Zápisnica č. 15/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Zápisnica č. 15/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 05.12.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Beata Kirková, Dušan Privalinec, Milan Miškóci, Ing. Janka Volková
Neskorší príchod nahlásili:
Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan
Neprítomný: –
Ospravedlnený: –
Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór – ospravedlnený
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,42 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 15. v tomto roku, štyridsiatedruhé v tomto volebnom období.
RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN o náhradnom zásobovaní vodou
5) Protest prokurátora k VZN o dani z nehnuteľností
6) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 30. 09. 2013
7) Návrh 2. zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
8) Návrh 2. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku
9) Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014
10) Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku pre rok 2014
11) Plán nákladov a výnosov pre rok 2014 – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
12) Prísediaci okresného súdu
13) Cenník služieb RELAX centra
14) Majetkové veci:
a) Žiadosť o súhlas prenajímateľa dať do podnájmu nebytový priestor – ALFA, spol. s r. o., Banská Štiavnica
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ingrid Daubnerová Fronková, Jozef Orlický
c) Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov – Ing. Mária Speváková a spol.
d) Žiadosť o zmenu doby nájmu – Milan Hrabovský s manželkou, Katarína Gwerder
e) Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom
f) Odkúpenie pozemku – Rudné bane š. p. Banská Bystrica
15) Správy škôl a školských zariadení za 3. štvrťrok 2013
16) Rôzne
17) Interpelácie
18) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Ing. Klára Popová – doplnila bod Schválenie plánu riadnych zasadnutí MsZ a komisií zriadených mestom Kremnica.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k programu.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k programu.
Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN o náhradnom zásobovaní vodou
5) Protest prokurátora k VZN o dani z nehnuteľností
6) Schválenie plánu riadnych zasadnutí MsZ a komisií zriadených mestom Kremnica
7) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 30. 09. 2013
8) Návrh 2. zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
9) Návrh 2. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku
10) Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014
11) Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku pre rok 2014
12) Plán nákladov a výnosov pre rok 2014 – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
13) Prísediaci okresného súdu
14) Cenník služieb RELAX centra
15) Majetkové veci:
a) Žiadosť o súhlas prenajímateľa dať do podnájmu nebytový priestor – ALFA, spol. s r. o., Banská Štiavnica
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ingrid Daubnerová Fronková, Jozef Orlický
c) Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov – Ing. Mária Speváková a spol.
d) Žiadosť o zmenu doby nájmu – Milan Hrabovský s manželkou, Katarína Gwerder
e) Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom
f) Odkúpenie pozemku – Rudné bane š. p. Banská Bystrica
16) Správy škôl a školských zariadení za 3. štvrťrok 2013
17) Rôzne
18) Interpelácie
19) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Dušan Privalinec, Norbert Boldiš
11 11 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.
Ďalej RNDr. Balážová požiadala poslancov MsZ, aby pri odchode podpísali prezenčnú listinu s uvedeným časom odchodu.

návrhová komisia – Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková
11 11 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Viera Mišíková.
11 11 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľa zápisnice určila Jána Piatrika, zamestnanca Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ivana Petráša a Ing. Milana Žabku.

RNDr. Balážová ospravedlnila Ing. Petra Roška, kvôli chorobe neprišiel na MsZ.

Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 202/1312
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 203/1312
vo veci doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 130/1309 zo dňa 12. septembra 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 130/1309 zo dňa 12. septembra 2013 tak, že v bode 1. sa na konci pripájajú tieto slová: „a odkúpenie stavby súpisné číslo 413 postavenej na CKN parcele číslo 553/1 za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená vo výške maximálneho oprávneného nákladu stavby na obstaranie 1 m² podlahovej plochy bytu podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania,“.

B/ u k l a d á
mestskému úradu predložiť doplnenie uznesenia č. 130/1309 zo dňa 12.09.2013 uvedené v bode A/ Okresnému úradu Žiar nad Hronom, katastrálnemu odboru
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 10.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
A: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh VZN o náhradnom zásobovaní vodou

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že k tomuto VZN neboli žiadne pripomienky v rámci pripomienkového konania. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 204/1312

vo veci VZN č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Schválenie plánu riadnych zasadnutí MsZ a komisií zriadených mestom Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová – doplnila, že tento návrh bol predložený v pondelok na rokovaní poslancov a je odsúhlasený predsedami jednotlivých komisií. RNDr. Balážová sa opýtala, prečo nebol predložený jej. Popová konštatovala, že bol poslaný na MsÚ Mgr. Ľube Ďurčovej a Mgr. Igorovi Krížovi. Mgr. Ďurčová to potvrdila.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 205/1312
vo veci plánu riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva a komisií zriadených MsZ Kremnica v kalendárnom roku 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
v súlade s článkom 2 ods. 1 platného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Kremnica plán riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva Kremnica v kalendárnom roku 2014, konaných spravidla vo štvrtok so začiatkom o 15,30 hod v termínoch:
16.1.2014
13.2.2014
13.3.2014
10.4.2014
15.5.2014
12.6.2014
10.7.2014
18.9.2014
16.10.2014
13.11.2014
11.12.2014

B/ b e r i e n a v e d o m i e
plán riadnych zasadnutí pravidelných komisií v kalendárnom roku 2014, zriadených Mestským zastupiteľstvom Kremnica, podľa prílohy tohto uznesenia.

C/ ž i a d a
mestský úrad zverejniť schválený plán riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisii na internetovej stránke mesta Kremnica.
zodpovedný: mestský úrad
termín: do 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Protest prokurátora k VZN o dani z nehnuteľností

RNDr. Zuzana Balážová – poprosila Ing. Renátu Novákovú, aby vysvetlila prečo je návrh nevyhovieť tomuto protestu. Ing. Novákova konštatovala, že postupne prokurátori z rôznych okresov napádali dané VZNká a Ministerstvo si uvedomilo nepresnú definíciu v zákone. Medzitým bol zákon upravený a bolo to spresnené a teda sa na tento protest dá jedine nevyhovieť, pretože je to už v súlade so zákonom.
Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že dávali podnet na asociáciu prednostov miest a obcí a takýto istý podnet dostali aj iné mestá.
o 16:01 hod. prišla do rokovacej siene poslankyňa Mgr. Lujza Pračková
Ing. Klára Popová – povedala, že si nie je istá, či je to naozaj všetko v súlade. Ing. Nováková povedala, že poslancom, ktorí prejavili záujem o daný materiál ponúkali, aby sa skontaktovali s J. Lichtnerovou, ktorá má v tejto oblasti dlhoročnú prax. Konštatovala, že to nevie presne vysvetliť, lebo v tejto oblasti daní nikdy nerobila.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 206/1312

vo veci protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 12/2012 o dani z nehnuteľností.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e v y h o v u j e
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom č. Pd 109/13-6 zo dňa 11. 11. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 12/2012 o dani z nehnuteľností

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ Okresnej prokuratúre Žiar nad Hronom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Milan Žabka)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 30. 09. 2013

