Zápisnica č. 14/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva zo dňa 07.11.2013

Zápisnica č. 14/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva zo dňa 07.11.2013

Zápisnica č. 14/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 07.11.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva: Jaroslav Slašťan, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Beata Kirková, Dušan Privalinec
Neskorší príchod nahlásili: Milan Miškóci, Ing. Janka Volková
Neprítomný: –
Ospravedlnený: Mgr. Lujza Pračková
Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici – ospravedlnená
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici – ospravedlnená
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,40 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 14. v tomto roku, štyridsiateprvé v tomto volebnom období.
RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN o parkovaní na území mesta Kremnica
5) Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
6) Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 – na zverejnenie
7) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2013
8) Majetkové veci:
a) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – ALFA, spol. s r. o., Banská Štiavnica
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Hric a manželka Eva Hricová
c) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Michal Bršťák s manželkou Martinou Bršťákovou
d) Žiadosť o umiestnenie plastiky s informačným zameraním – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica
9) Blok informácií a správ:
a) Výročné správy škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013
b) O upozornení prokurátora
10) Rôzne
11) Interpelácie
12) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Mgr. Igor Kríž – vzhľadom na nové skutočnosti navrhol stiahnutie bodu 8. b)
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k programu.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k programu.
Poslanci hlasovaním väčšinou hlasov program prijali.

Program:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN o parkovaní na území mesta Kremnica
5) Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
6) Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 – na zverejnenie
7) Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2013
8) Majetkové veci:
a) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – ALFA, spol. s r. o., Banská Štiavnica
b) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Michal Bršťák s manželkou Martinou Bršťákovou
c) Žiadosť o umiestnenie plastiky s informačným zameraním – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica
9) Blok informácií a správ:
c) Výročné správy škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013
d) O upozornení prokurátora
10) Rôzne
11) Interpelácie
12) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Jaroslav Slašťan a Dušan Privalinec
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

RNDr. Balážová požiadala, aby poslanci v prípade skoršieho odchodu podpísali prezenčnú listinu.

návrhová komisia – Marián Vojtko a Ivan Petráš
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.
Mgr. Igor Kríž opustil rokovaciu sieň

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Norbert Boldiš
9 9 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.
Mgr. Igor Kríž sa vrátil do rokovacej siene

Za zapisovateľa zápisnice určila Jána Piatrika, zamestnanca Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Kláru Popovú a Ing. Milana Žabku.

RNDr. Zuzana Balážová predstavila Ivana Adama, zástupcu spoločnosti STEFE, prevádzka vo Zvolene. Prišiel kvôli tomu, ak by niekto mal nejaké dotazy.
Viera Mišíková – opýtala sa či KTH kupujú dve spoločnosti – jedna spoločnosť bude energiu vyrábať a druhá distribuovať? Ivan Adam konštatoval, že sú to dve spoločnosti patriace do jednej skupiny, pričom on je z distribučnej spoločnosti. Opýtala sa, či vo všetkých mestách kde pôsobia sú takéto dve spoločnosti. Adam konštatoval, že to tak je, že ide o mestá, ktoré budujú svoje zdroje a že sú to veľké investície. Mišíková sa obáva, že navýšenie na distribúciu pocítia občania. Povedal, že je z distribúcie a hlavne do nej treba investovať. Konštatoval že vo Zvolene boli rozvody staré približne rovnako ako v Kremnici, takže mali časté výpadky, ale urobili analýzu, na základe ktorej to riešia. RNDr. Balážová konštatovala, že už je podpísaná zmluva, ktorá nadobudne platnosť v januári 2014.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala že správu dostali poslanci písomne. Konštatovala že je v nej popis finančnej situácie mesta a pod. Opýtala sa, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 188/1311
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
o 15:54 hod. prišiel poslanec Milan Miškóci

