Zápisnica č. 04/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 04/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 04. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž,
Neskorší príchod nahlásili:
– Norbert Boldiš
– Ing. Janka Volková
– Mgr. Lujza Pračková
Ospravedlnení:
– Viera Mišíková
– Ing. Klára Popová
Prizvaní a hostia:
– JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
– Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
– Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
– Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
– Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
– Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
– Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
– Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
– Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici – ospravedlnený
– Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15:57 hod. RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 4. v tomto roku, štyridsiatešieste v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Voľba hlavného kontrolóra mesta Kremnica
4) Návrh VZN – Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 24.mája 2014
5) Výberového konanie na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici
6) Záznam o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu o hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy zo dňa 14.3.2014
7) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.12.2013
8) Správa o plnení rozpočtu k 31.12.2013 – Mestský bytový podnik, Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
9) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2013
10) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013
11) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2013
12) Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013
13) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Holečka a manželka Gabriela
14) Blok informácií a správ:
a) O podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k. ú. Kremnica k 15.02.2014
b) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2014
c) O činnosti Mestskej polície za 2. polrok 2013
d) O činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2014
15) Rôzne
16) Interpelácie
17) Záver

RNDr. Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali pripomienky k programu.
RNDr. Balážová dala hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.
Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva
3) Voľba hlavného kontrolóra mesta Kremnica
4) Návrh VZN – Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 24.mája 2014
5) Výberového konanie na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici
6) Záznam o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu o hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy zo dňa 14.3.2014
7) Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.12.2013
8) Správa o plnení rozpočtu k 31.12.2013 – Mestský bytový podnik, Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
9) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2013
10) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013
11) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2013
12) Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013
13) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Holečka a manželka Gabriela
14) Blok informácií a správ:
a) O podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k. ú. Kremnica k 15.02.2014
b) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2014
c) O činnosti Mestskej polície za 2. polrok 2013
d) O činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2014
15) Rôzne
16) Interpelácie
17) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ivan Petráš, Milan Miškóci
8 8 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

volebná komisia – Milan Žabka, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž
8 8 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že volebná komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Marián Vojtko, Jaroslav Slašťan
8 8 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž
8 8 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Milana Žabku a Mgr. Igora Kríža. RNDr. Balážová informovala poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Voľba hlavného kontrolóra mesta Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že materiály predkladá Ing. Milan Žabka, predseda komisie pre obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

Ing. Milan Žabka – konštatoval, že v zmysle uznesenia MsZ č. 32/1402 z 27. februára 2014 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra mesta Kremnica. Informoval o priebehu zasadnutia komisie pre obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica. Podľa podmienok určených v uznesení MsZ Kremnica č. 32/1402 pre uchádzačov na pozíciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica mali kandidáti možnosť doručiť svoje písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 27. 03. 2014 do 14:00 hod. v zalepenej obálke na Mestský úrad v Kremnici. V súlade s uznesením 31. 03. 2014 prevzal za prítomnosti členov komisie Mgr. Igora Kríža, Viery Mišíkovej, Ing. Kláry Popovej a Mgr. Lujzy Pračkovej všetky doručené obálky v počte 3 kusov. Po preverení splnenia predpokladov mestským zastupiteľstvom v Kremnici z doručených prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra dospela komisia k záveru, že všetci 3 uchádzači splnili náležitosti prihlášky a predpoklady v súlade s uznesením MsZ. Oboznámil s pravidlami voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica, ktoré bude formou tajného hlasovania poslancami MsZ Kremnica. V súlade s ustanovením § 18 a ods. 3 SNR č. 363/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ, čo je v tomto prípade 7 hlasov. Ak ani jeden z kandidátov túto väčšinu nezíska, MsZ ešte na tej istej schôdzi vykoná II. kolo volieb do ktorého postúpia 2 kandidáti, ktorí získali v I. kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do II. kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V II. kole volieb je volebný centralizát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v II. kole sa rozhoduje žrebom. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov, jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy z obcou. Ďalej informoval o priebehu volieb. Na hlasovacom lístku sú v abecednom poradí uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili organizačné predpoklady a ďalšie podmienky na funkciu hlavného kontrolóra. Poslanec MsZ môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré bolo kandidátovi pridelené. Hlasovací lístok na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiadny kandidát sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a hodí ju do zapečatenej urny. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, otvorí volebná komisia volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. Výsledok voľby oznámi MsZ Kremnica predseda volebnej komisie.

Opýtal sa, či sa chcú vyjadriť kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – informoval, že je známy na základe svojho dosiahnutého vzdelania a že by bolo prínosom, aby do tohto kolotoča nastúpil niekto z vonku. Priznal sa, že nemá skúsenosti s prácou v samospráve, ale myslí si, že podnikateľské prostredie v ktorom v súčasnosti pracuje, je čiastočne viac rôznorodé, ako prostredie samosprávy.

Ing. Beáta Kirková – rozhodla sa podať si prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica z toho dôvodu, že v tom vidí zmysel ďalšieho priestoru práce pre samosprávu. Pracuje v podnikateľskom prostredí v súkromnej spoločnosti v oblasti ekonomickej, daňovej a účtovnej a od roku 2004 vykonáva mandát poslankyne MsZ, kde pracuje v rôznych komisiách. Mala možnosť vniknúť do fungovania samosprávy ako bežia jednotlivé oddelenia, čo jej dalo určitý obraz o tejto práci. Vyjadrila sa, že má ambíciu rozvíjať spoluprácu v rámci Združenia hlavných kontrolórov Slovenska a v tomto zmysle sa uchádza o našu dôveru. V prípade kladného výsledku vie zaručiť, že k funkcií bude pristupovať zodpovedne a s plnou vážnosťou.

