Uznesenia mestského zastupiteľstva z 13. februára 2014

Uznesenia z 1. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 13. februára 2014

Uznesenie číslo 1/1402

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 2/1402

vo veci informácie o investičných akciách, ktoré by mohli byť predmetom financovania z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a vo veci financovania akcií na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o príprave komplexnej obnovy ZŠ na Ul.Pavla Križku , ktorá bola predložená na rokovanie komisií zriadených pri MsZ v Kremnici a ktorá by mohla byť predmetom financovania z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

B/ s c h v a ľ u j e
financovanie nasledovných akcii v celkovej sume 275 500 Eur:
z toho :
ZŠ Križkova 176 900 Eur
Budova knižnice 43 600 Eur
Budova ÚPSVaR 27 000 Eur
pamätník 1.sv. vojny -ul.Bystrická 28 000 Eur

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Janka Volková)

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 2/1402 zo dňa 13.2.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie číslo 3/1402

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2014 a roky 2015, 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 621 690 €
výdavky: 3 621 690 €
saldo: 0 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 393 389 €
výdavky: 829 660 €
saldo: – 436 271 €
Finančné operácie: príjmy: 611 087 €
výdavky: 135 657 €
saldo: 475 430 €

2. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 620 940 €
výdavky: 3 620 940 €
saldo: 0 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 59 000 €
saldo: -57 945 €
Finančné operácie: príjmy: 185 102 €
výdavky: 127 157 €
saldo: 57 945 €

3. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 620 940 €
výdavky: 3 620 940 €
saldo: 0 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 18 000 €
saldo: -16 945 €
Finančné operácie: príjmy: 144 102 €
výdavky: 127 157 €
saldo: 16 945 €

4. Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014 a roky 2015, 2016 podľa predloženého návrhu vrátane sumáru.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 4/1402

vo veci vzdania sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica, Ing. Petra Roška dňom 10.februára 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica Ing. Petra Roško dňom 10.februára 2014, ktoré je v súlade s §18a ods. 8, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

B/ž i a d a
primátora mesta Kremnica RNDr. Zuzanu Balážovú v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 27.2.2014 so začiatkom o 16,00 h. s programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica
4. Záver

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 4/1402 zo dňa 13.2.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie číslo 5/1402

vo veci prijatia termínového úveru na financovanie rozpočtových výdavkov v zmysle rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prijatie termínového úveru na financovanie rozpočtových výdavkov v zmysle rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014, a to na financovanie projektov – realizácia stavby – rekonštrukcia mestskej telocvične, realizácia stavby „Cesta – Lúčanský prechod“, oprava oporného múru ulica J. Kollára spolu vo výške 250.000 €.

B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci prijatia úveru podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: ihneď.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila výkon uznesenia MsZ číslo 5/1402 zo dňa 13.2.2014. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie číslo 6/1402

vo veci návrhu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014 nasledovne:
príjmy: hlavná činnosť 126 596 €
výdavky: hlavná činnosť 126 596 €
saldo: hlavná činnosť 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 7/1402

vo veci informácie o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP na rekonštrukciu Zechenterovho domu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP na rekonštrukciu Zechenterovho domu.

B/s ú h l a s í
s vypracovaním a podaním žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Zechenterovho domu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 8/1402

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e do m i e
vypísanie výberového konania mestom Kremnica na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici podľa § 3 a § 4, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
– odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa zákona NR SR č. 317/2009 § 34 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
– 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu
3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja a spolufinancovania Centra voľného času v Kremnici a mimoškolských aktivít detí v meste Kremnica

Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 27. februára 2014 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Centra voľného času v Kremnici“.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtk,)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Janka Volková Dušan Privalinec)

