Zápisnica č. 05/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 05/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 05. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva: Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž
Neskorší príchod nahlásili: Ing. Beáta Kirková
Neprítomní: Ing. Lujza Pračková
Ospravedlnení: –
Prizvaní a hostia:
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici – ospravedlnený
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15:37 hod. RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 5. v tomto roku, štyridsiatesiedme v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

3) Protest prokurátora proti VZN o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka
4) Výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici
5) Regulácia parkovísk v centre mesta Kremnica
6) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Hric a manželka Eva Hricová
b) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner a manželka Viera Daxnerová
c) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy k stavbou dotknutým pozemkom vo vlastníctve mesta Kremnica – Branislav Králik
d) Zmena časti uznesenia MsZ – prenájom pozemku Ondrejovi Štefanovi
7) Správy o hospodárení školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
8) Rôzne
9) Interpelácie
10) Záver

RNDr. Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali pripomienky k programu.

Mgr. Igor Kríž – informoval, že v pondelok bola komisia Mestských lesov, kde prerokovali výročnú správu Mestských lesov ako aj vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku a preto navrhol, aby bol pred bod 3) Protest prokurátora proti VZN o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka, bod 3) Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku za rok 2013.

RNDr. Balážová dala hlasovať k programu. Poslanci hlasovaním jednohlasne program prijali.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o. a vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku za rok 2013
4) Protest prokurátora proti VZN o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka
5) Výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici
6) Regulácia parkovísk v centre mesta Kremnica
7) Majetkové veci:
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Hric a manželka Eva Hricová
b) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner a manželka Viera Daxnerová
c) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy k stavbou dotknutým pozemkom vo vlastníctve mesta Kremnica – Branislav Králik
d) Zmena časti uznesenia MsZ – prenájom pozemku Ondrejovi Štefanovi
8) Správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
9) Rôzne
10) Interpelácie
11) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Viera Mišíková, Dušan Privalinec
11 11 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Janka Volková, Jaroslav Slašťan
11 11 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

o 15:42 hod. prišla do rokovacej siene poslankyňa Ing. Lujza Pračková

pracovné predsedníctvo – RNDr. Balážová, Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš
11 11 0 0
RNDr. Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Viktóriu Gretschovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Mariána Vojtka a Ing. Milana Žabku. RNDr. Balážová informovala poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku za rok 2013

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 63/1405

vo veci výročnej správy o výsledkoch činnosti za rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica za rok 2013 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 102.733,92 €
2. výročnú správu o výsledkoch činnosti spoločnosti za rok 2013
3. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 po zdanení – zisk vo výške 102.733,92 € nasledovne:
a) 100.000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2013
b) zostatok čistého zisku vo výške 2.733,92 € usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 64/1405

vo veci vyplatenia podielu na hospodárskom výsledku za rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s .r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica jedinému spoločníkovi mestu Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku roka 2013 vo výške 100.000 €.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Protest prokurátora proti VZN o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 65/1405

vo veci protestu prokurátora spisová značka Pd 3/14/6613-6 zo dňa 06.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spisová značka Pd 3/14/6613-6 zo dňa 06.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka.
B/v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 3/14/6613-6 zo dňa 06.03.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka.
C/z r u š u j e
časť všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka, a to konkrétne článok 3, článok 4 a článok 5.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 66/1405

