Uznesenia z 15. Mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 15. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 5. decembra 2013

Uznesenie číslo 202/1312

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 203/1312

vo veci doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 130/1309 zo dňa 12. septembra 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 130/1309 zo dňa 12. septembra 2013 tak, že v bode 1. sa na konci pripájajú tieto slová: „a odkúpenie stavby súpisné číslo 413 postavenej na CKN parcele číslo 553/1 za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená vo výške maximálneho oprávneného nákladu stavby na obstaranie 1 m² podlahovej plochy bytu podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania,“.

B/ u k l a d á
mestskému úradu predložiť doplnenie uznesenia č. 130/1309 zo dňa 12.09.2013 uvedené v bode A/ Okresnému úradu Žiar nad Hronom, katastrálnemu odboru
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 10.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 204/1312

vo veci VZN č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 205/1312

vo veci plánu riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva a komisií zriadených MsZ Kremnica v kalendárnom roku 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
v súlade s článkom 2 ods. 1 platného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Kremnica plán riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva Kremnica v kalendárnom roku 2014, konaných spravidla vo štvrtok so začiatkom o 15,30 hod v termínoch:
16.1.2014
13.2.2014
13.3.2014
10.4.2014
15.5.2014
12.6.2014
10.7.2014
18.9.2014
16.10.2014
13.11.2014
11.12.2014

B/ b e r i e n a v e d o m i e
plán riadnych zasadnutí pravidelných komisií v kalendárnom roku 2014, zriadených Mestským zastupiteľstvom Kremnica, podľa prílohy tohto uznesenia.

C/ ž i a d a
mestský úrad zverejniť schválený plán riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisii na internetovej stránke mesta Kremnica.
zodpovedný: mestský úrad
termín: do 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 206/1312

vo veci protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 12/2012 o dani z nehnuteľností.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e v y h o v u j e
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom č. Pd 109/13-6 zo dňa 11. 11. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 12/2012 o dani z nehnuteľností

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ Okresnej prokuratúre Žiar nad Hronom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 207/1312

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30.09.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30.09.2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy : 2 859 825 €, t. j. 79,41 %
výdavky : 2 495 697 €, t. j. 69,51 %
saldo : 364 128 €
Kapitálový rozpočet: príjmy : 22 423 €, t. j. 14,72 %
výdavky : 181 265 €, t. j. 33,61 %
saldo : -158 842 €
Finančné operácie: príjmy : 522 450 €, t. j. 98,48 %
výdavky : 104 184 €, t. j. 71,11 %
saldo : 418 266 €

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 208/1312

vo veci návrhu 2.zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy hlavná činnosť 149 044 €
výdavky hlavná činnosť 149 044 €
saldo 0

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 209/1312

vo veci návrhu 2.zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
2.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013 nasledovne:
S príjmami: hlavná činnosť 131 588 €
S výdavkami: hlavná činnosť 131 588 €
Saldo: hlavná činnosť 0

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 210/1312

vo veci voľby kandidátov vykonávajúcich funkciu prísediaceho okresného súdu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
kandidátov vykonávajúcich funkciu prísediaceho okresného súdu nasledovne:
1. Matilda Olbrichtová
2. Ing. Jozef Lichtner
3. Ružena Utešená
4. Mgr. Margita Fodorová
5. Mgr. Vladimír Gorbunov

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 211/1312

vo veci súhlasu prenajímateľa dať do podnájmu nebytové priestory v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ u d e ľ u j e
súhlas prenajímateľa na podnájom nebytových priestorov v zmysle Čl. 5 bod 3 Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi Mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica a spoločnosťou ALFA, spol. s r.o., Dolná 19, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „ALFA spol. s r.o.“) pre podnájomcu – spoločnosť VADEMECUM, s.r.o., Dolná 49/21, 967 01 Kremnica (ďalej len „VADEMECUM, s.r.o.“). Udelenie súhlasu je podmienený splnením nasledovných podmienok:
1. Spoločnosť ALFA, spol. s r.o., sa zaväzuje počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcu so súhlasom prenajímateľa do nebytových priestorov po spoločnosti VADEMECUM, s.r.o.
2. V prípade, že sa spoločnosti ALFA, spol. s r.o., nepodarí zabezpečiť nájomcu do uvoľnených nebytových priestorov po spoločnosti VADEMECUM, s.r.o., spoločnosť ALFA, spol. s r.o., sa zaväzuje znášať nájom a náklady súvisiace s nájmom podľa poslednej platnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou VADEMECUM, s.r.o., a mestom Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín:31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 212/1312

vo veci žiadostí Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica a Jozefa Orlického, Zámocké námestie 587/40, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
1. odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 505/1 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 4,32 m² v katastrálnom území Kremnica Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica
2. odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 505/1 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 4,21 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Orlickému, Zámocké námestie 587/40, Kremnica

B/ s ch v a ľ u j e
1. prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4,32 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ingrid Fronkovej Daubnerovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – náraďovne, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 8,64 €.
2. prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4,21 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Orlickému, Zámocké námestie 587/40, Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – náraďovne, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 8,42 €.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomných zmlúv
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.01.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 213/1312

vo veci žiadosti Milana Hrabovského s manželkou, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a Kataríny Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko o zmenu doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2013/00541 zo dňa 19 06.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2013/00541 zo dňa 19.06.2013 uzavretej s Milanom Hrabovským s manželkou, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a Katarínou Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko, z doby určitej do 31.12.2043 na dobu neurčitú.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a uzavrieť dodatok k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00541 zo dňa 19.06.2013
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 214/1312

vo veci správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0910 zo dňa 5.11.2009 za 3.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0910 zo dňa 5.11.2009 za 3.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 215/1312

vo veci finančného plánu pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Finančný plán pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými prínosmi 3 292 350 €
-s celkovými nákladmi 3 280 300 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 12 050 €
-a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 €

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.