Návrh VZN o parkovaní na území mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že poslanci sa týmto zaoberali aj v komisiách. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová – na stretnutí vzniesla pripomienku na stretnutí, že má za to aby vo VZN o parkovaní na území mesta Kremnica bol zahrnutý aj systém parkovania na Skalke. Konštatovala, že nenašli spoločné stanovisko s tým, že Ing. Sikorai tvrdí, že to v tomto VZN nie je potrebné ale ona sa s tým nestotožňuje. Ďalej diskutovali o pripravení nového uznesenia o režime parkovania v jednotlivých lokalitách. Vzhľadom na neskorú dobu, kedy jej boli materiály doručené sa opýtala Ing. Sikoraia, či je dané uznesenie. Ing. Sikorai konštatoval, že návrh VZN vychádzal z takého istého návrhu ako je platné VZN z roku 2002 a aj ďalšie platné VZN a ani v nich sa Skalka nerieši, pretože má osobitý režim, keďže je to turistická oblasť. Vyjadril sa k režimom jednotlivých parkovísk v Kremnici – dohodli to tak, že keď bude VZN schválené, tak pripravia návrh regulácie jednotlivých parkovacích miest a to by následne dali do komisií a zastupiteľstva.
RNDr. Balážová dodala poznámku, ktorá by sa možno mala dať do textu uznesenia: „MsZ schvaľuje VZN o parkovaní na území mesta Kremnica s účinnosťou od 01.02.2014.“ Konštatovala, že účinnosť by nedokázali zabezpečiť od januára, pretože je potrebné pripraviť nové karty atď.
Ing. Milan Žabka – takisto nie je s VZN stotožnený. Konštatoval, že VZN by malo byť kompletné a myslí si, že Skalka do oblasti Kremnice.
Ivan Petráš – tiež si myslí, že Skalka by mala byť v danom VZN obsiahnutá.
Jaroslav Slašťan – súhlasí s tým čo už bolo povedané.
Marián Vojtko – mrzí ho, že sa obišla požiadavka možného bezplatného parkovania na 30 minút. Myslí si, že aspoň v tomto by občanom mohli vyjsť v ústrety. Povedal, že parkovanie na Skalke sa má riešiť rovnako ako parkovanie v meste.
Mgr. Igor Kríž – povedal, že tí čo boli na stretnutí skonštatovali, že to má význam odporúčajú schváliť dané VZN.
RNDr. Zuzana Balážová – pripomenula, že materiál bol prerokovaný na mestskej rade a bol odporúčaný.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 189/1311

vo veci VZN č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica s účinnosťou od 1.2.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Milan Žabka, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

Marián Vojtko – opýtal sa, čo bude ďalej s VZN a v akom časovom rozhraní sa materiál doplní. RNDr. Balážová konštatovala, že v tejto chvíli nevie odpovedať.
Ing. Marián Sikorai – zmyslom VZN bolo uviesť súčasne platné VZN-ká do súladu so zákonom. Konštatoval že pripomienka týkajúca sa Skalky sa dá riešiť tak, že sa dá zložiť do článku 4. Povedal, že sa to môže zapracovať do ďalšieho zasadnutia MsZ.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že sa to pokúsia doplniť a že to znovu pôjde do komisie.
Ing. Klára Popová – konštatovala, že za VZN bude hlasovať až keď v ňom bude zapracovaná Skalka a uviedla že keď s tým nie je taký problém, tak nechápe prečo sa to takto skomplikovalo. Uviedla že je za bezplatné parkovanie pri Jednote.
Ivan Petráš – je za to, aby niektoré z parkovísk bolo bez spoplatnenia – napr. parkovisko Jeleň alebo parkovisko pri Jednote, keďže v Kremnici nie je nákupné centrum s bezplatným parkovaním.
Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že stratégia parkovania v meste je jasná. Parkoviská v meste budú spoplatnené. Parkoviská sa budú riešiť zvláštnym uznesením po schválení VZN po prerokovaní na komisii výstavby.
Ing. Beata Kirková – navrhla aby v pondelok na komisii výstavby Ing. Sikorai doplnil pripomienky, následne by to prešlo cez ekonomickú komisiu a na nasledujúcom MsZ by sa to dalo do materiálov.
Ing. Peter Roško – konštatoval, že zákon hovorí, že na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov a teda uznesenie č 189/1311 bolo prijaté.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že po prepočítaní hlasov poslancov sa zistilo, že keďže za uznesenie č. 189/1311 hlasovalo 7 poslancov (je to viac ako 3/5 väčšina prítomných poslancov), tak VZN bolo schválené.