vo veci výberového konania na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici.
Kvalifikačné predpoklady :
– ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa, zameranie stavebno-technické
 najmenej 5 rokov praxe vo vedúcej funkcii
 prax v príslušnom odbore, alebo v samospráve vítaná
Iné požiadavky :
– znalosť príslušnej legislatívy,
 bezúhonnosť,
 záujem o uvedenú prácu,
 osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady,
 užívateľské zručnosti s PC / MS Office – Word, Excel, Internet /,
 vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia :
– prihláška do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt.
Uzávierka prihlášok je do 05.06.2014 do 12.00 hod.
Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia VaŽP“ na adresu:
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.
Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.
Do výberovej komisie pre výber vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici odporúča primátorke mesta poslanca MsZ Ing. Milana Žabku.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Regulácia parkovísk v centre mesta Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Marián Vojtko – konštatoval, že tento materiál prešiel komisiami a viac-krát sa o ňom rozprávali na spoločných stretnutiach. Osobne ho prekvapila podoba pripraveného materiálu a to konkrétne časy, pretože nejde o konsenzus všetkých komisií ale je v podstate skopírovaný návrh z komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky. Nie sú vôbec brané do úvahy odporúčania dvoch najrelevantnejších komisií pre túto problematiku a to je komisia cestovného ruchu a komisia ekonomická. Poukázal na to, že z ekonomickej komisie odporúčali, aby soboty a nedele neboli spoplatnené, ale aby časy spoplatnenia parkovísk boli na všetkých parkoviskách rovnaké z toho dôvodu, aby sa zjednodušila prehľadnosť pre občanov, návštevníkov mesta a aj pre prácu. Keď navrhoval, aby bola zavedená určitá časová doba nespoplatnená za pomoci plastových kotúčových hodín, bol usmernený, že to bude ťažko odkontrolovateľné. Nevie si predstaviť, ako bude odkontrolovateľné to, keď jedno parkovisko bude spoplatnené od 08:00 hod. do 16:00 hod. a druhé od 09:00 hod. do 16:00 hod. Preto sa opäť vrátil k tomu, prečo bolo takto rozhodnuté a či tie argumenty, ktoré podporujú tento návrh vychádzajú z reality celkového obsadenia a využívania parkovísk. Vyjadril sa, že ak by schválili tento návrh, tak je to návrh, ktorý sleduje to, aby sa naplnila mestská kasa a nesleduje to, či ideme niečo robiť pre občanov a návštevníkom tohto mesta. Nevie, či sa spoplatnenie parkovísk robí pre občanov, pre turistov, alebo pre podporu cestovného ruchu. Vyjadril sa, že ak nebude tento návrh zmenený, určite ho nepodporí a očakáva, že sa zamyslia nad tým, či budú soboty a nedele spoplatnené a či sa vytvoria jednotlivé hodiny pre všetky parkoviská. Nevie, aký zmysel má spoplatnenie parkoviska Jeleň od 11:00 hod. do 14:00 hod. keďže sa už niekoľko krát bavili o tom, že obsadenosť a naplnenosť parkoviska Jeleň spočíva v tom, že naň prídu ľudia z fabrík, z firiem a z úradov, ktorý tam parkujú celú pracovnú dobu a zaberajú miesto ľuďom, ktorí tam potrebujú naozaj reálne parkovať. V konečnom dôsledku aj návrhy zo školskej a ekonomickej komisie o spoplatnení v týždni od 08:00 hod. do 17:00 hod. zmenšujú rozsah spoplatnených hodín, ktorý je teraz od 07: 00 hod. do 18:00 hod. Vyjadril sa, že ak sa tým nebudeme seriózne zaoberať, za toto uznesenie určite hlasovať nebude.

O 15:59 hod. prišla na rokovanie MsZ poslankyňa Ing. Beáta Kirková.

