Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo konania: OMZ 2014/00926
Dátum zverejnenia informácie: 30.05.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Borovice čiernej (Pinus nigra), 2ks Jedle bielej (Abies alba) a Ruže šípovej (Rosa canina) s rozlohou 2m2 v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku C-KN 1666/17 v k. ú. Kremnica.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Zdieľať tento príspevok.