Zápisnica č. 01/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 01/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13.02.2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva: Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Beata Kirková, Ing. Janka Volková, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan
Neskorší príchod nahlásili: Dušan Privalinec, Milan Miškóci
Neprítomní: Ing. Milan Žabka, Mgr. Igor Kríž
Ospravedlnený: –
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica – ospravedlnený
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici – ospravedlnený
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici – ospravedlnená

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,39 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 1. v tomto roku, štyridsiatetretie v tomto volebnom období.
RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014
5) Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku pre rok 2014
6) Informácia o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP na rekonštrukciu Zechenterovho domu
7) Výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
8) Majetkové veci:
a) Ukončenie nájomného vzťahu – EVEN GEMS, s. r. o., Kremnica
b) Žiadosť o možnosti predĺženia nájmu – Mirakl, a. s., Košice, COOP Jednota Žarnovica
c) Žiadosť o zníženie nájomného za prenájom pozemku – ARTON, s. r. o., Žilina
d) Žiadosti o prenájom pozemku – Eva Kiššová, Oľga Fialová
e) Žiadosť o zlegalizovanie drobnej stavby – Eva Kúdelová
f) Nová ponuka na majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov nehnuteľností – Ing. Bohumil Iľgo
g) Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod prístupovou cestou k hotelu Golfer – Ing. Mária Speváková, Ján Spevák, Anna Jacková, MUDr. Marta Ruttkayová
h) Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Ivan Sedláček a manželka Jana Sedláčková
i) Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží – Jozef Crcha, Ladislav Hrúza, Vladimír Mičinec
j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner a manželka Viera Daxnerová
k) Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta – Paulína Páchniková
l) Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
9) Blok informácií a správ:
a) K voľbám prezidenta Slovenskej republiky
b) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2013
c) O činnosti Mestského bytového podniku z a4. štvrťrok 2013
d) O činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2013
e) O vybavovaní sťažností a petícií občanov mesta za 2. polrok 2013
f) O činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013
g) O činnosti mestského úradu za 4. štvrťrok 2013
10) Rôzne
11) Interpelácie
12) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Viera Mišíková – navrhla doplniť za bod „Kontrola plnenia uznesení“ nový bod „Rozdelenie financií na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok“ a za „Návrh rozpočtu mesta Kremnica“ navrhla dať bod „Rôzne“. RNDr. Balážová doplnila pred „Majetkové veci“ bod „Schválenie cenníka mestského minibusu“.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k programu.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k programu.
Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Rozdelenie a použitie dotácií z Ministerstva financií SR na obnovu kultúrnych pamiatok
5) Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014
6) Rôzne
7) Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku pre rok 2014
8) Informácia o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP na rekonštrukciu Zechenterovho domu
9) Výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
10) Schválenie cenníka mestského minibusu
11) Majetkové veci:
a) Ukončenie nájomného vzťahu – EVEN GEMS, s. r. o., Kremnica
b) Žiadosť o možnosti predĺženia nájmu – Mirakl, a. s., Košice, COOP Jednota Žarnovica
c) Žiadosť o zníženie nájomného za prenájom pozemku – ARTON, s. r. o., Žilina
d) Žiadosti o prenájom pozemku – Eva Kiššová, Oľga Fialová
e) Žiadosť o zlegalizovanie drobnej stavby – Eva Kúdelová
f) Nová ponuka na majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov nehnuteľností – Ing. Bohumil Iľgo
g) Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod prístupovou cestou k hotelu Golfer – Ing. Mária Speváková, Ján Spevák, Anna Jacková, MUDr. Marta Ruttkayová
h) Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Ivan Sedláček a manželka Jana Sedláčková
i) Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží – Jozef Crcha, Ladislav Hrúza, Vladimír Mičinec
j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner a manželka Viera Daxnerová
k) Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta – Paulína Páchniková
l) Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
12) Blok informácií a správ:
a) K voľbám prezidenta Slovenskej republiky
b) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2013
c) O činnosti Mestského bytového podniku za 4. štvrťrok 2013
d) O činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2013
e) O vybavovaní sťažností a petícií občanov mesta za 2. polrok 2013
f) O činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013
g) O činnosti mestského úradu za 4. štvrťrok 2013
13) Interpelácie
14) Záver
Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ivan Petráš, Norbert Boldiš
9 9 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.
Ďalej RNDr. Balážová požiadala poslancov MsZ, aby pri odchode podpísali prezenčnú listinu s uvedeným časom odchodu.

návrhová komisia – Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková
9 9 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová a Norbert Boldiš
10 10 0 0
o 15:47 hod prišiel do rokovacej siene poslanec Milan Miškóci
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľa zápisnice určila Jána Piatrika, zamestnanca Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing. Beatu Kirkovú a Mariána Vojtka.

RNDr. Balážová oznámila že Ing. Peter Roško sa ku dňu 10. februára 2014 vzdal svojej funkcie hlavného kontrolóra a tým prestal byť zamestnancom mesta.

3) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 1/1402
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

4) k bodu: Rozdelenie a použitie dotácií z Ministerstva financií SR na obnovu kultúrnych pamiatok

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že k danému bodu sú dva návrhy – jeden zo strany RNDr. Balážovej, ktorým navrhuje aby sa dala kompletná dotácia vo výške 275 500 € na obnovu ZŠ P. Križku. Druhý je návrh poslancov, ktorí chcú danú dotáciu rozdeliť nasledovne: ZŠ P. Križku – 176 900 €, budova knižnice – 43 600 €, budova ÚPSVaR – 27 000 €, pamätník 1. svetovej vojny – 28 000 €. Opýtala sa, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov.
Ing. Janka Volková – konštatovala, že sa nestotožňuje s pripraveným uznesením. Povedala, že na komisii kultúry vyjadrili názor, že financie určené na rekonštrukciu budovy ÚPSVaR budú prenesené na rekonštrukciu ZŠ P. Križku a za toto uznesenie nebude hlasovať.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
Mandátová komisia konštatovala, že sa hlasuje o návrhu, ktorý spracovala Ing. Beata Kirková.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 2/1402
vo veci informácie o investičných akciách, ktoré by mohli byť predmetom financovania z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a vo veci financovania akcií na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o príprave komplexnej obnovy ZŠ na ul. Pavla Križku , ktorá bola predložená na rokovanie komisií zriadených pri MsZ v Kremnici a ktorá by mohla byť predmetom financovania z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

