Zápisnica č. 02/2014 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 02/2014 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 27.02.2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva: Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Beata Kirková, Ing. Janka Volková, Mgr. Lujza Pračková, Jaroslav Slašťan, Mgr. Igor Kríž, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka
Neskorší príchod nahlásili: –
Neprítomní: –
Ospravedlnený: Dušan Privalinec
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica – ospravedlnený
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 16,10 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“) na základe žiadosti 10 poslancov Mestského zastupiteľstva. Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 2. v tomto roku, štyridsiateštvrté v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny sú prítomní všetci poslanci MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica
4) Rôzne
5) Interpelácie
6) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali pripomienky k programu.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať k programu.
Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica
4) Rôzne
5) Interpelácie
6) Záver

Mimoriadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Beata Kirková, Mgr. Lujza Pračková
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.
Ďalej RNDr. Balážová požiadala poslancov MsZ, aby pri odchode podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu.

návrhová komisia – Ing. Janka Volková, Marián Vojtko
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Viera Mišíková
12 12 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.
Za zapisovateľa zápisnice určila Jána Piatrika, zamestnanca Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Norberta Boldiša a Ing. Milana Žabku.

3) k bodu: Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že k tomuto bodu je pripravených niekoľko návrhov na uznesenie. Opýtala sa, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 30/1402
vo veci vzdania sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica, Ing. Petra Roška dňom 10.februára 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Vzdanie sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica Ing. Petra Roška dňom 10.februára 2014, ktoré je v súlade s § 18a ods. 8, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 31/1402
vo veci určenia pracovného času hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A /u r č u j e
pracovný čas hlavného kontrolóra mesta Kremnica, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej mestským zastupiteľstvom mesta Kremnica dňa 27.02.2014 na plný pracovný úväzok v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
B /ž i a d a
primátora mesta dojednanie o uvedenom pracovnom čase zapracovať do pracovnej zmluvy zvoleného hlavného kontrolóra mesta Kremnica na uzatvorenie ktorej mu vznikne nárok v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.
Uznesenie číslo 32/1402
vo veci vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Mesta Kremnica , spôsob voľby a náležitosti prihlášky.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A /v y h l a s u j e
voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10. apríla 2014.
B / u r č u j e
1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Voľba hlavného kontrolóra bude vykonaná formou tajného hlasovania.
2. Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Požadované doklady :
1)písomná prihláška
2)výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
3)profesijný štruktúrovaný životopis
4)motivačný list
5)overená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
6) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných dokladoch
7) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa
§ 11, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel voľby hlavného kontrolóra
Prihlásení uchádzači musia spĺňať tieto predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady:
– minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právneho smeru – bude výhodou
– prax minimálne 5 rokov ekonomického alebo právneho smeru
Počítačové znalosti:
– Microsoft Word, Microsoft Excel. Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
– profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť
Požadované odborné znalosti:
Znalosť legislatívy – zákon NR SR č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č.. 311/ 2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Ústava SR, zákon NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. , zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach .
Ďalšie požiadavky:
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
– splnenie kvalifikačných predpokladov
– ovládanie štátneho jazyka
– prax v oblasti finančného, obchodného, občianskeho práva , verejnej správy a kontrolnej činnosti výhodou

Uvedené predpoklady a požiadavky budú overené pred komisiou menovanou uznesením mestského zastupiteľstva mesta Kremnica.
Termín a miesto na podanie prihlášky:
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Voľba – HK“ je potrebné zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Kremnici najneskôr 27.03.2014 do 14,00 h. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne Mestského úradu Kremnica osobne, alebo prostredníctvom pošty).
C / p o v e r u j e
Mestský úrad v Kremnici zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, t.j. 01. marca 2014.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 33/1402
vo veci menovania komisie pre obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/m e n u j e
komisiu v zložení
predseda: Ing. Milan Žabka
členovia: 1. Mgr. Igor Kríž
2. Mgr. Lujza Pračková
3. Ing. Beata Kirková
4. Ing. Klára Popová
náhradník: Viera Mišíková,
aby posúdila splnenie náležitosti prihlášky predpokladov a požiadaviek uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica.
B / p o v e r u j e
komisiu uvedenú v bode A/ tohto uznesenia :
1. vykonať otvorenie doručených obálok a kontrolu požadovaných dokladov podľa uznesenia MsZ č. 32/1402 zo dňa 27.02.2014
2. vykonať overenie odborných vedomostí u prihlásených kandidátov
3. odporučiť MsZ na deň voľby hlavného kontrolóra 10.04.2014 kandidátov, ktorí doručili v termíne požadované doklady a spĺňajú požadované predpoklady v zmysle uznesenia MsZ č. 32/1402 zo dňa 27.02.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Janka Volková)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

