Uznesenia zo dňa 10. apríla 2014

Uznesenia zo 4. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 10. apríla 2014

Uznesenie číslo 42/1404

vo veci voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu Ing. Milana Žabku, predsedu volebnej komisie o priebehu zasadania komisie, o splnení všetkých predpokladov a podmienok určených Mestským zastupiteľstvom v Kremnici z doručených prihlášok a predstavenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

B/v o l í
do funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica Ing. Beatu Kirkovú.

C/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o výške platu hlavného kontrolóra, ktorý podľa §18c ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach od 5001 do 10 000 obyvateľov 1,82.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 43/1404

vo veci VZN č. 2/2014 Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 24. mája 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2014 Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 24. mája 2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 44/1404

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

M e s t s k é z a t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
vypísanie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici podľa § 3 a §4, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu
v Kremnici
– odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa zákona NR SR č. 317/2009 § 34 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
– 1. atestácia alebo jej náhrada vítaná
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu
3.Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– overená fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
– č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
– kontaktnú adresu, telefonický kontakt
Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja a spolufinancovania Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 30. apríla 2014 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici“.

B/ p o v e r u j e
Mgr. Hanu Zlatošovú ako zástupcu zriaďovateľa s hlasom poradným, do výberovej komisie na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 45/1404

vo veci výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, číslo poverenia 571/01, zo dňa 16. 01. 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
záznam o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy zo dňa 14.03.2014, číslo poverenia 571/01, zo dňa 16.01.2014 – kontrola na vybranú investičnú akciu – rekonštrukcia schodov v exteriéri objektu fary na Štefánikovom námestí v meste Kremnica, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Kontrolou nebol zistený nesúlad medzi skutočným stavom a platnou legislatívou. V súvislosti s kontrolou verejného obstarávania stavebných prác týkajúcich sa obnovy kultúrnych pamiatok reštaurátorským spôsobom Najvyšší kontrolný úrad SR vyvinie iniciatívu na legislatívnu úpravu tejto problematiky.
Z popísaného procesu týchto verejných obstarávaní vyplýva, že pri verejnom obstarávaní reštaurátorských prác sa reálne vyskytuje problém s výberom zhotoviteľa a so stanovením výšky cien predkladaných v ponukách, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 46/1404

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.12.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.12.2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 856 957 € t.j. 103,29 %
výdavky: 3 624 726 € t.j. 97,15 %
saldo: 232 231 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 22 558 € t.j. 94,27 %
výdavky: 251 687 € t.j. 88,72 %
saldo: -229 129 €
Finančné operácie: príjmy: 522 450 € t.j. 98,48 %
výdavky: 149 365 € t.j. 100,00 %
saldo: 373 085 €

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 47/1404

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31.12.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 48/1404

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 49/1404

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 50/1404

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 51/1404

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 52/1404

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2013 zo dňa 01.04.2014.

B/k o n š t a t u j e
že stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2013 nie je priložené z dôvodu neobsadenej funkcie hlavného kontrolóra v čase spracovania a predkladania záverečného účtu za rok 2013 MsZ.

C/s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2013 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2013 bez výhrad.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 53/1404

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2013 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e, že
1. k 01.01.2014 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 8 610,75 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2013 je 376 187,08 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 195 100,11 €.
B/s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2014 v celkovej výške 195 100,11 € nasledovne:
1. 82 572, – € na splácanie istín úverov
2. 53 085, – € na splácanie istín lízingov
3. 59 443,11, – € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 54/1404

vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e
že stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013 nie je priložené z dôvodu neobsadenej funkcie hlavného kontrolóra v čase spracovania a predkladania záverečného účtu za rok 2013 Mestskému zastupiteľstvu v Kremnici.

B/s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013 a celoročne hospodárenie Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013 bez výhrad.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 219,72 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 9 356,06 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 55/1404

vo veci záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e
že stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013 nie je priložené z dôvodu neobsadenej funkcie hlavného kontrolóra v čase spracovania a predkladania záverečného účtu za rok 2013 Mestskému zastupiteľstvu v Kremnici.

B/s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013 a celoročné hospodárenie Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013 bez výhrad.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 121,20 € vysporiadať v prospech účtu 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške -14 340,47 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 56/1404

vo veci žiadosti Jozefa Holečku a manželky Gabriely, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2335/1 – trvalé trávne porasty s výmerou 2 000 m2 v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Holečkovi a manželke Gabriele, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku, za podmienky, že žiadatelia dodajú geometrický plán, znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam, zapísaným na liste vlastníctva č. 2760 pre katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich, cez ktorý k nim vedie prístup.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 57/1404

vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k. ú. Kremnica k 15.02.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojoch znečisťovaniu ovzdušia v k. ú. Kremnica k 15.02.2014.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 58/1404

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 59/1404

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 60/1404

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 61/1404

vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2014, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 62/1404

vo veci protestu prokurátora spisová značka Pd 2/14/6613-7 zo dňa 03.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 17/1995 o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spisová značka Pd 2/14/6613-7 zo dňa 03.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 17/1995 o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.

B/v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 2/14/6613-7 zo dňa 03.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 17/1995o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.

C/z r u š u j e
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 17/1995 o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Jaroslav Slašťan, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.