B/ s c h v a ľ u j e
financovanie nasledovných akcii v celkovej sume 275 500 Eur:
z toho :
ZŠ Križkova 176 900 Eur
Budova knižnice 43 600 Eur
Budova ÚPSVaR 27 000 Eur
pamätník 1.sv. vojny -ul. Bystrická 28 000 Eur

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Janka Volková)
Viera Mišíková podotkla, že na ZŠ P. Križku presunuli už v minulom roku 126 300 €, ktoré k tomu budú pričlenené.

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

p. Haško – poďakoval poslancom a RNDr. Balážovej za ústretový krok – vrátenie pamätníka, ktorý bol v minulosti zrútený, na jeho pôvodné miesto.

5) k bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že to bolo vyvesené. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Ing. Beata Kirková – podotkla, že tieto požiadavky neboli zapracované v návrhu na vyvesenie, ale dodatočne sa doňho zapracovali. Konštatovala, že zmeny sa týkajú úveru vo výške 250 000 € – 7 000 € na opravu cesty k ZŠ na Angyalovej ul., 1 750 € na detské ihrisko na ul. J. Horvátha, 8 000 € na stretnutie baníckych miest. Ďalej povedala, že v rozpočte je zapracované aj rozdelenie použitia na financovanie kultúrnych pamiatok. Saldo bežného rozpočtu bolo vo vyvesenej verzii nulové a takisto sa nemení ani v pozmeňujúcej verzii.
RNDr. Balážová konštatovala, že nikdy nebude súhlasiť s tým aby si mesto zobralo ďalší úver a nechce aby jej nástupca prebral mesto viac zadlžené ako je to potrebné.
Poslanci nemali ďalšie otázky.

RNDr. Balážová dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Beaty Kirkovej.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že pozmeňujúci návrh bol jednohlasne schválený.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 3/1402

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2014 a roky 2015, 2016.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 621 690 €
výdavky: 3 621 690 €
saldo: 0 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 393 389 €
výdavky: 829 660 €
saldo: – 436 271 €
Finančné operácie: príjmy: 611 087 €
výdavky: 135 657 €
saldo: 475 430 €

2. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 620 940 €
výdavky: 3 620 940 €
saldo: 0 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 59 000 €
saldo: -57 945 €
Finančné operácie: príjmy: 185 102 €
výdavky: 127 157 €
saldo: 57 945 €

3. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 620 940 €
výdavky: 3 620 940 €
saldo: 0 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 055 €
výdavky: 18 000 €
saldo: -16 945 €
Finančné operácie: príjmy: 144 102 €
výdavky: 127 157 €
saldo: 16 945 €

4. Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014 a roky 2015, 2016 podľa predloženého návrhu vrátane sumáru.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ďalej RNDr. Zuzana Balážová vyjadrila nesúhlas ako poslanci odhlasovali rozpočet – odsúhlasili úver pre mesto a neboli ochotní dať dokopy čo najväčší balík peňazí na obnovu ZŠ P. Križku. O 16:07 hod. konštatovala, že na protest opúšťa MsZ a povedala, aby sa postupovalo podľa Zákona o obecnom zriadení a podľa Rokovacieho poriadku MsZ.
Norbert Boldiš vyhlásil prestávku
o 16:26 hod. prišiel do rokovacej siene poslanec Dušan Privalinec

Po prestávke o 16:32 hod. sa pokračovalo doplnením pracovného predsedníctva.

Norbert Boldiš dal hlasovať o návrhu, aby bolo pracovné predsedníctvo doplnené o Ing. Kláru Popovú.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Norbert Boldiš konštatoval, že návrh väčšinou hlasov prijali.

Ďalej dal poslanec Norbert Boldiš hlasovať o tom, aby MsZ viedla Ing. Klára Popová.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Norbert Boldiš konštatoval, že návrh bol jednohlasne prijatý.

6) k bodu: Rôzne

Ing. Klára Popová – konštatovala, že dôvodom na preloženie tohto bodu bola situácia ohľadom hlavného kontrolóra, ktorý sa vzdal pozície. V rámci tohto prijmú uznesenie, že berú na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra. Opýtala sa, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Mgr. Lujza Pračková má pozmeňujúci návrh, aby RNDr. Zuzana Balážová zvolala mimoriadne MsZ namiesto 20. februára na 27. februára 2014.
Ing. Klára Popová dala o tomto návrhu hlasovať.
Konštatovala, že návrh bol jednohlasne prijatý.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala pozmenený návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 4/1402
vo veci vzdania sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica, Ing. Petra Roška dňom 10.februára 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica Ing. Petra Roško dňom 10.februára 2014, ktoré je v súlade s §18a ods. 8, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

B/ž i a d a
primátora mesta Kremnica RNDr. Zuzanu Balážovú v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 27.2.2014 so začiatkom o 16,00 h. s programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica
4. Záver

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Janka Volková v mene mesta Kremnica poďakovala organizátorom za Big Air. Konštatovala, že je to jedno z top podujatí v Kremnici, ktoré pomáha propagovať Kremnicu v iných mestách a aj v Európe.
p. Mutňanský – poďakoval mestu, že ich podporilo a pomohlo im

Marián Vojtko – konštatoval, že sa mladí divadelníci zo ZUŠ zúčastnili Medzinárodného festivalu v Indii a sprevádzal ich ako pedagóg, poďakoval v mene žiakov a kolegu Luptovského.