4) k bodu: Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že bol za ňou zástupca spol. Remeslo, p. Šulek ohľadom rekonštrukcie bývalej budovy CVČ. Požiadal ju, aby si poslanci spomedzi seba vybrali napr. dvoch poslancov, ktorí by mohli priebežne chodiť sledovať priebeh prác rekonštrukcie tejto budovy. Opýtala sa, či si môžu spomedzi seba vybrať niekoho teraz. Ivan Petráš a Ing. Klára Popová konštatovali, že by sa na to podujali.
Marián Vojtko konštatoval, že sú tu dve uznesenia, ktoré sú potvrdením uznesení z predošlého MsZ, ktoré RNDr. Balážová nepodpísala. Týkajú sa rozdelenia financií na kultúrne pamiatky a o prijatí úveru.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 34/1402
vo veci potvrdenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 2/1402 zo dňa 13. februára 2014, ktorého výkon primátorka podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o t v r d z u j e
podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 2/1402 zo dňa 13.februára 2014, ktorého výkon bol primátorkou podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo 35/1402
vo veci potvrdenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 5/1402 zo dňa 13. februára 2014, ktorého výkon primátorka podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavila. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o t v r d z u j e
podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 5/1402 zo dňa 13.februára 2014, ktorého výkon bol primátorkou podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený. Výkon uvedeného uznesenia pozastavila tak, že ho nepodpísala v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Ivan Petráš uviedol, že sa dnes rozhodli zorganizovať 41. ročník Bielej stopy.
Požiadali mesto Kremnica o technickú pomoc. Definitívne rozhodnutie o tom, či Biela stopa bude, padne v sobotu. RNDr. Balážová konštatovala, že v pondelok na porade zorganizujú potrebné veci.

5) k bodu: Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom
Jaroslav Slašťan sa opýtal prečo nebola odstránená čierna skládka na ceste smerom na Nevoľné. RNDr. Balážová konštatovala, že to bolo opakovane odstraňované.
Bc. Peter Grosch konštatoval, že po dobu 2 týždňov sa vyčistilo asi 12 ton odpadu a boli to skontrolovať aj policajti.
Ďalej Bc. Grosch uviedol, že v Kremnici sa dá na veľkoobjemový odpad približne 75 kontajnerov ročne, ale v Nevoľnom si v roku 2012 zriadili množstevný zber komunálneho odpadu a od tej doby sa tam objavujú čierne skládky. Myslí si, že problém nie je v občanoch Kremnice, ale v Nevoľnom. Mgr. Igor Kríž konštatoval, že to konzultoval s náčelníkom MsP a dal k nahliadnutiu fotografie. Z jeho pohľadu je prístup starostu Nevoľného zvláštny až neštandardný. Konštatoval, že jeho návšteva RNDr. Balážovej by mnohé vyriešila. Informoval, že viaceré obce na Slovensku sa pred niekoľkými rokmi sťažovali na čierne skládky. Nedávno mu povedal jeho známy, že tam videl aj jedného Kremničana, ale že tam videl aj svojich spoluobčanov z Nevoľného. Odporučil starostovi, aby zvýšil aktivity v informovanosti svojich obyvateľov. Samozrejme že mesto Kremnica sa nezbavuje zodpovednosti zbavenia sa odpadu. Jaroslav Slašťan sa opýtal, či sa to riešilo oficiálnou linkou; konštatoval, že by bolo dobré poslať mu list s vysvetlením. Mgr. Kríž konštatoval, že starosta poslal oficiálny list na poslancov a minulý rok vystúpil na MsZ. Konštatoval, že Bc. Grosch by vedel povedať koľko nás ten odvoz stál. Milan Miškóci navrhol, aby Bc. Grosch predložil dokumenty k tejto problematike a na komisii sa to bude riešiť. RNDr. Balážová konštatovala, že na Mikroregióne sa viackrát riešil odvoz odpadu. Uviedla, že vývoz odpadu sa v Kremnici organizuje každý týždeň a v obciach každé 2 týždne. Uviedla, že keď sa občania obrátia na TS, tak im pomôžu s vyvezením odpadu.