Ing. Anna Švandová – informovala, že nebýva v Kremnici, žije a pracuje vo Zvolene, ale s manželom si kúpili starý dom, ktorý sa im podarilo opraviť a do Kremnice chodievajú zatiaľ iba cez sviatky a víkendy. Skončila vysokú školu Technickú v Košiciach odbor systémové inžinierstvo, kde prechádzali každé jedno odvetvie národného hospodárstva. Momentálne robí iným firmám účtovníctvo a pracuje vo firme v Banskej Bystrici, ktorá zamestnáva 100 ľudí, kde robí hlavnú účtovníčku, kde má na starosti daňové veci. Popri tom robí pre túto firmu mzdy a personalistiku. Jej firma žiadala dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie aj z euro fondov, pomáhala dávať firmám, ktoré mali na starosti euro fondy ekonomické výsledky. Po skončení školy sa ekonomike venovala a venuje sa jej stále a práve toto ju viedlo k tomu aby sa prihlásila do funkcie hlavného kontrolóra. Informovala, že nepozná samosprávu, ale myslí si, že nie je dôležité poznať zákony. Konštatovala, že môže zo súkromnej sféry v ktorej pracuje doniesť mnohé veci do tohto mesta, pretože vie, že súkromná sféra si veľmi kontroluje svoje finančné prostriedky, aby v konečnom dôsledku mala kladný výsledok hospodárenia. Pre ňu bola pozícia hlavného kontrolóra výzvou aj sama sebe niečo dokázať.

Ing. Milan Žabka – poprosil členov volebnej komisie aby pristúpili k tajnej voľbe.

RNDr. Balážová – vyhlásila krátku prestávku.

RNDr. Balážová – po skončení krátkej prestávky odovzdala slovo Ing. Žabkovi.

Ing. Milan Žabka – informoval o výsledku tajného hlasovania vo voľbe kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica konaného dňa 10. 04. 2014. Počet vydaných hlasovacích lístkov 10, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 9, počet neodovzdaných hlasovacích lístkov 1 a počet platných hlasovacích lístkov 9. Volebná komisia konštatovala, že na základe voľby poslancov MsZ získala Ing. Beáta Kirková 9 hlasov a bola zvolená za hlavnú kontrolórku mesta Kremnica.

Ing. Beáta Kirková – vyjadrila sa, že nehlasovala, pretože to nepovažovala za morálne podstatné, aby dala hlas sama sebe. Poďakovala všetkým poslancom za dôveru, ktorú si váži a bude sa to snažiť oplatiť v prístupe k práci.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 42/1404

vo veci voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu Ing. Milana Žabku, predsedu volebnej komisie o priebehu zasadania komisie, o splnení všetkých predpokladov a podmienok určených Mestským zastupiteľstvom v Kremnici z doručených prihlášok a predstavenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

B/v o l í
do funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica Ing. Beatu Kirkovú.

C/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o výške platu hlavného kontrolóra, ktorý podľa §18c ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach od 5001 do 10 000 obyvateľov 1,82.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

O 16:38 opustil rokovanie MsZ poslanec Dušan Privalinec.

Návrh VZN – Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 24.mája 2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne a dodala, že je to tradičné miesto pri parkovisku Jeleň a má aj vyhodnotenie pripomienkového konania. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 43/1404

vo veci VZN č. 2/2014 Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 24. mája 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2014 Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 24. mája 2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

O 16:40 opustili rokovanie MsZ Ing. Mgr. Alexander Ferenčík a Ing. Anna Švandová.

Výberového konanie na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Marián Vojtko – informoval, že pred nedávnom riešili výberové konanie riaditeľa CVČ a na základe toho bod poverenia zástupcu zriaďovateľa zrušili a nevie, či to zrušia aj teraz alebo to tam nechajú, pretože sú tam nominovaní poslanci za zriaďovateľa v rade školy. Mgr. Igor Kríž – navrhol, aby tam bod B ostal, pretože o tom debatovali aj na mestskej rade a kolegyne sa pýtali čo je to hlas poradný. Znamená to, že odborný zamestnanec by mal byť pri výberovom konaní hlavne čo sa týka školskej problematiky. Konštatoval, že keby mala výberová komisia problém s tým, že nevie či kandidát ktorý sa do výberového konania prihlásil má vzdelanie také, ako spĺňa zákon, je potrebné tieto veci konzultovať s odborným aparátom, ktorým je bývalý Krajský školský úrad. Konštatoval, že je vždy dobré, aby odborný zamestnanec vedúci oddelenia školstva bol pri takomto výberovom konaní. Odporučil, aby Mgr. Zlatošová bola pri výberovom konaní a aj pri ďalších výberových konaniach, ktoré sa týkajú škôl a školských zariadení.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 44/1404

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

M e s t s k é z a t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
vypísanie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici podľa § 3 a §4, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu
v Kremnici
– odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa zákona NR SR č. 317/2009 § 34 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
– 1. atestácia alebo jej náhrada vítaná
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu
3.Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– overená fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
– č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
– kontaktnú adresu, telefonický kontakt
Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja a spolufinancovania Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 30. apríla 2014 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici“.

B/ p o v e r u j e
Mgr. Hanu Zlatošovú ako zástupcu zriaďovateľa s hlasom poradným, do výberovej komisie na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

O 16:46 odišla z rokovania MsZ poslankyňa Ing. Janka Volková.

Záznam o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu o hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy zo dňa 14.3.2014