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že sa týmto všetci podrobne zaoberali. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Beata Kirková – konštatovala, že to preberali na ekonomickej komisii. Zhodli sa, že tam nie sú závažné veci, kvôli ktorým by to nemalo byť schválené a tak to odporučili schváliť.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 190/1311
vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy: 3 706 114 €
výdavky: 3 688 628 €
saldo: 17 486 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy: 156 544 €
výdavky: 539 716 €
saldo: -383 172 €
Finančné operácie:
príjmy: 530 534 €
výdavky: 149 364 €
saldo: 381 170 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 – na zverejnenie

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že nikdy neschvaľovali rozpočet tak, aby bežný rozpočet mal saldo 0. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Beata Kirková – konštatovala, že sa tým podrobne zaoberali s tým, že je to návrh len na vyvesenie a bude sa dopracovávať. Podotkla, že sú investičné akcie, ktoré sú rozpracované v meste – napr. na Kollárovej ulici kde bude potrebných 29 tis. eur na jej dokončenie a už je saldo natesno. Požiadala MsÚ, aby sa k tomu zodpovedne postavil, aby našiel zdroje a aby sa rozpočet upravil tak, aby sa mohli dokončiť veci, ktoré sa v roku 2013 rozbehli.
Norbert Boldiš – konštatoval že si nie je istý, či je to dostatočná suma, vzhľadom na stav niektorých ulíc v Kremnici.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 191/1311

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 – na zverejnenie.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 – na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy: 3 595 203 €
výdavky: 3 595 203 €
saldo: 0 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy: 1 055 €
výdavky: 201 000 €
saldo: – 199 945 €
Finančné operácie:
príjmy: 360 500 €
výdavky: 127 156 €
saldo: 233 344 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Správa o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne.
o 16:23 hod. opustil rokovaciu sieň poslanec Jaroslav Slašťan
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o uznesení, ktoré prečítala Ing. Klára Popová.

Uznesenie číslo 192/1311

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.9.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.9.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 193/1311

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci

a) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – ALFA, spol. s r.o., Banská Štiavnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že je to výsledok ponukového konania. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
o 16:25 hod. sa do rokovacej siene vrátil poslanec Jaroslav Slašťan
Ing. Klára Popová opýtala sa či je v poriadku, že daná spoločnosť nemá v predmete podnikateľskej činnosti poskytovanie lekárenských služieb. Ing. Lenka Reichlová uviedla, že to preverovala a že spoločnosť dostane licenciu na prevádzkovanie lekárne až vtedy, keď bude mať priestory na základe nájomnej zmluvy, tieto priestory musia byť vybavené zariadením, musí to byť schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a až po schválení je možný zápis do Živnostenského registra. Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 194/1311

vo veci prenájmu nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici pre spoločnosť ALFA, spol. s r.o., Dolná 19, Banská Štiavnica, IČO: 36 042 536. Nebytový priestor pozostáva z miestností o výmere 306 m2.
Nájom: od 01.12.2013 na dobu určitú, na 5 rokov
Cena nájmu: 50,20 €/m2/rok
Účel využitia: zriadenie a prevádzkovanie verejnej lekárne.
Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2014.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Klára Popová pripomienkovala k vypracovaniu zmluvy. Opýtala sa, či by sa do nájomnej zmluvy nemohli zapracovať aj otváracie hodiny. Ing. Reichlová odpovedala, že to určite bude súčasťou nájomnej zmluvy.

b) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Michal Bršťák a manželkou Martinou Bršťákovou

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
o 16:32 hod. opustila rokovaciu sieň poslankyňa Ing. Klára Popová
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 195/1311

vo veci žiadosti Ing. Michala Bršťáka s manželkou Martinou Bršťákovou, Požehy 270, 038 23 Dubové o odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubové za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu a priľahlého pozemku po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 93/1305 zo dňa 16.mája 2013.
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 263/2013 zo dňa 04.08.2013 ako:
– diel 1 s výmerou 1 m² vytvorený z parcely č. KN-E 1090,
– diel 2 s výmerou 15 m² vytvorený z parcely č. KN E 1087,
– diel 3 s výmerou 166 mm vytvorený z parcely č. KN-E 1084,
ktoré spoluvytvárajú parcelu č. KN-C 785/7 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 182 m²,
– diel 4 s výmerou 6 m² vytvorený z parcely KN-E 1090,
– diel 5 s výmerou 27 m² vytvorený z parcely KN-E 1087,
– diel 6 s výmerou 748 m² vytvorený z parcely KN-E č. 1084,
ktoré spoluvytvárajú novú parcelu č. KN-C 785/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 781 m²,
– diel 7 s výmerou 25 m², vytvorený z parcely č. KN-E 1084,
ktorý vytvára parcelu č. KN-C 785/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m²
v katastrálnom území Dubové Ing. Michalovi Brštákovi, rod. Bršťákovi a manželke Martine Bršťákovej, rod. Urbanovej, Požehy 270, 038 23 Dubové, za kúpnu cenu vo výške 4 820 € stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 24/2013 zo dňa 15.09.2013, vypracovaného Ing. Ivanou Kňazovickou, Dovalovskou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 370 000 – Stavebníctvo – odvetvie 370 901 – Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914479. Podmienkou odpredaja je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemkov.
Pozemky sa odpredávajú za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúcich, zapísaného na liste vlastníctva č. 1756 pre katastrálne územie Dubové a pozemku priľahlého k rodinnému domu.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je rovnaká ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa Znaleckého posudku znalca Ing. Ivany Kňazovickej, Dovalovskej číslo 24/2013 zo dňa 15.09.2013. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemkov
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Žiadosť o umiestnenie plastiky s informačným zameraním – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiál dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ivan Petráš konštatoval, že podľa nákresu mu nie je jasné, čo to má byť.
Norbert Boldiš poskytol návrhovej komisii fotografiu spomínanej plastiky – ide o kováčsku prácu vysokú cca 2,5 metra. Malo by to upútať turistov a mali by sa dorobiť smerové tabule.
o 16:38 hod. sa do rokovacej siene vrátila poslankyňa Ing. Klára Popová
Ivan Petráš konštatoval, že mu chýba, ako to bude informovať obyvateľov
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 196/1311

vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica 23, PSČ 967 01 o umiestnenie plastiky s informačným zameraním v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2268 (právna parcela KN-E 2756)- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 0,64 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica č. 23, PSČ 967 01 za účelom umiestnenia plastiky s informačným zameraním, na dobu neurčitú, za nájomné stanovene v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica z 03.11. 2011 vo výške 15,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 9,60 €, za podmienky, že žiadateľ po uzavretí nájomnej zmluvy predloží na tunajší stavebný úrad žiadosť o povolenie reklamno-informačného zariadenia v zmysle stavebného zákona
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Blok informácií a správ

a) Výročné správy škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že kompletné správy sú k nahliadnutiu na webovej stránke príslušných zariadení. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Marián Vojtko konštatoval, že na komisii prešli dané správy a oboznámili sa so stanoviskami školských rád a nevideli dôvod prečo by tieto správy nemali byť schválené.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 197/1311

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2012/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2012/2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) O upozornení prokurátora

