Uznesenia z 3. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 13. marca 2014

Uznesenia z 3. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 13. marca 2014

Uznesenia z 3. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 13. marca 2014

Uznesenie číslo 30/1403

vo veci vyplatenia podielov na hospodárskych výsledkoch minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S jedinému spoločníkovi mestu Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku roka 2006 vo výške 12.297,84 €
2. vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku roka 2007 vo výške 137.702,16 €
spolu vo výške 150.000 €.

B/o použití finančných prostriedkov uvedených v bode A/rozhodne mestské zastupiteľstvo uznesením v mesiaci apríl 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 31/1403

vo veci návrhu VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení VZN č. 4/2010, 6/2010, 1/2011, 2/2012 a 3/2013:

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení VZN č. 4/2010, 6/2010, 1/2011, 2/2012 a 3/2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec,Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 32/1403

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť kultúra v celkovej výške 9.450 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 8.250 € nasledovne:
a) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.000 €
b) Bašta Musica 1.000 €
c) Knižnica Jána Kollára 250 €

2. z Fondu kultúry vo výške 1.200 € nasledovne:
a) Farnosť Kremnica – rímskokatolícka cirkev 400 €
b) Farnosť Kremnica – rímskokatolícka cirkev 500 €
c) Knižnica Jána Kollára 300 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04. 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 33/1403

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 7.804 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 3.992 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.583 €
b)SKI KLUB Kremnica 528 €
c) Športový klub futbalu 1.059 €
d) Športový klub tenisu 305 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 517 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 2.962 €
a) Športový klub futbalu 1.485 €
b) Športový klub futbalu 300 €
c) Športový klub tenisu 500 €
d) TJ Kremnica 677 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 850 €
a) Mestský klub lyžiarov 750 €
b) TJ Kremnica – Kolkársky oddiel 100 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Dušan Privalinec)

Uznesenie číslo 34/1403

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť sociálnu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť sociálnu v celkovej výške 295 € v nasledovnom členení:
1. Slovenský zväz telesne postihnutých 150 €
2. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 145 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 35/1403

vo veci plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
plán nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014 nasledovne.
výnosy hlavná činnosť 149 744 €
náklady hlavná činnosť 149 744 €
výsledok hospodárenia 0

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 36/1403

vo veci informácie o priebehu a výsledku výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
1. informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
2. návrh výberovej komisie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
3. vymenovanie Mgr. Petra Durbáka za riaditeľa Centra voľného času v Kremnici primátorkou mesta Kremnica dňom 17.03.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 37/1403

vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica a manželky Evy Hricovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 2470/17 – trvalé trávne porasty s výmerou 238 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Petrovi Hricovi a manželke Eve Hricovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Podmienkou odpredaja pozemku je, že žiadatelia predložia znalecký posudok, ktorý nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého
k nehnuteľnostiam, zapísaným na liste vlastníctva č. 337 a č. 1519 pre katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich, cez ktorý k nim vedie prístup.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 38/1403

vo veci zmeny textu uznesenia MsZ č. 22/1402 zo dňa 13.02.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu textu uznesenia MsZ č. 22/1402 zo dňa 13. 02. 2014, ktorým bol schválený
prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica Paulíne Páchnikovej, Ulica Jula Horvátha 917/64, 967 01 Kremnica, za účelom parkovania motorového vozidla.
Pôvodný text:
„parcelné číslo KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m²“, sa mení na text: „parcelné číslo KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9,20 m²“
a pôvodný text:
„celkové ročné nájomné činí 30,00 €“ sa mení na text: „celkové ročné nájomné činí 18,40 €“.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 39/1403

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2.polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 2.polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 40/1403

vo veci informácie o pamätihodnostiach mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o pamätihodnostiach mesta Kremnica za rok 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 41/1403

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v mesta Kremnica za 2.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
1. správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2013
2. harmonogram preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch fyzických osôb v rokoch 2014-2018.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.