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Milan Žabka – informoval, že má to súvislosť s článkom, ktorý vyšiel v Kremnických novinách. V článku nebol dodatok a znova sa potvrdilo, že ten, ktorý je pod článkom podpísaný nepovedal dovetok. Z tohto dôvodu osobne nedá ani jednu vetu do Kremnických novín, pretože sa tam znova účelovo píše len to, čo sa hodí pre vedenie a mesto Kremnica. Z popísaného procesu vyplýva, že pri verejnom obstarávaní reštaurátorských prác sa reálne vyskytuje problém s výberom zhotoviteľa a so stanovením výšky cien v predkladaných ponukách, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. Konštatoval, že všetci v meste vedeli, že ten, kto poslal na NKÚ, úrad pre verejné obstarávanie a pamiatkový úrad inšpekciu bol Ing. Milan Žabka, kde boli podpísaní ďalší deviati poslanci. Informoval, že vydali podnet, v ktorom majú za to, že verejný proces resp. celý proces obstarávania nebol v poriadku, ale v Kremnických novinách to nebolo znova zámerne uverejnené.
RNDr. Balážová – konštatovala, že v zázname Najvyššieho kontrolného úradu sa v úvodnej časti píše, že kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami bola vykonaná na základe doručených informácií a poznatkov od zainteresovaných a kompetentných osôb. Nikto na úrade nemal informáciu o tom, kto podal podnet.
Ing. Milan Žabka – informoval, že hlavný kontrolór dostal celý spisový materiál, kde bol konkrétne poslaný celý podnet, včetne kópií poslancov, ktorí boli pod ním podpísaní. Informoval, že UVO mu odpovedalo tak, že v rámci toho, že to je podprahová zákazka, požiadalo hlavného kontrolóra mesta, aby k tomu zaujal stanovisko. Hlavný kontrolór mesta sa vyjadril, že nie je odborník na verejné obstarávanie a nech mu poradia, či to bolo v poriadku v rámci verejného obstarávania. NKÚ sa vyjadrilo, že je diera v legislatíve, pretože môže dochádzať k nehospodárnemu vynakladaniu s majetkom mesta. Uviedol, že veľmi dobre sa vie, koľko peňazí ide na pamiatky v meste. Dvorný architekt napadol mladých ľudí, z toho dôvodu, že pokazili fontánu a vyjadril sa, že tu nebude akcia BigAir, ktorá je jedna z mála turistických akcií v meste. Garantoval, že napadne aj Krajský pamiatkový úrad, rozhodnutím dvorného architekta. RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že nevedela o komunikácií hlavného kontrolóra s Úradom pre verejné obstarávanie a iba dnes sa dozvedá, kto podal daný podnet. Konštatovala, že kontrolou uvedených oblastí nebol zistený nesúlad medzi skutočným stavom a platnou legislatívou. Pre ňu je rozhodujúce to, že dodržali platnú legislatívu. Uviedla, že dovetok je odporúčaním Kontrolného úradu pre Vládu a Ministerstvo kultúry, aby sa zaoberali problémom ktorý zadefinovali. Uviedla, že je diera v legislatíve a zákony boli postavené tak, aby sa každý vedel podľa nich riadiť. Ale neznamená to, že porušili zákon. Vyjadrila sa, že je veľmi rada, že po vyslovených podozreniach MsZ, že došlo zo strany mesta k porušeniu zákonov po všetkých kontrolách, vyjadrení Krajského pamiatkového úradu, Úradu pre verejné obstarávanie a nakoniec Najvyššieho kontrolného úradu sa ukázalo, že Mestský úrad neporušil žiadny zákon. Ivan Petráš – konštatoval, že zákony boli naplnené ale je zaujímavé, že poslanci MsZ v Kremnici prišli skôr ako legislatívci na to, že v zákone je diera. Ak na zákazku schválili sumu 12 000 €, ktorá bola cenovou ponukou, ktorá vyhrala a bol by zamestnancom výstavby, tak by mu to evokovalo to, že nie je niečo v poriadku. Konštatoval, že keď niekto robí niekomu cenovú ponuku, musí vedieť čo robí a pán Lupták to nevedel, pretože nebol na to spravený žiadny projekt ani prieskum. Z tohto dôvodu ich napadlo, že tam nie je niečo v poriadku. Uviedol, že sa mu zdalo nespravodlivé, aby v Kremnických novinách vyšla iba prvá časť článku a to dôležité tam uverejnené nebolo. Mgr. Lujza Pračková – konštatovala, že RNDr. Balážová povedala, že zákon bol dodržaný, ale často používa slovné spojenie – pravidlo dobrého hospodárenia. Je zaujímavé, že v zázname z Najvyššieho kontrolného úradu v tomto prípade Najvyšší kontrolný úrad konštatoval, že môže dôjsť k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. Myslí si, že táto veta tam nebola uvedená len tak, a nenašla v zázname nič o tom, že prostriedky neboli vynaložené hospodárne. Napísali iba to, že môže viesť k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. RNDr. Balážová – informovala, že napísané bolo to, že nebol zistený nesúlad medzi skutočným stavom a platnou legislatívou. Platná legislatíva je napríklad aj zákon o hospodárení s majetkom mesta, alebo zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy, alebo zákon o kontrole a audite, ktoré hovoria o tom, čo je hospodárne a efektívne. Ak je to v súlade s týmito zákonmi, tak to hospodárne a efektívne je. Pretože keby jednoznačne zistili, že to bolo nehospodárne a neefektívne, tak by to bolo uvedené vo výsledku kontroly. Konštatovala, že napísali iba to, že môže dôjsť k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov, ale nenapísali nič o tom, že k tomu aj došlo a preto povedala Mgr. Pračkovej, aby si nevymýšľala niečo, čo tam nie je. Mgr. Lujza Pračková – konštatovala, že si nevymýšľa, ale číta poslednú vetu zo záznamu. RNDr. Balážová – informovala, že kontrola nenašla žiadne pochybenie a keby áno, urobila by protokol. Marián Vojtko – vyjadril sa, že nechce zachádzať do toho, či zákon bol dodržaný alebo nie. Človek, ktorý ako jeden z mála dokáže ovplyvniť to, kam idú dotácie z Ministerstva kultúry na obnovu kultúrnych pamiatok je v konečnom štádiu aj ich prijímateľom. Uviedol, že ak niekto vie vybaviť to, že 275 000 € pôjde do Kremnice v tomto roku a vie peniaze získať naspäť na tom, že vyhrá zákazku je to pre neho omnoho viac nebezpečné ako legislatíva v štáte. Konštatoval, že je potrebné zamyslieť sa nad tým a verí, že to, čo povedal nie je tajomstvom a vedia to viacerí. Konštatoval, že zákony na Slovensku sú také aké sú, a je aj na nás aby sme s tým niečo urobili. Mali sme aj pozitívny príklad, že vieme zmeniť z pozície samosprávy a volebných predstaviteľov občanov aj legislatívu celoslovenskú a treba sa zamyslieť, či práve mestá, ktoré sú prijímateľmi týchto peňazí boli tie, ktorí budú iniciovať to, že zákony by sa mali pohnúť pozitívnym smerom. Konštatoval, že čierne na bielom je uvedené, že neboli porušené zákony, ale všetci dobre vedia ako to naozaj bolo. RNDr. Balážová – vyjadrila súhlas s Vojtkom a skonštatovala, že starostovia a primátori už niekoľko rokov opakovane upozorňujú na všetkých fórach, kde sa stretávajú s predstaviteľmi vlády, alebo so štátnymi tajomníkmi na to, že zákon o verejnom obstarávaní je veľmi zlý, ale aj tak ho musia dodržiavať. Mgr. Igor Kríž – informoval, že podporil uznesenie z júna 2013 a na zastupiteľstve bolo verejne prezentované podozrenie z nedodržania postupov vo verejnom obstarávaní investičnej akcie schodov v exteriéri objektu Fary na Štefánikovom Námestí a nesúlade so zákonom č. 41/2002 o ochrane pamiatkového fondu zo strany Mestského úradu. Na základe tohto podozrenia poslanci MsZ schválili uznesenie č. 99/1306, ktorým vyslovili vlastne nedôveru voči činnosti Mestského úradu. Dňa 16. januára tohto roku nastúpil Najvyšší kontrolný úrad z poverenia predsedu úradu na kontrolu v danej veci. Informoval, že bol osobne prítomný pri otvorení kontroly s členmi kontrolnej skupiny, kde sa primátorka mesta vyjadrila, že je sama rada, aby sa problematika vyšetrila a objasnila. Uviedol, že NKÚ dalo za pravdu, že konanie primátorky mesta RNDr. Balážovej a zodpovedných zamestnancov mesta Kremnica bolo v súlade so skutočným stavom a platnou legislatívou, s čím je spokojný.