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že plnenie rozpočtu majú v písomnej podobe. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Beata Kirková – konštatovala, že to bolo prerokovávané v ekonomickej komisii a vyjadrili nespokojnosť, že nebola spracovaná projektová dokumentácia na Lučanský prechod. Odporučili aby projektová dokumentácia bola do konca decembra zrealizovaná.
Ing. Klára Popová – priklonila sa k názoru Ing. Kirkovej a mrzí ju, že plnenie rozpočtu nebolo také ako bolo schválené na začiatku roka a nebolo začaté na mestskej telocvični, na Lučanskom prechode. Konštatovala, že BBSK zrealizoval opravu mosta. Ing. Donovalová konštatovala, že keď sa navrhovala akcia ohľadom Lučanského prechodu, zdalo sa to byť jednoduchšie, ale postupom času sa zistilo, že to bude zložitejšie a súvisia s tým aj iné práce. Konštatovala, že je vyhodnotená súťaž a môžu podpísať zmluvu.
Ing. Milan Žabka – povedal, že ak sa v Kremnici robí nejaká investičná akcia, tak súčinnosť absolútne nefunguje.
o 16:09 hod. prišiel do rokovacej siene poslanec Jaroslav Slašťan
Ivan Petráš – konštatoval, že nevie, či sa ešte nájdu prostriedky na jeden projekt, ohľadom cestovného ruchu.
Ing. Klára Popová sa opýtala na správu o priebehu lyžiarskeho kurzu pre deti zo znevýhodnených rodín. Mgr. Zlatošová odpovedala, že projekt prebehol rovnako ako v minulom období, absolvovalo ho 15 detí z obidvoch základných škôl. Uviedla, že z rozpočtu mesta bol financovaný mestský minibus, občerstvenie na skalke. Konštatovala, že o tento kurz je záujem.
Ing. Jánka Volková – povedala, že peniaze ktoré boli použité na lyžiarsku výstroj, boli vyzbierané z predaja punču.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 207/1312

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30.09.2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30.09.2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy : 2 859 825 €, t. j. 79,41 %
výdavky : 2 495 697 €, t. j. 69,51 %
saldo : 364 128 €
Kapitálový rozpočet: príjmy : 22 423 €, t. j. 14,72 %
výdavky : 181 265 €, t. j. 33,61 %
saldo : -158 842 €
Finančné operácie: príjmy : 522 450 €, t. j. 98,48 %
výdavky : 104 184 €, t. j. 71,11 %
saldo : 418 266 €

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh 2. zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že vyčlenili ďalšie prostriedky pre KIC.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 208/1312
vo veci návrhu 2.zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy hlavná činnosť 149 044 €
výdavky hlavná činnosť 149 044 €
saldo 0

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že Ing. Reichlová požiadala len o nejaké drobnépresuny v rámci svojej štruktúry rozpočtu.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 209/1312

vo veci návrhu 2.zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

2.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013 nasledovne:
S príjmami: hlavná činnosť 131 588 €
S výdavkami: hlavná činnosť 131 588 €
Saldo: hlavná činnosť 0

