UKONČENÉ: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica

UKONČENÉ: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica

Mestské zastupiteľstvo – A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10. apríla 2014.

B/ určuje
1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Voľba hlavného kontrolóra bude vykonaná formou tajného hlasovania.
2. Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Požadované doklady :
1) písomná prihláška
2) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
3) profesijný štruktúrovaný životopis
4) motivačný list
5) overená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
6) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných dokladoch
7) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa § 11, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel voľby hlavného kontrolóra

Prihlásení uchádzači musia spĺňať tieto predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady:
– minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právneho smeru – bude výhodou
– prax minimálne 5 rokov ekonomického alebo právneho smeru

Počítačové znalosti:
– Microsoft Word, Microsoft Excel. Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
– profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

Požadované odborné znalosti:
Znalosť legislatívy – zákon NR SR č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č.. 311/ 2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Ústava SR, zákon NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. , zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach .

Ďalšie požiadavky:
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
– splnenie kvalifikačných predpokladov
– ovládanie štátneho jazyka
– prax v oblasti finančného, obchodného, občianskeho práva, verejnej správy a kontrolnej činnosti výhodou

Uvedené predpoklady a požiadavky budú overené pred komisiou menovanou uznesením mestského zastupiteľstva mesta Kremnica.

Termín a miesto na podanie prihlášky:
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Voľba – HK“ je potrebné zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Kremnici najneskôr 27.03.2014 do 14,00 h. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne Mestského úradu Kremnica osobne, alebo prostredníctvom pošty).

C/ poveruje
Mestský úrad v Kremnici zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, t.j. 01. marca 2014.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.