Ing. Janka Volková – priklonila sa k poslancovi Mariánovi Vojtkovi a tak isto vyjadrila nesúhlas so spoplatnením parkovísk cez víkendy. Myslí si, že bezplatné parkovanie je jeden z benefitov pre návštevníkov mesta Kremnica. Vyjadrila sa, že tak isto nebude za toto uznesenie hlasovať. Ing. Lujza Pračková – myslí si, že spoplatnenie parkovísk cez víkendy nie je prínosom pre návštevníkov tohto mesta a je toho názoru, že parkovisko Jeleň by nemalo byť spoplatnené a preto tento návrh nepodporí.
Ing. Klára Popová – informovala, že pred tým, ako na komisií sociálnej dopravy rozhodli, požiadali o účasť náčelníka Mestskej polície Mgr. Brhlíka, aby vysvetlil to, ako je myslená regulácia parkovísk v meste Kremnica. Nestotožnili sa so všetkými názormi, ale snažili sa nájsť nejaký konsenzus a na základe skúseností Mgr. Brhlíka odporučili časy parkovania tak, ako sú. Vyjadrila sa, že bola proti tomu, aby bolo spoplatnené parkovisko pri Jednote. Možno aj ostatné komisie mohli požiadať o stretnutie tých, ktorí tento materiál pripravovali a majú najlepšie skúsenosti s tým, ako to v meste Kremnica s parkovaním vyzerá. Ivan Petráš – pripojil sa k týmto názorom a skonštatoval, že ak sem príde návštevník a vidí všetky parkoviská spoplatnené, tak pôjde radšej preč. Ide o to, že keby malo obchodné centrum platené parkovisko, tak by bolo prázdne a u nás je to veľmi podobné. Z pohľadu cestovného ruchu budú mať podnikatelia určite prázdnejšie reštaurácie a terasy, pretože ľudia tú stáť nebudú. Navrhoval, aby bolo parkovisko Jeleň na podporu cestovného ruchu nespoplatnené, prípadne aby sa tam dala rampa a ak tam bude niekto stáť viac ako 3 hodiny bude si to musieť zaplatiť. Bolo by to možno komplikované na peniaze a spomalilo by to premávku, ale treba sa na to pozrieť aj z tohto pohľadu, pretože mesto Kremnica je dosť vyľudnené, čo sa týka turistov. Konštatoval, že takýmto spôsobom odstránime aj tých pár turistov, ktorí sem chcú prísť. Jaroslav Slašťan – vyjadril sa, že tiež nesúhlasí s tým, aby boli soboty a nedele spoplatnené parkoviská a má problém s tým, že ani jedno parkovisko nie je bez spoplatnenia. Konštatoval, že viackrát sa viacerí poslanci dohodli v rozprave na tom, že jedno parkovisko by malo ostať voľné a tiež za toto uznesenie nebude hlasovať. Norbert Boldiš – konštatoval, že na mestskej rade mali pripomienky a vzhľadom na postoj jeho kolegov a kolegýň odporučil, aby sa o tomto materiály nehlasovalo a aby bol posunutý na ďalšie Mestské zastupiteľstvo. Ing. Milan Žabka – informoval, že už pred tým, keď bol navrhnutý model spoplatnenia parkovania hlasoval proti. Viera Mišíková – uviedla, že keď sa začalo prejednávať parkovanie v meste, zaoberala sa tým komisia výstavby. Minulého roku 2-krát tento materiál odsunuli a povedali si, že sa na niečom dohodnú a preto bola zvolaná široká komisia za prítomnosti všetkých poslancov. Skonštatovala, že najviac pripomienok na tejto komisií mala ona. Medzi zúčastnenými bol aj Ing. Sikorai a Mgr. Brhlík a z väčšiny poslancov mala pocit, že s tým súhlasia. Ešte pred tým, ako malo vstúpiť do platnosti toto VZN, tak na komisií z dôvodu nejasností navrhla jeho stiahnutie. Dohodli sa na tom, že po prijatí VNZ im bude na ďalšom zastupiteľstve predložený materiál, na ktorom sa mali v decembri minulého ruku dohodnúť. Je máj a ešte sa nedohodli a berie to tak, že dostali materiál, ktorý mali dostať hneď, ale naťahuje sa to cez komisie. Vyjadrila sa, že ak chceme, aby sa to vyriešilo, musíme sa v prvom rade stretnúť všetci. Na pondelkovej komisií sa tým budú zaoberať.

