Zápisnica č. 03/2014 z riadneho mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 03/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 03. 2014 v radnej sieni mestského domu v Kremnici

Prítomní

Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž,
Neskorší príchod nahlásili: –
Neprítomní: –
Ospravedlnení:
-RNDr. Zuzana Balážová
-Ing. Milan Žabka
-Mgr. Roman Brhlík
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici – ospravedlnený
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 15,54 h Mgr. Igor Kríž, zástupca primátorky mesta Kremnica (ďalej „Mgr. Kríž“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 3. v tomto roku, štyridsiatepiate v tomto volebnom období. Mgr. Kríž konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
4) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k termínu 28. 02. 2014
5) Plán nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014
6) Informácia o priebehu a výsledku výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
7) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Hric a manželka Eva Hricová
b) Zmena textu uznesenia MsZ – Paulína Páchniková
8) Blok informácií a správ:
a) O plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
b) O pamätihodnostiach mesta Kremnica za rok 2013
c) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2013
9) Rôzne
10) Interpelácie
11) Záver

Mgr. Igor Kríž – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali pripomienky k programu.
Mgr. Igor Kríž na základe dohody poslancov, doplnil za bod 2) bod 3) Vyplatenie podielov na hospodárskych výsledkoch minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o.
Mgr. Igor kríž dal hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Vyplatenie podielov na hospodárskych výsledkoch minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o.
4) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
5) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k termínu 28. 02.
6) Plán nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014
7) Informácia o priebehu a výsledku výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
8) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Hric a manželka Eva Hricová
b) Zmena textu uznesenia MsZ – Paulína Páchniková
9) Blok informácií a správ:
a) O plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov
b) O pamätihodnostiach mesta Kremnica za rok 2013
c) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2013
10) Rôzne
11) Interpelácie
12) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Mgr. Igor Kríž navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Jaroslav Slašťan, Marián Vojtko
12 12 0 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová
12 12 0 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš
12 12 0 0
Mgr. Igor Kríž konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Vieru Mišíkovú a Ing. Janku Volkovú. Mgr. Igor Kríž informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Vyplatenie podielov na hospodárskych výsledkoch minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o.

Mgr. Igor Kríž sa opýtal, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 30/1403

vo veci vyplatenia podielov na hospodárskych výsledkoch minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S jedinému spoločníkovi mestu Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku roka 2006 vo výške 12.297,84 €
2. vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku roka 2007 vo výške 137.702,16 €
spolu vo výške 150.000 €.

B/o použití finančných prostriedkov uvedených v bode A/rozhodne mestské zastupiteľstvo uznesením v mesiaci apríl 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o určení výšky a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Mgr. Igor Kríž – informoval, že VZN bolo prerokované v komisií rozvoja školstva a práce s mládežou, ktorá tento návrh odporučila prijať. VZN bolo zverejnené na webovej stránke mesta a vyvesené na úradných tabuliach od 26. 02. 2014. Správu dostali poslanci písomne. Pripomenul, že v prílohe sú tabuľkovo zverejnené jednotlivé výšky dotácií. Opýtal sa poslancov, či majú otázky

Mgr. Hana Zlatošová – upozornila, že tento nápočet nie je celkom presný a napočítali navýšenie zhruba 5 % na navýšenie miezd pedagogických zamestnancov. Ale až po spracovaní miezd za január 2013 získali presnejšie čísla, kde bolo zapracované 5 % navýšenie miezd pedagogických zamestnancov, navýšenie miezd nepedagogických zamestnancov o 16 €, tak isto si vyžiadali zo škôl a školských zariadení požiadavky na Jubileá, odchodné a až vo februári sa dostali k reálnejším číslam. Uviedla, že to spomínala aj na školskej komisií. VZN nekopíruje požiadavky školských zariadení na rok 2014 a preto bude potrebné navýšiť mzdové prostriedky v školských zariadeniach zhruba o 17 000 €. Ing. Beáta Kirková – opýtala sa, prečo to nebolo v ekonomickej komisii. Mgr. Hana Zlatošová – vyjadrila sa, že to bolo v januárovej ekonomickej komisii, na ktorej sa osobne zúčastnila. Marián Vojtko – informoval, že materiál bol navrhnutý na januárové zastupiteľstvom, ktoré sa nekonalo a keďže bolo provizórium, nebol schválený rozpočet a materiál bol len odložený. Je schválený a nie je ničím zmenený. Vyjadrenie školskej komisie je to isté, ktoré bolo v januárovom zasadnutí. Ing. Beáta Kirková – vyjadrila sa, že sa chcela len uistiť, či materiál nebol zmenený. Ing. Klára Popová – informovala, že sa akceptovalo odchodné na ktoré majú nárok zamestnanci a opýtala sa prečo nebolo akceptované v ZUŠ-ke. Mgr. Hana Zlatošová – informovala, že všetky požiadavky ktoré zo školských zariadení dostala, boli do tohto materiálu zapracované a že mzdové prostriedky sú podhodnotené. Mgr. Alfréd Haško – informoval, že v návrhu rozpočtu ktorý predkladali v roku 2013 na rok 2014, bola predložená aj suma odchodného.
Ing. Klára Popová – opýtala sa, prečo to nebolo akceptované, keď to bolo požadované.
Mgr. Hana Zlatošová – uviedla, že podklady ktoré sa týkajú mzdových prostriedkov jej spracuváva pani Segečová, voči ktorej má plnú dôveru. Marián Vojtko – informoval, že ZUŠ-ka a aj iné organizácie dávali návrhy svojich rozpočtov, ktoré vychádzali z reality a návrh rozpočtu na rok 2014 je iný ako nápočet. Každoročne sa rozpočet postaví tak, ako je možnosť, vzhľadom na počty detí a podielové dane. Vzhľadom na to, že v rozpočte sa nachádzajú 2 alebo 3 zmeny sa rozpočty jednotlivých organizácií upravujú. Ak sa stal rozdiel bolo by to dobré prekonzultovať.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 31/1403

vo veci návrhu VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení VZN č. 4/2010, 6/2010, 1/2011, 2/2012 a 3/2013:
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení VZN č. 4/2010, 6/2010, 1/2011, 2/2012 a 3/2013.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec,Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k termínu 28. 02. 2014

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Marián Vojtko – vyjadril sa, že nebude hlasovať pri prvom uznesení, pretože by sa mohol ocitnúť v konflikte záujmov.

Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie

Uznesenie číslo 32/1403

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť kultúra v celkovej výške 9.450 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 8.250 € nasledovne:
a) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.000 €
b) Bašta Musica 1.000 €
c) Knižnica Jána Kollára 250 €

2. z Fondu kultúry vo výške 1.200 € nasledovne:
a) Farnosť Kremnica – rímskokatolícka cirkev 400 €
b) Farnosť Kremnica – rímskokatolícka cirkev 500 €
c) Knižnica Jána Kollára 300 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04. 2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Dušan Privalinec – vyjadril sa, že sa zdrží hlasovania pri druhom uznesení.

Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 33/1403

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 7.804 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 3.992 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.583 €
b)SKI KLUB Kremnica 528 €
c) Športový klub futbalu 1.059 €
d) Športový klub tenisu 305 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 517 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 2.962 €
a) Športový klub futbalu 1.485 €
b) Športový klub futbalu 300 €
c) Športový klub tenisu 500 €
d) TJ Kremnica 677 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 850 €
a) Mestský klub lyžiarov 750 €
b) TJ Kremnica – Kolkársky oddiel 100 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Dušan Privalinec)

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 34/1403

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť sociálnu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2014 pre oblasť sociálnu v celkovej výške 295 € v nasledovnom členení:
1. Slovenský zväz telesne postihnutých 150 €
2. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 145 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Plán nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Požiadal Ing. Zuzanu Tileschovú, aby sa k materiálu vyjadrila.

Ing. Zuzana Tileschová – upozornila na nedostačujúcu sumu na mzdové prostriedky.

Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 35/1403

vo veci plánu nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
plán nákladov a výnosov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2014 nasledovne.
výnosy hlavná činnosť 149 744 €
náklady hlavná činnosť 149 744 €
výsledok hospodárenia 0

Mgr. Igor Kríž – požiadal o krátku prestávku .
Po prestávke pokračovalo zasadnutie MsZ v prerušenom bode programu hlasovaním o návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Informácia o priebehu a výsledku výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne, a že na stôl im bola predložená aj dôvodová správa s tým, že pánovi riaditeľovi CVČ Mgr. Haškovi skončilo poverenie dňa 16. 03. 2014. Mestským zastupiteľstvom bolo vyhlásené nové výberové konanie na pozíciu riaditeľa CVČ. Výberovou komisiou bola mestská školská rada. Uviedol, že na dnešnom zastupiteľstve sú prítomní aj predseda výberovej komisie – pán riaditeľ základnej školy Mg. Plankenbüchler a uchádzač o miesto riaditeľa CVČ Mgr. Peter Durbák. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.

Marián Vojtko – informoval, že z komisie vyšiel materiál, ktorý odporúčal vykonať výberové konanie na miesto riaditeľa CVČ. Opýtal sa predsedu mestskej školskej rady, či boli predložené podrobné koncepcie a či môže byť koncepcia víťazného uchádzača preložená na najbližšej školskej komisií. Poprosil nového riaditeľa Mgr. Durbáka, aby sa komisie zúčastnil.

Mgr. Plankenbüchler – informoval, že do výberového konania sa prihlásili 2 uchádzači – Mgr. Peter Durbák a Mgr. Igor Kormaňák. Všetci uchádzači komisionálne spĺňali všetky kritéria, požadované doklady boli v poriadku a s každým uchádzačom bol absolvovaný pohovor. Každý člen výberovej komisie mal možnosť opýtať sa a doplniť si informácie. Nakoniec bol hlasovaním zvolený Mgr. Peter Durbák. Návrh na vymenovanie bol odovzdaný zástupcovi primátorky mesta Kremnica a telefonicky bolo oznámené všetkým uchádzačom, na akom mieste sa umiestnili. Marián Vojtko – poďakoval pánovi Haškovi za niekoľkoročnú spoluprácu a konštatoval, že spolupráca s Mgr. Durbákom bude určite na dobrej úrovni.

Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 36/1403

vo veci informácie o priebehu a výsledku výberového konania na miesto riaditeľa Centra voľného času v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
1. informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
2. návrh výberovej komisie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času v Kremnici
3. vymenovanie Mgr. Petra Durbáka za riaditeľa Centra voľného času v Kremnici primátorkou mesta Kremnica dňom 17.03.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Hric a manželka Eva Hricová

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Konštatoval, že oddelenie výstavby v októbri 2013 uviedlo, že neodporúča odpredať pozemok, pretože hraničí s miestnou komunikáciou. Komisia výstavby uviedla, že odporúča pozemok prenajať. Dňa 29. 10. 2013 sa Ing. Hric telefonicky vyjadril, že nemá záujem o prenájom, ale o odkúpenie pozemku. Na základe tohto stanoviska Ing. Hrica, bol tento materiál v plnom rozsahu stiahnutý z rokovania dňa 30. 10. 2013, ale žiadosť bola znovu predložená na prerokovanie do poradných orgánov mesta. Komisia výstavby naďalej neodporúčala predaj, ale ekonomická komisia na svojom zasadnutí vo februári odporučila schváliť odpredaj pozemku za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Konštatoval, že materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 05. 03. 2014 a odporučený na rokovanie MsZ. Poprosil pána Sikorai aby sa vyjadril. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že stanovisko vychádzalo z ochrany miestnej komunikácie a pozemok by sa mohol prenajať a nie odpredať. Pri obhliadkach územný plán nepredpokladá ďalšiu výstavbu v tejto lokalite, ale stanovisko sa môže prehodnotiť. Milan Miškóci – informoval, že v obhliadke išlo o spodnú cestu, ak by sa výstavba náhodou robila o 20 , alebo 30 rokov neskôr, je lepšie prístupovú cestu robiť z vyššej strany. Viera Mišíková – opýtala sa na stanovisko oddelenia výstavby, na základe ktorého bolo prijaté uznesenie, že to nedoporučujeme. Vyjadrila sa, že ju mrzí to, že obhliadka nebola vykonaná skôr ako bola komisia. Ing. Beáta Kirková – informovala, že 2-krát to bolo predložené na komisií a rozhodnú sa základe podkladov, ktorým dôverujú. Konštatovala, že keď sa raz spraví rozhodnutie, tak to má platiť, a nie potom rozhodnutie na základe iných skutočností zmeniť. Uviedla, že podklady má dať mestský úrad také, aby sa na prvý krát rozhodlo dobre, spravodlivo a v prospech občanov. Informovala, že nie je stotožnená s formou spolupráce. Jaroslav Slašťan – uviedol, že súhlasí s Vierou Mišíkovou a Ing. Beátou Kirkovou.

Mgr. Igor Kríž Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo –/1403

vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica a manželky Evy Hricovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ nes c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 2470/17 – trvalé trávne porasty s výmerou 238 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Petrovi Hricovi a manželke Eve Hricovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Podmienkou odpredaja pozemku je, že žiadatelia predložia znalecký posudok, ktorý nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého
k nehnuteľnostiam, zapísaným na liste vlastníctva č. 337 a č. 1519 pre katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich, cez ktorý k nim vedie prístup.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31. 03. 2014

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 1 (Jaroslav Slašťan)
PROTI: 7 (Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš, Milan Miškóci)
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová)

Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že uznesenie nebolo schválené.

Poslanci diskutovali o prečítaní druhej varianty uznesenia.

Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 37/1403

vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica a manželky Evy Hricovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 2470/17 – trvalé trávne porasty s výmerou 238 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Petrovi Hricovi a manželke Eve Hricovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Podmienkou odpredaja pozemku je, že žiadatelia predložia znalecký posudok, ktorý nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého
k nehnuteľnostiam, zapísaným na liste vlastníctva č. 337 a č. 1519 pre katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich, cez ktorý k nim vedie prístup.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31. 03. 2014

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková)

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

b) Zmena textu uznesenia MsZ – Paulína Páchniková

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky. Poprosil Ing. Novákovú aby sa vyjadrila.