Milan Žabka – informoval, že bol v pondelok na Mestskom úrade na oddelení výstavby kde žiadal, aby mu podali ako poslancovi MsZ informáciu, či boli podané výzvy na rekonštrukciu II. ZŠ. Pracovníci oddelenia výstavby mu túto informáciu odmietli poskytnúť z toho dôvodu, že je to v riešení. Pritom už od ľudí vedel, že výzvy boli zaslané. Bol by rád, keby poslanci MsZ vedeli ktorým spoločnostiam výzvy a verejné obstarávanie idú. Konštatoval, že ak pracovníci oddelenia výstavby nemajú kompetenciu mu ako poslancovi MsZ poskytnúť informácie, tak sa nebude ani pýtať a nebude ani interpelovať. RNDr. Zuzana Balážová – požiadala Ing. Sikoraia, aby to vysvetlil, pretože žiadne obstarávanie na realizáciu obnovy základnej školy ešte nezačali.
Ing. Marián Sikorai – informoval, že reštaurátorský výskum bol zahájený a uchádzači boli oslovení. Nebol prítomní keď bol poslanec Ing. Žabka na oddelení výstavby, ale konštatoval, že v čase podávania výzvy, sa bol informovať aj jeden z uchádzačov, koľkým záujemcom bola výzva dodaná. Konštatoval, že podávanie informácií v čase, keď nie je súťaž vyhodnotená, by mohlo smerovať k ovplyvneniu alebo zmareniu celej súťaže. Domnieva sa, že napriek úcte k poslaneckému mandátu je to v kompetencií odborných pracovníkov a v čase priebehu súťaže zverejňovať informácie nie je celkom najčistejšie. Milan Žabka – informoval, že z faktúr ktoré si včera prešiel, opravu kultúrnych pamiatok robia 4 firmy: firma Stavmont Levice, pán ak. soch. Lupták ako FO, firma RESTAURO pán. ak. soch. Lupták a pán ak. soch. Lupták firma Restauro Tracco a preto chcel vedieť, komu výzvy idú. Uviedol, že ho mýli to, na akom základe prebieha oslovovanie, keď v rámci Slovenska máme ponuku 200 reštaurátorov.
Ing. Marián Sikorai – informoval, že v podmienkach súťaže je uvedené, že ten ktorí sa hlási sa nemôže prihlásiť do tej istej súťaže za iných podmienok. Zákon stanovuje, že môžu byť oslovení iba 3 uchádzači, ale bolo ich oslovených viac. Neboli oslovení iba štandardní uchádzači, ktorí sa na reštaurátorských prácach v meste podieľajú dlhodobejšie, ale aj uchádzači zo širšieho okolia. Za oddelenie výstavby konštatoval, že k tomu pristupujú korektne a prehlásil, že tam nie je žiadne nadŕžanie niekomu.
Ivan Petráš – opýtal sa, podľa akých kritérií sa posielajú požiadavky na ponuky.
Ing. Marián Sikorai – informoval, že požiadavky na ponuky posielajú v prvom rade podľa okolia, podľa skúseností s reštaurátormi a podľa prieskumu na internete, kde sa hľadali referencie, respektíve diela ,aké vykonávali a či je tam záruka, že výskum bude uskutočnený tak, ako má. Znova pripomenul, že sa jedná o podprahovú záležitosť, ktorá nie je takého rozsahu, aby sa to vyžadovalo až tak detailne ako RNDr. Balážová povedala, ale na druhej strane nebudú robiť to, čo zákon neprikazuje. Uviedol, že vychádzali z toho, aká je atmosféra a preto oslovili väčší počet uchádzačov. Konštatoval, že rozhodujúca je cena a v tomto smere nebudú nikomu dopredu zverejňovať to, kto dal akú ponuku. Informoval, že keby ktorýkoľvek zamestnanec z oddelenia výstavby túto informáciu pred ukončením súťaže posunul ďalej, určite by z toho vyvodzoval záver.
Milan Žabka – konštatoval, že nie je vhodné, aby sa cena posielala elektronicky, ale v zalepenej obálke bez ohľadu na to, aká bude suma. RNDr. Balážová – konštatovala, že nemôžu nanútiť uchádzačovi to, akým spôsobom má ponuku poslať a znovu pripomenula to, že postupujú presne v zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 9 ods. 9.Milan Žabka – konštatoval, že používajú postup, ktorý je zaužívaný a ktorý vyhovuje mestu. RNDr. Balážová – konštatovala, že zamestnanci oddelenia výstavby dodržiavali mlčanlivosť, čo bolo správne. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že to, že sa uchádzač trafil do sumy 12 000 € je veľmi ľahko vysvetliteľné. Stačilo mu otvoriť webovú stránku mesta, kde sa z rozpočtu dozvedel, že na reštaurovanie schodov je vyčlenená čiastka 12 000 €. Uviedol, že sú viazaní cenou a to znamená, že ten, kto dá najnižšiu cenu, súťaž vyhráva. Konštatoval, že určite nepotrebujú v tomto smere súťaž ovplyvňovať, stačí ak ľudia, ktorí majú záujem sledujú život mesta na webovej stránke a preto upozornil na to, aby sa takéto údaje v rozpočte neobjavovali. RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že chcú byť transparentní, ale zákon ich núti k tomu, aby zverejňovali rozpočty. Vyjadrila nespokojnosť s tým, ako je nastavený zákon o verejnom obstarávaní, ale musia ho dodržiavať. Ivan Petráš – opýtal sa, či sa robia nejaké elektronické aukcie, pretože firmy chcú súťažiť a ceny môžu byť oveľa nižšie. RNDr. Balážová – informovala, že elektronické aukcie sa už robili.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 45/1404