Marián Vojtko – vyjadril sa, že o tejto problematike si myslí, že každý vie ako a kde má parkovať. Skonštatoval, že je potrebné pozrieť sa po meste cez pracovný deň a ako príklad uviedol situáciu zo dňa 02. 05. 2014, kedy si veľa škôl robilo výlety do nášho mesta. Na parkovisko Jeleň prišlo asi 8 autobusov a autá tam stáli takým spôsobom, že sa tam ani osobné autá nemohli otočiť a nie to ešte autobusy. Z tohto dôvodu vodiči vyložili deti na parkovisku a museli odísť odparkovať niekde inde. Nie je to len o tom, že sa v komisiách budeme hádať, ale o tom, či je to v našom meste s parkovaním v poriadku, čo vieme, že nie je. Preto je tu VZN, ktoré je také, aké je, ale stále môžeme do neho vstúpiť a upraviť ho tak, aby sme ho prispôsobovali meniacej sa dobe. Hlavne si treba uvedomiť, že pred 5 rokmi bola iná situácia ako je dnes. Vyjadril sa, že je to pre neho všetko dosť komplikované. RNDr. Balážová – opýtala sa, či sa chcú vyjadriť Ing. Sikorai a Mgr. Brhlík. Ing. Marián Sikorai – konštatoval, že k tejto téme v podstate nemá čo dodať, pretože už bola mnohokrát predebatovaná a je naozaj ťažké nájsť v tom konsenzus. Návrh vychádza z toho, že sa nejakým spôsobom zasiahlo do terajšieho systému a hľadali prieniky, na čom sa zhodla väčšina poslancov a preto sa časy posúvali. Cieľom spoplatnenia parkoviska Jeleň nie je inkasovať peniaze a práve preto sa hľadal najkratší možný spôsob, aby našli konsenzus medzi nespoplatnením parkoviska Jeleň a časom, kedy je najväčšia špička. Z tohto dôvodu volili ten čas čo najužší. Keby akceptovali jednoduchší názor ako bolo navrhnuté, tak sa domnieva, že by išli proti ľuďom, pretože by všetky parkoviská spoplatnili od 08:00 hod. do 17:00 hod. Preto tie časy volili naozaj v tých špičkách, kedy sa domnievali, že je to najhoršie. Hlavné parkoviská ako Jednota, Malé a Veľké námestie sú spoplatnené už 12 rokov a sú spoplatnené aj v súčasnosti. Cieľom regulácie parkovísk je to, aby naši domáci obyvatelia mohli niekde zaparkovať a tí, ktorí nechcú zaplatiť 0,50 centov, si budú musieť nájsť inú formu. Konštatoval, že zatiaľ nenašli lepší spôsob a viac k tomu nemá čo dodať. V konečnom dôsledku sa to môže predebatovávať aj cez komisie, ale pokiaľ nedôjde k zmene tak sa stále pôjde v takom režime, ako boli značky schválené. Ide o to, aby sme maximálne hľadali to, čo ľudia tohto mesta chcú a išli im v ústrety a znovu zopakoval, že lepší spôsob, ako reguláciu spoplatnením nenašli. Ivan Petráš – myslí si, že je to len dôsledok toho, že Kremnica ako mesto nemá obchod s vlastným parkoviskom, čo znamená, že Jednota nemá záujem budovať svoje vlastné parkovisko. Keby sme tu mali väčší obchodný dom, ktorý si vybuduje parkovisko, tak by sa minimálne 30 % – 40 % ľudí presťahovalo tam. Nepozná mesto, ktoré by nemalo väčší obchod s vlastným parkoviskom a ak si to nevyriešime a nebude tu nejaký Obchodný dom s vlastným parkoviskom, alebo ak sa samotná Jednota nepreberie a nevybuduje si vlastné parkovisko budeme sa na tému parkovania rozprávať možno každý rok. RNDr. Balážová – konštatovala, že by nemali prechádzať na inú tému. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že je to téma, ktorá je naozaj stále žhavá a je rád, že Ing. Sikorai, ktorý nie je dlho vo funkcií to začal riešiť. Ale otázka znie, čo sa robilo pred tým, ako Ing. Sikorai prišiel do funkcie. Toto je dovetok a teraz sa nám to vypomsťuje, pretože sa to malo riešiť už veľa rokov predtým. Ing. Sikorai a Mgr. Brhlík sa snažia, ale nedá sa to spraviť tak rýchlo, pretože doprava sa zahusťuje a problémy sa zväčšujú a my od Ing. Sikoraia chceme v podstate zo dňa na deň všetko naraz a to sa nedá. V tomto prípade sa ho zastal a je rád, že sa v tejto veci začalo niečo robiť. Mgr. Roman Brhlík – konštatoval, že spoplatnenie statickej dopravy je nástroj miest a obcí na to, aby si