Dušan Privalinec – konštatoval, že ŠKF sa podarilo vydať publikácie v počte 250 ks na predaj v IC. Poďakoval mestu a poslancom za umožnenie niečoho takéhoto.

Jaroslav Slašťan – upriamil pozornosť na anketu Európsky strom roka 2014, konštatoval, že budú potrebovať čo najviac hlasov a podporu. Ing. Popová tiež poprosila aby sa za dub hlasovalo.
Konštatovala, že je ešte jedno uznesenie súvisiace s prijatým návrhom rozpočtu.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Ing. Klára Popová sa opýtala či má niekto pripomienky.

Marián Vojtko odôvodnil, prečo sa poslanci rozhodli zobrať úver. Neprijatie rozpočtu znamenalo pre mesto rozpočtové provizórium a obáva sa, že to aj naďalej potrvá. Konštatoval, že rozpočtové provizórium možno nie je až taký veľký problém pre bežný chod MsÚ, ale problémy majú školské zariadenia a školy.

Ing. Beata Kirková – doplnila že k tejto problematike sa postavili zodpovedne. Momentálne zaťaženie mesta je 18,69 % a podľa zákona môže byť zaťažené až 60%, čo poslanci nechcú. S prijatím úveru sa zaťaženosť zvýši len na približne 23 – 24 %. V súvislosti s úverom spomenula aj telocvičňu a konštatovala, že stále sa čaká na výzvy, ktoré nechodia a musia to riešiť týmto spôsobom. Uviedla, že mesto Kremnica je schopné splácať schvaľovaný úver. Konštatovala, že z roku 2013 prešlo na ZŠ P. Križku 126 300 € a tento rok je to 176 400 €. Po konzultovaní s p. riaditeľkou sa tieto prostriedky môžu preinvestovať.

Ing. Klára Popová sa nestotožňuje s tým, čo povedala RNDr. Balážová, pretože práve poslanci boli tí, čo boli proti tomu, aby sa peniaze na Zechenterovu záhradu minuli účelne. Konštatovala, že budova ÚPSVaR je kultúrna pamiatka – meštiansky dom. Urobila dokumentáciu priestorov budovy úradu práce a skonštatovala, že prízemie budovy je zavlhnuté.

Mgr. Lujza Pračková sa vyjadrila k odsúhlaseniu peňažných prostriedkov na rekonštrukcie budovy knižnice. Konštatovala, že v minulosti sa mesto čiastočne podieľalo na prácach súvisiacich s týmto objektom. Je potrebné urobiť práce, ktoré minimálne zastavia ďalšie znehodnocovanie objektu.

Ing. Klára Popová dala hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia.

Uznesenie číslo 5/1402

vo veci prijatia termínového úveru na financovanie rozpočtových výdavkov v zmysle rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prijatie termínového úveru na financovanie rozpočtových výdavkov v zmysle rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014, a to na financovanie projektov – realizácia stavby – rekonštrukcia mestskej telocvične, realizácia stavby „Cesta – Lúčanský prechod“, oprava oporného múru ulica J. Kollára spolu vo výške 250.000 €.

B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci prijatia úveru podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: ihneď.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Norbert Boldiš poďakoval mestu Kremnica za odsúhlasenú sumu na dokúpenie vybavenia pre šachový klub Kremnica. Ďalej požiadal aby bolo udelené slovo
p. Krausovi. Slovo dostal p. Kraus.
p. Kraus konštatoval, že nechcú dopustiť, aby mesto stratilo budovu telocvične. Poďakoval za ochotu zachrániť telocvičňu. Poprosil aby sa výberové konanie ohľadom telocvične robilo v rámci Kremnice, keďže sú nejaké stavebné firmy aj tu. Ďalej konštatoval, že tento rok sa oslavuje 60. výročie stolného tenisu v Kremnici, tak by bol rád, keby sa to riešilo.
Ing. Marián Sikorai uviedol, že v súvislosti s touto problematikou podnikli určité kroky. Povedal, že na základe dokumentácie, bude daná výzva a firmy sa budú môcť uchádzať o reštaurátorské práce.

Na základe súhlasu poslancov dostal slovo p. Nemček – zaoberal sa vodou, ktorá bola použitá na zasnežovanie námestia. Navrhol, aby sa celá akcia konala niekde inde. Konštatoval, že pamiatky sa v meste vôbec neudržujú. Zaoberal sa svetelným stĺpom Sever. Ing. Popová dodala, že kultúrne pamiatky sa opravujú tak, ako to finančné prostriedky umožňujú a práve konštatovali, že sa rozhodli podporiť viaceré kultúrne pamiatky.
Ing. Janka Volková povedala, že doba ide ďalej a myslí si, že všetci Kremničania sú hrdí na to, že je možné zasnežovať námestie, a že sú v Kremnici také akcie aké sú.
Ivan Petráš konštatoval, že v budúcnosti sa bude zasnežovať len s čistou vodou, ktorá prejde čističkou

slovo dostal p. Tílesch – rozoberal parkovanie na území mesta. Upozornil že v roku 2010 mesto požiadalo Okr. dopravný inšpektorát o vydanie povolenia na dopravné značenie. Okresný dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko a malo sa uskutočniť pracovné stretnutie, ktoré sa však do dnešného dňa neuskutočnilo. Od roku 2011 tam dopravné značenia pribúdali a jemu ako žiadateľovi nebolo vyhovené. Požiadal poslancov, aby na budúcom MsZ pribudol do programu bod, ktorý sa bude týkať problematiky parkovania.
Ing. Klára Popová odporučila aby sa poslanci na nasledujúce riadne MsZ pripravili a bude sa to riešiť potom.

