Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na malé komunálne vozidlo vo Vestníku VO č. 160/2013 zo dňa 16. 8. 2013 pod číslom 14254–WYT. Už pred vyhlásením verejného obstarávania bolo veľmi ťažké zistiť predpokladanú cenu predmetu obstarávania, nakoľko sa jednalo o veľmi špecifické pracovné vozidlo pre použitie v úzkych uličkách mesta Kremnica s kĺbovým rámom, ktoré prevažná väčšina oslovených uchádzačov v ponuke nemala.

Verejný obstarávateľ vlastní v súčasnej dobe vozidlo Ladox 129, ktoré ma ovládanie oboch náprav a v úzkych uličkách historickej časti v meste Kremnica pri prevádzke je jeho ovládanie je nevyhovujúce. Toto vozidlo v súčasnosti je po životnosti.

Verejný obstarávateľ dal do opisu predmetu obstarávania a podmienok súladu technických a funkčných požiadaviek požiadavku na kĺbový rám. Tým bude zaručená lepšia ovládateľnosť stroja a nebude dochádzať okrajom vozidla a príslušenstva zachytávaniu lavíček, drobnej architektúry, stromov a objektov okolitej zástavby, čim dochádza k ich poškodzovaniu a tiež dochádza k poškodzovaniu vozidla a jeho príslušenstva. Pri kĺbovom ráme nadstavby nadstavba a príslušenstvo vozidla budú kopírovať kolesa a tým sa táto nevýhoda odstráni.

Do podlimitnej zákazky sa prihlásilo celkom 14 uchádzačov, ktorým sa poskytli súťažné podklady no aj napriek tomu bola predložená len jedna ponuka. V súlade s § 42 odst. 2 verejný obstarávateľ nezrušil podlimitnú zákazku nakoľko i napriek opakovaní súťaže, nie je predpoklad na získanie viacerých ponúk a vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie, vozidlo súrne potrebuje pre zabezpečenie zimnej údržby v meste Kremnica.

V Kremnici dňa 4. 11. 2013
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.