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že rozpočet dostali poslanci v písomnej forme.
RNDr. Balážová citovala svoj list:
„Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
predložili sme Vám návrh rozpočtu pre rok 2014 a ďalšie dva roky, ako nám to ukladá zákon. Tento návrh sme spracovali spolu s odbornými útvarmi mestského úradu za tých podmienok a informácií, ktoré máme momentálne dostupné a s najlepším vedomím. Celkové saldo predkladaného rozpočtu je nula, saldo bežného rozpočtu je 11 471 EUR.
Tento návrh obsahuje niekoľko rizík:
1. Na výpočet výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sme použili viaceré metodiky, náš predpoklad je približne 1688 tis. EUR, presnejšie číslo nevieme určiť.
2. Výška salda bežného rozpočtu nezabezpečuje dostatočne mesto pred nečakanými udalosťami – počnúc haváriami alebo katastrofami, končiac anomáliami vo finančných tokoch verejnej správy. Aby ste mali jasnú predstavu: priemerné bežné mesačné výdavky potrebné na chod mesta sú približne 300 tis. EUR. Teda, ak by sme chceli mať rezervu financií na jeden mesiac dopredu, museli by sme mať k dispozícii voľných 300 tis. EUR.
3. Rovnako celkové saldo – nula – predstavuje riziko pri financovaní funkcií mesta na konci roka 2014 a začiatkom roka 2015. Keby sme takýto rozpočet dôsledne dodržali, tak 31. decembra má mesto na účtoch nulu a nasledujúce tri týždne – kým budú presunuté podielové dane – nemá z čoho fungovať.
4. V návrhu rozpočtu nie sú zabezpečené dostatočné prostriedky pre nárast platov učiteľov, zamestnancov vo verejnej správe, ani mzda pre pracovníka, ktorý by zabezpečoval verejné obstarávanie – určené samosprávam zákonom.
5. Rozpočet počíta so sumou 126 tis. EUR na obnovu II. základnej školy. Toto je zúfalo málo. Podľa spracovanej projektovej dokumentácie celá obnova by mala stáť 1 588 tis. EUR, pričom skutočne nevyhnutná je výmena okien a elektroinštalácie, čo spolu s nutným pamiatkovým výskumom predstavuje 236 700 EUR. Opakovane sa preto obraciam na poslancov MsZ, aby súhlasili s použitím prostriedkov z Min. Financií na obnovu kultúrnych pamiatok a namiesto projektovej dokumentácie k obnove ÚPSVaR a knižnice, tieto boli vyčlenené na uvedenú opravu. Domnievam sa, že základná škola má vyššiu prioritu ako projektová dokumentácia k ÚPSVaR a knižnice. Potom by nám na najnutnejšiu obnovu školy chýbalo už len cca 56 tis. EUR. Som presvedčená, že pri dobrej vôli nás všetkých a rozumnom rozvrhnutí výdavkov, by sme vedeli tieto financie nájsť.
6. Na str. 81-82 písomných podkladov k rokovaniu MsZ je zoznam ďalších položiek, ktoré neboli do rozpočtu zahrnuté, vzhľadom na predpokladané príjmy rozpočtu. Priebeh roka ukáže, čo si budeme môcť dovoliť z týchto položiek zrealizovať.
Je zrejmé, že tento rozpočet budeme musieť zmeniť pravdepodobne vo februári 2014, kedy už bude známy štátny rozpočet, nápočet pre školy a budeme vedieť urobiť lepší odhad príjmov do nášho-mestského rozpočtu. Obraciam sa na Vás so žiadosťou, aby ste do takto navrhnutého rozpočtu nezasahovali, pretože by sa mohlo stať, že rozpočet nebude spĺňať podmienky zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 283/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Môžeme sa zakryť len takou perinou, akú máme.“
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Beata Kirková – povedala, že sa zaoberala problematikou ZŠ P. Križku – zdôraznila, že zo strany poslancov bol podnet presunúť financie zo Zechenterovej záhrady na ZŠ. Konštatovala, že na začiatok je to dosť financií, s ktorými sa dá urobiť dosť veľa práce. Ďalej uviedla, že MsÚ nepripravil žiadne podstatné zásahy do verzie navrhovaného rozpočtu na zverejnenie. Konštatovala, že rozdiely vo verzii na vyvesenie a v materiáloch, ktoré im boli dané boli rozdiely ako napr. zvýšenie miezd a platov správy MsÚ, MsP, zvýšené boli lekárske služby, doplnených bolo 41 tis. € na spoluúčasť na prestavbu budovy CVČ na nájomné byty. Na vykrytie deficitu boli znížené mzdy
a platy v školských zariadeniach a v školských kluboch. Ďalej zhrnula návrhy, ktoré do rozpočtu neboli zapracované. Ekonomická komisia odporučila vzhľadom na 19 %-nú zaťaženosť mesta, aby mesto pristúpilo k zobratiu úveru. Z tohto úveru mala byť financovaná oprava telocvične, oprava cesty a múru na Kollárovej ul., Lučanský prechod. Vníma to tak, že vďaka Mestským lesom by v meste malo byť niečo vidno, okrem vyhliadky na Krahuliach. Konštatovala, že keby sme nemali Mestské lesy, nevedeli by sme tu fungovať. Konštatovala, že by bola rada, keby jej pripomienky boli akceptované.
Mgr. Lujza Pračková – uviedla, že k tomuto návrhu rozpočtu 2014 mali viacej stretnutí. Konštatovala, že pre ňu je stanovisko ekonomickej komisie dôležité. Na strane druhej očakávala, že poslanecké stretnutia sú na to, aby ich pripomienky poslancov boli zapracované do rozpočtu. Očakávala, že aspoň nejaké pripomienky poslancov budú zapracované do návrhu rozpočtu. Konštatovala, že dva krát sa hlasovalo o primátorkinom návrhu, aby sa prostriedky z projektových dokumentácií presunuli na ZŠ P. Križku a ani raz tento návrh neprešiel a teda nerozumie, prečo o tom RNDr. Balážová hovorí tretí krát.
Ing. Milan Žabka – konštatoval, že mesto nevie postaviť rozpočet bez Mestských lesov. Nevieme zaúverovať, lebo občanom chceme dokázať, že každý rok máme aktívne saldo, čo pre fungovanie mesta, nie je dobré.
Viera Mišíková – konštatovala, že sa zúčastnila verejného prejednávania rozpočtu a zarazilo ju, že RNDr. Balážová spochybnila základ daného rozpočtu. Ďalej konštatovala, že keby sa peniaze dané z Mestských lesov do rozpočtu mesta presunuli iba na zveľaďovanie mesta.
Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že bolo možné stretnutie s vedúcimi oddelení, ale poslanci neprišli. MsÚ navrhlo navýšenie rozpočtu tabuľkovo. Ohľadom banských miest, chodil na každú komisiu, na ktorú bol pozvaný. Informoval, že minulý rok mali všetci poslanci možnosť ísť na stretnutie banských miest v Košiciach, ale išiel len N. Boldiš a Mgr. Zlatošová. Povedal, že minulý týždeň sa dozvedeli, že je možné získať financie na mestskú telocvičňu. Informoval, že budú iniciovať stretnutie s hlavným kontrolórom, s vedúcou ekonomického oddelenia, vedúcou odd. školstva, kultúry a športu a riaditeľkou školy.
Marián Vojtko – konštatoval, že uskutočniť oslavu banských miest z polovičnej sumy, nie je dobrý nápad, keďže výsledok použitia polovičnej hodnoty bolo vidno na Cechových hodoch kremnických aj na oslavách mesta. Konštatoval, že poslanci v minulosti medzi sebou často komunikovali a na komisiu banských miest chodili tí poslanci, ktorí mohli. Nepodporí návrh, ktorý bol predložený v materiáloch.
Norbert Boldiš – osobne je za to, aby sa rozpočet schválil a aby do prvej zmeny rozpočtu boli zapracované pripomienky a návrhy ekonomickej komisie.
Mgr. Lujza Pračková – konštatovala, že je pravda, že účasť na stretnutiach bola nízka, ale aj tie pripomienky, ktoré poslanci povedali, neboli zakomponované do návrhu.
Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že by bolo možno dobré zháňať rezervy aj niekde inde. Konštatovala, že k diskutovaní o oprave ZŠ P. Križku došlo až vtedy, keď poslanci vyjadrili nespokojnosť. Uviedla, že to bol návrh poslancov, aby sa dali niektoré financie na opravu ZŠ.
Ing. Milan Žabka – konštatoval, že mestskí poslanci iniciovali aby sa peniaze presunuli na opravu ZŠ a RNDr. Balážová si to prisvojuje.
Ivan Petráš – podporuje názor Ing. Žabku.
Ing. Klára Popová – v minulosti vyslovila požiadavku ohľadom múru na Kollárovej ulici, aby sa to dostalo do návrhu rozpočtu, ale nestalo sa tak.
Ing. Beata Kirková – konštatovala, že nedostali podklady na výdavky. Myslí si, že suma, ktorú navrhli je adekvátna, s tým, že tá suma sa nemusí celá preinvestovať na danú akciu, ale je potrebné zdokumentovať to.
Mgr. Igor Kríž – odvolal sa na Uznesenie č. 149/1207, kedy bol schválený organizačný výbor 7. slov. stretnutia banských miest. Za MsÚ tam bola schválená vedúca OŠKŠ – Mgr. Hana Zlatošová, ktorá pripravovala návrh rozpočtu, takže je zvláštne, prečo nebola pozvaná na ekonomickú komisiu, na ktorú bol pozvaný iba predseda banského spolku Ing. Roob. Konštatoval, že veľkým luxusom je naprojektovať 2 000 € na ohňostroj na takúto akciu, alebo 200 € na občerstvenie pre zasadnutie banskej komory. Na MsZ vieme zaobstarať občerstvenie za 30 €.
Ing. Beata Kirková – povedala, že dúfa, že si Mgr. Kríž uvedomí, čo hovorí.
Mgr. Hana Zlatošová – konštatovala, že zvykla informovať poslancov o prognóze rozpočtu na školské zariadenia, započítaných do podielových daní mesta na ďalší kalendárny rok. Do roku 2012 sme v podielových daniach dostávali na školské zariadenia taký balík peňazí, že odporúčaných 40 % podielových daní sme vždy splnili. Konštatovala, že v tomto kalendárnom roku 2013 upozornila, že ideme do mínusového salda z dôvodu, že bol zmenený systém nápočtov pre dané školské zariadenia. Konštatovala, že tento rok sa dostávajú do salda cca 112 tis EUR. Konštatovala, že v prvej zmene rozpočtu budeme musieť nájsť na mzdové prostriedky školským zariadeniam rezervu viac ako 100 tis. EUR.
RNDr. Zuzana Balážová – konštatovala, že návrh rozpočtu predložila tak ako si myslí, že je správny, teda bez úveru. Uviedla, že sa nestačí diviť, že niektorí poslanci povedia, že v tomto meste sa nič nerobí a nič neinvestuje. Povedala, že majetok tohto mesta vzrástol tak, že na jedného občana je to 2 137 € a prejavilo sa to najmä v investičných akciách. Získali sa síce EURofondy, ale tie sa museli doplatiť – na ZŠ sa zobral úver 400 tis. EUR. Konštatovala, že tento rok urobili napr. Krausovu uličku, chodník v Bystrickej doline, Kollárovu ulicu, chodník k Červenej veži, schody popri Permoníku a rôzne drobné opravy. Uviedla, že napr. na mestskú telocvičňu sa dáva 25 555 €, na cestovný ruch príspevkoch 46 366 €, na údržbu lyžiarskych tratí 3 700 €, čo je v poriadku, ale potom sa nečudujme, že nám chýba niekde inde. Informovala, že opatrovateľská služba stojí takmer 40 tis. EUR, čo podľa nej je potrebné. RNDr. Balážová citovala svoj list:

„Už viackrát som Vás informovala o opatreniach, ktoré zrealizoval MsÚ s cieľom znížiť výdavky mesta bez toho, aby to pocítili občania. Pani poslankyňa Kirková žiadala nedávno od úradu „nájsť rezervy“.
Už v roku 2009 sme navrhli znížiť bežné výdavky mesta o 10%, čo znamenalo úsporu 112 990 EUR a hneď nasledujúci rok 2010 sme znížili bežné výdavky mesta o ďalšie 3%, čo znamenalo 52 616 EUR. V roku 2009 pán Kríž suploval pol roka vedúceho MsBP, potom pol roka vedúceho odd. organizač. a správneho a neskôr pol roka ved. Relax centra na Skalke bez nároku na odmenu, čo prinieslo mestu 21 600 EUR.
Tieto úspory sme dosiahli tak, že okrem znižovania výdavkov na energie, šetrného nakladania s materiálom a službami, sme znižovali stav zamestnancov tak, že v roku 2012 sme mali na MsÚ o 12 úväzkov menej, na mestskej polícii o 3 úväzky menej a na mestskom bytovom podniku o 2 úväzky menej. Od júna 2011 sa zákonom znížil plat primátorky o 10%. Teda len na cene práce sme v jednom roku ušetrili viac ako 204 tis. EUR, ktoré sme mohli následne použiť na opravu oporných múrov, strechy na ZUŠ, vybudovanie parkovísk, dofinancovanie projektov financovaných EÚ. A samozrejme sme dokázali vykryť schodok výnosu dane z príjmov FO.
Nemám priestor na to, aby som vymenovávala agendy, ktoré počas tohto obdobia uvalil na plecia samospráv štát a s ktorými sme sa museli vysporiadať len prerozdelením povinností. Opakovane zdôrazňujem, že ťarchu krízy a nových úloh nesú od samého začiatku na pleciach zamestnanci mestského úradu a organizácií zriadených mestom. Pýtam sa: dokedy ešte? Kedy dostanú možnosť nadýchnuť sa? Kedy sa im – vážení poslanci – poďakujete za to, čo robia pre svoje mesto? Môžete povedať, že je to ich práca. No každý dobrý manažér vie, že existuje negatívna a pozitívna motivácia.
Navrhovať ďalšie zníženie stavu zamestnancov je veľmi-veľmi nekompetentné a vyjadruje hlbokú neznalosť pomerov.
Napokon, rada by som v tejto súvislosti upozornila, že hoci s prispením všetkých zamestnancov MsÚ a organizácií zriadených mestom znižujeme výdavky mesta, nepostrehla som, že by si poslanci MsZ – napriek kríze – znížili svoje odmeny. Vyzývam Vás teda vážení poslanci, aby ste urobili sebareflexiu a zamysleli sa nad svojimi odmenami. Ak ste sa nechali zvoliť z lásky ku Kremnici, iste Vám nepadne za ťažko znížiť si svoje odmeny napríklad na polovicu. Keďže ročne predstavujú čiastku 40 tis. EUR, získali by sme tak 20 tis. EUR, ktoré nám napríklad chýbajú na obnovu základnej školy alebo telocvične.“
Ďalej sa RNDr. Balážová vyjadrila k úveru:
“Na str. 83-84 písomných materiálov k rokovaniu MsZ je písomné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k možnosti zobrať v roku 2014 úver vo výške 300 tis. EUR. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže mesto Kremnica bez problémov zobrať takýto úver, pretože jeho úverové zaťaženie podľa súčasnej metodiky výpočtu je necelých 19%.
Od roku 2015 by sa mala táto metodika zmeniť a do bežných príjmov sa nebudú započítavať dotačné zdroje (napr. na prenesené kompetencie, granty a transfery), čo zásadne zmení výsledok výpočtu úverového zaťaženia mesta. Nevieme, aké opatrenia príjme v budúcnosti vláda a NR SR, ak nebude Slovensko schopné dodržať záväzky dané Európskej únii.
Je tu totiž aj ďalší zákon, a to ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Podľa neho horný limit dlhu verejnej správy sa do konca rozpočtového roka 2015 ustanovuje vo výške 60% podielu na hrubom domácom produkte. Pripomínam, že rok 2015 je 1. rokom nasledujúceho volebného obdobia. Aj mesto Kremnica prispieva k tomuto dlhu.
Ďalším limitujúcim faktorom je deficit verejných financií pod 3% HDP, ktoré sa Slovensko zaviazalo dosiahnuť. Aj na tomto deficite sa podieľajú samosprávy. Nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka.
Aj keď ja osobne mám veľké výhrady voči krokom súčasnej vlády, som občiankou Slovenskej republiky a cítim zodpovednosť za to, ako sa bude vyvíjať budúcnosť našich detí a vnúčat. Toto je jeden z dôvodov, pre ktoré nemôžem súhlasiť s ďalším úverovým zaťažením mesta.
Niektorí z našich poslancov sú členmi strany SMER, ktorá zostavovala súčasnú vládu. Verím, že nielen oni, ale všetci poslanci rovnako cítia zodpovednosť za plnenie záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii a uvedomujú si následky neplnenia týchto záväzkov.
Druhý dôvod je celkom pragmatický a bytostne sa dotýka nášho mesta. Keď som nastúpila do funkcie v polovici decembra 2006, s hrôzou som zistila, že na účtoch mesta zostalo 250 tis. Sk, najbližšie peniaze mali prísť 20. januára a mesto malo nezaplatené faktúry za 25 mil. Sk. Povedala som si, že takáto situácia sa už nesmie zopakovať. Preto každoročne dbám na to, aby na konci roka malo mesto dostatok financií na svoj chod, ktoré sa napokon prenesú do rezervného fondu. Pre Vašu informáciu, rok 2010 sme ukončili s prebytkom 298 tis. EUR, rok 2011 s prebytkom 227 tis. EUR a rok 2012 s prebytkom 261 tis. EUR.
(RNDr. Balážová konštatovala, že jej príde smiešne, ak si Ing. Žabka myslí, že je chyba, mať na konci roka aktívne saldo. Ing. Žabka konštatoval, že to chyba je, keď sa nič nerobí. RNDr. Balážová opäť skonštatovala, že to nie je pravda, že sa v meste nič nerobí.)
Ja už nebudem v budúcich voľbách kandidovať. Nech však bude budúcim primátorom ktokoľvek, nechcem mu odovzdávať mestské financie v takom stave, ako som ich preberala. Niektorí z Vás možno budú kandidovať za poslancov, niektorí možno na primátorský post. Verím, že súhlasíte so mnou, že teraz my nesieme zodpovednosť za budúcnosť nášho mesta a bolo by nezodpovedné zanechať „nášľapné míny“ našim pokračovateľom.
V súčasnosti splátky dvoch úverov, ktoré mesto má, sú vo výške takmer 106 tis. EUR. Ako by sa nám dýchalo, keby sme tieto záväzky nemali, však? A Vy chcete ešte viac zadlžovať mesto na ďalšie dlhé roky dopredu? Toto je cesta do pekla.
Žiadam Vás, páni poslanci, aby ste aj Vy prevzali na seba rozpočtovú zodpovednosť a nehazardovali s budúcnosťou našej krajiny, nášho mesta a našich detí.“
o 17:08 hod. opustil rokovaciu sieň poslanec Ing. Milan Žabka (vrátil sa o 2 minúty)
RNDr. Balážová sa opýtala, kto z poslancov má naštudovaný Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mgr. Pračková konštatovala, že to niekoľko krát čítala. RNDr. Balážová sa opýtala, či vedia o tom, že sa zákon novelizoval a či vedia ako. Informovala, že sa zmenil napr. tak, že síce do roku 2015 ostáva hranica 60 % úverovej zadlženosti, ale už od 50 % nastupujú určité reštriktívne opatrenia. Ing. Žabka konštatoval, že RNDr. Balážová nechce zobrať úver preto, lebo v roku 2015 sa môže niečo zmeniť, povedal, že keby ostatné mestá a obce rozmýšľali rovnako, nič by sa neurobilo.