7) k bodu: Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku pre rok 2014

Ing. Klára Popová – opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 6/1402

vo veci návrhu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014 nasledovne:
príjmy: hlavná činnosť 126 596 €
výdavky: hlavná činnosť 126 596 €
saldo: hlavná činnosť 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

8) k bodu: Informácia o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP na rekonštrukciu Zechenterovho domu

Ing. Klára Popová – opýtala sa, či majú poslanci otázky.
Viera Mišíková sa opýtala Ing. Sikoraia dokedy je potrebné podať danú žiadosť, odpovedal, že do 08. 04. 2014. Konštatoval, že sú isté riziká, vyplývajúce z rozpočtového provizória.
Mgr. Lujza Pračková konštatovala, že podmienkou pre podanie takejto žiadosti je existencia určitého dokumentu, ktorému vlani vypršala platnosť. Konštatovala že pre rok 2014 takýto dokument neexistuje a opýtala sa v akom štádiu je jeho spracovanie. Mgr. Ľuba Ďurčová uviedla, že boli rozposlané dotazníky pre komisie a pre poslancov. Čaká sa na vyjadrenie a potom to spracuje daná firma. Mgr. Pračková sa opýtala akým spôsobom bude zabezpečená podmienka partnerstva pri spracovaní tohto dokumentu. Mgr. Ďurčová odpovedala, že všetko odsúhlasí RNDr. Zuzana Balážová.

Ing. Klára Popová konštatovala, že na ekonomickej komisii sa riešilo, či je zabezpečená spoluúčasť mesta, ktorá predstavuje 124 500 € a či je mesto schopné zabezpečiť 5 %-né spolufinancovanie. Uviedla, že navrhli, či by z tohto ROP nebolo možné použiť prostriedky na obnovu inej kultúrnej pamiatky. Povedala, že nedostala odpovede na pripomienky z ekonomickej komisie a nie je stotožnená s tým, aby sa počas aktuálnej situácie išlo do ďalšieho projektu a konštatovala, že za toto uznesenie nebude hlasovať.
o 17:30 hod. odišla z rokovacej siene poslankyňa Mgr. Lujza Pračková
Mgr. Hana Zlatošová konštatovala, že sú pripravené možnosti vzhľadom na projektovú dokumentáciu na Zechenterov dom. Konštatovala, že ak sa bude čakať na ďalšiu výzvu z európskych projektov, tak žiadna ďalšia výzva nemusí byť. Ďalej povedala, že vstup do školy na Angyalovej ulici by bolo načase upraviť.
Marián Vojtko sa úplne stotožňuje s tým, aby bola daná žiadosť podaná.
Norbert Boldiš konštatoval, že sa mu projekt Zechenterovho domu nepozdáva, ale na druhej strane, po prehodnotení stanovísk odporúča a podporuje túto žiadosť.
Ing. Marián Sikorai konštatoval, že ostáva možnosť využiť finančné prostriedky buď na objekt, ktorý je nevhodne využívaný, alebo nie je využívaný primeraným spôsobom a tam teda spadá spomínaný Zechenterov dom.
Ing. Klára Popová uvažovala nad tým, či sa financie nemôžu využiť na rekonštrukciu knižnice vo väčšom rozsahu.
Milan Miškóci je jednoznačne je za to, aby daný projekt išiel ďalej.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 7/1402

vo veci informácie o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP na rekonštrukciu Zechenterovho domu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP na rekonštrukciu Zechenterovho domu.

B/s ú h l a s í
s vypracovaním a podaním žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Zechenterovho domu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

9) k bodu: Výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici

o 17:41 sa do rokovacej siene vrátila poslankyňa Mgr. Lujza Pračková
Ing. Klára Popová – informovala, že materiál predkladá RNDr. Zuzana Balážová a spracovala ho Mgr. Hana Zlatošová
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Marián Vojtko konštatoval, že je rád, že k tomuto kroku došlo. Dúfa že budeme môcť zabezpečovať kvalitnú voľnočasovú aktivitu.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
slovo dostal p. Haško povedal, že po prečítaní uznesenia by si možno zobral slovo.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
o 17:45 hod. odišiel z rokovacej siene poslanec Ivan Petráš
p. Haško sa opýtal kedy bude vyhlásené výberové konanie, Mgr. Zlatošová mu odpovedala, že zajtra sa vyvesí. Ďalej p. Haško konštatoval, že bod b) je v uznesení nadbytočný a uviedol, že je najdlhšie slúžiacim riaditeľom školy v meste. Zaoberal sa problematikou výberového konania a jeho poverením na riaditeľa CVČ. Apeluje na to, aby sa snažili niekoho nájsť a povedal, že sa zúčastní výberového konania.
Mgr. Lujza Pračková sa opýtala, prečo sa v tomto procese nekonalo skôr. Mgr. Zlatošová povedala, že sa nebude vyjadrovať.
o 17:51 hod. sa do rokovacej siene vrátil poslanec Ivan Petráš
Marián Vojtko dal pozmeňujúci návrh na to aby bol bod b) z návrhu na uznesene vypustený.
p. Plankenbüchler konštatoval, že v termíne aby sa to stihlo, zvolá mestskú školskú radu.

Ing. Klára Popová dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Vojtka o vypustení bodu b) z uznesenia.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtk,)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Janka Volková Dušan Privalinec)

Ing. Klára Popová konštatovala, že pozmeňujúci návrh bol väčšinou hlasov prijatý.

Ing. Klára Popová dala hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia s vypustením bodu b).

Uznesenie číslo 8/1402

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e do m i e
vypísanie výberového konania mestom Kremnica na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici podľa § 3 a § 4, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
– odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa zákona NR SR č. 317/2009 § 34 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
– 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu
3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja a spolufinancovania Centra voľného času v Kremnici a mimoškolských aktivít detí v meste Kremnica
Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 27. februára 2014 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Centra voľného času v Kremnici“.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtk,)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Janka Volková Dušan Privalinec)

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

10) k bodu: Schválenie cenníka mestského minibusu

Ing. Klára Popová – opýtala sa poslancov, či majú pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 9/1402
vo veci schválenia cenníka mestského minibusu Renault.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ číslo 139/1106 zo dňa 16. júna 2011, ktorým bol schválený cenník mestského minibusu Renault.