dopravu vedeli regulovať. Je to jediný nástroj, ktorý bol vymyslený a funguje nie len v našom meste, v našej republike, ale po celom svete. Vyjadril sa, že ak to raz nebude spoplatnené, tak mu nič nebráni v tom, že auto ráno o 06:00 hod. pred Jednotou odparkuje a bude ho tam mať 2 týždne. Tým pádom tam, kde je nízky počet parkovacích miest a vysoký tlak vozidiel si ďalšie parkovacie miesta takto zamedzí. Z toho dôvodu, je statická doprava spoplatnená. Nie preto, aby sa na nej zarábalo. Uviedol, že pán poslanec Vojtko presne odpovedal na otázku, prečo je parkovisko Jeleň spoplatnené len na taký krátky čas, keď chceme, aby sem chodili turisti. Preto, aby tie autá, ktoré spomínal tam nestáli. Ten, kto ide do poobednej smeny si do 11:00 hod. môže zadarmo odstaviť auto, vybaviť si veci a ísť do poobednej. Ten, kto má doobednú smenu po 14:00 hod. môže zastaviť, odstaviť auto, vybaviť si veci a potom môže odísť bez toho, aby zaplatil. Opýtal sa, či tu bude chcieť turista ostať, keď po celom meste nenájde žiadne voľné parkovacie miesto. A skonštatoval, že ak nenájde žiadne voľné parkovacie miesto tak sa zoberie a odíde preč. Vyjadril sa, že treba ísť niekedy von a pozrieť sa, ako to vyzerá s parkovaním v piatok a cez víkendy. Tak isto si treba pozrieť aj Kutnohorskú ulicu, ktorá je už cez týždeň plná a pred rokom nebola ani z 50 % tak zaplnená, ako je teraz. Jednoducho motorizácia ide a my parkovacie miesta nestíhame budovať a rozširovať takým tempom, akým sa rozširujú autá. Bolo by dobré, keby sa stretli všetci poslanci a debatovali o tejto téme a vždy, keď niekto niečo navrhne, tak sa bude rozmýšľať o tom, čo to spraví a aký následok to bude mať. Opýtal sa, či pre tých, ktorí chodia do mesta sporadicky je 0,50 centov na hodinu veľa. Ďalej sa opýtal, či pre tých, čo chodia pravidelne do mesta je 25 € na rok veľa. Informoval, že 2,30 € stojí parkovanie na celý mesiac, v celom meste kdekoľvek, na akúkoľvek dlhú dobu. Konštatoval, že si treba uvedomiť to, že ak pustíme niečo zadarmo, tak tí ľudia, ktorí doteraz karty kupovali, ich kupovať prestanú. Uviedol, že pri Jednote sa nebude dať zaparkovať, pretože sa tam postavia autá, a nikto sa nebude ponáhľať, lebo je to zadarmo. Môže tam odstaviť auto a bude ho tam mať celý deň. Predtým mali problém, keď tam zaparkovali profesori zo ŠUV-ky a z Gymnázia, pretože ráno zapratali parkoviská a ľudia nemohli ísť na nákup do Jednoty z toho dôvodu, že parkovisko bolo plné. Treba si uvedomiť aj to, aký to bude mať následok. Keď sa poslanci nedohodli a nesúhlasia s tým, tak by sa to malo dať preč. Bez toho, aby sme diskutovali a nevysvetlili si veci, tak nespravíme nič. Treba sa stretnúť aj za prítomnosti jeho a Ing. Sikoraia a budú sa na to pozerať z pozície tej, či je to v zmysle zákona možné a či to niečo pozitívne prinesie, aký výsledok to bude mať a aké riziká, alebo výhody z toho môžu plynúť. Ale určite to nie je o peniazoch. RNDr. Balážová – opýtala sa poslancov, či môže poslanec Marián Vojtko so svojím príspevkom znovu vystúpiť. Marián Vojtko – uviedol, že ani on, ani nikto z jeho spolurečníkov sa nevyjadril v tom zmysle, aby bolo parkovanie v meste Kremnica zadarmo. Z jeho pohľadu konštatoval, že v našom meste nie je potrebné, aby boli parkovacie miesta od seba vzdialené 30 metrov spoplatnené každé inou sadzbou. Nie je ten, ktorí sa vyjadril, aby bolo parkovanie od pondelka do piatku zadarmo, pretože súhlasí s Mgr. Brhlíkom a skonštatoval, že to bude potrebné zjednodušiť, a spraviť prijateľnejším. Tiež nesúhlasí s tým, aby bolo parkovanie cez víkendy spoplatnené. Ale nepovedal ani jediné slovo o tom, aby parkovanie cez týždeň spoplatnené nebolo. Ide mu iba o to, aby to bolo prehľadné, zjednodušené a ľudské. RNDr. Balážová – dala hlasovať o návrhu poslanca Norberta Boldiša o stiahnutí tohto bodu z programu.