Marián Vojtko – konštatoval, že vždy keď sa niečo podobné riešiť, tak sa RNDr. Balážová vždy snaží postaviť poslancov proti zamestnancom MsÚ. Ďalej sa venoval zníženiu odmien poslancov. Povedal, že sa bez problémov vzdá odmeny, napr. aj zamestnancom mesta, pokiaľ prevezmú zodpovednosť a obetujú svoj voľný čas. Konštatoval, že poslanci to majú ako určité poslanie, za ktoré berú odmenu. Ďalej sa zaoberal obdobím, kedy RNDr. Balážová nastúpila do funkcie primátorky mesta – povedal, že RNDr. Balážová veľmi dobre vedela, že dané financie tam neboli preto, lebo sa použili na projekt ohľadom RELAX centra na Skalke. Opýtal sa, prečo teda za rovnakých okolností žiadala Mestské lesy o príspevok, keď mesto nemalo dostatok financií na chod, z dôvodu ich použitia na konkrétny projekt. RNDr. Balážová konštatovala, že to bola úplne iná situácia. Problém bol ten, že na účtoch mesta zostalo 25O tis. Sk.
Ing. Beata Kirková – opýtala sa, čo z tých zrealizovaných aktivít, okrem Štefánikovho nám. a opravy budovy MsKS bolo z jej iniciatívy, lebo všetko ostatné bolo z iniciatívy poslancov. Ďalej povedala, že RNDr. Balážovú viac zaujíma budúcnosť, ako prítomnosť tohto mesta.
Mgr. Lujza Pračková – skonštatovala, že RNDr. Balážová povedala, že je autorkou listov, ktoré prečítala a že má záujem, aby rozpočet bol schválený. RNDr. Balážová povedala, že má záujem schváliť rozpočet, ktorý nebude založený na úvere. Mgr. Pračková konštatovala, že primátorka má teda záujem schváliť rozpočet, tak ako uzná za vhodné ona, ale rozpočet schvaľujú poslanci, takže jej z predchádzajúcich vyjadrení poslancov muselo byť jasné, že takto navrhnutý rozpočet neprejde. Ďalej Mgr. Pračková vyjadrila súhlas s Ing. Kirkovou, ohľadom akcií, ktoré sa realizovali na základe iniciatívy poslancov. Informovala, že prebehla anketa o najkrajšie mesto Slovenska a keď RNDr. Balážová zistí, na ktorom mieste sa umiestnila Kremnica, tak potom môžu ďalej riešiť to, ako sa mesto zveľaďuje.
Ing. Klára Popová – nevychádza z údivu, že veci ktoré poslancom nepodporila, prezentuje RNDr. Balážová ako svoje. RNDr. Balážová protirečí, že ich neprezentuje ako svoje. Ďalej Ing. Popová povedala, že bez poslancov a poslaneckých návrhov, by tieto akcie zrealizované neboli. Povedala aj, že počas krízy, poslanci navrhli zníženie nákladov. RNDr. Balážová konštatovala, že to nie je pravda, že ona sama vyšla s tým, že musia znížiť výdavky v rozpočte. Ing. Popová povedala, že pravda je tá, že oni povedali, aby sa výdavky znížili, lebo kríza nás môže zaskočiť a je možné si to nájsť aj na záznamoch.
Ivan Petráš – opýtal sa, kde je možné nájsť nájom za zjazdovku Pekná vyhliadka. Povedala, že daný nájom nevedia vymôcť. RNDr. Balážová, konštatovala, že to tam nie je zahrnuté, lebo mesto na to nemá nárok a potvrdila slová Ivana Petráša, že mesto odkladá cca 8 rokov nájom na zjazdovku, len preto, lebo máme zmluvy, také aké máme. Ing. Žabka konštatoval, že pred niekoľkými zastupiteľstvami bol návrh právne to vymôcť, ale RNDr. Balážová do toho nechcel ísť, lebo by sme mohli prehrať.
Viera Mišíková – očakávala, že RNDr. Balážová bude informovať o tom, ako sa novelizoval Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Nemyslela si, že primátorka sa bude poslancov pýtať, či to majú naštudované. Konštatovala, že na oprave mosta sa ušetrilo dosť peňazí, ktoré sa mohli použiť na Lučanský prechod, takže bude trvať na tom, aby sa úver zobral.
Dušan Privalinec – navrhol ukončenie diskusie.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o návrhu Dušana Privalinca.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrh bol jednohlasne prijatý.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre roky 2014, 201ť, 2016
Mestské zastupiteľstvo – A/schvaľuje
1. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 603 458 €
výdavky: 3 591 987 €
saldo: 11 471 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 245 870 €
saldo: – 244 815 €
Finančné operácie: príjmy: 360 500 €
výdavky: 127 156 €
saldo: 233 344 €
2. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 603 458 €
výdavky: 3 591 987 €
saldo: 11 471 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 32 713 €
saldo: – 31 658 €
Finančné operácie: príjmy: 150 000 €
výdavky: 129 813 €
saldo: 20 187 €

3. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 603 458 €
výdavky: 3 591 987 €
saldo: 11 471 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 29 892 €
saldo: – 28 837 €
Finančné operácie: príjmy: 150 000 €
výdavky: 132 634 €
saldo: 17 366 €
4. Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014, 2015, 2016 podľa predloženého návrhu vrátane sumáru
PREZENTÁCIA: 13
ZA: 3 (Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš, Dušan Privalinec)
PROTI: 7 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka)
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Janka Volková, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté, a že vzhľadom na neschválenie tohto uznesenia sa musí z pôvodného návrhu programu vypustiť bod 10) a bod 11).
o 17:45 hod. bola vyhlásená prestávka
o 17:50 hod. odišiel poslanec Dušan Privalinec a Marián Vojtko

Prísediaci okresného súdu

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že uvedení kandidáti súhlasili s funkciou prísediaceho.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Mgr. Lujza Pračková sa opýtala na základe čoho sa vyberali kandidáti. Mgr. Ľuba Ďurčová konštatovala, že vyslovene chceli aktívnych dôchodcov, ona navrhla nejaké mená a oni si to preverili odobrili daných kandidátov.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 210/1312

vo veci voľby kandidátov vykonávajúcich funkciu prísediaceho okresného súdu.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
kandidátov vykonávajúcich funkciu prísediaceho okresného súdu nasledovne:
1. Matilda Olbrichtová
2. Ing. Jozef Lichtner
3. Ružena Utešená
4. Mgr. Margita Fodorová
5. Mgr. Vladimír Gorbunov

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Cenník služieb RELAX centra

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že Ing. Zuzana Tileschová by chcela ešte upraviť nejaké položky.
Ing. Zuzana Tileschová uviedla, že znížila položku na stolný tenis zo 7 € na 5 €
a položku na squash z 10 € na 7 €. Konštatovala, že dôvody uviedla v dôvodovej správe. RNDr. Balážová vysvetlila, že o squash a stolný tenis bol malý záujem. Ing. Tíleschová konštatovala, že chceli vyjsť v ústrety ľuďom.
Ing. Milan Žabka – myslí si, že keď niekto navštívi RELAX centrum, tak je ochotný zaplatiť 10 €, a že zníženie ceny má dopad na rozpočet. Navrhol, aby sa nejaká zľava robila v prípade, že niekto navštevuje pravidelne dané športy, a že s týmto návrhom nesúhlasí. Ing. Tíleschová povedala, že určite urobí výročnú správu. Ďalej povedala, že zachovala zľavy pre Kremničanov.
Ivan Petráš – myslí si, že by toto nemuselo podliehať schvaľovaniu v zastupiteľstve. Povedal, že mu chýba komplexnosť marketingu na zariadeniach, ktoré sú pod správou Kultúrneho a informačného centra.
Ing. Beata Kirková – mrzí ju, že to dostali neskoro k dispozícii a súhlasí s Ivanom Petrášom.
Ing. Klára Popová – konštatovala, že tiež nie je stotožnená s daným materiálom a s navýšením cien pre Kremničanov.
Mgr. Lujza Pračková – opýtala sa či je potrebné hlasovať dnes a či by bol problém, materiál dopracovať, podľa pripomienok, ktoré odzneli. Ing. Tileschová konštatovala, že nie je vhodné meniť to počas sezóny a hlasovať o tom na ďalšom MsZ.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie vo veci zmeny cien služieb Skalka Relax centra
Mestské zastupiteľstvo – A/schvaľuje
Cenník služieb Relax centra
B/ukladá
Ing. Zuzane Tileschovej, riaditeľke KIC uviesť cenník do praxe od 15. 12. 2013

zodpovedná: Ing. Zuzana Tileschová termín: 15. 12. 2013

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 4 (Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 7 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Janka Volková, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