B/s c h v a ľ u j e
od 1. marca 2014 tento cenník:
1. cenu za použitie mestského minibusu Renault vo výške 0,66 €/km
2. stojné mestského minibusu Renault vo výške 1,50 € za každú načatú štvrťhodinu
3. cenu za použitie mestského minibusu Renault pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
vo výške 0,40 €/km a stojné vo výške 1,50 € za každú načatú štvrťhodinu

C/ u k l a d á
mestskému úradu používať pri poskytnutí mestského minibusu Renault ceny v zmysle cenníka podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: trvalo.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Klára Popová vyhlásila o 17:58 10 min. prestávku
o 18:10 hod. opustila rokovaciu sieň poslankyňa Janka Volková a Mgr. Lujza Pračková

Po prestávke Ing. Popová požiadala o presunutie bodu g) z majetkových vecí na začiatok majetkových vecí. Dala o zmene hlasovať.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová so súhlasom poslancov presunula bod g) v „Majetkových veciach“ na začiatok.

11) k bodu: Majetkové veci:

a) Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod prístupovou cestou k hotelu Golfer – Ing. Mária Speváková, Ján Spevák, Anna Jacková, MUDr. Marta Ruttkayová

Ing. Klára Popová – Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
do rokovacej siene sa vrátila poslankyňa Mgr. Lujza Pračková
Ing. Beata Kirková doplnila, že tento bod presunuli kvôli tomu, že pán a pani Spevákovci prišli na MsZ. Odporučila prijať uznesenie.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 10/1402
vo veci žiadosti Ing. Márie Spevákovej, Ožvoldíkova 2003/4, Bratislava – Dúbravka, Jána Speváka, Dolná ulica 51/25, Kremnica, Anny Jackovej, Ulica 9. mája, Banská Bystrica a MUDr. Marty Ruttkayovej, Moskovská 21, Banská Bystrica o vyplatenie finančnej náhrady a o uzavretie kúpnej zmluvy po vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. odkúpenie spoluvlastníckych podielov 4 x 6/32 k pozemkom v meste Kremnica, katastrálnom území Kremnica, zapísaným na LV č. 2357:
– parc. č. KN-C 2518/2 – záhrady s výmerou 34 m²,
– parc. č. KN-C 2518/3 – záhrady s výmerou 10 m²,
– parc. č. KN-C 2520/2 – trvalé trávne porasty s výmerou 4 m² a
– parc. č. KN-C 3370/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 280 m²
mestom Kremnica ako kupujúcim od predávajúcich:
– Ing. Márie Spevákovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Ožvoldíkova 2003/4, 841 02 Bratislava – Dúbravka,
– Jána Speváka, rod. Speváka, miesto trvalého pobytu Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica,
– Anny Jackovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Ulica 9. mája, 974 01 Banská Bystrica,
– MUDr. Marty Ruttkayovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Moskovská 21, 974 01 Banská Bystrica,
od každého z nich spoluvlastnícky podiel 6/32-tín, t. j. spolu podiel 24/32, za celkovú kúpnu cenu vo výške 1.616,16 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 207/2013 zo dňa 14.10.2013, vypracovaného Ing. Ľudmilou Beczányiovou, znalcom z odboru stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910178, z ktorej kúpnej ceny na každého predávajúceho pripadá kúpna cena 404,04 €,

2. vyplatenie finančnej náhrady za užívanie pozemkov v meste Kremnica, katastrálnom území Kremnica, zapísaným na LV č. 2357:
– parc. č. KN-C 2518/2 – záhrady s výmerou 34 m²,
– parc. č. KN-C 2518/3 – záhrady s výmerou 10 m²,
– parc. č. KN-C 2520/2 – trvalé trávne porasty s výmerou 4 m² a
– parc. č. KN-C 3370/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 280 m²
– Ing. Márii Spevákovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Ožvoldíkova 2003/4, 841 02 Bratislava – Dúbravka za spoluvlastnícky podiel 6/32,
– Jánovi Spevákovi, rod. Spevák, miesto trvalého pobytu Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica, za spoluvlastnícky podiel 6/32,
– Anne Jackovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Ulica 9. mája, 974 01 Banská Bystrica za spoluvlastnícky podiel 6/32 a
– MUDr. Marte Ruttkayovej, rod. Spevákovej, miesto trvalého pobytu Moskovská 21, 974 01 Banská Bystrica, za spoluvlastnícky podiel 6/32,
t. j. za spoluvlastnícke podiely celkom vo výške 24/32, ktoré predstavujú podiel 246 m² vo výške 2,- €/m²/rok, t. j. spolu 492,- € a celkom za 3 roky užívania 1 476,- €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy so zapracovaním finančnej náhrady za užívanie pozemkov
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014, resp. po schválení rozpočtu mesta pre rok 2014.
p. Speváková povedala, že je rada, že sa to konečne uzavrie a poďakovala za to.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Ukončenie nájomného vzťahu – EVEN GEMS, s. r. o., Kremnica