Ing. Renáta Nováková – informovala, že uznesenie z februárového MsZ bolo vykonané a oznámené pani Paulíne Páchnikovej. Následne pani Páchniková prišla na Mestský úrad a rokovala s nami o tom, že celá výmera pozemku sa nedá využívať na účel, na ktorý jej bol pozemok prenajatý. Z tohto dôvodu bola znovu vykonaná miestna obhliadka, pri ktorej bola prítomná aj pani Páchniková. Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že sa znovu rokuje o niečom, čo bolo schválené a nevrhá to dobré meno na pripravované materiály a na ich prácu. Poprosila, aby boli informácie poslancom oznámené. Konštatovala, že všetky požiadavky by sa mali vyriešiť takým spôsobom, aby nevznikali žiadne problémy.

Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 38/1403

vo veci zmeny textu uznesenia MsZ č. 22/1402 zo dňa 13.02.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu textu uznesenia MsZ č. 22/1402 zo dňa 13. 02. 2014, ktorým bol schválený
prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica Paulíne Páchnikovej, Ulica Jula Horvátha 917/64, 967 01 Kremnica, za účelom parkovania motorového vozidla.
Pôvodný text:
„parcelné číslo KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m²“, sa mení na text: „parcelné číslo KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9,20 m²“
a pôvodný text:
„celkové ročné nájomné činí 30,00 €“ sa mení na text: „celkové ročné nájomné činí 18,40 €“.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.03.2014.

Norbert Boldiš – opýtal sa JUDr. Vaského, či je uznesenie štylizované správne.
JUDr. Vaský – uviedol, že nemá voči zneniu uznesenia výhrady.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Blok informácií a správ

a) O plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 39/1403

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2.polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 2.polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš)

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

b) O pamätihodnostiach mesta Kremnica za rok 2013

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 40/1403

vo veci informácie o pamätihodnostiach mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o pamätihodnostiach mesta Kremnica za rok 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

c) O ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2013

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Uviedol, že na dnešnom zastupiteľstve je prítomná aj predkladateľka a spracovateľka Ing. Lenka Reichlová. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Klára Popová – poprosila Ing. Reichlovú, aby sa vyjadrila k harmonogramu preventívnych protipožiarnych kontrol. Kto všetko je kontrolovaný a aké sú najčastejšie zistené nedostatky.
Ing. Lenka Reichlová – informovala, že mesto Kremnica vykonáva kontrolu v objektoch FO a v objektoch PO u tých, ktorých nekontroluje okresné riaditeľstvo. V roku 2013 neboli u FO zistené žiadne nedostatky a všetky kontrolované objekty spĺňali požiadavky požiarnej bezpečnosti. Kontrola bola vykonaná u 7 PO, z toho 1 PO si musela dať vykonať skúšku hasiacim prístrojom. Konštatovala, že sa najviac stretávajú s tým, že nie sú skontrolované hasiace prístroje a čo sa týka mesta Kremnica, preventívne prehliadky sú väčšinou bez zistených závad. V roku 2012 vylúčili jednu vec z užívania a to vplyvom výskytu požiarov. Okrem toho, nebolo potrebné pristúpiť k ďalším opatreniam. Ing. Klára Popová – opýtala sa Ing. Reichlovej, ktoré sú nekontrolované PO. Ing. Lenka Reichlová – konštatovala, že každoročne dostanú zoznam PO, ktoré kontroluje okresné riaditeľstvo. Sú to napríklad veľké podniky ako – Mincovňa, Elba, Ability, vstup do strednej a základnej školy, Hotel Minciar, Skalka, Toliar a všetky objekty, kde je riziko vzniku požiaru väčšie. Raz za 5 rokov je potrebné vykonať kontrolu všetkých objektov, preto je to rozdelené podľa ulíc a podľa toho, koľko stihnú za daný rok skontrolovať. Na základe toho bude vyhodnotené, či spĺňajú požiadavky. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či súčasťou týchto preventívnych protipožiarnych kontrol je aj overovanie funkčnosti hydrantov. Ing. Lenka Reichlová – informovala, že hydrantovú sieť má na starosti firma Veolia, ktorá je zodpovedná za to že hydranty, ktoré sú nahlásené na okresnom riaditeľstve musia byť funkčné a konštatovala, že nie všetky pôvodné hydranty, ktoré sa nachádzajú v meste Kremnica sú funkčné.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
Mgr. Igor Kríž požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 41/1403

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v mesta Kremnica za 2.polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
1. správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2013
2. harmonogram preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch fyzických osôb v rokoch 2014-2018.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Igor Kríž konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

Mgr. Igor Kríž – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Opýtal sa poslancov, či majú otázky.
Mgr. Igor Kríž – informoval, že na dnešnom zastupiteľstve je prítomný Dušan Rajter a poslanci súhlasili, aby pán Rajter na MsZ so svojím príspevkom vystúpil.

Dušan Rajter – informoval, že ich spoločnosť prevádzkuje pohrebisko v meste Kremnica, na základe zmluvy o správe mestského cintorína v Kremnici, zo dňa 19. 06. 2002. V zmluve sú uvedené 2 dôležité body, ktoré zabezpečuje správca na vlastné náklady . Konštatoval, že je dôležité, aby bol 1-krát ročne zhruba v termíne prípravy rozpočtu predložený zoznam opráv, ktoré je potrebné na pohrebisku vykonať. Z krátkodobých úloh spomenul napríklad rekonštrukciu osvetlenia v cintoríne, vypílenie stromov a z dlhodobých úloh rekonštrukciu strešnej krytiny. Konštatoval, že najdôležitejším bodom je trafostanica, ktorá je stále v majetku mesta a nikdy nebola odovzdaná elektrikárom. Hrozí to, že v prípade výpadku trafostanice bude Dom smútku bez elektriny. Z ďalších úloh spomenul odzvučenie cintorína, opravu parkoviska, opravu a vybudovanie dôstojného vstupu do cintorína a tak isto aj oplotenie cintorína. Informoval, že nad rámec ich úloh v rámci bežnej údržby bolo v poslednom období zrekonštruované chladiace zariadenie v hodnote 1 500 €, v dome smútku bolo zrekonštruované ozvučenie v hodnote 1 350 €, najväčšou investíciou bolo postavenie urnovej steny v hodnote necelých 9 000 €. Ďalej bol zakúpený program na evidenciu hrobových miest zhruba v hodnote 1 200 €. Proti diviakom v rámci vlastných nákladov postavili okolo cintorína oplotenie a dá sa povedať, že zabralo. Konštatoval, že každý občan má právo vybrať si pohrebnú službu sám, ale nie vždy je to férové. Pretože v prípade úmrtia, je lekár automaticky povinný volať tú pohrebnú službu, ktorá vyhrala výberového konanie a poskytla najnižšiu sumu. Informoval, že by boli ochotní zainvestovať určitú čiastku na vybudovanie novej prípojky bez trafostanice. Ako členovia slovenskej Asociácie pohrebných a kremačných služieb veci konzultujú s právnikmi na rôznych úrovniach a členstvo tejto asociácie ich stojí 300 € ročne. Konštatoval, že terajší prevádzkový poriadok podľa zákona z roku 2005 má viac ako 90 % obcí na území Slovenskej republiky a nevidia žiadny problém v tom, aby sa tento prevádzkový poriadok schválil. Ale dá sa vychádzať aj z teraz platného prevádzkového poriadku, ktorý obsahuje viac, ako určuje zákon. Informoval, že prevádzkujú aj ďalšie 3 pohrebiská a takýto istý problém nastal aj na cintoríne v Žiari nad Hronom.
Mgr. Igor Kríž – prerušil reč pána Rajtera a uviedol, že by bol nerád, keby sa zachádzalo do inej témy.
Dušan Rajter – uviedol, že v inom meste prokuratúra konštatovala, že neschválením prevádzkového poriadku nebol porušený žiadny zákon a že nie je stanoveného do kedy má mesto prevádzkový poriadok schváliť. V krátkosti oboznámil poslancov s históriou prevádzkovania pohrebiska.