Majetkové veci:

a) Žiadosť o súhlas prenajímateľa dať do podnájmu nebytový priestor – ALFA, spol. s r. o., Banská Štiavnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že spoločnosť požiadala o to, aby sme súhlasili s tým, že si prevezmú do podnájmu spoločnosť VADEMECUM, s. r. o.. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová – s ohľadom na spomenuté a na návšetevu zástupcu firmy ALFA, s. r. o. požiadala o prerušenie MsZ s tým, že by Ing. Lenka Reichlová poskytla nové informácie. Poslanci prestávku odsúhlasili.
RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila krátku prestávku, po ktorej sa pokračovalo v prerušenom bode programu
Ing. Klára Popová konštatovala, že návrhová komisia si osvojila návrh na uznesenie.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 211/1312

vo veci súhlasu prenajímateľa dať do podnájmu nebytové priestory v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ u d e ľ u j e

súhlas prenajímateľa na podnájom nebytových priestorov v zmysle Čl. 5 bod 3 Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi Mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica a spoločnosťou ALFA, spol. s r.o., Dolná 19, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „ALFA spol. s r.o.“) pre podnájomcu – spoločnosť VADEMECUM, s.r.o., Dolná 49/21, 967 01 Kremnica (ďalej len „VADEMECUM, s.r.o.“). Udelenie súhlasu je podmienený splnením nasledovných podmienok:
1. Spoločnosť ALFA, spol. s r.o., sa zaväzuje počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcu so súhlasom prenajímateľa do nebytových priestorov po spoločnosti VADEMECUM, s.r.o.
2. V prípade, že sa spoločnosti ALFA, spol. s r.o., nepodarí zabezpečiť nájomcu do uvoľnených nebytových priestorov po spoločnosti VADEMECUM, s.r.o., spoločnosť ALFA, spol. s r.o., sa zaväzuje znášať nájom a náklady súvisiace s nájmom podľa poslednej platnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou VADEMECUM, s.r.o., a mestom Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu
A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín:31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ingrid Dauberová Fronková, Jozef Orlický

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že návrh je neschváliť odkúpenie, ale prenajať pozemok. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 212/1312

vo veci žiadostí Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica a Jozefa Orlického, Zámocké námestie 587/40, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
1. odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 505/1 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 4,32 m² v katastrálnom území Kremnica Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica
2. odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 505/1 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 4,21 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Orlickému, Zámocké námestie 587/40, Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
1. prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4,32 m2 v katastrálnom území Kremnica, Ingrid Fronkovej Daubnerovej, Zámocké námestie 587/44, Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – náraďovne, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 8,64 €.
2. prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4,21 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Orlickému, Zámocké námestie 587/40, Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby – náraďovne, na dobu určitú do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 8,42 €.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomných zmlúv
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.01.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov – Ing. Mária Speváková a spol.

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že sa navrhuje odkúpenie daného pozemku. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky, RNDr. Balážová dala slovo občanom.
Ing. Speváková – žiada to preto, lebo majú iné pripomienky a návrhy ako to boo prerokované v komisiách a ako to prerokovalo MsZ dňa 15. 05. 2013 a požiadala, aby sa jej návrhy a pripomienky zapísali do zápisnice z dnešného MsZ. K uzavretiu zmluvy má nasledovné stanovisko – ide o pozemky, na ktorých je vedená mestská komunikácia, a ktoré im boli v rámci reštitúcie vrátené bez obmedzenia. Ústava SR hovorí, že ak je vlastník obmedzený vo svojom vlastníckom práve, patrí mu za to primeraná náhrada škody.
o 18:46 hod. opustili rokovaciu sieň poslankyňa Viera Mišíková a Mgr. Igor Kríž (o dve minúty sa vrátili)
Konštatovala, že na mesto podali tri žiadosti o finančné vysporiadanie. Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádzal znalec z podkladov. Keďže pokladajú vybavovanie kúpnej zmluvy a finančného vysporiadania za dlhý proces, a nie sú uzrozumení so hodnotou ceny za pozemok podľa znaleckého posudku, budú súhlasiť so stanovenou cenou v prípade urýchleného uzavretia kúpnej zmluvy a zároveň budú žiadať vyplatiť nájomné.
Mesto užíva predmetnú cestu a oni ako majitelia pozemku, nemajú možnosť užívať jeho časť a pri tom paradoxne zaň platia daň z nehnuteľnosti. Konštatovala, že mesto sa s majiteľmi nedohodlo, nerokovalo o náhrade výšky nájomného za užívanie časti pozemku pretože to jednoznačne zamietlo. Žiadajú, aby výšku nájomného určil súdny znalec na hodnotu príslušnej časti pozemku. Nájomné žiadajú spätne podľa Občianskeho zákonníka, príslušných predpisov, a to tri roky dozadu. V inom prípade budú postupovať tak, ako to uvádzajú v liste zo dňa 23. 10. 2013, teda súdnou cestou. Poukázala na to, že bez uvedenej cestnej komunikácie by neboli možné podnikateľské činnosti, rekreačné činnosti, pričom Golfer patrí medzi najväčšie hotely v Kremnici. Myslia si, že vzhľadom na to, že nejde o závratnú sumu, dúfajú že MsZ prehodnotí svoje stanovisko. Ďalej konštatovala, že táto suma je určite podstatne nižšia ako náklady spojené so súdnym konaním a súvisiacimi poplatkami – jedná sa o 300 – 400 €. Povedala, že boli vyzvaní, aby boli ústretoví k mestu a že mesto bude ústretové k nim, ale proces trvá už od roku 2000, kedy podali prvú žiadosť. Majú tri návrhy: 1. aby mesto urýchlene predložilo návrh kúpnej zmluvy s cenou, ktorú určil znalec,
2. urýchlené vyčíslenie finančnej náhrady súdnym znalcom na nájomné a jeho vyplatenie, 3. urýchlené vyplatenie poplatkov, súvisiacich s prevodom príslušného majetku mesta. Na záver požiadala o doručenie zápisnice z MsZ na ich kontaktnú adresu.
Ing. Beata Kirková – podľa znaleckého posudku je celková hodnota vyčíslená na 1616,16 €. Opýtala sa za čo je suma 300 € – 400 €. Ing. Speváková konštatovala, že je to nájomné. Ing. Kirková sa opýtala kedy dali prvú žiadosť na mesto na riešenie tejto majetkovej záležitosti. Ing. Speváková odpovedala, že dňa 29. 09. 2000 ich mesto informovalo o majetkovoprávnom stave pozemkov v ich vlastníctve. Konštatovala, že dali žiadosť na vysporiadanie pozemkov a podľa nej je to jednoznačné. Ing. Kirková oponovala, že to nie je jednoznačné, je to celkom komplikované. Ďalej Ing. Speváková uviedla, že keď niekto od mesta niečo kupuje, musí zaplatiť všetky poplatky s tým súvisiace. Konštatovala, že mesto platilo poplatky na znalca a bude platiť aj ďalšie poplatky súvisiace s prevodom. RNDr. Balážová povedala, že je pripravené uznesenie, ktoré hovorí, že MsZ schvaľuje odkúpenie pozemkov za 1616,16 €, ale trvá na vyplatení finančnej náhrady za doterajšie užívanie pozemku. RNDr. Balážová sa opýtala, či je pre Ing. Spevákovú prijateľné pripravené uznesenie, na čo Ing. Speváková odpovedala, že to pre nich nie je prijateľné, pretože chcú spomínanú náhradu. RNDr. Balážová konštatovala, že buď dá hlasovať o návrhu uznesenia, alebo môže niekto z poslancov tento návrh stiahnuť. Ing. Speváková povedala, že si to pôjdu vymáhať súdnou cestou. RNDr. Balážová sa opýtala, aká vysoká je daná finančná náhrada. Ing. Speváková konštatovala, že tú sumu musí zistiť súdny znalec.
Ing. Klára Popová – povedala, že by chcela počuť od MsÚ, či s informáciami, ktoré spomenula Ing. Speváková sa MsÚ vysporiadal, alebo sú to nové informácie.
Ing. Eva Ihringová – pôvodná žiadosť s pred dvoch rokov prešla cez odd. výstavby na komisiu výstavby a na ekonomickú komisiu, bolo to pripravované s právnym zástupcom mesta. Z jej pohľadu by bolo najlepšie, keby Spevákovci súhlasili s cenou, ktorá je vypočítaná v znaleckom posudku – 1616,16 €.
Viera Mišíková – konštatovala, že na komisii dostali výstavby ich žiadosť. Povedala, že na základe názoru právnika sa mesto na tom neobohacuje. Na druhej strane, mesto má aj určité náklady na danú cestu. Navrhla, aby sa uzavrel predaj, a aby sa urobila kúpnopredajná zmluva.
Ing. Milan Žabka – navrhol, aby sa tento bod stiahol z programu, aby sa táto problematika kompletne doriešila.
Mgr. Lujza Pračková – skonštatovala, že Ing. Speváková súhlasí s cenou za predaj pod podmienkou, že sa dorieši nájom. Takže je zbytočné hlasovať o predaji, keď je to podmienené nájmom.
Ing. Speváková – povedala, že o tom ako si predstavujú nájom bol list z 23. 10. 2013 – konštatovala, že im na to nebolo odpovedané.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Milana Žabku, aby bol bod stiahnutý z rokovania.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrh bol väčšinou hlasov prijatý.
o 19:12 hod. opustili rokovaciu sieň poslanci Ing. Milan Žabka, Mgr. Lujza Pračková a Ing. Beata Kirková

