VZN 9/2013

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Mesto Kremnica v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 442/2002 Z. z.“) vydáva pre územie Mesta Kremnica toto všeobecne záväzné nariadenie

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „VZN“) upravuje na území mesta Kremnica:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania vodou
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Článok 2
Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody

1. Mesto Kremnica v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. ako prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z.z.
2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási mestským rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.

Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti
b) pri poruche na verejnom vodovode
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
d) pri obmedzení zásobovania vodou.

2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:
• cisternami
• dodávkami balenej pitnej vody
• inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.

3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, v čase od 7:00 hod. do 21.00 hod.

4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi mesto mestským rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.

5. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.

6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1. Vlastníkom a súčasne i prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

2. V prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.

Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Vlastník žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:
– povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta
– stokovej siete verejnej kanalizácie
– dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov
– záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.

Článok 6
Spoločné ustanovenia

1. Na území mesta vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je primátor mesta.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom mestského rozhlasu a internetovej stránky mesta.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 204/1312 zo dňa 05. decembra 2013.

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.