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že na MsÚ bolo doručené upozornenie prokurátora. Zhrnula, že nemajú prijaté VZN obce podľa § 36, ods. 7, písmeno c, Zákona o verejných vodovodoch. Konštatovala, že urýchlene pripravia takéto VZN a je našou povinnosťou informovať o tom ma MsZ. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
o 16:45 hod. odišiel z rokovacej siene poslanec Milan Žabka
Uznesenie číslo 198/1311

vo veci informácie o upozornení prokurátora.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o upozornení prokurátora.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová na rokovanie predložila zámer využitia časti lesného pozemku v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka. Konštatovala, že o tomto zámere sa hovorilo na komisii pre mestské lesy. Mesto ako majiteľ pozemku musí súhlasiť s dočasným vyňatím pozemku na dobu 5 rokov. Opýtala sa či k tomu majú poslanci pripomienky alebo otázky.
Ivan Petráš informoval, že sa zúčastnil sa stretnutia s týmto spojeného. Konštatoval, že je za to aby sa parkovacie plochy urýchlene riešili. Verí že sa na Skalke podarí vybudovať seriózne parkovisko.
Ing. Beata Kirková – pozitívne sa k tomu postavila a konštatovala, že to určite podporí.
o 16:50 hod. sa do rokovacej siene vrátil poslanec Milan Žabka
Viera Mišíková povedala, že nie je zástancom čiastkových riešení, ale myslí si, že aj toto čiastkové riešenie je vhodné. Dúfa, že to zlepší cestovný ruch a určite zahlasuje za.
Ing. Klára Popová – upozornila, že s uvedenou spoločnosťou majú nedokončené veci na Skalke. Opýtala sa či by bolo možné dostať návrh nájomnej zmluvy na ekonomickú komisiu.
p. Hyža – konštatoval, že zrealizujú zámer v spolupráci s Mestskými lesmi a teda nebude žiadna nájomná zmluva kvôli zjednodušeniu procesu. Konštatoval, že to berú na seba, aby zámer bol zrealizovaný v danom časovom rozmedzí. Zabezpečia zlegalizovanie výrubu, vypracovanie projektu rekultivácie, vypracovanie znaleckého posudku, zaplatia odvod za dočasné vyňatie lesa a Mestské lesy to odlesnia, oni ako spoločnosť vymulčujú a na jar zasadia trávu.
Ing. Klára Popová – ospravedlnila sa, že v pondelok nebola na stretnutí a ak sa o tomto diskutovalo. Vzhľadom na to, že nájomná zmluva nebude, požiadala aby to bolo nejako písomne potvrdené a následne by to bolo vhodné predložiť na komisii Mestských lesov.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 199/1311

vo veci zámeru využitia časti lesného pozemku v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka, ktorý predložila spoločnosť CLD, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36744948.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
zámer spoločnosti CLD, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36744948 na využitie časti lesného pozemku parcelné číslo KN-C 3255/1 v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka, na dočasné parkovanie vozidiel počas zimnej sezóny.
B/ s ú h l a s í
1. s využitím časti lesného pozemku parcelné číslo KN-C 3255/1 s výmerou cca 6400 m² v katastrálnom území Kremnica, lokalita Skalka, na dočasné parkovanie vozidiel počas zimnej sezóny,
2. s dočasným vyňatím lesného pozemku parc. č. KN-C 3255/1 s výmerou cca 6400 m² v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve mesta Kremnica z plnenia funkcií lesa, na dobu 5 rokov, za účelom zabezpečenia dočasného sezónneho parkovania vozidiel v turistickej oblasti Skalka, v zmysle zámeru predloženého spoločnosťou CLD, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36744948.