Uznesenie číslo 9/1402

vo veci schválenia cenníka mestského minibusu Renault.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ číslo 139/1106 zo dňa 16. júna 2011, ktorým bol schválený cenník mestského minibusu Renault.
B/s c h v a ľ u j e
od 1. marca 2014 tento cenník:
1. cenu za použitie mestského minibusu Renault vo výške 0,66 €/km
2. stojné mestského minibusu Renault vo výške 1,50 € za každú načatú štvrťhodinu
3. cenu za použitie mestského minibusu Renault pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 0,40 €/km a stojné vo výške 1,50 € za každú načatú štvrťhodinu
C/ u k l a d á
mestskému úradu používať pri poskytnutí mestského minibusu Renault ceny v zmysle cenníka podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: trvalo.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 10/1402

vo veci žiadosti Ing. Márie Spevákovej, Ožvoldíkova 2003/4, Bratislava – Dúbravka, Jána Speváka, Dolná ulica 51/25, Kremnica, Anny Jackovej, Ulica 9. mája, Banská Bystrica a MUDr. Marty Ruttkayovej, Moskovská 21, Banská Bystrica o vyplatenie finančnej náhrady a o uzavretie kúpnej zmluvy po vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. odkúpenie spoluvlastníckych podielov 4 x 6/32 k pozemkom v meste Kremnica, katastrálnom území Kremnica, zapísaným na LV č. 2357:
– parc. č. KN-C 2518/2 – záhrady s výmerou 34 m²,
– parc. č. KN-C 2518/3 – záhrady s výmerou 10 m²,
– parc. č. KN-C 2520/2 – trvalé trávne porasty s výmerou 4 m² a
– parc. č. KN-C 3370/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 280 m²
mestom Kremnica ako kupujúcim od predávajúcich:
– Ing. Márie Spevákovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Ožvoldíkova 2003/4, 841 02 Bratislava – Dúbravka,
– Jána Speváka, rod. Speváka, miesto trvalého pobytu Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica,
– Anny Jackovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Ulica 9. mája 17, 974 01 Banská Bystrica,
– MUDr. Marty Ruttkayovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Moskovská 21, 974 01 Banská Bystrica,
od každého z nich spoluvlastnícky podiel 6/32-tín, t. j. spolu podiel 24/32, za celkovú kúpnu cenu vo výške 1.616,16 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 207/2013 zo dňa 14.10.2013, vypracovaného Ing. Ľudmilou Beczányiovou, znalcom z odboru stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910178, z ktorej kúpnej ceny na každého predávajúceho pripadá kúpna cena 404,04 €,

2. vyplatenie finančnej náhrady za užívanie pozemkov v meste Kremnica, katastrálnom území Kremnica, zapísaným na LV č. 2357:
– parc. č. KN-C 2518/2 – záhrady s výmerou 34 m²,
– parc. č. KN-C 2518/3 – záhrady s výmerou 10 m²,
– parc. č. KN-C 2520/2 – trvalé trávne porasty s výmerou 4 m² a
– parc. č. KN-C 3370/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 280 m²
– Ing. Márii Spevákovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Ožvoldíkova 2003/4, 841 02 Bratislava – Dúbravka za spoluvlastnícky podiel 6/32,
– Jánovi Spevákovi, rod. Spevák, miesto trvalého pobytu Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica, za spoluvlastnícky podiel 6/32,
– Anne Jackovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Ulica 9. mája 17, 974 01 Banská Bystrica za spoluvlastnícky podiel 6/32 a
– MUDr. Marte Ruttkayovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Moskovská 21, 974 01 Banská Bystrica, za spoluvlastnícky podiel 6/32,
t. j. za spoluvlastnícke podiely celkom vo výške 24/32, ktoré predstavujú podiel 246 m² vo výške 2,- €/m²/rok, t. j. spolu 492,- € a celkom za 3 roky užívania 1 476,- €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy so zapracovaním finančnej náhrady za užívanie pozemkov
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014, resp. po schválení rozpočtu mesta pre rok 2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 11/1402

vo veci ukončenia nájomného vzťahu so spoločnosťou EVEN GEMS, s.r.o., Zechenterova 354/20, Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomného vzťahu medzi mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica a spoločnosťou EVEN GEMS, s.r.o., Zechenterova 354/20, 967 01 Kremnica, IČO: 44418159 z dôvodu neplatenia nájmu a úhrad za služby spojené s nájmom.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájomné vzťah podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 12/1402

vo veci žiadosti o prehodnotenie možnosti predĺženia nájmu pre prevádzkovateľa lekárne a žiadosti o predĺženie doby nájmu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu verejnej lekárne spoločnosti Mirakl, a.s., Moldavská cesta 8/A, Košice
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľom
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 ( Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 13/1402

