Anketa: Ako hodnotíte rok 2013 a čo očakávate od roka 2014?

Anketa: Ako hodnotíte rok 2013 a čo očakávate od roka 2014?

Január je mesiacom bilancovania, hodnotenia predošlého roka a zároveň mesiacom nových plánov do budúcnosti. Všetkým voleným predstaviteľom kremnickej samosprávy sme preto položili tri otázky: Ako hodnotíte uplynulý rok 2013? Čo očakávate od roka 2014? Ako hodnotíte končiace volebné obdobie a čo v ňom ešte chcete stihnúť? Odpovede volených predstaviteľov samosprávy neboli limitované rozsahom a všetci mali na prípravu odpovedí rovnaký čas – dvanásť dní. Uverejňujeme odpovede všetkých volených predstaviteľov samosprávy, ktorí na otázky Kremnických novín odpovedali.  

Zuzana Balážová, primátorka

Primátorka mesta Kremnica-Ing.Zuzana BalazováAko hodnotíte uplynulý rok 2013?

V tomto roku sme po administratívnej a finančnej stránke dokončili rekonštrukciu námestia, čo znamenalo zabezpečiť 130 tis. EUR na prefinancovanie poslednej fázy projektu. Dokončili sme rekonštrukciu Radnice v hodnote 73 tis. EUR. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na obnovu ZŠ Pavla Križku a Zechenterovho domu. Vybavenie technických služieb sme doplnili o nové vozidlo na zvoz komunálneho odpadu a na konci roka pribudol multifunkčný mechanizmus Holder. Mestská polícia dostala tiež nové auto. Preasfaltovali sme cca 2000 m2 miestnych komunikácií a chodníkov, zrekonštruovali viaceré oporné múry (na Kolárovej ul. a Rumunskej armády), opravili schody vedúce z Kutnohorskej k južnému i severnému vstupu na Zámok, schody v severnej časti Štefánikovho námestia a prístupovú cestu k Červenej veži. U týchto akcií len hodnota materiálu a dodávateľských prác bola 100 tis. EUR, k tomu musíme ešte pripočítať prácu zamestnancov technických služieb. Vďaka rekonštrukcii mosta a časti komunikácie (realizovanej VÚC BB) máme zrekonštruovaný hlavný vstup do mesta, pričom z mestskej pokladne sme na túto stavbu (a priľahlé chodníky) prispeli čiastkou 25 tis. EUR. Zaviedli sme odľahčovaciu opatrovateľskú službu, čo je významná sociálna služba. Istotne by som si želala urobiť viac. Sme v období, keď máme niekoľko rokov krátené podielové dane. Tvrdím, že niekedy musíme byť doslova kúzelníkmi, aby sme našli financie (cudzie i vlastné) na zveľaďovanie nášho mesta. Či sa nám to darí, posúdia občania.

Čo očakávate od roka 2014?

Bude opäť veľmi náročný. Čoho sa obávam – bude to posledný rok volebného obdobia – a zrejme prinesie tvrdý predvolebný boj, možno aj nie veľmi pekný.

Ako hodnotíte končiace volebné obdobie a čo v ňom ešte chcete stihnúť?

Za posledných 7 rokov, odkedy som vo funkcii primátorky, vzrástla hodnota majetku mesta o 11,6 mil. Eur, čo znamená viac ako 2130 EUR na jedného obyvateľa. Toto je vynikajúci výsledok, ktorý nie je mojou zásluhou, ale prácou zamestnancov mestského úradu a organizácií zriadených mestom. Tento rok by mali prebiehať práce na výstavbe 11 nájomných bytov v bývalom centre voľného času, nutne treba zahájiť rekonštrukciu ZŠ Pavla Križku a telocvične. Ak budem mať podporu poslancov, pokúsime sa získať eurofondy na rekonštrukciu Zechenterovho domu, kde by malo byť nové sídlo centra voľného času. Mali by sme tiež pokračovať v údržbe oporných múrov a miestnych komunikácií.

Igor Kríž, zástupca primátorky

Prednosta mestského úradu v Kremnici, Mgr. Igor KrížAko hodnotíte uplynulý rok 2013?