Viera Mišíková – opýtala sa, ako je to s platbou za hrobové miesta. Dušan Rajter – informoval, že podľa prevádzkového poriadku je platba za hrobové miesta stanovená na 10 rokov, ale keď niekto chce zaplatiť na viac rokov, môžu mu to umožniť. Viera Mišíková – opýtala sa, či sa pri zmene majiteľa nejako čiastkou vysporiadajú medzi pôvodným a novým vlastníkom platby, ktoré už boli za pohrebné miesta zaplatené Lebo sa domnieva, že nový majiteľ týmto príde o platby, ktoré boli určené na správu hrobového miesta. Ing. Popová – informovala, že v roku 2009 boli zapracované do zmluvy pripomienky o správe cintorína, ktorý zabezpečuje firma TVS. Tieto pripomienky sa zbierali a začalo sa s tým pracovať zhruba v roku 2007. V roku 2009 sa pýtala, kedy to poslanci dostanú, aby bolo možné o tom rokovať. Konštatovala, že RNDr. Balážová sa vyjadrila, že sa chystá nový cintorínsky poriadok a zmeny z nového zákona sa zapracujú do tejto nájomnej zmluvy. Sporadicky sa k tomuto problému vracalo a neposunulo sa ani o krok ďalej. Opýtala sa mestského úradu kde je zverejnený prevádzkový poriadok pohrebiska. Dušan Rajter – informoval, že prevádzkový poriadok pohrebiska bol do októbra 2013 zverejnený vo vitríne na cintoríne, ktorá bola z hliníku. Ale odpílili ju a ukradli. Momentálne je zverejnený v kancelárií pohrebných služieb a v dome smútku. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či je súčasťou prevádzkového poriadku pohrebiska aj cenník služieb a aká je zhruba priemerná platba za pohreb a za rozlúčku. Marián Vojtko – požiadal o ukončenie tejto debaty a informoval o tom, že pondelok sa dohodli na tom, že vedenie mesta bude kontaktovať inú firmu. Požiadal, aby pokračovali podľa dohody a dal návrh na ukončenie diskusie v tejto veci.

Mgr. Igor Kríž vyzval poslancov aby hlasovali o návrhu skončení diskusie.

Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že návrh na skončenie diskusie bol väčšinou hlasov prijatý.

Mgr. Igor Kríž – informoval, že prebehol zápis detí do prvých ročníkov na základných školách a pred zápisom mali pracovné stretnutie za účasti riaditeľov škôl, predsedov komisie školstva a rozprávali sa o tom, ako asi bude zápis prebiehať a aký je predpokladaný počet zapísaných detí. Poprosil Mgr. Ing. Slašťanovú a Mgr. Plankenbüchlera aby sa vyjadrili. Ing. Mgr. Slašťanová – informovala, že do prvého ročníka zapísali 21 prvákov a 1 odklad. Mgr. Plankenbüchler – informoval, že na zápis prišlo 39 budúcich prvákov, boli udelené 4 odklady a vytvorené 2 triedy.
Mgr. Hana Zlatošová – konštatovala, že počítali s tým, že budú 2 silné, alebo 3 slabé triedy. Ale sú 3 silné triedy. Je to vďaka tomu, že viac detí je zapísaných z obcí ako z mesta Kremnica s tým, že zo základnej školy na ulici Križkovej od 01. septembra odchádza 1 trieda, 1 triedu zapíšu a zo základnej školy na ulici Angyalovej odchádzajú 2 triedy. Konštatovala, že v podstate sú na tom istom počte detí ako v minulom školskom roku.

Mgr. Igor Kríž – poprosil Mgr. Zlatošovú, aby v krátkosti informovala akým smerom sa v meste uberá 100. výročie lyžiarskych pretekov. Mgr. Hana Zlatošová – informovala, že začiatkom marca sa konalo prípravné stretnutie osláv 100 rokov lyžovania a za mesto sa ho zúčastnil Mgr. Kríž, ktorý na toto stretnutie pozval pána Ing. Berčíka. Zúčastnila sa ho aj pani JUDr. Letanajová ako riaditeľka múzea telesnej kultúry v Bratislave a za jednotlivé subjekty pán Ing. Kapšo a pán Mgr. Neuschl. Oslovili aj predstaviteľov za SKI klub Kremnica a za Bielu stopu Kremnica , ktorí s lyžovaním pracujú, ale stretnutia sa bohužiaľ nezúčastnili. Ďalšie stretnutie sa bude konať na budúci týždeň v stredu a mali by sa ho zúčastniť aj ďalší členovia klubov. Oslovili aj ďalšie 2 lyžiarske oddiely a dohodli sa s pani Dr. Letanajovou, aby grafický návrh ktorý vypracovala mohli použiť k oslavám. Ďalej sa dohodli aj na vypracovaní marketingového plánu. S odbornými garantmi sa dohodli na tom, že Ing. Peter Berčík a Ing. Ivan Králik, spracujú písomnú časť, ktorá by im mohla pomôcť k oslavám. Požiadali aj pani Dr. Letanajovú o spoluprácu a budúci týždeň v stredu by sa mali stretnúť a pripraviť základ na ktorom sa dohodli, s tým, že nechcú oslavy uponáhľať. V roku 2014 sa mali konať niektoré podujatia v rámci 100 rokov lyžovania, ale z dôvodu veľmi teplého počasia sa dohodli, že budúcoročné preteky v zime 2015 sa budú niesť v znamení 100 rokov lyžovania. Mgr. Lujza Pračková – poprosila, aby bola príslušná komisia priebežne informovaná o tom, akým spôsobom prebieha príprava a v čom sa pokročilo.

Marián Vojtko – informoval, že ho deti zo základnej umeleckej školy ktoré sa zúčastnili festivalu v Indií, poprosili aby poďakoval všetkým poslancom a tým, ktorí umožnili účasť na tomto celosvetovom festivale a odovzdal im obraz, ktorý vytvorili. Obraz prevzal Mgr. Igor Kríž.