C/ r u š í
uznesenie MsZ č. 76/1204 zo dňa 18.04.2012.
D/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti CLD, s.r.o., Banská Bystrica
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Viera Mišíková – vrátila sa k upozorneniu prokurátora. Konštatovala, že podľa nej by mal byť niekto poverený, kto to urobí. RNDr. Balážová povedala, že poverí zamestnancov MsÚ, ktorí to spracujú. Ing. Donovalová povedala, že sa to už rieši a ak to prejde komisiami bez pripomienok, tak to následne pôjde na zastupiteľstvo. RNDr. Balážová povedala, že odpoveď prokurátorovi bude obsahovať, že pripravujeme dané VZN.
Ing. Milan Žabka – na komisii výstavby mali žiadosť Matice slovenskej, miestneho odboru o umiestnení osadenia Cyrilometodského kríža. Konštatoval, že táto žiadosť bola schválená na ekonomickej komisii a požiadal poslancov MsZ, aby bolo uznesenie schválené.
Marián Vojtko konštatoval, že sa podarilo vyhrať anketu „Strom roka“ a poďakoval všetkým občanom ktorí zahlasovali, médiám – vrátane Kremnických novín, aktivistom z radov žiakov oboch základných škôl, mestu Kremnica, vedúcej OMZ. Informoval, že vo februári 2014 budú súčasťou ankety „Európsky strom roka“ a poprosil o podporu.
RNDr. dodala, že táto záležitosť potvrdzuje to, že Kremnica si zaslúžila titul hlavné mesto biodiverzity.
Viera Mišíková informovala, že pri udeľovaní čestného občianstva pani Svobodovej nastala chyba v pomenovaní.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na zmenu uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 200/1311

vo veci zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 183/1310 zo dňa 10.októbra 2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 183/1310 zo dňa 10.októbra 2013 nasledovne: pôvodný text: „Čestné občianstvo – Gabriela Sekajová Svobodová“
sa mení na text: „Čestné občianstvo – Mgr. Gabriela Soukalová, rodená Sekajová“.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

p. Kianička – informoval o tom, že bol na komisii cestovného ruchu a odporučili mu, aby prišiel na MsZ. Konštatoval, že by chcel vydať knihu o dejinách Kremnice. RNDr. Balážová konštatovala, že vyhlási prestávku, počas ktorej si poslanci budú môcť pozrieť jednu z kníh pána Kianičku.
RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila o 17:07 prestávku
po prestávke o 17:33 hod. sa pokračovalo v tomto bode – poslanec Jaroslav Slašťan neprišiel
RNDr. Zuzana Balážová pokračovala návrhom na uznesenie vo veci usporiadania pozemku pod stavbou Cyrilometodského kríža v katastrálnom území Kremnica. O prenájom pozemku požiadala Matica slovenská, miestny odbor Kremnica.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 201/1311

vo veci usporiadania pozemku pod stavbou Cyrilometodského kríža v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. Č. KN-C 2310/1 (právna parcela KN-E 9-2782/1)-trvalý trávny porast s výmerou 1 m2 v katastrálnom území Kremnica, Matici slovenskej – miestny odbor Kremnica, zastúpenej Milanom Rybárskym, predsedom, Zechenterova 349/6, Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica z 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 2,00 €, za podmienky, že žiadateľ po uzavretí nájomnej zmluvy predloží na tunajší stavebný úrad žiadosť o povolenie osadenia Cyrilometodského kríža v zmysle stavebného zákona.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 15.12.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

