Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2014/00487
Dátum zverejnenia informácie: 10. 02 .2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 8ks Topoľ osikový (Populus tremula) a náletové dreviny s rozlohou 200m2 v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2070/1 v k. ú. Kremnica.

Číslo konania: OMZ 2014/00493
Dátum zverejnenia informácie: 10. 02. 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 16ks Borovica lesná (Pinus sylvestris), 1ks Javor mliečny (Acer platanoides) a náletové dreviny s rozlohou 2900m2 v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 2310/1, C-KN 2310/2 a C-KN 2441 v k. ú. Kremnica.

Číslo konania: OMZ 2014/00494
Dátum zverejnenia informácie: 10. 02. 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 2ks Topoľ osikový (Populus tremula), 2ks Borovica lesná (Pinus sylvestris), 2ks Breza plstnatá (Betula pubescens) a náletové dreviny s rozlohou 5000m2 v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2470/1 (E-KN 1524/17) v k. ú. Kremnica.

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Zdieľať tento príspevok.