Jaroslav Slašťan – informoval, že sa k nim dostal materiál s názvom Oznámenie o zasnežovaní barokovej fontány na Štefánikovom námestí v Kremnici pre akciu BiAir. Opýtal sa, kto je za to všetko zodpovedný, keďže sa tam píše, že vlastník kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica bezodkladne každé ohrozenie, alebo poškodenie kultúrnej pamiatky. Ďalej sa opýtal, prečo niekto kompetentný na meste neoznámil túto akciu krajskému pamiatkovému úradu, respektíve nevyzval k nejakým krokom organizátorov akcie BigAir. Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že na stôl bol všetkým poslancom predložený materiál aj s vyjadrením krajského pamiatkového úradu. Poprosil pána vedúceho výstavby Ing. Sikoraia aby sa vyjadril. Ing. Marián Sikorai – informoval, že na mestský úrad bol doručený list, v ktorom sa namieta, že námestie je zasnežované splaškovou vodou z potoka a preto môže dôjsť k poškodeniu kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú na námestí. Nemali pocit, že pamiatka je v ohrození a konštatuje, že ak niekto tvrdí, že dochádza k poškodzovaniu pamiatky, musí predložiť dôkazy.
Jaroslav Slašťaň – informoval, že organizátori akcie povolenie od mesta mali ale obáva sa toho, že v prípade pretekania fontány budú za jej poškodenie zodpovední organizátori akcie BigAir. Mgr. Igor Kríž – informoval, že mesto dalo zrekonštruovať fontánu a akciu BigAir podporuje dotáciami. Konštatoval, že mesto sa nedomnieva, že by táto kultúrna pamiatka bola týmto poškodená a preto vo veci nekonalo a akciu BigAir povolilo. Informoval, že je tu podnet, ktorý rieši krajský pamiatkový úrad a robí štátny dohľad za účasti všetkých zainteresovaných ľudí. Pripravili vzorky snehu na rozbor, a dal pokyn oddeleniu výstavby, aby do 5 dní zaslali výsledky rozboru na e-maily. Jaroslav Slašťan – opýtal sa, či by bolo možné, aby sa vyjadrili organizátori akcie. Viera Mišíková – konštatovala, že správu dostali na stôl ale prvotný podnet dostalo mesto Kremnica od firmy Restauro. Vyjadrila sa, že jej chýba odpoveď mestského úradu, pretože sťažnosť bola daná na oddelenie výstavby a nenachádza žiadne písomné vyjadrenie mesta. Ing. Marián Sikorai – vyjadril sa, že písomne nereagovali, pretože tento podnet potrebuje čas a reštaurátor nepreberá, alebo ohrozuje plnenie záruky. Dôležité je, aby aj oni mali nejaké výsledky, lebo sa bavíme o niečom čo je len názor a ničím nepodložený. Ak budú vedieť o výsledku vody, zoberú súdneho znalca a potom budú mať dôvod reagovať. Viera Mišíková – informovala, že jej chýba písomné vyjadrenie majiteľa pamiatky. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že v tejto fáze nie je treba robiť rozruch, pretože je to vec ktorá sa bude riešiť ale vyžaduje si čas.
Ivan Petráš – informoval o tom, že skôr vidí dôsledky celej tejto veci. V Kremnici preberajú zasnežovanie v auguste a fontánu v decembri a vyžiadal si všetky dôležité doklady k tejto téme. Mgr. Lujza Pračková – informovala, že fontána bola prebratá, ale je otázne či fungovala, pretože aby toto celé nebolo len hľadanie vinníka, prečo fontána nefunguje. Mgr. Hana Zlatošová – informovala, že v liste sa píše aj ohľadom ukotvenia snežnej tyče a myslí si, že je dosť foto materiálov a video záznamov toho, že ukotvenie snežnej tyče je v dostatočnej vzdialenosti od fontány. Ale jeden rok sa skutočne do blízkosti fontány dostali a preto požiadali pamiatkárov o súhlas s príslušným nákresom. Okrem toho jedného roku to nežiadali, pretože sa do blízkosti fontány nedostali a preto nevidí dôvod aby sa ukotvením fontány zaoberali. Ivan Petráš – konštatoval, že všetci v Kremnici vedeli, že riešili zasnežovanie námestia. Minulý rok sa uzrel svetlo sveta projekt, ktorý riešil čističku a zrazu prišlo záporné stanovisko a myslí si, že k dispozícií je dosť času, peňazí a čohokoľvek.
Mgr. Igor Kríž – informoval, že krajský pamiatkový úrad chodil na rokovania a čo sa týka zasnežovania, zo strany KPÚ boli vždy pozitívne reakcie. Nakoniec prišla negatívna odpoveď a z tohto dôvodu podali odvolanie na vyjadrenie krajského pamiatkového úradu. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že podobná situácia nastala aj pri základnej škole, kde projektant konzultoval všetky kroky s pamiatkovými úradmi a nakoniec prišlo záporné stanovisko, ktoré trvalo pol roka, proti ktorému podali odvolanie. Dušan Privalinec – konštatoval, že akcia BigAir sa nerobí prvý krát a doteraz so zasnežovaním námestia nemal pamiatkový úrad ani nikto iný problém a zrazu sa nájde jeden človek, ktorý má problém s fontánou a hľadá vinníka. Uviedol, že celá fontána je problém pána Luptáka a nie projektu BigAir a mesta Kremnica. Ing. Beáta Kirková – informovala, že tento rok sú v rozpočte k dispozícií finančné prostriedky na zasnežovanie námestia a dúfa, že žiadny problém s fontánou už nenastane. Vyjadrila sa, že podporuje akciu BigAir, pretože to prinesie veľa ľudom nové zážitky a skúsenosti. Verí v to, že sa zasnežovanie námestia zrealizuje toto leto a že všetko dobre dopadne.

Mgr. Igor Kríž – informoval, že je prítomný obyvateľ mesta Kremnica zo združenia BigAiru pán Tomáš Heriban. Poslanci súhlasili, aby pán Heriban so svojím príspevkom na MsZ vystúpil.