Ing. Klára Popová – informovala, že v dôvodovej správe je uvedené, že nájomca si neplní nájomnú zmluvu.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 11/1402
vo veci ukončenia nájomného vzťahu so spoločnosťou EVEN GEMS, s.r.o., Zechenterova 354/20, Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomného vzťahu medzi mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica a spoločnosťou EVEN GEMS, s.r.o., Zechenterova 354/20, 967 01 Kremnica, IČO: 44418159 z dôvodu neplatenia nájmu a úhrad za služby spojené s nájmom.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájomné vzťah podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Žiadosť o možnosti predĺženia nájmu – Mirakl, a. s., Košice, COOP Jednota Žarnovica
Ing. Klára Popová – informovala, že COOP Jednota by chcela rozšíriť priestory o súčasnú lekáreň a na to Mirakl, a. s. poslal žiadosť o možnosť predĺženia nájmu. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Norbert Boldiš nevidí problém v tom, aby sa nájom predĺžil. Dal pozmeňujúci návrh na predĺženie nájmu o 5 rokov.
Marián Vojtko konštatoval, že je podľa neho bezproblémové, aby sa predĺžila nájomná zmluva niekomu, kto má v meste zriadenú lekáreň a je to istota v tom smere, že riadne platia nájomné.
Viera Mišíková konštatovala, že majú nájomnú zmluvu platnú ešte 6 rokov, čo je dosť dlhá doba. Uviedla, že v novej lekárni budú otváracie hodiny pomerne dlhšie, aj cez víkendy. Myslí si, že Dr. Max dostal výhodné postavenie v budove polikliniky. Povedala, že sú prínosom pre mesto, a že ak s nimi budú spokojní o 5 rokov, tak nevidí problém v tom, aby im predĺžili nájomnú zmluvu.
Mgr. Lujza Pračková uviedla, že by bola za to, aby sa rozšírili priestory COOP Jednoty, ale je jej zvláštne, že spoločnosť Mirakl navrhuje uvoľniť jeden priestor za podmienky, že sa im predĺži nájom v druhom priestore.
Ing. Beata Kirková sa priklonila k tomu, že zmluva s Miraklom trvá ešte 6 rokov a myslí si, že ak budú efektívni, tak majú šancu ostať na tomto trhu.
Ing. Klára Popová konštatovala, že zmluva so spoločnosťou Mirakl bola uzavretá zmluva na 10 rokov od 01. 01. 2011 do 30. 11. 2020 za podmienky, že sa nebudú meniť jej podmienky.
Ing. Klára Popová dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Norberta Boldiša zmeniť „neschvaľujem“ na „schvaľujem“.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 2
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 5

Ing. Klára Popová konštatovala, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
Poslanci nemali ďalšie otázky.

Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 12/1402
vo veci žiadosti o prehodnotenie možnosti predĺženia nájmu pre prevádzkovateľa lekárne a žiadosti o predĺženie doby nájmu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu verejnej lekárne spoločnosti Mirakl, a.s., Moldavská cesta 8/A, Košice

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľom
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 ( Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Marián Vojtko)

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

d) Žiadosť o zníženie nájomného za prenájom pozemku – ARTON, s. r. o., Žilina

Ing. Klára Popová – informovala, že predkladateľom materiálu je primátorka mesta. Konštatovala, že návrh prešiel príslušnými komisiami.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 13/1402
vo veci žiadosti spoločnosti ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, o zníženie nájomného podľa Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. 64/12 – EP -ZH zo dňa 26.07.2012 v znení dodatku zo dňa 17.01.2013.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
zníženie nájomného spoločnosti ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, za prenájom pozemku na umiestnenie 2 kusov reklamného zariadenia prenajatého podľa Nájomnej zmluvy č. 00888/12 resp. 64/12 – EP -ZH zo dňa 26.07.2012 v znení dodatku zo dňa 17.01.2013.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Žiadosti o prenájom pozemku – Eva Kiššová, Oľga Fialová

Ing. Klára Popová – opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 14/1402
vo veci žiadostí Evy Kiššovej, Ulica Ľudovíta Štúra 676/1, 967 01 Kremnica a Oľgy Fialovej, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 116 – záhrady s výmerou 137 m2 v katastrálnom území Kremnica Eve Kiššovej, Ulica Ľudovíta Štúra 676/1, 967 01 Kremnica.
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 116 – záhrady s výmerou 137 m2 v katastrálnom území Kremnica Oľge Fialovej, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, nasledovne:
– časť pozemku s výmerou 20 m² na účel voľného uskladnenia palivového dreva, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j. ročné nájomné celkom 40,- €,
– časť pozemku s výmerou 117 m² na účel zriadenia záhradky, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t. j. ročné nájomné celkom 2,34 €,
t.j. celkové ročné nájomné za prenájom pozemku činí 42,34 €.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľkám a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 1 (Milan Miškóci)
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

f) Žiadosť o zlegalizovanie drobnej stavby – Eva Kúdelová

Ing. Klára Popová – informovala, že žiadosť bola predložená rokovaním komisie výstavby. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 15/1402
vo veci žiadosti Evy Kúdelovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, o zlegalizovanie drobnej stavby.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA č. 2008/01332 zo dňa 20.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.08.2012 uzavretej s Evou Kúdelovou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica nasledovne:
– pôvodná prenajatá výmera pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 91,00 m² v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – prídomová záhradka sa mení na výmeru 79,60 m²,
– nájomné za prenájom pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 79,60 m² na účel – prídomová záhradka činí od 01.01.2014 v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 0,02 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 1,59 €.
Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01332 zo dňa 20.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.08.2012 zostávajú bezo zmeny.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 11,40 m² v katastrálnom území Kremnica Eve Kúdelovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom legalizácie drobnej stavby na účel uskladnenia záhradného náradia, na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2015, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 22,80 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať
1. zmenu Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01332 zo dňa 20. 10. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.08.2012 Dodatkom č. 2 k zmluve
2. uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom pozemku za účelom legalizácie drobnej stavby na účel uskladnenia záhradného náradia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) Nová ponuka na majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov nehnuteľností – Ing. Bohumil Iľgo

Ing. Klára Popová – informovala, že táto záležitosť je rozpracovaná dlhšiu dobu.
o 18:57 hod. odišiel z rokovacej siene poslanec Ivan Petráš
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 16/1402
vo veci novej ponuky Ing. Bohumila Ilgu, Horné Rakovce 1379/21, 039 01 Turčianske Teplice zo dňa 21.12.2013 na majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica vedených na liste vlastníctva
č. 1041.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie spoluvlastníckych podielov 1/72-tiny a 3/216-tin na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Kremnica, vedených na liste vlastníctva č. 1041 Mestom Kremnica od Ing. Bohumila Ilgu, rod. Ilgu, miesto trvalého pobytu Horné Rakovce1379/21, 039 01 Turčianske Teplice, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 3.448 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ Ing. Bohumilovi Ilgovi a po schválení rozpočtu mesta pre rok 2014 realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

h) Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Ivan Sedláček a manželka Jana Sedláčková