o 17:36 hod. opustil rokovaciu sieň poslanec Ing. Milan Žabka
p. Kianička konštatoval že dejiny Kremnice sú jeho vášňou a tak začal pracovať na chronologickom spísaní dejín Kremnice. Jednotlivé kapitoly obsahujú údaje o správe mesta, vojenských dejinách, baníctve a minciarstve, cirkevných dejinách, kriminalite, každodennom živote a pod. Knihu koncipoval tak, že je možné čítať každú kapitolu zvlášť, keďže sa týka vždy jednej oblasti. Povedal, že rozsah bude približne 560 strán a podarilo sa mu zohnať renomované vydavateľstvo. V každej kapitole je uvedená použitá literatúra. Povedal, že si zohnal viacerých sponzorov.
Ing. Beata Kirková sa opýtala na počet výtlačkov. Pán Kianička odpovedal, že plánujú 1000 výtlačkov.
o 17:42 hod. sa do rokovacej siene vrátil poslanec Jaroslav Slašťan
RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala Ing. Renáty Novákovej či má mesto možnosť „predplatiť si“ výtlačky. Ing. Nováková konštatovala, že existuje uznesenie, ktoré povoľuje prispieť na vydanie knihy kúpou už vydaných kusov v hodnote 2 000 eur.
Mgr. Hana Zlatošová – navrhla aby mesto podporilo vydanie knihy určitou finančnou čiastkou a po vydaní knihy mesto dostane nejaký počet výtlačkov na prezentačné účely.
Ing. Beata Kirková – konštatovala, že sa dohodli, že v prípade takýchto záležitostí zasponzoruje mesto alebo Mestské lesy. Ak pána Kianičku podporí mesto, malo by to ísť cez dotačnú komisiu, prípadne by to malo ísť cez riaditeľa Mestských lesov, ktorému bol poskytnutý mandát a dostal určité noty na to, aby postupoval. Vzhľadom na toto si myslí, že výstup ekonomickej komisie je bezpredmetný a mal by to riešiť riaditeľ Mestských lesov, s tým že mesto má záujem o niekoľko výtlačkov. Konštatovala, že dotačný fond je už vyčerpaný, nevedeli o tomto, inak by nejaké financie odložili. Vzhľadom na to, že mesto nemôže podporovať súkromné osoby nie je iná možnosť ako to riešiť cez Mestské lesy.
Marián Vojtko sa prikláňa k názoru Ing. Kirkovej. Informoval, že komunikovali
s p. Mutňanským a konštatoval, že by prispeli. Trvá na tom, že p. Mutňanský sa stretne s p. Kianičkom a dohodnú sa.
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že podporuje to na čom sa dohodli.
RNDr. Zuzana Balážová sa opýtala či poslanci súhlasia s tým, že dá riaditeľovi Mestských lesov pokyn, že príspevok sa môže zvýšiť o 1000 eur. Všetci prítomní poslanci súhlasili, okrem poslankyne Ing. Popovej, ktorá nevedela o čom diskutovali.

Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Marián Vojtko konštatoval, že v médiách sa dozvedeli o nefunkčnosti fontány na námestí. Opýtal sa v akom je to stave. Bc. Peter Grosch informoval, že fontána je funkčná, od utorka budúceho týždňa by ju spustili a v stredu by ju zazimovali.
RNDr. Balážová konštatovala, že sa nakoniec zistilo, že odtoková rúra je upchatá.

Ing. Klára Popová sa vyjadrila k stanovisku Ing. Novákovej ohľadom vyberania poplatkov za komunálny odpad. Citovala zo stanoviska: „Pohľadávky na poplatku za odpad mesto eviduje u nájomníkov mestských bytov. V minulosti im v prípade nedoplatku na poplatku za odpad nebola predĺžená nájomná zmluva.“ Ing. Popová konštatovala, že toto nie je pravda a požiadala aby sa táto dezinformácia dala na pravú mieru. Konštatovala, že pred rokom 2006 sa nájomníkom predlžovali nájomné zmluvy bez ohľadu na to, či mali nedoplatky voči mestu. V priebehu volebného obdobia 2006 – 2010 iniciovali prípravu VZN, v ktorom upresnili podmienky pre uzatváranie nájomných zmlúv a ich predlžovanie. Konštatovala, že je pravda že sa evidujú nedoplatky na komunálnom odpade, ale sú to nedoplatky, ktoré vznikli pred rokom 2006, kedy podľa vyjadrenia ekonomického odd. nebolo možné uzavrieť splátkový kalendár. Ďalej povedala, že príspevok na bývanie dostanú len tí, čo majú zaplatený poplatok za komunálny odpad. Ing. Reichlová doplnila, že bolo prijaté nové VZN, dopĺňajúce VZN č. 2 z roku 2010, čim chceli zmierniť „tvrdosť“ VZN vo vzťahu k nájomcom, ktorí mali dlhy vo väčšej výške. Podotkla, že nemajú informáciu, že by nájomníci so splátkovými kalendármi nesplácali tieto pozdĺžnosti.