vo veci výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, číslo poverenia 571/10, zo dňa 16. 01. 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
záznam o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy zo dňa 14. 03. 2014, číslo poverenia 571/01, zo dňa 16. 01. 2014 – kontrola na vybranú investičnú akciu – rekonštrukcia schodov v exteriéri objektu fary na Štefánikovom námestí v meste Kremnica, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Kontrolou nebol zistený nesúlad medzi skutočným stavom a platnou legislatívou.

Marián Vojtko –opravil v znení uznesenia 14. 03. 2014 číslo poverenia 571/10 zo dňa 16. 01. 2014.

Milan Miškóci –dal pozmeňujúci návrh, aby bol do uznesenia doplnený posledný odstavec, z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa začína vetou: Z popísaného procesu vyplýva. Mgr. Igor Kríž – konštatoval, že z výsledku NKÚ a z posledného odstavca vyplýva všeobecné stanovisko a nie stanovisko k mestu Kremnica. Nie je potrebné dávať do uznesenia všeobecné stanovisko, ak robia uznesenie NKÚ k tejto problematike a k mestu Kremnica, tak prečo by mali riešiť celé Slovensko. Tento proces je problém celého Slovenska. Ivan Petráš – konštatoval, že na základe toho, čo bolo zistené, to vie celé Slovensko a nechápe, prečo by to nemohlo byť v uznesení. Mgr. Lujza Pračková – konštatovala, že podľa rokovacieho poriadku by bolo dobré, keby sa o pozmeňujúcom návrhu hlasovalo. Marián Vojtko – opýtal sa, či tam nemôže byť z popísaného procesu záznamu o výsledku kontroly vyplýva, aby to nebolo vytrhnuté z kontextu. Mgr. Igor Kríž – vyjadril sa, že by tam nemalo byť z popísaného procesu kontroly, ale z popísaného procesu kontrol, pretože tam nebola iba jedna kontrola, ale bolo ich viac. To znamená, že nejaké kontroly robili, ale je tam legislatívna diera.
RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že kontrolou uvedených oblastí, nebol zistený nesúlad medzi skutočným stavom a platnou legislatívou. V súvislosti, s kontrolou verejného obstarávania stavebných prác, týkajúcich sa obnovy kultúrnych pamiatok reštaurátorským spôsobom, Najvyšší kontrolný úrad vyvinie iniciatívu na legislatívnu úpravu tejto problematiky. Milan Žabka – vyjadril sa, že to treba dať aj v uznesení, z toho dôvodu, že v Kremnických novinách to takto nebolo, preto trvá na tom, aby to bolo v uznesení. Znovu sa opýtal RNDr. Balážovej prečo to takto nebolo aj v kremnických novinách. RNDr. Balážová – konštatovala, že ak tam vložia odsek, tak potom z popísané procesu verejných obstarávaní týchto na reštaurátorské práce vyplýva to, čo je v odseku uzatvorené. Ing. Beáta Kirková – myslí si, že by to malo byť tak, ako to bolo povedané prvý krát. Mgr. Lujza Pračková – poprosila Mariána Vojtka, aby prečítal celý odsek, ktorý bude do uznesenia vsunutý.

Marián Vojtko – prečítal odsek: Kontrolou nebol zistený nesúlad medzi skutočným stavom a platnou legislatívou. V súvislosti s kontrolou verejného obstarávania stavebných prác týkajúcich sa obnovy kultúrnych pamiatok reštaurátorským spôsobom, najvyšší kontrolný úrad vyvinie iniciatívu na legislatívnu úpravu tejto problematiky. Z popísaného procesu týchto verejných obstarávaní vyplýva, že pri verejnom obstarávaní reštaurátorských prác sa reálne vyskytuje problém s výberom zhotoviteľa a zo stanovením výšky cien v predkladaných ponukách, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. Informoval, že sú to fakty, ktoré berú z celého návrhu a to že mesto išlo v súlade s legislatívou a v zápätí to, že si legislatíva vyžaduje, aby ju Najvyšší kontrolný úrad pripomienkoval.

RNDr. Balážová – vyzvala poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu návrhovej komisie.

PREZENTÁCIA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pozmeňujúci návrh návrhovej komisie bol jednohlasne prijatý.

Poslanci hlasovaním prijali nasledovné znenie uznesenia.

