Výzva na predloženie ponuky – kontajner 11 m3

Výzva na predloženie ponuky – kontajner 11 m3

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Kontajner 11 m3.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Kremnica
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
IČO: 320 781
DIČ: 2020529676
Štatutárny orgán: RNDr. Zuzana Balážová – primátorka mesta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0000 1472 8422
Kontaktná osoba: Ján Ďurian, oddelenie technických služieb
e-mail: jan.durian@kremnica.sk
Telefón: 045/6742 951, 0903 542 172
Fax: 045/6742 505

2. Predmet obstarávania:
Názov zákazky
Kontajner 11 m3 – (KAB – 11 m3)

Opis zákazky a jej rozsah:
Kontajner na hákový systém nakladania, výška háku 1 570 mm, DIN 30722. Plášť kontajnera a dvere z plechu hr. 3 mm, podlaha a spodné oblúky z plechu hr. 4 mm. Povrchová úprava kontajnera – z vonkajšej strany 2x základný syntetický náter a 2x vrchný syntetický náter ( odtieň RAL 6016 ), z vnútornej strany kontajnera 2x základný syntetický náter.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: oddelenie technických služieb Mesta Kremnica

4 Typ zmluvy: objednávka

5. Slovník spoločného obstarávania: CPV

6. Variantné riešenie: Nie

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 31.5.2015

8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku predložte najneskôr do 15.4.2014 do 00,00 hod písomne doručením na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne MsÚ Kremnica).

10. Podmienky účasti:
Uchádzač k cenovej ponuke priloží:
– doklad o oprávnení podnikať

11. Pokyny na zostavenie ponuky:
Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene euro.
Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie o poskytnutí súhlasu k spracovaniu osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov) pre potreby uvedenej verejnej súťaže.
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.

12. Lehota viazanosti ponuky: 31 05.2014

13. Podmienky financovania:
Obstarávateľ bude/nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu obstarávania. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena

15. Práva verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.
Ponuka uchádzača, v ktorej nebudú uvedené všetky požiadavky tejto výzvy, bude podľa § 42 ods.1 citovaného zákona zo súťaže vylúčená.

V Kremnici dňa: 20. 03. 2014
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.