Ing. Klára Popová – informovala, že žiadosť bola predložená príslušným komisiám.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
radnú sieň opustil poslanec Dušan Privalinec
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 17/1402
vo veci žiadosti Ivana Sedláčka a manželky Jany Sedláčkovej. Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 901(právna parcela KN-E 571/3) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 149 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Sedláčkovi a manželke Jane Sedláčkovej, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k stavbe súp. č. 485.
B/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 901(právna parcela KN-E 571/3) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Sedláčkovi a manželke Jane Sedláčkovej, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou súp. č. 485, ktorej sú žiadatelia vlastníkmi, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Podmienkou odpredaja pozemku je, že žiadatelia predložia geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky.
2. prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 901 (právna parcela KN-E 571/3) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 149 m² v katastrálnom území Kremnica Ivanovi Sedláčkovi s manželkou, Matunákova 377/2, 967 01 Kremnica, za účelom dvora k stavbe, dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,15 €/m²/rok, t. j.
celkové ročné nájomné činí 22,35 €.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

i) Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží – Jozef Crcha, Ladislav Hrúza, Vladimír Mičinec

Ing. Klára Popová – informovala, že to prešlo príslušnými komisiami.
o 19:05 hod. sa do rokovacej siene vrátil poslanec Ivan Petráš
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 18/1402
vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 372/8 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Crchovi, rod. Crchovi, miesto trvalého pobytu Jula Horvátha 928/88, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 300 €, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa Znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmily Beczányiovej číslo 154/2011 zo dňa 02.09.2011. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať podpísanie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
o 19:05 hod. opustila rokovaciu sieň poslankyňa Ing. Beata Kirková

Uznesenie číslo 19/1402
vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 372/7 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m² v katastrálnom území Kremnica, Ladislavovi Hrúzovi, rod. Hrúzovi, miesto trvalého pobytu Zlatá ulica 628/6, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 300 €, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku. Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa Znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmily Beczányiovej číslo 154/2011 zo dňa 02.09.2011. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať podpísanie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 20/1402
vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 372/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m² v katastrálnom území Kremnica, Vladimírovi Mičincovi, rod. Mičincovi, miesto trvalého pobytu Zlatá ulica 628/6, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 300 €, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku. Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa Znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmily Beczányiovej číslo 154/2011 zo dňa 02.09.2011. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať podpísanie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

j) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner a manželka Viera Daxnerová

Ing. Klára Popová – informovala, že materiál bol predložený príslušným komisiám.
o 19:12 hod. sa do rokovacej siene vrátila poslankyňa Ing. Beata Kirková
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Viera Mišíková upozornila, že v materiáli je chyba – komisia výstavby dala súhlasné stanovisko a poprosila aby sa to opravilo.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 21/1402
vo veci žiadosti Jozef Daxner, bytom 967 01 Kopernica 23 a manželka Viera Daxnerová, bytom Ul. Králická 130/72, 976 34 Králiky o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo KN-C 830/4 s výmerou 53 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Daxnerovi, bytom 967 01 Kopernica 23 a manželke Viere Daxnerovej, bytom Ul. Králická 130/72, 976 34 Králiky, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k domu súp. č.1362, ktorého sú žiadatelia vlastníkmi, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 38,-€/m². Podmienkou odpredaja pozemku je, že žiadatelia predložia geometrický plán, ktorý nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky za prevod pozemku.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Lujza Pračková)

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

o 19:16 hod. odišiel z rokovacej siene poslanec Jaroslav Slašťan

k) Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta – Paulína Páchniková

Ing. Klára Popová – informovala, že žiadosť prešla príslušnými komisiami
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 22/1402
vo veci žiadosti Paulíny Páchnikovej, Ulica Jula Horvátha 917/64, 967 01 Kremnica o prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica na účely parkovania motorového vozidla.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Paulíne Páchnikovej, Ulica Jula Horvátha 917/64, 967 01 Kremnica, za účelom parkovania motorového vozidla, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 30,00 €, za podmienky, že nájomca si prenajatú plochu upraví na vlastné náklady.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.
PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Marián Vojtko upozornil na to, že za toto parkovacie miesto pani Páchniková ročne zaplatí 30 €. Ing. Sikorai konštatoval, že sa to nedostáva do rozporu s VZN.

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

l) Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta

Ing. Klára Popová – informovala, že materiálom sa podrobne zaoberala komisia ekonomická a majetku mesta.
o 19:21 hod. sa do rokovacej siene vrátil poslanec Jaroslav Slašťan
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Marián Vojtko požiadal návrhovú komisiu aby bod a) prečítala v tvare „schvaľuje vyradenie podľa bodov 1., 2., 3. uvedeného materiálu.
Viera Mišíková sa opýtala Ing. Renáty Novákovej, či mali nejaké dodatky k tomuto zoznamu v januári. Ing. Nováková konštatovala, že v decembri vypracovala taký materiál aký bol požadovaný a na základe januárových skutočností to doplnila.
Ing. Beata Kirková uviedla, že sa v decembri vyradilo 99% majetku a v januári sa dopracovalo ďalšie vyradenie majetku a po zdokladovaní sa to uzavrelo.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 23/1402
vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
vyradenie
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 2/2013 zo dňa 18. 11. 2013, t.j. 3 položky – PC zostavy spolu v obstarávacej cene
2.544,98 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2013 zo dňa
18. 11. 2013, t.j. Počítač Libra v obstarávacej cene 1.172,74 €, zostatková cena 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 1/2013 zo dňa 04. 11. 2013, t.j. PC zostava Digi PRO spolu v obstarávacej cene 991,44 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2013 zo dňa 04. 11. 2013, t.j. LED vianočná výzdoba v obstarávacej cene
786,46 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2013 zo dňa 04. 11. 2013, t.j. kontajner v obstarávacej cene 574,26 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hasičská zbrojnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 18. 11. 2013, t.j. rádiostanica spolu v obstarávacej cene 599,45 €, zostatková cena 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Hasičská zbrojnica vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 3. uznesenia
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 28.02.2014.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