Uznesenie číslo 45/1404

vo veci výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, číslo poverenia 571/01, zo dňa 16. 01. 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
záznam o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy zo dňa 14.03.2014, číslo poverenia 571/01, zo dňa 16.01.2014 – kontrola na vybranú investičnú akciu – rekonštrukcia schodov v exteriéri objektu fary na Štefánikovom námestí v meste Kremnica, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Kontrolou nebol zistený nesúlad medzi skutočným stavom a platnou legislatívou. V súvislosti s kontrolou verejného obstarávania stavebných prác týkajúcich sa obnovy kultúrnych pamiatok reštaurátorským spôsobom Najvyšší kontrolný úrad SR vyvinie iniciatívu na legislatívnu úpravu tejto problematiky.
Z popísaného procesu týchto verejných obstarávaní vyplýva, že pri verejnom obstarávaní reštaurátorských prác sa reálne vyskytuje problém s výberom zhotoviteľa a so stanovením výšky cien predkladaných v ponukách, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.12.2013

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne a že celkové saldo rozpočtu na konci roka bolo 376 187 €. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 46/1404

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.12.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31.12.2013 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 856 957 € t.j. 103,29 %
výdavky: 3 624 726 € t.j. 97,15 %
saldo: 232 231 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 22 558 € t.j. 94,27 %
výdavky: 251 687 € t.j. 88,72 %
saldo: -229 129 €
Finančné operácie: príjmy: 522 450 € t.j. 98,48 %
výdavky: 149 365 € t.j. 100,00 %
saldo: 373 085 €

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o plnení rozpočtu k 31.12.2013 – Mestský bytový podnik, Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne, príjmy sú plnené na 100 %, výdavky na 99,2 % a saldo je 9 576 €. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 47/1404

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31.12.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RND. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne a saldo je -3 023 €.
Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali žiadne otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 48/1404

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RND. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2013

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 49/1404

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 50/1404

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 51/1404

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2013

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne a na stôl im bola doplnená správa nezávislého audítora. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 52/1404

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2013 zo dňa 01.04.2014.

B/k o n š t a t u j e
že stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2013 nie je priložené z dôvodu neobsadenej funkcie hlavného kontrolóra v čase spracovania a predkladania záverečného účtu za rok 2013 MsZ.

C/s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2013 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2013 bez výhrad.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 53/1404

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2013 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e, že
1. k 01.01.2014 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 8 610,75 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2013 je 376 187,08 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 195 100,11 €.
B/s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2014 v celkovej výške 195 100,11 € nasledovne:
1. 82 572, – € na splácanie istín úverov
2. 53 085, – € na splácanie istín lízingov
3. 59 443,11, – € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 54/1404

vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e
že stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013 nie je priložené z dôvodu neobsadenej funkcie hlavného kontrolóra v čase spracovania a predkladania záverečného účtu za rok 2013 Mestskému zastupiteľstvu v Kremnici.

B/s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013 a celoročne hospodárenie Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2013 bez výhrad.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 219,72 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 9 356,06 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 55/1404

vo veci záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e
že stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013 nie je priložené z dôvodu neobsadenej funkcie hlavného kontrolóra v čase spracovania a predkladania záverečného účtu za rok 2013 Mestskému zastupiteľstvu v Kremnici.

B/s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013 a celoročné hospodárenie Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2013 bez výhrad.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 121,20 € vysporiadať v prospech účtu 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške -14 340,47 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Majetkové veci

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Holečka a manželka Gabriela

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 56/1404

vo veci žiadosti Jozefa Holečku a manželky Gabriely, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2335/1 – trvalé trávne porasty s výmerou 2 000 m2 v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Holečkovi a manželke Gabriele, Revolta 1559/5, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku, za podmienky, že žiadatelia dodajú geometrický plán, znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam, zapísaným na liste vlastníctva č. 2760 pre katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich, cez ktorý k nim vedie prístup.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľom
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.04.2014.

PREZENTÁCIA: 7
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Blok informácií a správ

a) O podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k. ú. Kremnica k 15.02.2014
RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 57/1404

vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k. ú. Kremnica k 15.02.2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojoch znečisťovaniu ovzdušia v k. ú. Kremnica k 15.02.2014.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

O 17:5O prišiel na rokovanie MsZ poslanec Norbert Boldiš.

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

b) O činnosti Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2014
RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 58/1404

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 59/1404

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) O činnosti Mestskej polície za 2. polrok 2013
RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 60/1404

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2013.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) O činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2014
RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 61/1404

vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2014, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

RNDr. Balážová – vyhlásila krátku prestávku v trvaní 10 minút.

RNDr. Balážová – po skončení prestávky informovala, že do bodu rôzne doplnili protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1995. S JUDr. Vaským túto vec prešli a mesto v tom čase prijalo takéto všeobecne záväzné nariadenie, pretože v tej dobe neboli k tomu príslušné zákony. Postupne sa zákony upravili tak, aby vykryli túto časť života a aktivít v meste a dochádza tam k rozporu medzi pomerne starým VZN a zákonmi. Uviedla, že JUDr. Vaský navrhol, aby sme všeobecne záväzné nariadenie zrušili, pretože je už vykryté platnou legislatívou.

Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
poprosila návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 62/1404

vo veci protestu prokurátora spisová značka Pd 2/14/6613-7 zo dňa 03.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 17/1995 o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spisová značka Pd 2/14/6613-7 zo dňa 03.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 17/1995 o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.

B/v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 2/14/6613-7 zo dňa 03.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 17/1995o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.

C/z r u š u j e
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 17/1995 o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Balážová – informovala, že dostali ďalší protest a to proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu. Napísala prokurátorke list so žiadosťou, že sa bude s týmto zaoberať ale je to zložitejší problém, tak sa nevie hneď rozhodnúť. V komisiách sa k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu vrátia.