Tomáš Heriban – ospravedlnil sa mestu za vzniknutú situáciu a informoval o tom, že ich cieľom nie je ničiť pamiatky v meste, ale utlmiť úpadok mesta Kremnica. Vyjadril sa, že hneď ako vedeli, že táto situácia nastane, boli to konzultovať v Bratislave a poradili im, ako postupovať v prípade podania trestného oznámenia. Vysvetlil, že je potrebné odobrať vzorky samotnej fontány a nie vzorky snehu, alebo vody. Prvý týždeň zasnežovanie nebolo možné, z dôvodu nepriaznivého počasia a až na druhý týždeň keď sa začalo zasnežovať, sa tyč posúvala po námestí. V tom období ich navštívil pán Lupták, ktorý mal arogantné a sebecké správanie. Vyjadril sa k prvému bodu pána Luptáka – je to úplne zbytočné nemá to vplyv na funkciu fontány, pretože funkcia fontány musí byť stála. Uviedol, že odborník ich informoval o tom, že, v dôsledku znečistenia doliny, v ktorej sa mesto Kremnica nachádza, sa takéto mapy zo soli vytvárajú na každej pamiatke a nie len na fontáne. Konštatoval, že zakotvenie kolíkov do zeme bolo potrebné, z toho dôvodu, aby nedošlo k samovoľnému zrúteniu tyče, keď že sa tam chodili deti sánkovať. Konštatoval, že takáto vec sa mohla stať aj inej organizácií a keby pán Lupták vedel o tom, že môže nastať znečistenie fontány , mal by iný prístup. Problém je niekto inde ako pán Lupták prezentuje.
Mgr. Igor Kríž – informoval, že sa hlási pán Ján Nemčok. Poslanci súhlasili s tým, aby pán Nemčok na MsZ so svojím príspevkom vystúpil.

Ján Nemčok – vyjadril sa, že v Kremnici nie je takmer žiadna pamiatková ochrana. Stále nie je vypílená Kalvária, ktorú je potrebné vypíliť už dlhšiu dobu. Opýtal sa, kedy vypília starú lipu južne od Svetelného stĺpu a konštatuje, že by sa tam mali vysadiť kosodreviny. Kritizoval starostlivosť o Kremnicu a požiadal, aby sa spravil s Kalváriou poriadok. Opýtal sa Mgr. Kríža, kto bude zodpovedný za poškodenie kaplnky, v prípade zrútenia sa starých líp, ktoré sa na Kalvárií nachádzajú. Ďalej informoval o tom, že potoky sú plné skál a nikto s tým nič nerobí.
Ing. Klára Popová – ocenila prístup pána Heribana k tomu, ako zabezpečili akciu BigAir a vyjadrila sa, že majú jej podporu a pomocnú ruku. Verí, že celé toto nedorozumenie bolo vyvolané umelo.
Ing. Andrea Mutňanská – informovala, že lipa je strom, ktorý sa dožíva veku až 500 rokov a pri každom výrube dreviny musia byť prítomní aj krajský pamiatkový úrad a iné organizácie, ktoré pri výrube drevín rozhodujú. Myslí si, že lipy dotvárajú historický ráz Kremnice a k drevinám pristupujú tak, aby čo najdlhšie vydržali. Informovala, že tento týždeň sa vypiluje Kalvária a pracovníci by mali všetok neporiadok uchádzať na kopy, ale uvidí sa v akom to bude rozsahu. Asanovali by dreviny, ktoré majú zlý zdravotný stav, ale v ďalšej etape je to už na meste Kremnica a na poslancoch, čo bude s Kalváriou.
Mgr. Igor Kríž – informoval, že sa hlási pani Viera Ďurianová. Poslanci súhlasili, aby pani Ďurianová na MsZ so svojím príspevkom vystúpila.
Viera Ďurianová – informovala, že sa venovala Zechenterovej záhrade a jej zatraktívneniu, ale v zimnou období svoju činnosť prerušila. Vyjadrila sa, že by mala ešte pol roka záujem spravovať chatu v Zechenterovej záhrade a pýta sa, či je mesto ochotné investovať do opravy elektriny, vody, vybudovania mini toalety a menšieho altánku. Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že je tu možnosť požiadať mesto, aby sa vyjadrilo k žiadosti pani Ďurianovej a poprosil aby v prípade projektu kontaktovala vedúceho výstavby Ing. Sikoraia. Až potom bude možné vyjadriť sa k žiadosti.
Mgr. Igor Kríž – informoval, že sa hlási pán Jakub Tílesch. Poslanci súhlasili, aby pán Tílesch na MsZ so svojím príspevkom vystúpil.
Jakub Tilesch – konštatoval, že na februárovom zastupiteľstve sa poslanci dohodli, že sa budú venovať aj problematike vyhradených parkovacích miest na Dolnej ulici, ale dnes nevie, či bol Mestskému úradu dodaný materiál od mesta. Upozornil na to, že podľa informácií, ktoré sa k nemu dostali, tento bod prerokovaný nebol. Upozornil na to, že medzičasom okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom odmietlo trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Voči tomuto rozhodnutiu a odmietnutiu trestného stíhania zamestnancov mestského úradu v Kremnici podal v zákonnej lehote sťažnosť, ktorou sa zaoberala okresná prokuratúra v Žiar nad Hronom. Uviedol, že dňa 03. 02. 2012 bol mestu doručený list, v ktorom okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom vydal nesúhlasné stanovisko a mesto napriek tomu zriadilo 33 parkovacích miest. Týchto 33 parkovacích miest je zriadených do dnes, no boli zriadené v rozpore so zákonom. Konštatoval, že ostatným obyvateľom, ktorí legálnou cestou žiadali o pridelenie parkovacieho miesta nebolo vyhovené. Žiadosťou sa zaoberala mestská polícia a bolo vydané odporúčanie primátorke mesta, ktoré potvrdila svojím podpisom. Opýtal sa, ako môže pracovník mestskej polície rozhodnúť o pridelení 33 parkovacích miest, ktoré sú v rozpore so zákonom o cestnej premávke. Vyzval poslancov, aby túto situáciu začali riešiť v prvom rade tým, že prijmú úpravu všeobecného nariadenia o parkovaní a zrušia parkovacie miesta, ktoré boli pridelené v rozpore so zákonom. Ing. Marián Sikorai – informoval, že touto situáciou dopravného značenia na Dolnej ulici sa zaoberali. V januári požiadali dopravný inšpektorát o zjednosmernenie komunikácie, aby sa vytvoril predpoklad na parkoviská, ktoré sa na ulici nachádzajú. Dopravný inšpektorát vydal kladné stanovisko a na základe toho vydali vo februári určenie dopravného značenia, kde sa po dohode s občanmi a s poslancami navrhol režim jednosmernej komunikácie okolo domu č. 54. Je na technických službách, kedy budú dodané značky, aby táto vec bola realizovaná. Požiadali dopravný inšpektorát o odsúhlasenie dopravných značiek tak ako boli umiestnené a dňa 5. 3. 2014 im dopravný inšpektorát poslal kladné stanovisko, kde súhlasí s dopravným značením na vyhradené parkovisko. Dňa 6. 3. 2014 vydali určenie, ktorým boli tieto dopravné značky schválené. Ivan Petráš – opýtal sa, akým spôsobom sa vyberajú ľudia, ktorí dostanú parkovacie miesto. Ing. Marián Sikorai –Informoval, že parkovacie miesta sa prideľujú podľa toho, ako prichádzajú žiadosti. Konštatoval, že za obdobie 2013 nebolo povolené ani jedno parkovacie miesto. Došlo asi k 4 výmenám, kde sa občan nejakým spôsobom presťahoval a dohodol sa s iným občanom, aby mu prenechal parkovacie miesto. Neexistuje žiadny zákon o prideľovaní parkovacích miest, ale keby mesto určilo nejaké podmienky, určite by sa nimi riadili. Každému žiadateľovi odpovedala MsP a tí, ktorým nebolo vyhovené, nezostali ako čakatelia. Konštatoval, že za celé obdobie nebolo povolené jediné nové parkovacie miesto, z toho dôvodu že, všeobecné záväzné nariadenie hovorí, že 55% parkovacích miest musí zostať voľných a len 50 % môže byť vyhradených. Konštatoval, že v meste Kremnica je vyhradených približne 60 % parkovacích miest a z toho dôvodu už nie je možné vyhradiť nové miesta na parkovanie, pretože by sa dostali do rozporu s VZN.