Ing. Milan Žabka upozornil, že schody pri hoteli Veterník sú v katastrofálnom stave. Požaduje, resp. ho občania oslovili, aby vzniesol námietku, že mesto nič nerobí. Žiada aby mesto podniklo kroky k oprave daných schodov. Ing. Marian Sikorai konštatoval, že pripravia odpoveď.

Norbert Boldiš uviedol, že Ing. Sikorai mu odpovedal na interpeláciu ohľadom parkovania – opýtal sa, či sa naozaj zvýšil príjem za parkovanie, lebo má za to, že ľudia prestali mať záujem zaplatiť si parkovanie. Po druhé požiadal o odpoveď na interpeláciu ohľadom dopravnej značky na námestí SNP, ktoré bude zakazovať odbočovanie kamiónov doľava k základným školám. Ďalej nebol spokojný s odpoveďou na interpeláciu, kde bol v Kremnických novinách bod interpelácie nahradený blokom, kde môžu reagovať poslanci a tvrdí, že poslanci tu nie sú na to, aby prepisovali interpelácie. Konštatoval, že ak to tam ľudia chcú mať, tak by to v Kremnických novinách malo byť. RNDr. Balážová konštatovala, že ohľadom interpelácií pripravia odpoveď.

Ivan Petráš konštatoval, že smetisko na Nevoľnom by rozšíril na oblasť cestovného ruchu. Je to snáď jediná cesta využívania prechádzok, bicyklovania a pod. Uviedol, že je v katastrofálnom stave. Povedal, že by sa malo zamyslieť nad tým, či sa táto cesta nedá využiť aj v oblasti cestovného ruchu.

Ing. Beata Kirková konštatovala, že by bolo naozaj dobré urobiť niečo s tou cestou. Ďalej spomenula, že aj železničná trať je zarastená. Uviedla, že by bolo dobré kontaktovať sa so železnicami, či je možné v tomto smere niečo urobiť. Zaujíma ju, v akom stave je realizácia projektov na ÚPSVaR, knižnicu a Lučanský prechod; či sa s tým začalo a v akom časovom horizonte sa to ukončí. RNDr. Balážová konštatovala, že to súvisí s reštaurátorskými prieskumami na týchto budovách a dala pokyn na oddelenie výstavby aby uskutočnili verejné obstarávanie. Ing. Sikorai to potvrdil. Ing. Kirková uviedla, že prvé kolo bolo ukončené z dôvodu nízkej ceny a teda dodávateľ nebo veľmi dôveryhodný. Opýtala sa, z akého titulu to bolo ukončené, keď teraz je navrhovaná rovnako nízka suma. Konštatovala, že na údržbu komunikácií je schválená dosť vysoká suma a zaujíma ju plán práce, kde chcú začať.
o 16:57 hod. opustil rokovanie MsZ poslanec Milan Miškóci
Bc. Grosch konštatoval, že 9 tis. eur v rozpočte na opravu ciest a komunikácií nie je veľa. Uviedol, že sú to havarijné stavy. Ing. Kirková požiadala, aby sa to nejakým spôsobom dalo na papier. RNDr. Balážová konštatovala, že Bc. Grosch pripraví sumár toho, čo by počas leta chceli opraviť a odhad, koľko by na to bolo potrebných financií.