Minulý rok hodnotím ako hektický čo sa týka rokovaní v zastupiteľstve, čo sa týka  tlaku štátu na samosprávy, keď štát presúva viaceré kompetencie, na ktoré nepridelí financie. Náročný bol aj tým, že sme investovali do mnohých stavebných akcií približne 100 tis. EUR z vlastných prostriedkov. Nebudem vymenovávať všetky, spomeniem len tie , týkajúce sa volebného obvodu, za ktorý som poslancom. Dokončenie Štefánikovho námestia, rekonštrukcia fontány, dokončenie rekonštrukcie radnice, rekonštrukcia mosta pri SAD a cesta k biliardu i časť chodníka (akcia VÚC, my sme spolufinancovali),rekonštrukcia schodiska k Permoníku, oprava schodov k zámku, reštaurovanie schodov do fary, vyasfaltovanie cesty na Bystrickej ulici, vybudovanie novej cesty aj s kanalizáciou k Červenej veži za Florenom, realizovala sa B etapa rekonštrukcie oporného múru na Kollárovej ul. (nad Drienkovcami). Okrem stavebných vecí sa obnovil strojný park na oddelení technických služieb, mestskej polície, rozšíril sa kamerový systém v oboch bránach a medzibrání v južnom vstupe na Štefánikovo námestie. Obstarali sme projektovú dokumentáciu na ZŠ P.Križku, Zechenterov dom, zasnežovanie Štefánikovho nám.,oporný múr na Kollárovej ul. Mám radosť, že nám výborne funguje opatrovateľská služba, začali sme s odľahčovacou službou. Výsledkami sa môžu pochváliť naše školy a školské zariadenia i keď jedným dychom musím dodať, že nie je ľahká úloha samosprávy udržať terajší stav. Tlak financií zo štátu, nepriaznivá demografická krivka, ale i konkurencia v podobe sústavy súkromných škôl a zariadení v našom meste, bol i  tento rok príčinou ťažkých rokovaní i rozhodnutí  v zastupiteľstve i na jednotlivých školách. Vydarili sa mnohé tradičné kultúrne a športové podujatia v meste. Na druhej strane si myslím, že tieto aktivity sa dajú lepšie spropagovať, aby ich navštívilo viac turistov. Vychýrené Kremnické gagy sú hádam najväčším turistickým ťahákom za posledné roky, len mne osobne chýba program pre Kremničanov, napr. na Štefánikovom nám., tak ako to bolo na ich začiatkoch. Pozitívny prínos pre rozvoj turistiky mal projekt vybudovania rozhľadne na Krahulskom štíte, za ktorým treba vidieť v prvom rade snahu  Mestských lesov, spoluprácu samospráv (Kremnica, Krahule), ale i najväčšieho donora takýchto aktivít v Kremnici- firmu Elba a.s.  Tento rok sme si pripomenuli okrúhle výročia športových klubov (115 rokov tenisu a 90 rokov futbalu). Podarila sa vydať publikácia o histórii futbalu v našom meste a otvorila sa expozícia lyžovania v Bellovom dome.

Čo očakávate od roka 2014?                                                                               

Verím tomu, že zastupiteľstvo, mestský úrad i ostatné naše organizácie nájdu spoločnú reč pri riešení úloh, ktoré nás čakajú v tomto roku, ale aj pri schválení mestského rozpočtu. Rozpočtové provizórium, v ktorom sme momentálne má negatívny dopad na  rozhodovacie procesy zodpovedných zamestnancov na jednotlivých úsekoch, má dopad na  školy a školské zariadenia, ale aj občianske združenia v meste. Rok 2014 je rokom volebným, preto je dôležitou úlohou aj našej samosprávy pripraviť a zorganizovať všetky na dôstojnej úrovni. Záujem Kremničanov o spoločenské, kultúrne a športové dianie v meste je veľký, veď hádam každý z nás je zapojený aktívne i pasívne do rôznych podujatí či združení. Preto odporúčam, aby obyvatelia nášho mesta sa zapojili minimálne do komunálnych volieb.

Ako hodnotíte končiace volebné obdobie a čo v ňom ešte chcete stihnúť?

Aj keď je koniec volebného obdobia, plány na naštartovanie nových projektov určite motivujú každého, kto má slovo v rozhodovacom procese. Chceli by sme ešte začať s rekonštrukciou ZŠ P.Križku, s I. etapou obnovy mestskej telocvične, pokúsiť sa získať eurofondy na obnovu Zechenterovho domu a časti priľahlej záhrady za účelom voľnočasových aktivít detí a dospelých, dokončiť prebudovanie budovy bývalého CVČ na nájomné byty a ako všetci moji kolegovia budem podporovať ďalšie opravy ciest, chodníkov a oporných múrov v meste. Teším sa na oslavy 140 rokov založenia hasičského zboru, tradície nášho mesta by sme si mali pripomenúť zorganizovaním 7. Slovenského stretnutia banských miest. Spomenul som len čriepky toho, čo by sme chceli stihnúť. Aj keď máme rozličné názory, čo v takejto komunite je prirodzené, verím, že v mnohých rozvojových plánoch nájdeme spoločnú reč.

Ostatní volení predstavitelia kremnickej samosprávy na anketové otázky nereagovali.

 

(51) 

Zdieľať tento príspevok.