Uznesenia z 5. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 15. mája 2014

Uznesenia z 5. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 15. mája 2014

Uznesenia z 5. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 15. mája 2014

Uznesenie číslo 63/1405

vo veci výročnej správy o výsledkoch činnosti za rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, Zechenterova 347/2, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica za rok 2013 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 102.733,92 €
2. výročnú správu o výsledkoch činnosti spoločnosti za rok 2013
3. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 po zdanení – zisk vo výške 102.733,92 € nasledovne:
a) 100.000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2013
b) zostatok čistého zisku vo výške 2.733,92 € usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 64/1405

vo veci vyplatenia podielu na hospodárskom výsledku za rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s .r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica jedinému spoločníkovi mestu Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku roka 2013 vo výške 100.000 €.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 65/1405

vo veci protestu prokurátora spisová značka Pd 3/14/6613-6 zo dňa 06.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spisová značka Pd 3/14/6613-6 zo dňa 06.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka.

B/v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 3/14/6613-6 zo dňa 06.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka.

C/z r u š u j e
časť všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka, a to konkrétne článok 3, článok 4 a článok 5.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 66/1405

vo veci výberového konania na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici.
Kvalifikačné predpoklady :
– ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa, zameranie stavebno-technické
 najmenej 5 rokov praxe vo vedúcej funkcii
 prax v príslušnom odbore, alebo v samospráve vítaná
Iné požiadavky :
– znalosť príslušnej legislatívy,
 bezúhonnosť,
 záujem o uvedenú prácu,
 osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady,
 užívateľské zručnosti s PC / MS Office – Word, Excel, Internet /,
 vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia :
– prihláška do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt.
Uzávierka prihlášok je do 05.06.2014 do 12.00 hod.
Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia VaŽP“ na adresu:
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.
Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.
Do výberovej komisie pre výber vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici odporúča primátorke mesta poslanca MsZ Ing. Milana Žabku.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 67/1405

vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica a manželky Evy Hricovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 2470/17 – trvalé trávne porasty s výmerou 238 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Petrovi Hricovi, rod. Hricovi, a manželke Eve Hricovej, rod. Majerovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 1 540 € stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 81/2014 zo dňa 31.03.2014, vypracovaného Ing. Ľudmilou Beczányiovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910178. Podmienkou odpredaja je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam, zapísaným na liste vlastníctva č. 337 a č 1519 pre katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich, cez ktorý k nim vedie prístup.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.06.2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 68/1405

vo veci žiadosti Jozefa Daxnera, bytom 967 01 Kopernica 23 a manželky Viery Daxnerovej, bytom Ul. Králická 130/72, 976 34 Králiky o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-14/2014 zo dňa 28.03. 2014 ako novovytvorené parcelné číslo CKN 830/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 35 m2 v katastrálnom území Kremnica vytvorené z pozemku parcelné číslo CKN 830/4 – zastavané plochy a nádvoria Jozefovi Daxnerovi, rod. Daxnerovi, 967 01 Kopernica č. 23 a manželke Viere Daxnerovej, rod. Dobrotovej, Králická 130/72, 976 34 Králiky, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 38,- €/m2, t.j. kúpna cena celkom vo výške 1 330 €. Podmienkou odpredaja je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.06.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 69/1405

vo veci žiadosti Branislava Králika, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica o uzavretie nájomnej zmluvy k stavbou dotknutým pozemkom vo vlastníctve mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parcelné číslo CKN 2779/1 – ostatné plochy (právna parcela EKN 1767/5) s výmerou 6 m2 a pozemku parcelné číslo CKN 3373/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela EKN 2666/1) s výmerou 560 m2 v katastrálnom území Kremnica, t.j. výmera pozemkov spolu 566 m2, Branislavovi Králikovi, Dolná 73/14, Kremnica, za účelom vybudovania odbočovacieho pruhu z cesty I/65 a vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa, od doby nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia do doby kolaudácie stavby „Areál na parkovanie, opravy a údržbu vozidiel a strojov Kremnica“, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 5,- €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 2.830,- €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať prenájom pozemkov
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.06.2014.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 70/1405

vo veci plnenia uznesenia MsZ č.236/1211 zo dňa 08. novembra 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ t r v á
na obsahu uznesenia MsZ č. 236/1211 zo dňa 08. novembra 2012, ktorým bol schválený prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) v katastrálnom území Kremnica Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica s výmerou 25,61 m², na dobu neurčitú od 01.01.2011, za účelom uskladnenia palivového dreva, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, nájomné za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 je vo výške 0,995 €/m²/rok, t. j., celkové nájomné činí 25,48 €/rok, za obdobie od 01.01.2012 je vo výške 2,- €/m²/ rok, t. j., celkové nájomné činí 51,22 €/rok.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ bod A/ užívateľovi pozemku a predložiť
užívateľovi pozemku nájomnú zmluvu na podpis s termínom na podpísanie zmluvy do 16.06.2014
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.05.2014
2. mestskému úradu v prípade že nájomca nepodpíše nájomnú zmluvu, konať vo veci uzavretia nájomnej zmluvy a vymáhania pohľadávky mesta Kremnica súdnou cestou podaním žaloby na príslušnom súde.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 17.06.2014

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 71/1405

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1.štvrťrok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1.štvrťrok 2014.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Ing. Janka Volková, člen návrhovej komisie
Jaroslav Slašťan, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.