Jaroslav Slašťan – informoval, že dňa 19. marca tohto roku sa v Európskom parlamente v Bruseli uskutočnilo vyhlasovanie ankety Európsky strom roka 2013. V tejto ankete sa nehľadal najstarší, najväčší alebo najvzácnejší strom, ale strom s najsilnejším príbehom. Stručne informoval o ankete a jej priebehu. Keď sa v marci 2013 v občianskom združení mesta Kremnica dohodli, že do národnej ankety Strom roka prihlásime náš Zechenterov dub, verili sme, že sa stane aj víťazom. Snaha, chuť a ochota tímu dobrovoľníkov museli priniesť svoje ovocie a tak sme 29. októbra v Bratislave prevzali pre náš dub titul Strom roka 2013. Keďže víťazi národných ankiet automaticky postupujú do európskej ankety, stála pred nami nová a veľká výzva. Slovenskú Republiku mal zastupovať práve náš Kremnický dub. Konkurencia bola mimoriadne silná, o to viac, že národní víťazi krajín Európy požívajú vo svojich krajinách veľkú úctu. Preto bolo potrebné na plno sa vložiť do projektu a vytvoriť silnú kampaň, ktorá presvedčí verejnosť o potrebe hlasovať. Oslovili rôzne osobnosti Slovenska, s ktorými natočili krátke propagačné spoty, v ktorých vyzývali verejnosť k hlasovaniu a každý originálne svojím pohľadom vysvetľoval dôležitosť stromov. Hlavné heslo kampane znelo: Stromy si to zaslúžia. Táto anketa nebola ani o porážkach, ani o víťazstvách. V nej sú víťazmi všetky stromy. A nie len tie, ktoré boli nominované ako víťazi národných ankiet, pretože stromy k svojmu prežitiu nepotrebujú človeka, to my potrebujeme stromy. Posolstvom tejto ankety nebolo víťazstvo jedného stromu, ale propagácia všetkých stromov a poukázanie na ich dôležitosť a nenahraditeľné miesto v prírode. Viesť celoslovenskú mediálnu kampaň nie je lacná záležitosť. Preto poďakoval kolegovi a riaditeľovi Sociálnej poisťovne Ing. Milanovi Žabkovi za finančný dar, vďaka ktorému mohli vytvoriť, prepracovať a zaplatiť celoslovenskú kampaň pre náš strom. Pre isté časové obmedzenie nemôže vymenovať všetkých, ktorým je vďačný za pomoc v kampani, ale poďakoval aspoň osobnostiam, ktoré podporili náš dub. Sú to pán Ladislav Chudík, Dr. Marián Kvasnička, Ing. Ján Mičovský, Dr. Ingrid Turisová, Ing. Jaroslav Vlčko, Dr. Lívia Sale, Ing. Tomáš Izé, Ing. Marián Miasík a RNDr. Zuzana Balážová. Tento ročník bol mimoriadne silný zapojilo sa 159 627 európanov. Hoci predchádzajúce roky stačilo na víťazstvo okolo 15 000 hlasov, tento rok by rovnaký počet hlasov nestačil ani na 3. miesto. Aj keď sa mohlo zdať, že kraj s vyšším počtom obyvateľov, bez problémov dokáže prehlasovať tie menšie, nebolo to tak. V každej medzinárodnej ankete sa na predných miestach umiestnili národy, ktoré majú vyššie sebavedomie a vyššiu hrdosť. Aj pre to sme dokázali prehlasovať krajiny s niekoľkonásobne vyšším počtom obyvateľov, ako napríklad Taliansko, či Francúzsko. Náš dub získal 10 169 hlasov a v silenej európskej konkurencií sa umiestnil na krásnom 4. mieste. Cieľ, ktorý si na začiatku stanovil, bol však splnený. Ním bola propagácia a zviditeľnenie nášho mesta a jeho jedinečného prírodného bohatstva na Slovensku a v Európe. O našom strome písali francúzske, maďarské a nemecké médiá a domáca tlač venovala nášmu stromu minimálne 16 článkov. Týmto sa tento strom stal životnou a obrovskou reklamou pre naše mesto. Aj naši nasledovníci raz budú vedieť, že najsympatickejší strom roka 2013 žije v našom meste a Európa si navždy bude pamätať, že 4. naj strom starého kontinentu nájdu na Slovensku v jeho srdci, v historickej Kremnici. Je hrdý, že v tomto silnom ročníku uspeli. Kremnica má akosi málo príkladov spojenia sa pre dobrú vec, no toto bol jeden z nich. Svojimi hlasmi sme vyslali Európe odkaz, že sa dokážeme zjednotiť, že nám stromy nie sú ľahostajné a že chápeme ich význam a miesto v prírode i v živote človeka. Poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do kampane a propagovali náš strom. Tak isto poďakoval všetkým, ktorí sa so svojím hlasovaním pričinili o toto umiestnenie.

RNDr. Balážová – ukázalo sa, že postupom času od dôb socializmu za posledné roky si ľudia čoraz viac uvedomujú význam prírody a prostredia v ktorom žijú a prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré tu majú. Je veľmi rada, že sa takéto akcie uskutočňujú a sú dôkazom toho, aký postoj majú ľudia k životnému prostrediu.

Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.

Interpelácie

Milan Miškóci – požiadal mesto Kremnica aby oslovilo vlastníka pozemkov na Veterníku, konkrétne Veternícke jazero, hlavne hrádzu, pretože sa pod ňou vytvára nebezpečná skládka rôznych odpadov. Ďalej požiadal, aby sa do budúcnosti spravila lampa na Ulici ČSA od druhej autobusovej zastávky. Kedysi tam bolo staré osvetlenie, ktoré osvetlilo schody, ale teraz sú šetriace lampy, ktoré tam nedosvietia. RNDr. Balážová – upozornila na to, že interpelácie sú dotazy.

