. 2013. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1.februára 2014.

Príloha č.1 k VZN č. 8/2013
Poplatky za parkovanie v meste Kremnica

1) Dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, regulovaných parkoviskách v zóne s dopravným obmedzením

a) Jednorázová parkovacia karta
• osobné motorové vozidlá0,50 €/h.
• nákladné motorové vozidlá1,00 €/h.
• nákladné motorové vozidlá s prípojným vozidlom1,00 €/h.
• autobusy1,00 €/h.
celodenná parkovacia karta
• osobné motorové vozidlá2,00 €/deň
• nákladné motorové vozidlá a autobusy3,00 €/deň
b) Prenosná parkovacia karta
Bez určeného evidenčného čísla vozidla, slúži na parkovanie na regulovaných parkoviskách
• fyzické osoby a právnické osoby 80 € / 12 mesiacov
c) Neprenosná parkovacia karta
S určením evidenčného čísla vozidla, slúži na parkovanie a odstavovanie vozidiel na regulovaných parkoviskách
• fyzické osoby s trvalým pobytom v Kremnici25 € / 12 mesiacov
15 € / 6 mesiacov
• dôchodcovia s trvalým pobytom v Kremnici10 € / 12 mesiacov
• fyzické a právnické osoby – podnikateľské subjekty45 € / 12 mesiacov
• fyzické osoby s trvalým pobytom mimo Kremnice35 € / 12 mesiacov
23 € / 6 mesiacov
d) Rezidentská parkovacia karta
S určením evidenčného čísla vozidla, slúži na parkovanie a odstavovanie vozidiel na regulovaných parkoviskách v zóne s obmedzeným státím pri obytnej budove, v ktorej má držiteľ karty – fyzická osoba trvalý alebo prechodný pobyt
• trvalé parkovanie pri obytnom dome15 € / 12 mesiacov

 

2) Vyhradené parkovisko (trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko v mieste bydliska, resp. sídla firmy)

daň za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje nasledovne:

a) 0,02 Euro za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň v prípade vyhradenia parkovacieho miesta na existujúcej parkovacej ploche pre fyzickú osobu a spoločenstvá vlastníkov bytov,

b) 0,03 Euro za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň v prípade vyhradenia parkovacieho miesta na existujúcej parkovacej ploche pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu, alebo fyzickú osobu, ktorá má v užívaní vozidlo fyzickej osoby –podnikateľa alebo právnickej osoby,

c) 0,00 Euro za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň v prípade vyhradenia parkovacieho miesta na novovybudovanej parkovacej ploche v zmysle zmluvy o výstavbe parkovacieho miesta počas doby platnosti nájomnej zmluvy. Doba platnosti nulovej dane bude úmerná výške vloženej investície daňovníka podľa koeficientu: doba nulovej dane (v rokoch) = vložená investícia / 90 Eur.

Oslobodenie alebo zníženie dane
Od dane je oslobodené trvalé parkovanie vozidla pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (ďalej len „ŤZP“), ktoré sa preukážu platným parkovacím preukazom vydaným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdieľať tento príspevok.