d) Žiadosť o zmenu doby nájmu – Milan Hrabovský s manželkou, Katarína Gwerder

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiál dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 213/1312

vo veci žiadosti Milana Hrabovského s manželkou, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a Kataríny Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko o zmenu doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2013/00541 zo dňa 19 06.2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2013/00541 zo dňa 19.06.2013 uzavretej s Milanom Hrabovským s manželkou, Zámocké námestie 580/18, 967 01 Kremnica a Katarínou Gwerder, Bachmattstr. 21, Mettmenstetten, Švajčiarsko, z doby určitej do 31.12.2043 na dobu neurčitú.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a uzavrieť dodatok k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00541 zo dňa 19.06.2013
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že spoločnosť REMESLO Stav, s. r. o., si konkrétny pozemok nemôže zobrať do prenájmu, musí ho mať vo vlastníctve. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Klára Popová – konštatovala, že v materiáloch jej chýba žiadosť firmy REMESLO Stav, s. r. o.. Vzhľadom na to, že sa jedná o predaj majetku mesta a na to, že to neprešlo ekonomickou komisiou sa nevie vyjadriť, či nutné predať majetok mesta. Považuje tento materiál za nekompletný.
Ing. Lenka Reichlová – informovala o tom, že Ing. Šulek ju požiadal aby sa tento materiál dostal na MsZ. Konštatovala, že žiadosť prišla 19. 11., takže preto sa to nedostalo na ekonomickú komisiu. Ing. Popová povedala, že nevidí dôvod, prečo by sa mal daný majetok predávať.
o 19:20 hod. sa vrátili do rokovacej siene poslankyne Ing. Janka Volková a Ing. Beata Kirková
o 19:21 hod. odišiel z rokovacej siene poslanec Ivan Petráš a Ing. Milan Žabka
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
o 19:25 hod. sa do rokovacej siene vrátil poslanec Ivan Petráš
Návrh na uznesenie vo veci zámeru – Prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2013/01363 zo dňa 07. 11. 2013 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 8021/S tak, že z predmetu nájmu sa vypúšťa pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 552 -záhrady s výmerou 256 m² v kastrálnom území Kremnica. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bezo zmeny.
2. predaj nehnuteľného majetku mesta – pozemku v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1388, a to:
– parcelné číslo KN-C 552 – záhrady s výmerou 256 m² do vlastníctva spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.“) podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvnezaviazala na vlastné náklady, najneskôr v termíne do 31.12.2014, zrealizovať na dotknutých nehnuteľnostiach „Prestavbu budovy súpisné číslo 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 b. j.“ podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o., z mája 2013 tak, aby mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto bytov na účel nájomného bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 6.564,00 EUR a bude zaplatená nasledovne:
– vo výške 10,00 EUR do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy,
– zvyšok vo výške 6.554,00 EUR najneskôr do 31. 12. 2017, a to len za podmienky, že mesto Kremnica nezíska dotáciu z MDVaRR SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov.
Podmienkou predaja nehnuteľnosti je, že v kúpnej zmluve so spoločnosťou REMESLO stav, s.r.o. bude:
1. zriadené predkupné právo pre mesto Kremnica na odkúpenie pozemku parcelné číslo KN-C552
– záhrady s výmerou 256 m2, za kúpnu cenu 6.564,00 EUR,
2. dohoda o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, v ktorej sa kupujúci – zhotoviteľ bytového domu spoločnosť REMESLO stav, s.r.o. (ako budúci predávajúci) a predávajúci – mesto Kremnica (ako budúci kupujúci) zaviažu uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu bytového domu za predpokladu, že táto stavba bude zapísaná na liste vlastníctva kupujúceho (ako budúceho predávajúceho). Predmetom tejto budúcej kúpnej zmluvy bude zmluvný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemku vrátane príslušnej technickej vybavenosti bytového domu tak, aby mesto Kremnica mohlo najneskôr v roku 2015 prvýkrát požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných bytov podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom budúca kúpna cena nehnuteľností bude dohodnutá nasledovne:
– cena pozemku vo výške pôvodnej kúpnej ceny, t. j. 6.564,00 EUR,
– cena technickej vybavenosti bytového domu vo výške dotácie na jej kúpu, získanej zo štátneho rozpočtu podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a vlastných zdrojov mesta Kremnice vo výške 41.000,00 EUR
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1. oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti REMESLO stav, s. r. o.,
2. a) konať vo veci podpísania predloženej Kúpnej zmluvy č. 2013/03, ktorej súčasťou je zmluva o zriadení predkupného práva a dohoda o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
b) konať vo veci vkladu vlastníckeho práva a vkladu predkupného práva do katastra nehnuteľností
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková termín: 31. 12. 2013
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