m) Zmena správy mestskej telocvične

Ing. Klára Popová – konštatovala, že tento materiál neprešiel komisiou a nie sú k nemu stanoviská príslušných komisií. Ing. Popová predložila pozmeňujúci návrh na stiahnutie tohto bodu z programu.
Marián Vojtko sa opýtal p. riaditeľky Slašťanovej, či je s tým stotožnená. Ing. Mgr. Slašťanová konštatovala, že bola oslovená, aby to išlo pod hlavičku ich školy. Marián Vojtko povedal, že si myslí, že by sa mohla urobiť výnimka vzhľadom na to, že to nebolo v komisiách, lebo si myslel, že to bolo odkonzultované.
Norbert Boldiš podporuje návrh p. Vojtka.
Mgr. Hana Zlatošová informovala, že návrh má byť predložený na Ministerstvo v marci, odporučila aby sa zvážilo, či sa má daný bod odložiť.
Viera Mišíková uviedla, že vzhľadom na nedostatok komisií v januári sa táto problematika veľmi neriešila. Opýtala sa ako to teda je, či je oprávnená oprava strechy. Mgr. Zlatošová povedala, že tam boli s projektantmi a nacenili opravu celého objektu.
Uviedla, že tam boli začiatkom februára a že by bolo potrebné začať strechou nad šatňami. Viera Mišíková sa opýtala, prečo sa dva mesiace len čakalo. Mgr. Zlatošová konštatovalo, že to nezáviselo od nich, ale sa museli prispôsobiť.
Ing. Beata Kirková sa opýtala, či sa nedalo skôr zaujímať o tieto zdroje a opýtala sa kedy je termín na podanie žiadosti. Mgr. Zlatošová sa s tým snažila niečo robiť ale vždy to padlo. Ing. Kirkovej sa nepáči ako narýchlo sa musia rozhodnúť.
Mgr. Lujza Pračková sa priklonila na stranu Ing. Kirkovej. Povedala, že vedenie mesta začalo intenzívne hľadať až v tej fáze, kedy sa začal riešiť úver. Konštatovala, že informácie nedostávajú tak, ako by ich mali dostávať.

Ing. Klára Popová o 19:43 hod. vyhlásila prestávku
Po prestávke Ing. Popová konštatovala, že na základe informácii zistených počas prestávky sa pozmeňujúci návrh berie späť.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 24/1402
vo veci zverenia mestskej telocvične do správy Základnej škole Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica od 01.03.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. odňatie majetku mestskej telocvične zo správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica k 01. 03. 2014, a to:
a) nehnuteľný majetok:
– budova mestskej telocvične súp. č. 844 postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 €,
– pozemok parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1933 m² v katastrálnom území Kremnica v obstarávacej cene 9.624,60 €,
– stavba plynovej kotolne postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica. Obstarávacia cena stavby 106.797,22 €, oprávky 106.797,22 €, zostatková cena 0,00 €,
b) hnuteľný majetok podľa súpisu z inventarizácie mestskej telocvične k 31.12.2013.

2. zverenie majetku mestskej telocvične do správy Základnej škole Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica od 01. 03. 2014 a to:
a) nehnuteľný majetok:
– budova mestskej telocvične súp. č. 844 postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 €,
– pozemok parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1933 m² v katastrálnom území Kremnica v obstarávacej cene 9.624,60 €,
– stavba plynovej kotolne postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica. Obstarávacia cena stavby 106.797,22 €, oprávky 106.797,22 €, zostatková cena 0,00 €,
b) hnuteľný majetok podľa súpisu z inventarizácie mestskej telocvične k 31.12.2013

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie mestskej telocvične zo správy KIC mesta Kremnica a zverenie mestskej telocvične do správy Základnej škole Pavla Križku, Kremnica v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: vedúca Oddelenia ekonomického a PA MsÚ
termín: 15.03.2014.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

12) k bodu: Blok informácií:

a) K voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Ing. Klára Popová – informovala, že spracovateľom materiálu je Mgr. Ďurčová.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.

b) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2013

Ing. Klára Popová – opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 25/1402
vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) O činnosti Mestského bytového podniku za 4. štvrťrok 2013

Ing. Klára Popová – opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 26/1402
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4.štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) O činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
za 4. štvrťrok 2013

Ing. Klára Popová – informovala, že bod sa sťahuje z programu z dôvodu nepredloženia materiálu.
Ing. Klára Popová dala o tomto návrhu hlasovať.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že návrh bol jednoznačne prijatý.

e) O vybavovaní sťažností a petícií občanov mesta za 2. polrok 2013

Ing. Klára Popová – informovala, že správu pripravil hlavný kontrolór.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 27/1402
vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2.polrok 2013 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2.polrok 2013 v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

f) O činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013

Ing. Klára Popová – opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 28/1402
vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) O činnosti mestského úradu za 4. štvrťrok 2013

Ing. Klára Popová – informovala, že návrh dostali poslanci v písomnej podobe.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Ing. Klára Popová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 29/1402
vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4.štvrťrok 2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Klára Popová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

13) k bodu: Interpelácie

Ing. Klára Popová konštatovala, že z dôvodu situácie ktorá nastala a podľa Zákona o obecnom zriadení sa opýtala, či niekto z poslancov chce interpelovať členov Mestskej rady. Nikto z prítomných poslancov nemal požiadavky a tým Ing. Klára Popová ukončila tento bod.

14) k bodu: Záver

Ing. Klára Popová ukončila o 20,03 hod. 1. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiatetretie v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Ing. Beata Kirková, 1 . overovateľ
Marián Vojtko, 2. overovateľ
Zapísal: Ján Piatrik

Zdieľať tento príspevok.