Mgr. Igor Kríž požiadal poslancov, aby boli ústretoví voči ekonomickému oddeleniu. Ak sa nevedia dostať k nejakým položkám v rozpočte, môžu kedykoľvek zavolať, napísať e-mail a pod. Požiadal poslancov, aby netrvali na členení rozpočtu.
Ing. Milan Žabka konštatoval, že tak ako žiadali minulý rok, žiadajú aj teraz aby boli poslanci prítomní, keď budú dávané výzvy na tieto investičné akcie, a aby boli prítomní aj pri verejnom obstarávaní. RNDr. Balážová konštatovala, že s tým nie je problém a môžu si spomedzi seba vybrať, kto bude pri otváraní obálok.

Jaroslav Slašťan požiadal o vyčíslenie nákladov na zimnú údržbu na zimu 2012/2013 a 2013/2014.

Ing. Klára Popová sa opýtala čo robia občania zamestnaní na aktivačnú činnosť v meste. Bc. Grosch konštatoval, že pripravia zoznam toho, čo robili. Ing. Popová sa opýtala, či vzhľadom na to, že už nie je sneh, nebolo možné skôr upratať štrk z posypu. Bc. Grosch konštatoval, že pripravia odpoveď. Opýtala sa, či je už niečo vypracované v súlade so stretnutím ohľadom VZN o parkovaní. Ing. Sikorai uviedol, že je to otázka pre viacej zložiek. Konštatoval, že minulý týždeň sa na stretnutí riešili otázky SMS parkingu. Konštatovalo sa, že označenie bude dvojjazyčné, spracovali návrh parkovacích časov a bolo to doručené sekretárom komisií. Povedal, že súčasný stav dopravného značenia nie je v rozpore s VZN. Povedal, že pred tým, ako by sa VZN zrušilo, mali by sa zvážiť všetky dôsledky. Jeho zrušením by sa zrušil legislatívny podklad a potom by mohli byť spoplatňované aj vyhradené parkoviská.
Ing. Popová sa opýtala, aký horizont sa predpokladá na zavedenie SMS parkovania. Mgr. Roman Brhlík uviedol, že zmluva je podpísaná od 01. 03. 2014 a sa len čaká na osadenie dodatkových tabúľ. Ing. Popová konštatovala, že žiadali aj o to aby boli plochy pred Jednotou a pri poliklinike s časom, ktorý nebude spoplatnený. Mgr. Brhlík konštatoval, že zatiaľ sa to nezabezpečuje a čakajú aká bude odozva z jednotlivých komisií. Keď takáto požiadavka padne, tak sa vysvetlí čo všetko to bude obnášať.
Ing. Popová sa priklonila k oddialeniu VZN, kým nebudú vyriešené pripomienky občanov a poslancov bezplatného parkovania pri Jednote.
Viera Mišíková chcela vedieť, koľko financií sa vybralo za parkovacie lístky.
Mgr. Brhlík konštatoval, že ak to niekto chce za rok 2013, tak materiál je spracovaný. Ďalej povedal, že vzhľadom na staré parkovacie miesta, až teraz vypočítali že navýšenie bude približne z 35 eur na 54 eur. Konštatoval, že to závisí od veľkosti parkovacích miest. Ing. Popová povedala, že považuje za urýchlené rozhodnutie prijať toto VZN. RNDr. Balážová konštatovala, že poslanci hlasovali za VZN. Marián Vojtko konštatoval, že by bolo dobré stretnúť sa v pondelok, keď bude komisia lesov. RNDr. Balážová konštatovala, že je pripravený materiál, ktorý bol rozposlaný sekretárom komisií.
Ing. Beata Kirková konštatovala, že za toto VZN hlasovali s tou perspektívou, že o mesiac dostanú na MsZ podmienky parkovania na jednotlivých parkoviskách. Povedala, že je to vypracované neskoro a kvôli tomu sú tieto problémy. Ing. Sikorai doplnil, že spoplatnenie parkovísk nezaviedlo toto VZN. Jedenásť rokov nikoho netrápil problém spoplatnenia parkovísk pri Jednote.
Ivan Petráš sa opýtal, či toto VZN platí aj pre Skalku. Ing. Sikorai konštatoval že pre Skalku to neplatí, lebo tam nie sú miestne komunikácie, na ktorých je možné vyberať poplatky. Konštatoval, že tam mestské plochy sú ale nie sú definované ako miestne komunikácie. Ivan Petráš konštatoval, že má za to, že je to mestskou časťou a teda by to malo platiť aj pre nich.
Ing. Milan Žabka sa opýtal, či komunikácia k vysielaču nie je komunikácia. PRI konštatovala, že to nie je mestská komunikácia ale účelová. konštatovala, že by bolo najlepšie, keby sa to rozobralo v jednotlivých komisiách, budú tam naši odborníci.
Viera Mišíková povedala, že na každej komisii sa rieši parkovanie a majú pripomienky ako si to predstavujú. Mgr. Kríž uviedol, že približne pred dvomi rokmi sa riešilo parkovanie pred poliklinikou. Konštatoval, že sú tam vždy približne štyri miesta voľné. RNDr. Balážová povedala, že by bolo dobré prejsť si to na komisiách s Ing. Sikoraiom a Mgr. Brhlíkom.

