Najvyšší kontrolný úrad žiadne porušenie zákona nenašiel

Najvyšší kontrolný úrad žiadne porušenie zákona nenašiel

Kvôli rekonštrukcii historických schodov na faru bolo v zastupiteľstve minulé leto horúco. Poslanci prijali uznesenie, v ktorom konštatovali podozrenie z nedodržania zákona a v júli aj kvôli schodom protestne opustili rokovanie zastupiteľstva, ktoré bojkotovali až do októbra. Najvyšší kontrolný úrad však žiadne porušenie zákona nenašiel.

Mestské zastupiteľstvo v júni 2013 konštatovalo podozrenie z nedodržania zákona o ochrane pamiatkového fondu pri reštaurovaní schodov objektu fary na Štefánikovom námestí. Zastupiteľstvo žiadalo primátorku mesta Kremnica, aby okamžite pozastavila reštaurátorské práce na predmetnom objekte a odporučilo zrušiť zmluvu so zhotoviteľom. Hlavného kontrolóra mesta Kremnica zastupiteľstvo poverilo preverením uzavretých zmlúv, ktoré boli uzavreté v rámci dotácii na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, či sú v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu.

Postup mesta preverovali okrem hlavného kontrolóra mesta postupne aj Pamiatkový úrad, Úrad pre verené obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad. Žiadne pochybenia nenašli. Najvyšší kontrolný úrad sa zameral na “preverenie správnosti postupov mesta použitých pri vybranej investičnej akcii – rekonštrukcie schodov v exteriéri objektu fary z hľadiska procesu verejného obstarávania a postupov používaných pri ochrane kultúrnych pamiatok. V súvislosti s rekonštrukciou bolo tiež preverené dodržiavanie rozpočtových pravidiel verejnej správy a postupy účtovania súvisiacich účtovných dokladov. Kontrolou uvedených oblastí nebol zistený nesúlad medzi skutočným stavom a platnou legislatívou,” konštatuje záverečný záznam kontroly.

Podnety na kontrolné úrady boli zaslané anonymne. Primátorka Zuzana Balážová výsledky kontroly privítala: “Som rada, že kontrola prebehla a môžem pokojne vyhlásiť, že máme čistý štít.”

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.