Interpelácie

Mgr. Igor Kríž – informoval, že na interpelácie z minulého zastupiteľstva budú vedúci oddelení a organizácií odpovedať až na aprílovom zastupiteľstve.

Mgr. Lujza Pračková – opýtala sa, prečo im nebolo odpovedané na interpelácie, ktoré odzneli na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konkrétne sa pýtala na interpeláciu ohľadom využívania priestorov vo dvore mestského úradu. Konštatovala, že nevie, akou cestou sa má k tejto informácií dopátrať, pretože ju žiadajú od vedenia mesta už od septembra, alebo októbra minulého roku. Informovala, že pani primátorka RNDr. Zuzana Balážová sľúbila, že sa vyjadrí na túto interpeláciu ohľadom využívania priestorov vo dvore mestského úradu. Myslí si, že pol roka je dostatočný čas na to, aby bolo na interpeláciu odpovedané. Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že nemôže RNDr. Zuzane Balážovej nariadiť, aby na interpeláciu odpovedala.

Norbert Boldiš – konštatoval, že zápisu do materských škôl z kapacitných dôvodov nebolo možné vyhovieť a opýtal sa riaditeľky materskej školy pani Jany Daubnerovej, koľkým deťom nebol povolený nástup do škôlky a ako sa idú týmto problémom ďalej zaoberať. Jana Daubnerová – informovala, že za posledné 3 roky sa vždy zápis ukončil pred 31. marcom. Postupne to ale klesalo, z dôvodu naplnenia kapacity materskej školy. Tento rok vznikol najväčší problém z toho dôvodu, že veľmi málo detí odchádza do základnej školy. Zápis sa konal dňa 3. 3. 2014 o 7.00 hod. a o 9:00 hod. bol už zápis ukončený, z dôvodu zaplnenia kapacity. Konštatovala, že v tomto roku rodičom dala možnosť, že deti zapíše pod čiaru s tým, že ak sa niektoré žiadosti nevrátia, tie deti, ktoré sú zapísané pod čiarou, budú automaticky posunuté nad čiaru. Konštatovala, že kapacita je naplnená a podľa zákona je na každú triedu stanovený limit detí. Mgr. Hana Zlatošová – informovala, že kapacita našich škôlok do kopy je v rozsahu do 170 detí. Problém je v tom, že za posledné 3 roky nedokážu uspokojiť všetkých záujemcov z toho dôvodu, že rodičia chodia do práce skôr a potrebujú deti niekam dať. Zapísaných je 170 detí, ale dochádzka do škôlky v priemere za rok 2011 je v jednej škôlke 52%, v roku 2012 54%, a v roku 2013 52 %. Vyťaženosť škôlok je veľmi nízka. Uviedla, že minulý rok písomne upozornila riaditeľky na to, aby sa porozprávali s rodičmi v tom zmysle, či naozaj škôlku potrebujú. Pretože treba myslieť aj na tých, pre ktorých je škôlka nevyhnutná. Konštatovala, že deti v materských školách sú oveľa viacej chorľavé, ako deti základných škôl. Z prieskumu minulých rokov jej vyplynulo, že sú deti, ktoré nechodia do škôlky aj 3 mesiace a nie je to vždy z hľadiska chorobnosti. Konštatovala, že to nie je povinná dochádzka a nemôžu rodičov tlačiť do toho, aby nosili deti do škôlky. Je to hlavne na zodpovednosti rodičov. Norbert Boldiš – konštatoval, že to nie je jednoduchá záležitosť a bol by rád, keby škôlky dostali aj písomnú informáciu o možnostiach riešenia. Dôležité je, aby ľuďom pomohli. Mgr. Igor Kríž – informoval o tom, že škôlka je právny subjekt a mesto Kremnica je zriaďovateľ. Vyjadril sa, že písomnú odpoveď bude pripravovať oddelenie školstva, kultúry a športu. Poprosil pani riaditeľku Daubnerovú, aby bola súčinná pri tejto odpovedi na interpeláciu pretože je to v prvom rade na vedení škôlky, aby spravili nejaké alternatívy riešenia. Konštatoval, že by nebolo zlé spraviť stretnutie rady školy s vedením školy, na ktorom bude prítomná aj pani vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu a hľadali nejaké spoločné riešenie.

Norbert Boldiš – konštatoval, že do dnešného dňa nie je doriešený stav banských chodníkov. Z tohto dôvodu by bolo dobré zvolať jednanie, kde by sa prehodnotil stav a prípadne kto sa bude o chodníky starať. Konštatoval, že tohto roku sa bude pravdepodobne konať stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska a hostia budú mať záujem prejsť si naše banské chodníky. Preto by bolo potrebné dať ich do poriadku. Informoval o tom, že rok dozadu žiadal zvolanie rokovania s majiteľom Klopačky ktorú si kúpil, ale nechal ju rozpadnúť a preto by bolo dobré historickú pamiatku zrekonštruovať. Ďalej poprosil, aby vstup do základnej školy na ulici Angyalovej upratali pracovníci VPP, keďže zima sa skončila a ostal tam neporiadok. Konštatoval, že tohto roku by sa mali robiť zmeny v rozpočte a prosí, aby sa dala do poriadku miesta komunikácia a vyriešila aspoň oprava najväčších jám, čo sa týka komunikácie Novej Doliny a Banskej Cesty, pretože tam je to už miestami v katastrofálnom stave. Mgr. Igor Kríž – informoval, že budúci týždeň v stredu bude obhliadka za účasti pána Rybárskeho a stav bude zdokumentovaný. Poprosil vedúceho výstavby Ing. Sikoraia aby sa vyjadril.
Ing. Marián Sikorai – uviedol, že budú odpovedať písomne a konštatoval, že nie je problém prerokovať s majiteľom za prítomnosti pamiatkového úradu, aký má s pamiatkou zámer. Informoval, že pamiatkový úrad im dal za úlohu ochrániť múr pri základnej škole a preto bude potrebné, aby sa tam osobitne riešila určitá dokumentácia.