Mgr. Lujza Pračková sa vrátila k nepodpísaným uzneseniam. Vyjadrila sa k článku, ktorý uviedla RNDr. Balážová v Kremnických novinách, kde spomína, že budúcnosť budovy ÚPSVaR a knižnice je nejasná. Mgr. Pračková sa opýtala, či má RNDr. Balážová informácie o budove knižnice. RNDr. Balážová konštatovala, že pripraví odpoveď.
Ing. Žabka konštatoval, že je výberové konanie na riaditeľa knižnice a dúfa, že to všetci vedia.
Ďalej sa Mgr. Pračková opýtala sa na finančné prostriedky na pamätník vo Zvolenskej doline. Požiadala o písomnú odpoveď ohľadom procesu prípravných a realizačných prác. Ing. Sikorai povedal, že to dajú písomne. Opýtala sa na žiadosť na vyhlásenie o kultúrnu pamiatku. RNDr. Balážová uviedla, že to konzultovala s riaditeľkou KPÚ v Banskej Bystrici, akým spôsobom sa takáto kultúrna pamiatka realizuje. Konštatovala, že budú iniciovať ten proces a KPÚ na toto bude reagovať. Mgr. Pračková poprosila o priebežné informovanie o štádiu.
Ďalej poprosila o informáciu, či mesto bude nejako zastrešovať oslavy 100. výročia lyžovania v Kremnici. Mgr. Kríž povedal, že sa zistilo, že to nie je 100. výročie. Konštatoval, že mesto to zastrešuje organizovaním niektorých stretnutí a ďalšie informácie posunie cez Mgr. Zlatošovú. Reagovala na interpeláciu z 5. decembra, kde žiadala odpoveď na využívanie objektov MsÚ.
o 17:31 hod. odišla z rokovania MsZ poslankyňa Ing. Janka Volková
Ing. Renáta Nováková konštatovala, že to zhrnie na papier, lebo je viacero krokov a záznamov z osobných rokovaní. Mgr. Pračková sa opýtala, či dané priestory boli využívané firmou Restauro, na čo Ing. Nováková reagovala, že čiastočne boli. Ďalej povedala, že niektoré veci sú dané tak, že so sochami a originálmi sa nedá veľmi opustiť areál tohto dvora, lebo by sa o to museli žiadať rôzne úrady a aj toto bol jeden z dôvodov využívania dvoru touto firmou. V prípade firmy Restauro bola spísaná zmluva o dielo. Mgr. Pračková sa opýtala, či je normálne aby sa takto využívali dané priestory, a aby za to nebolo zaplatené. RNDr. Balážová konštatovala, že sa to zhrnie písomne.
Mgr. Pračková povedala, že túto interpeláciu dal prvý krát Ivan Petráš v októbri, a že sa ďalej stále pýta na to isté a primátorka jej stále odpovedá na iné dotazy a nie na tie hlavné. Mgr. Kríž informoval, že priestory, ktoré využívala firma Restauro sú čisté a nikto iný nemá kľúče, sú len v KPK. Ing. Žabka uviedol, že všetci vedúci oddelení hovoria, že to dajú písomne ale nikto tak nerobí. Žasne, že 3 až 4 roky užíval
p. Lupták priestory zadarmo. Mgr. Pračková sa opýtala, či tam bol nájomný vzťah s
p. Luptákom alebo s firmou Restauro. Konštatovala, že štvrtý krát to interpeluje a primátorka stále pri sebe nemá danú zmluvu. Opýtala sa, čo sa urobí s obdobím, počas ktorého p. Lupták využíval tieto priestory. Ivan Petráš konštatoval, že je to ten istý prípad ako s prenájmom zjazdovky Pekná vyhliadka. RNDr. Balážová konštatovala, že im odpovie. Viera Mišíková konštatovala, že síce sa k poslancom odpoveď môže dostať, ale občan sa odpoveď nedozvie, lebo to bolo v Kremnických novinách zrušené. Mgr. Pračková sa opýtala, kto podľa Zákona o obecnom zriadení rozhoduje o využívaní nehnuteľného majetku mesta. RNDr. Balážová konštatovala, že MsZ. Mgr. Pračková uviedla, že MsZ nedostáva informácie o takomto využívaní.

