Výzva na predloženie ponuky na dodanie projektu obnovy telocvične

Výzva na predloženie ponuky na dodanie projektu obnovy telocvične

Výzva č. 2014/00718 na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby s názvom „Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica “ – realizačný projekt stavby.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Kremnica
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
IČO: 320 781
DIČ: 2020529676
Štatutárny orgán: RNDr. Zuzana Balážová – primátorka mesta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu-IBAN: SK 38 0200 0000 0000 1472 8422
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Sedláčková, oddelenie výstavby a ŽP
e-mail: jaroslava.sedlackova@kremnica.sk
Telefón: 045/678 27 23
Fax: 045/674 25 05

2. Predmet obstarávania:

2.1. Názov zákazky
Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica – realizačný projekt stavby.
2.2. Opis zákazky a jej rozsah:
2.2.1 Realizačný projekt stavby v 6 vyhotoveniach a 1x v elektronickej forme na CD:
1. Zameranie súčasného stavu
2. Výmena strešnej krytiny, žľabov, zvodov s napojením na kanalizáciu a bleskozvodu
3. Dokončenie výmeny okien, vonkajších výplňových konštrukcii a vnútorných dverí
4. Oprava vnútorných a vonkajších omietok s maľbami
5. Menšie dispozičné zmeny (zamurovanie otvorov, vybúranie priečok)
6. Zateplenie stropu
7. Nové podlahy a obklady
8. Výmena stropu a podlahy v hale telocvične
9. Prístavba posilňovne cca 50 m²
10. Kompletná výmena elektroinštalácie
11. Kompletná výmena plynového ústredného kúrenia
12. Kompletná výmena zdravotechniky
13. Statické posúdenie
14. Požiarna ochrana
15. Vonkajšie úpravy (oplotenie, spevnené plochy)
16. Rozpočet s výkazom výmer
2.2.2 Autorský dohľad v rozsahu max 10 hod.
2.3. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Kremnica

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

5. Slovník spoločného obstarávania: CPV 71221000-3

6. Variantné riešenie: Nie

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 30.06.2014

8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku predložte najneskôr do 16.04.2014 do 13,00 hod písomne doručením alebo mailom na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne MsÚ Kremnica).

10. Podmienky účasti:
Uchádzač k cenovej ponuke priloží:
– identifikačné údaje uchádzača
– cenovú ponuku v členení bodu 2.2.1 a bodu 2.2.2
– doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Pokyny na zostavenie ponuky:

11.1. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.
11.2. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna, vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene euro. Obstarávateľ nie je platcom DPH.
11.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo prerokovať stav prác na PD a technické riešenie na výrobných poradách v štádiu rozpracovania a v závere prác.
11.4. Základné technické požiadavky na návrh riešenia sú určené zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení a jeho vykonávacích predpisov.
11.5. Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky, nebude zaradená do hodnotenia.
11.6. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.
11.7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť.

12. Lehota viazanosti ponuky: do 15.05.2014

13. Podmienky financovania:
Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu obstarávania. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 20 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky s DPH.

15. Práva verejného obstarávateľa:

15.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk napr., ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.
15.2. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
15.3. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.
15.4. Ponuka uchádzača, v ktorej nebudú uvedené všetky požiadavky tejto výzvy, bude podľa § 42 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo súťaže vylúčená.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
V Kremnici dňa 04.04.2014

Príloha: [pdf] Situácia, pôdorysy, rez 

Zdieľať tento príspevok.