Norbert Boldiš – opýtal sa, prečo z Kremnických novín vypadli interpelácie. Hlavne starší občania mesta Kremnica žiadajú, aby sa to tam vrátilo, pretože nie každý z nich má prístup na internet a nemajú informácie o tom, čo sa deje na MsZ. Konštatoval, že videl posledné číslo Kremnických novín a znovu tam nie sú. RNDr. Balážová – informovala, že odpovede na interpelácie sú od str. 125 – 159 a nevie si predstaviť, ako by sa do Kremnických novín odpovede zmestili. Norbert Boldiš – informoval, že by to možno stačilo napísať jednou vetou, aby občania, ktorí sa na poslancov obrátia vedeli, že poslanci sa na MsZ naozaj pýtali. RNDr. Balážová – znovu upozornila na to, že interpelácie nie sú požiadavky na umiestnenie lavičiek, alebo smetných košov, ale interpelácie sú dotazy. Norbert Boldiš – informoval, že pán riaditeľ Technických služieb mu na jeho dotaz odpovedal a vyjadril sa, že lavičku na námestí umiestnia, ale nakoniec ju neumiestnili. RNDr. Balážová – uviedla, že odpovede na interpelácie do Kremnických novín nedávajú z toho dôvodu, že sa tam nezmestia. Norbert Boldiš – opýtal sa, prečo do Kremnických novín nedávajú aspoň otázky. RNDr. Balážová – informovala, že všetkých otázok zo strany poslancov bolo 86.

Norbert Boldiš – opýtal sa vedúceho výstavby, ako je to so značkou na námestí SNP, aby kamióny neodbočovali na Základnú školu. Ľudia sa na to tiež pýtajú, pretože sa pomedzi malými deťmi otáčajú kamióny. Ing. Marián Sikorai – informoval, že dňa 05. marca bola obhliadka s Dopravnou políciou kde sa zisťovali závady. Túto požiadavku predložili a do zápisu Dopravná polícia dala nesúhlasné stanovisko z titulu toho, že nesúhlasí s tým, aby tam boli obmedzené nákladiaky, z titulu dopravného významu tejto cesty. Na križovatke sú stiesnené podmienky a nedá sa značky umiestňovať tak, aby sa neporušili zásady na používanie značiek. Konštatoval, že medzi značkami má byť odstup minimálne 10 metrov a tam sú značky umiestnené za zákrutou a preto ich vodič nevidí. Kamióny tam blúdia hlavne z toho dôvodu, že sa môžu spoliehať na informačný systém ktorý je mestský a mestský systém hovorí, že má ísť rovno hoci v skutočnosti vodič musí odbočiť doprava. Stačí urobiť zmenu, že nebude tam smer rovno, ale doprava a problém by sa odstránil. Ak to nepomôže, môžu argumentovať na Dopravnú políciu, že je tam problém. Norbert Boldiš – poprosil, aby sa im odpovedalo inakšie, pretože na budove, kde bola predajňa Atrakt je jedna značka, ale ešte jedna značka sa tam zmestí.

Norbert Boldiš – informoval, že v strede parkoviska pred jednotou je tabuľa s označením Pešia zóny, a na komisii výstavby sa bavili o možnosti posunutia, aby sa uvoľnilo zopár parkovacích miest. Technické služby by sa toho mohli ujať. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že keď sa robí preloženie značky, nie je to potrebné odsúhlasovať, v prípade dohody to bude možné realizovať. Je potrebné preložiť aj stĺpiky, aby tam autá nechodili len tak.

Norbert Boldiš – opýtal sa Bc. Groscha, či by bolo možné umiestniť lavičku pred pánom Drozdom pri tabuli. Bc. Peter Grosch – konštatoval, že lavičky už nemajú a s pani Maršalkovou niečo hľadajú, aby vymenili aspoň smetné koše.

Norbert Boldiš – informoval, že pri atletickom ihrisku stoja autá a je tam veľká jama. Opýtal sa, či sa tam nedá dať fúra štrku, pretože tade chodia aj starší ľudia, ktorý tam bývajú.

Marián Vojtko – poďakoval pánovi Valentovi za obšírne vysvetlenie problematiky možného zahraničného cestovania nášho minibusu. Vyjadril sa, že je jeden z mála poslancov, ktorí netúžia aby boli interpelácie zverejnené v Kremnických novinách, pretože si myslí, že Kremnické noviny potrebujú mať priestor na dôležitejšie informácie ako sú interpelácie. Priklonil sa k tomu, aby interpelácie v Kremnických novinách neboli tak obšírne. Ak sa vyskytne problém interpelácie, ktorý sa rieši nejakou veľkou akciou v meste Kremnica, tak sa môže spraviť samostatný článok a pán redaktor môže s otázkami osloviť poslanca, ktorý interpeloval.

Ivan Petráš – poďakoval všetkým vedúcim oddeleniam, za odpovede na 20 interpelácií a konštatoval, že sa k nim vyjadrí až o mesiac.

Mgr. Lujza Pračková – na základe diskusie s Bc. Groschom poďakovala oddeleniu technických služieb, že urobili chodník na Matunákovej ulici popred polikliniku, kde to bolo v najhoršom stave. Poprosila, ak by boli do budúcna nejaké rezervy, aby sa pokračovalo. Poďakovala aj oddeleniu mestskej zelene za starostlivosť, ktorú venujú okoliu objektov na Ul. Jula Horvátha, za pomoc, ktorú poskytujú obyvateľom pri starostlivosti o zeleň a o prostredie. Informovala, že z rozpočtu mesta vyčlenili finančné prostriedky na postupné budovanie detského ihriska na Ul. Jula Horvátha a bola jej poskytnutá informácia, že sa tam objednal ďalší komponent. Opýtala sa, či by bolo možné tieto komponenty označiť upozornením, aby to nepoužívali dospelí, pretože potom to má veľmi krátku životnosť, keď že je to určené iba pre deti. Bc. Peter Grosch – informoval, že na novom komponente bude poriadok, ktorý bude potrebné dodržiavať a ktorí bude platiť pre celé detské ihrisko. Mgr. Hana Zlatošová – informovala, že na hornom detskom ihrisku je tabuľa s presnou špecifikáciou pre aké vekové kategórie sú komponenty určené, ale nepomohlo to.

Milan Žabka – poďakoval v rámci minulých interpelácií Bc. Groschovi za rekonštrukciu schodov na Hoteli Veterník. Konštatoval, že obyvatelia to veľmi kladne hodnotia.

Poslanci nemali ďalšie otázky.

Záver

RNDr. Balážová ukončila o 18:35 hod. 04. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiatešieste v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, Primátorka mesta
Ing. Milan Žabka, 1 . overovateľ
Mgr. Igor Kríž, 2.  overovateľ
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.