Marián Vojtko interpeloval chodník pri p. Sekajovi. Opýtal sa Mgr. Brhlíka na uličku od pešej zóny k sídlisku Huty, či by bolo možné nasmerovať kameru z febenovského domu na danú uličku. Mgr. Brhlík konštatoval, že to vedia vyriešiť inak.
Ďalej Marián Vojtko konštatoval, že mestský autobus nemôže byť využívaný na školské cesty. Bol by rád, keby dostal písomnú odpoveď v stanovenej lehote a chcel by vedieť, aké kroky je potrebné urobiť aby autobus bol využívaný aj na cesty do zahraničia. Mgr. Kríž konštatoval, že v rámci nových európskych práv a požiadaviek p. Valent pripraví odpoveď.
Marián Vojtko uviedol, že mesto nevytvára iné podmienky pre to, aby mesto nebolo znečistené, čo sa týka venčenia psov. Opýtal sa, či mesto uvažovalo o návrhu hlavného kontrolóra o oficiálnych venčoviskách. Ing. Sikorai odpovedal, že úsek popri p. Sekajovi bol robený v najhorších podmienkach a riešili sa tam poruchy a najhoršie nedostatky boli odstránené s tým, že na jar v plusových teplotách sa urobí obhliadka celej stavby. Konštatoval, že sú tam určité nedorobky a v marci sa nedostatky opravia celoplošne.
Ing. Popová konštatovala, že pri schodoch na začiatku pešej zóny ostal asfaltový fľak a bolo by dobré odstrániť ho.

Viera Mišíková sa opýtala Brhlíka ako dlho sa uchovávajú záznamy z kamerového systému. Odpovedal, že sa uchovávajú po maximálne 15 dní. Uviedol, že pokiaľ záznam nie je určený na priestupkové konanie, tak sa musí vymazať. Mišíková sa opýtala, ako rýchlo sa to môže spracovávať. Mgr. Brhlík povedal, že pri parkovaní sa to môže spracovávať aj niekoľko mesiacov.

Mgr. Igor Kríž poďakoval vedúcim oddelení, hlavne vedúcej ekonomického oddelenia, riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií a všetkým referentom zodpovedným za jednotlivé položky počas rozpočtového provizória za maximálne zodpovedný prístup k práci a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.

Ivan Petráš odovzdal zoznam interpelácii Mgr. Ľube Ďurčovej.

6) k bodu: Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 17:51 hod. 2. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiateštvrté v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Norbert Boldiš, 1 . overovateľ
Ing. Milan Žabka, 2. overovateľ
Zapísal: Ján Piatrik

Zdieľať tento príspevok.