Norbert Boldiš – poďakoval za odpovede z minulých interpelácií. opýtal sa, či by bolo možné namontovať ešte jednu kameru smerom k Lučanskému prechodu. Opýtal sa na zabezpečenie mikrobusu, či by mohol začať poskytovať služby aj na dopravu občanom ku vlakom. Ďalej sa opýtal či sa riešilo osvetlenie pri bytovkách pod Elbou – občania žiadali o lepšie osvetlenie. Bc. Grosch informoval, že sa predbežne dohodli na dvoch provizórnych svetlách, ktoré by tam tento rok namontovali.

Viera Mišíková – opýtala sa na situáciu ohľadom pani Hricovej, kvôli psom. Opýtala sa, či prišla odpoveď na sťažnosť, ktorá sa posielala. Jej druhá interpelácia sa týkala situácie ohľadom stažnosti pani Krajčiovej – ako to postupuje.
Ivan Petráš – opýtal sa v akom štádiu je výber stroja. Bc. Grosch konštatoval, že stroj už zakúpili a z ČSOB majú prísť podpísať zmluvu. Konštatoval, že do konca mesiaca by mali byť hotové nadstavby – zimný posyp, fréza, budúci rok vysávanie chodníkov. Ivan Petráš sa opýtal či sa dajú namontovať aj pásy k tomuto typu stroja. Ďalej sa opýtal na úpravu parkoviska pri Relaxcentre. RNDr. Balážová konštatovala, že v tomto sa treba obrátiť na Ing. Tieleschovú.
Ivan Petráš ďalej konštatoval, že sa do komisie cestovného ruchu nedostávajú všetky súvisiace žiadosti. Ako príklad uviedol žiadosť pána Daxnera. RNDr. Balážová konštatovala, že by bolo dobré, keby si predsedovia komisií keby si navzájom posúvali žiadosti. Poslanci diskutovali o tejto problematike a o problematike zápisníc.

Ing. Beata Kirková – opýtala sa na odvodnenie okolo Slobodárne. Ing. Reichlová konštatovala, že dvaja nájomcovia povedali, že problémy nemajú a jeden nájomca čo mal najväčšie problémy byt odovzdal. Konštatovala, že to vydezinfikujú.
Ďalej sa zaoberala fontánou. Konštatovala, že nestojí o to, aby sa jej opakovali informácie. Chce vedieť či sa to posúva ďalej.
Poprosila odd. výstavby o vyčíslenie nákladov na opravu chodníka od telocvične pri Angnylovej ulici poza zelený dom popri potoku.
Poprosila OTS aby sa zaoberali dierami na schodoch na pagačke.

Viera Mišíková – opýtala sa Mgr. Kríža či prišla nejaká odpoveď na list ohľadom opilovania stromov, ktorý sa posielal eMKlubu. Mgr. Kríž odpovedal, že neodpovedali.
Ing. Klára Popová – konštatovala, že na minulom MsZ mala požiadavku na Ing. Mutňanskú, ale odpoveď nedostala.

Záver

RNDr. Zuzana Balážová informovala, že Ing. Donovalová požiadala o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Pri tejto príležitosti sa jej poďakovala za prácu, ktorú na MsÚ vykonávala 15 rokov.

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 18,27 hod. 14. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiateprvé v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Ing. Klára Popová
2. overovateľ, Ing. Milan Žabka
Zapísal: Ján Piatrik

Zdieľať tento príspevok.