f) Odkúpenie pozemku – Rudné bane š. p. Banská Bystrica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že materiál dostali poslanci písomne. Opýtala sa Ing. Ihringovej, či je to definitívna cena. Ing. Eva Ihringová konštatovala, že zmluva by mala byť záväzná. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Beata Kirková – v ekonomickej komisii dali výstup, že odporúčajú kúpu tohto pozemku, ale nevie, či na to mesto má peniaze. Myslí si, že v tejto dobe, nie je potrebné pozemok predávať.
Norbert Boldiš – súhlasí s Ing. Kirkovou
Ing. Klára Popová – takisto sa prikláňa k tomuto stanovisku
Milan Miškóci – súhlasí s názormi ostatných poslancov
o 19:33 hod. odišla z MsZ poslankyňa Viera Mišíková
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlatníctva SR – Rudné bane, š. p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica,
IČO: 00 078 38 mestom Kremnica
Mestské zastupiteľstvo – A/schvaľuje
1. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m2 v katastrálnom úžemí Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38, za kúpnu cenu 4.270 € stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 40/2013, vypracovaného Ing. Júliusom Kračúnom, znalcom, bez DPH, €, DPH 20% 854 €, t.j. kúpna cena s DPH 5.124 €
2. uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami š. p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38 ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim podľa predloženého návrhu.
B/ukladá
1. mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a konať vo veci odkúpenia pozemku
2. zapracovať, po obdržaní ladného písomného rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o udelení predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, kapitálové výdavky na odkúpenie pozemku do zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková termín: 31. 01. 2014

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 3 (Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 4 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Ing. Beata Kirková, Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Lujza Pračková, Ing. Janka Volková)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

Mgr. Lujza Pračková sa vrátila k predošlému bodu, kde sa riešil prenájom pozemku pre REMESLO Stav, s. r. o. – zistilo sa, že uznesenie nebolo prijaté.
RNDr. Zuzana Balážová opravila výsledok hlasovania a konštatovala, že uznesenie o odpredaji majetku spoločnosti REMESLO Stav, s. r. o., nebolo prijaté.

Správy škôl a školských zariadení za 3. štvrťrok 2013

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 214/1312

vo veci správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0910 zo dňa 5.11.2009 za 3.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0910 zo dňa 5.11.2009 za 3.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová – konštatovala, že v rámci tohto bodu má pripravené uznesenie vo veci finančného plánu pre Mestské lesy Kremnica. Opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Ing. Klára Popová – opýtala sa, či je možné tento finančný plán schváliť aj v januári 2014.
Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že to bolo prezentované poslancom ale nikto k tomu nemal žiadnu pripomienku.
Ing. Eva Ihringová – povedala, že Mestské lesy nikdy nezačínali žiadny rok s tým, že by nemali schválený finančný plán v predošlom roku. RNDr. Balážová si myslí, že by im to mohlo skomplikovať situáciu.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 215/1312

vo veci finančného plánu pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Finančný plán pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými výnosmi 3 292 350 €
-s celkovými nákladmi 3 280 300 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 12 050 €
-a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 €

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Mgr. Lujza Pračková – opýtala sa, kto na MsÚ rozhodne, či na interpeláciu bolo odpovedané dostatočne. Konštatovala, že v októbri interpelovala skutočnosť využívania priestorov vo dvore MsÚ. Bolo uvedené, že jej odpovie Ing. Donovalová a RNDr. Balážová. Znovu teda požiadala, aby jej boli poskytnuté informácie, v akom je to stave a ak neexistuje nájomný vzťah, tak aké kroky sa poskytli na nápravu tohto problému. Ďalej požiadala Ing. Petra Roška o stanovisko ohľadom využívania majetku mesta.
Konštatovala, že ju oslovili obyvatelia objektu na Matunákovej ulici č. 379. Požiadala o sumár krokov, ktoré boli podniknuté, týkajúce sa parkovacích miest v okolí tohto objektu.
Vrátila sa k správe o plnení rozpočtu. Je informácia, že nám ešte neboli naspäť poukázané peňažné prostriedky, o ktoré sme požiadali. Ide jej o to, aby sme dostali spätnú informáciu, kedy a v akej výške boli dané prostriedky preplatené.
Poďakovala všetkým zamestnancom MsÚ a organizáciám zriadených mestom za prípravu osláv výročia mesta a poprosila vedúcich oddelení, aby to posunuli svojim podriadeným zamestnancom.
Na záver požiadala RNDr. Balážovú o dodržiavanie rokovacieho poriadku, pretože keď mala vystúpiť pani Speváková, RNDr. Balážová mala dať hlasovať o tom, či jej bude udelené slovo. RNDr. Balážová poďakovala za upozornenie a uznala chybu.

Ing. Janka Volková – opýtala sa, v akom stave sú rokovania s investorom, ktorý má záujem vybudovať hypermarket v Kremnici. Ing. Donovalová konštatovala, že sa s ním nerokovalo. Ohľadom oblasti ľahkoatletického ihriska sa tiež ešte nerokovalo, lebo sa poslanci nevyjadrili, čo s tým vlastne chcú robiť. RNDr. Balážová poznamenala, že ak chcú poslanci stavať supermarket, potom nerozumie, prečo neschválili vysporiadanie – kúpu pozemku na ľahkoatletickom ihrisku.

Norbert Boldiš – povedal, že minule sa schvaľovalo VZN o parkovaní. Konštatoval, že by odd. výstavby mohlo prehodnotiť cenu za parkovanie na parkovacích miestach, ktoré sú kúpené. Informoval, že viac ľudí sa ozvalo na fakt, že v Kremnických novinách vypadla rubrika o interpeláciách a odpovediach na ne.

Mgr. Igor Kríž – poďakoval každému, kto sa podieľal na organizácii výročia mesta, dnes dostali ďakovný list z Nového Jičína.

Ing. Klára Popová – konštatovala, že takmer stále interpelovala Bc. Petra Groscha a poďakovala mu za všetky práce, ktoré spravil a aj za všetko, čo mu interpelovala.
o 19:55 hod. odišli z rokovacej siene poslanci Mgr. Igor Kríž a Ing. Janka Volková (Ing. Janka Volková sa o minútu vrátila)
Ďalej Ing. Popová poprosila Bc. Groscha, aby prístupová cesta k DD a DSS bola upravená.
Opýtala sa na reklamáciu nízkeho osvetlenia Štefánikovho námestia. Chcela vedieť, či je to už vybavená reklamácia. Ing. Donovalová konštatovala, že reklamácia nie je vybavená. Bc. Grosch konštatoval, že sa zistilo, že žiarovky nie sú vyhovujúce v daných svetlách. Ing. Popová sa opýtala, kto vyberal dané osvetlenie a kto ho schválil?
RNDr. Balážová konštatovala, že tento typ osvetlenia navrhol projektant – konštatovala, že projektant tvrdí, že je to certifikované osvetlenie.

Ing. Beata Kirková – taktiež ocenila dobrú spoluprácu s Bc. Groschom. Nadviazala na plán údržby ciest v zimnej sezóne, chcela aby sa do toho zaradili aj bočné chodníky zo stanice, pešia zóna.
o 20:01 hod. sa vrátil do rokovacej siene poslanec Mgr. Igor Kríž
Apelovala, aby sa riešilo osvetlenie mesta na ROH. Bc. Grosch povedal, že to má na starosti p. Ferenčík. Konštatoval, že sa s ním dohodne.
Ďalej riešila kríky v okolí elektrického vedenia, ktoré sú privádzané k domom. Opýtala sa, či sa dá apelovať na SSE závody, aby to prišli nejako ošetriť. Povedala aj, že by sa mala zmapovať Zechenterova ulica, čo sa tohto týka.

Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 20,06 hod. 15. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiatedruhé v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Ivan Petráš
2. overovateľ, Ing. Milan Žabka
Zapísal: Ján Piatrik

Zdieľať tento príspevok.