Uznesenia z 2. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Uznesenia z 2. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 27. februára 2014

Uznesenie číslo 30/1402

vo veci vzdania sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica, Ing. Petra Roška dňom 10.februára 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Vzdanie sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica Ing. Petra Roška dňom 10.februára 2014, ktoré je v súlade s § 18a ods. 8, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 31/1402

vo veci určenia pracovného času hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A /u r č u j e
pracovný čas hlavného kontrolóra mesta Kremnica, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej mestským zastupiteľstvom mesta Kremnica dňa 27.02.2014 na plný pracovný úväzok v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 49 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

B /ž i a d a
primátora mesta dojednanie o uvedenom pracovnom čase zapracovať do pracovnej zmluvy zvoleného hlavného kontrolóra mesta Kremnica na uzatvorenie ktorej mu vznikne nárok v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 32/1402

vo veci vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica , spôsob voľby a náležitosti prihlášky.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A /v y h l a s u j e
voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10. apríla 2014.

B / u r č u j e
1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Voľba hlavného kontrolóra bude vykonaná formou tajného hlasovania.
2. Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Požadované doklady :
1)písomná prihláška
2)výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
3)profesijný štruktúrovaný životopis
4)motivačný list
5)overená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
6) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných dokladoch
7) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa § 11, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel voľby hlavného kontrolóra

Prihlásení uchádzači musia spĺňať tieto predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady:
– minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právneho smeru – bude výhodou
– prax minimálne 5 rokov ekonomického alebo právneho smeru

Počítačové znalosti:
– Microsoft Word, Microsoft Excel. Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
– profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

Požadované odborné znalosti:
Znalosť legislatívy – zákon NR SR č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č.. 311/ 2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Ústava SR, zákon NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. , zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach .

Ďalšie požiadavky:
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
– splnenie kvalifikačných predpokladov
– ovládanie štátneho jazyka
– prax v oblasti finančného, obchodného, občianskeho práva , verejnej správy a kontrolnej činnosti výhodou

Uvedené predpoklady a požiadavky budú overené pred komisiou menovanou uznesením mestského zastupiteľstva mesta Kremnica.

Termín a miesto na podanie prihlášky:
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Voľba – HK“ je potrebné zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Kremnici najneskôr 27.03.2014 do 14,00 h. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne Mestského úradu Kremnica osobne, alebo prostredníctvom pošty).

C / p o v e r u j e
Mestský úrad v Kremnici zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, t.j. 01. marca 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 33/1402

vo veci menovania komisie pre obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/m e n u j e
komisiu v zložení
predseda: Ing. Milan Žabka
členovia: 1. Mgr. Igor Kríž
2. Mgr. Lujza Pračková
3. Ing. Beata Kirková
4. Ing. Klára Popová
náhradník: Viera Mišíková,
aby posúdila splnenie náležitosti prihlášky predpokladov a požiadaviek uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

B / p o v e r u j e
komisiu uvedenú v bode A/ tohto uznesenia :
1. vykonať otvorenie doručených obálok a kontrolu požadovaných dokladov podľa uznesenia MsZ č. 32/1402 zo dňa 27.02.2014
2. vykonať overenie odborných vedomostí u prihlásených kandidátov
3. odporučiť MsZ na deň voľby hlavného kontrolóra 10.04.2014 kandidátov, ktorí doručili v termíne požadované doklady a spĺňajú požadované predpoklady v zmysle uznesenia MsZ č. 32/1402 zo dňa 27.02.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Janka Volková)

Uznesenie číslo 34/1402

vo veci potvrdenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 2/1402 zo dňa 13. februára 2014, ktorého výkon primátorka podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o t v r d z u j e
podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 2/1402 zo dňa 13.februára 2014, ktorého výkon bol primátorkou podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 35/1402

vo veci potvrdenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 5/1402 zo dňa 13. februára 2014, ktorého výkon primátorka podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o t v r d z u j e
podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 5/1402 zo dňa 13.februára 2014, ktorého výkon bol primátorkou podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Ing. Janka Volková, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.