Ing. Klára Popová – opýtala sa, akým spôsobom je možné riešiť situáciu pod bytovým domom pána Chovanca na Kollárovej ulici, kde si obyvatelia vytvorili odpadovú skládku. Keďže to je v centre pamiatkovej rezervácie, nepôsobí to najlepším dojmom. Ďalej sa opýtala, čo sa môže v tejto veci podniknúť, aby sa to zlepšilo. Bc. Peter Grosch – konštatoval, že hneď ako sa kontajnery zaplnia, odpad odvezú a že tento problém je ťažko riešiteľný. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či tam nie je aj iná cesta ako by sa to dalo odstrániť. Marián Vojtko – informoval o tom, že majiteľ domu musí byť vyzvaný k náprave a ak nie je ochotný to riešiť, existujú zákony, ktoré sa dajú použiť proti takémuto majiteľovi domu, ktorého nájomníci vytvárajú nelegálnu čiernu skládku. Nesúhlasí, aby sa im za naše peniaze dávali kontajneri a aby sa to riešilo takýmto spôsobom. Ing. Klára Popová – vyjadrila nesúhlas s tým, aby sa tam dávali kontajneri za peniaze mestského úradu ako sa dáva ostatným občanom. Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že stav na Zlatej ulici bol pred 2 mesiacmi v katastrofálnom stave, ale s vedúcim výstavby a vedúcim technických služieb spravili obhliadku po ktorej skonštatovali, že sa stav mierne zlepšil vďaka pravidelnému upratovaniu pracovníkmi VPP.

Ing. Klára Popová – opýtala sa, v akom technickom stave je oporný múr na Zlatej ulici pod domom pána Cinkaniča a v záhrade pána Friča. Konštatovala, že múr bol pred niekoľkými rokmi spevňovaný injektážou a podľa informácií, ktoré jej poskytol pán Friča, z múru trčia rúry a vypadávajú kamene. Opýtala sa, či sa jedná o technickú vadu, ktorá by mala za následok prepadnutie sa cesty, alebo či bola vykonaná obhliadka znalcom. Bc. Peter Grosch – informoval, že obhliadla múru bola vykonaná minulý rok a finančné prostriedky, ktoré žiadali na vykonanie statického posudku im neboli poskytnuté. Ing. Klára Popová – opýtala sa, či je možné vyčísliť koľko financií by bolo potrebných na vykonanie statického posudku. Ing. Marián Sikorai – uviedol, že pán Frič dal podnet na riešenie a materiál posunuli do výstavbovej komisie.
Ing. Klára Popová – konštatovala, že by to bolo potrebné posunúť do komisie, aj s vyjadrením, či sa jedná o havarijný stav, ktorý treba riešiť, alebo je to skôr estetického vzhľadu. Bc. Peter Grosch – konštatoval, že navrhoval statický posudok, aby sa zistilo, čo je s múrom. Ing. Klára Popová – konštatovala, že horšie bude, keď múr spadne a preukáže sa, že je tam statická porucha. Môže sa stať, že odíde cesta pod múrom a z tohto dôvodu môže vzniknúť vážny problém.

Viera Mišíková – opýtala sa, či sa mestský úrad vo veci znečisťovania pozemku na Kollárovej ulici obrátil na úrad verejného zdravotníctva. Mgr. Igor Kríž – podal návrh oddeleniu technickým službám, aby sa touto vecou zaoberalo.

Jaroslav Slašťan – opýtal sa, kto z vedenia mesta sa zúčastňuje zasadnutia mikroregiónu Kremnica a okolie.
Mgr. Igor Kríž – informoval, že na zasadnutia mikroregiónu chodí primátorka a v prípade, že je neprítomná a rozhodne sa, že ho poverí, tak sa zasadnutia zúčastní. Vlani sa zúčastnil jedného.
Jaroslav Slašťan – informoval o tom, že v obci Nevoľné sa odstraňuje nelegálna skládka a pýta sa Bc. Groscha, kedy to bude odvezené.
Bc. Peter Grosch – konštatoval, že tento týždeň tam boli zamestnanci a odvážať sa to bude priebežne. Jaroslav Slašťan – uviedol, že bez ohľadu na to, kto čiernu skládku vytvoril, zákon hovorí o tom, že mesto je povinné na svojom katastri čiernu skládku odstrániť na vlastné náklady. Mgr. Igor Kríž – uviedol, že mesto Kremnica sa nezbavuje zodpovednosti riešenia tohto problému. Ivan Petráš – informoval o tom, že v priebehu týždňa telefonoval starostovi obce Nevoľné, ktorý ho informoval o tom, že to nie je skládka len občanov mesta Kremnica, ale aj občanov obce Nevoľné. Keďže to nie je jediná skládka ktorá sa na Nevoľníckej ceste nachádza, začal riešiť túto situáciu a dal tam ľudí, ktorí to vyčistia. Ivan Petráš – opýtal sa, akým spôsobom je možné riešiť túto situáciu. Ing. Andrea Mutňanská – konštatovala, že to je možné riešiť na ekonomickom oddelení. Ivan Petráš – konštatoval, že tam nie je žiadne označenie a ľuďom nič nebráni v tom, aby tam odpadky zahadzovali. Ďalej vyjadril vďaku riaditeľovi technických služieb Bc. Groschovi za ich technické vybavenie. Peter Grosch – informoval o tom, že sa mu podarilo vybaviť ušetrenie na komunálnom odpade v hodnote 15 000 € ročne.

Milan Miškóci – požiadal mesto, aby bola obnovená ulica na ČSA od Venciarne až po Daxnera, z toho dôvodu, že chodník ktorý sa tam nachádza je zarastený. Ďalej uviedol, že by bolo dobré požiadať správu ciest, aby obnovili koberec na Nevoľníckej ceste. Mgr. Igor Kríž – poveril odpovedaním Ing. Sikoraia. Ing. Marián Sikorai – informoval, že napísali list na banskobystrickú regionálnu správu ciest, ktorá podnikla v tejto veci určité kroky.

Ing. Beáta Kirková – poprosila, aby sa vyčistil chodník od školy na ulici Kollárovej až po vstupnú bránu do areálu zámku. V dôsledku opravovania múru ostala na ceste hlina a preto navrhla, aby to pracovníci VPP dali do poriadku. Pretože to nie je estetické ani praktické. Mgr. Hana Zlatošová – konštatovala, že keď je cesta zahlinená je rovná, ale keď sa vyčistí tak ako pred tým, budú tam jamy. Bolo by treba všetky kamene vybrať a naukladať naspäť.

Ing. Beáta Kirková – opýtala sa, ako to je s pracovníkmi VPP v rámci aktivačnej činnosti. Bc. Peter Grosch – uviedol, že z 11 pracovníkov VPP, ktorí mali v dnešný deň zametať Staničný chodník prišlo do roboty iba 6.

Ing. Janka Volková – poprosila, aby sa urýchlene začalo s rekonštrukciou schodov na Relax Centre, aby nedošlo k neželaným úrazom. Ing. Zuzana Tíleschová – konštatovala, že sa spojí s oddelením výstavby a spoločne to budú riešiť.
Ivan Petráš – upozornil na neodpratané lístie na Staničnom chodníku.
Ing. Andrea Mutňanská – vyjadrila sa, že tam pošle pracovníkom VPP, ktorí to dajú do poriadku.

Záver

Mgr. Igor Kríž ukončil o 19,10 hod. 03. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiatepiate v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Mgr. Igor Kríž, zástupca primátorky mesta
Viera Mišíková, 1 . overovateľ
Ing. Janka Volková, 2. overovateľ
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.