vo veci žiadosti spoločnosti ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, o zníženie nájomného podľa Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. 64/12 – EP -ZH zo dňa 26.07.2012 v znení dodatku zo dňa 17.01.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
zníženie nájomného spoločnosti ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, za prenájom pozemku na umiestnenie 2 kusov reklamného zariadenia prenajatého podľa Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. 64/12 – EP -ZH zo dňa 26.07.2012 v znení dodatku zo dňa 17.01.2013.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 14/1402

vo veci žiadostí Evy Kiššovej, Ulica Ľudovíta Štúra 676/1, 967 01 Kremnica a Oľgy Fialovej, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 116 – záhrady s výmerou 137 m2 v katastrálnom území Kremnica Eve Kiššovej, Ulica Ľudovíta Štúra 676/1, 967 01 Kremnica.
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 116 – záhrady s výmerou 137 m2 v katastrálnom území Kremnica Oľge Fialovej, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, nasledovne:
– časť pozemku s výmerou 20 m² na účel voľného uskladnenia palivového dreva, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j. ročné nájomné celkom 40,- €,
– časť pozemku s výmerou 117 m² na účel zriadenia záhradky, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t. j. ročné nájomné celkom 2,34 €,
t.j. celkové ročné nájomné za prenájom pozemku činí 42,34 €.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľkám a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 1 (Milan Miškóci)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 15/1402

vo veci žiadosti Evy Kúdelovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica,
o zlegalizovanie drobnej stavby.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA č. 2008/01332 zo dňa 20.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.08.2012 uzavretej s Evou Kúdelovou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica nasledovne:
– pôvodná prenajatá výmera pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 91,00 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – prídomová záhradka sa mení na výmeru 79,60 m²,
– nájomné za prenájom pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 79,60 m² na účel – prídomová záhradka činí od 01.01.2014 v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 1,59 €.
Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01332 zo dňa 20.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.08.2012 zostávajú bezo zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 11,40 m² v katastrálnom území Kremnica Eve Kúdelovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na účel uskladnenia záhradného náradia, na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 22,80 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať
1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01332 zo dňa 20. 10. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.08.2012 Dodatkom č. 2 k zmluve
2. uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom pozemku za účelom legalizácie drobnej stavby na účel uskladnenia záhradného náradia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 16/1402

vo veci novej ponuky Ing. Bohumila Ilgu, Horné Rakovce 1379/21, 039 01 Turčianske Teplice zo dňa 21.12.2013 na majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica vedených na liste vlastníctva č. 1041.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie spoluvlastníckych podielov 1/72-tiny a 3/216-tin na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Kremnica, vedených na liste vlastníctva č. 1041 Mestom Kremnica od Ing. Bohumila Ilgu, rod. Ilgu, miesto trvalého pobytu Horné Rakovce1379/21, 039 01 Turčianske Teplice, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 3.448 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ Ing. Bohumilovi Ilgovi a po schválení rozpočtu mesta pre rok 2014 realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 17/1402

vo veci žiadosti Ivana Sedláčka a manželky Jany Sedláčkovej. Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 901(právna parcela KN-E 571/3) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 149 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Sedláčkovi a manželke Jane Sedláčkovej, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k stavbe súp. č. 485.

B/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 901(právna parcela KN-E 571/3) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Sedláčkovi a manželke Jane Sedláčkovej, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou súp. č. 485, ktorej sú žiadatelia vlastníkmi, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Podmienkou odpredaja pozemku je, že žiadatelia predložia geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 901 (právna parcela KN-E 571/3) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 149 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Sedláčkovi s manželkou, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, za účelom dvora k stavbe, dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,15 €/m²/rok, t. j.
celkové ročné nájomné činí 22,35 €.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 18/1402

vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 372/8 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Crchovi, rod. Crchovi, miesto trvalého pobytu Jula Horvátha 928/88, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 300 €, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa Znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmily Beczányiovej číslo 154/2011 zo dňa 02.09.2011. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať podpísanie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 19/1402

vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 372/7 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m² v katastrálnom území Kremnica, Ladislavovi Hrúzovi, rod. Hrúzovi, miesto trvalého pobytu Zlatá ulica 628/6, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 300 €, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku. Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa Znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmily Beczányiovej číslo 154/2011 zo dňa 02.09.2011. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať podpísanie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 20/1402

vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 372/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m² v katastrálnom území Kremnica, Vladimírovi Mičincovi, rod. Mičincovi, miesto trvalého pobytu Zlatá ulica 628/6, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 300 €, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku. Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa Znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmily Beczányiovej číslo 154/2011 zo dňa 02.09.2011. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať podpísanie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 21/1402

vo veci žiadosti Jozef Daxner, bytom 967 01 Kopernica 23 a manželka Viera Daxnerová, bytom Ul. Králická 130/72, 976 34 Králiky o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo KN-C 830/4 s výmerou 53 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Daxnerovi, bytom 967 01 Kopernica 23 a manželke Viere Daxnerovej, bytom Ul. Králická 130/72, 976 34 Králiky, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k domu súp. č.1362, ktorého sú žiadatelia vlastníkmi, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 38,-€/m². Podmienkou odpredaja pozemku je, že žiadatelia predložia geometrický plán, ktorý nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky za prevod pozemku.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Lujza Pračková)

Uznesenie číslo 22/1402

vo veci žiadosti Paulíny Páchnikovej, Ulica Jula Horvátha 917/64, 967 01 Kremnica o prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica na účely parkovania motorového vozidla.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Paulíne Páchnikovej, Ulica Jula Horvátha 917/64, 967 01 Kremnica, za účelom parkovania motorového vozidla, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 30,00 €, za podmienky, že nájomca si prenajatú plochu upraví na vlastné náklady.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 23/1402

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
vyradenie
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 2/2013 zo dňa 18. 11. 2013, t.j. 3 položky – PC zostavy spolu v obstarávacej cene
2.544,98 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2013 zo dňa
18. 11. 2013, t.j. Počítač Libra v obstarávacej cene 1.172,74 €, zostatková cena 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2013 zo dňa 04. 11. 2013, t.j. PC zostava Digi PRO spolu v obstarávacej cene 991,44 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2013 zo dňa 04. 11. 2013, t.j. LED vianočná výzdoba v obstarávacej cene
786,46 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2013 zo dňa 04. 11. 2013, t.j. kontajner v obstarávacej cene 574,26 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hasičská zbrojnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 18. 11. 2013, t.j. rádiostanica spolu v obstarávacej cene 599,45 €, zostatková cena 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Hasičská zbrojnica vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 3. uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 28.02.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 24/1402

vo veci zverenia mestskej telocvične do správy Základnej škole Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica od 01.03.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. odňatie majetku mestskej telocvične zo správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica k 01. 03. 2014, a to:
a) nehnuteľný majetok:
– budova mestskej telocvične súp. č. 844 postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 €,
– pozemok parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1933 m² v katastrálnom území Kremnica v obstarávacej cene 9.624,60 €,
– stavba plynovej kotolne postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica. Obstarávacia cena stavby 106.797,22 €, oprávky 106.797,22 €, zostatková cena 0,00 €,
b) hnuteľný majetok podľa súpisu z inventarizácie mestskej telocvične k 31.12.2013.

2. zverenie majetku mestskej telocvične do správy Základnej škole Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica od 01. 03. 2014 a to:
a) nehnuteľný majetok:
– budova mestskej telocvične súp. č. 844 postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 €,
– pozemok parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1933 m² v katastrálnom území Kremnica v obstarávacej cene 9.624,60 €,
– stavba plynovej kotolne postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica. Obstarávacia cena stavby 106.797,22 €, oprávky 106.797,22 €, zostatková cena 0,00 €,
b) hnuteľný majetok podľa súpisu z inventarizácie mestskej telocvične k 31.12.2013
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie mestskej telocvične zo správy KIC mesta Kremnica a zverenie mestskej telocvične do správy Základnej škole Pavla Križku, Kremnica v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 25/1402

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 26/1402

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 27/1402

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2.polrok 2013 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2.polrok 2013 v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 28/1402

vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 29/1402

vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4.štvrťrok 2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Jaroslav Slašťan, člen návrhovej komisie
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.