PREZENTÁCIA: 11 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž)
ZA: 8 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko,)
PROTI: 1 (Mgr. Igor Kríž)
ZDRŽAL SA: 2 (Milan Miškóci, Ing. Klára Popová)

RNDr. Balážová konštatovala, že stiahnutie tohto bodu z programu bolo väčšinou hlasov prijaté.

Majetkové veci
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Hric a manželka Eva Hricová

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Na predchádzajúcich MsZ súhlasili s odpredajom tohto pozemku. Uviedla, že Ing. Peter Hric s manželkou predložili znalecký posudok a výmera tohto pozemku je 238 m2 a cena je stanovená vo výške 1 540,- €. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 67/1405

vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica a manželky Evy Hricovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 2470/17 – trvalé trávne porasty s výmerou 238 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Petrovi Hricovi, rod. Hricovi, a manželke Eve Hricovej, rod. Majerovej, Banská cesta 1229/23A, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 1 540 € stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 81/2014 zo dňa 31.03.2014, vypracovaného Ing. Ľudmilou Beczányiovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910178. Podmienkou odpredaja je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam, zapísaným na liste vlastníctva č. 337 a č 1519 pre katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich, cez ktorý k nim vedie prístup.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.06.2014.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner a manželka Viera Daxnerová

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Odpredaj tohto pozemku s výmerou 35m2 a kúpnou cenou stanovenou dohodou 38,- € za 1 m2 bol schválený predbežne. Celková kúpna cena je 1 330,- €.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 68/1405

RNDr. Balážová – opýtala sa Ing. Novákovej, či nebolo potrebné z dôvodu vysokej ceny predložiť znalecký posudok. Ing. Renáta Nováková – keďže je cena vyššia, ako sa vedie v účtovníctve, znalecký posudok v tomto prípade nebol potrebný. Marián Vojtko – pripomenul, že v predošlom predaji bola cena stanovená znaleckým posudkom, bola akceptovaná a prijatá. Ďalej pripomenul situáciu o odpredaji záhrady k rodinnému domu, ktorá bola tiež po znaleckom posudku odsúhlasená na MsZ a predajná cena nebola akceptovaná. RNDr. Balážová – zarazilo ju, že nemá k dispozícií znalecký posudok. Marián Vojtko – vyjadril sa, že s predošlým uznesením nemal problém, pretože zaň hlasoval a ďalej v tejto veci nepotrebuje diskutovať.

vo veci žiadosti Jozefa Daxnera, bytom 967 01 Kopernica 23 a manželky Viery Daxnerovej, bytom Ul. Králická 130/72, 976 34 Králiky o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-14/2014 zo dňa 28.03. 2014 ako novovytvorené parcelné číslo CKN 830/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 35 m2 v katastrálnom území Kremnica vytvorené z pozemku parcelné číslo CKN 830/4 – zastavané plochy a nádvoria Jozefovi Daxnerovi, rod. Daxnerovi, 967 01 Kopernica č. 23 a manželke Viere Daxnerovej, rod. Dobrotovej, Králická 130/72, 976 34 Králiky, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 38,- €/m2, t.j. kúpna cena celkom vo výške 1 330 €. Podmienkou odpredaja je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.06.2014.
PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy k stavbou dotknutým pozemkom vo vlastníctve mesta Kremnica – Branislav Králik

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne a skonštatovala, že sa jedná o nájomnú zmluvu, alebo nájom, ktorý pán Králik potrebuje kvôli prístupu na svoje pozemky. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.

Ing. Beáta Kirková – informovala, že pôvodne bola žiadosť na menšiu výmeru, vzhľadom na ktorú sa určila aj adekvátna cena. Konštatovala, že poslanci nemali k dispozícií informáciu o tom, že celková cena, ktorá bola určená na 480,- € sa zvýšila na 2 830,- € ročne. Bez toho, aby o tejto veci diskutovali, sa jej to zdá neadekvátne. Preto sa opýtala, či pán Králik so zvýšením nájomnej ceny súhlasí. Ing. Renata Nováková – informovala, že v dôvodovej správe sa snažili prefotiť doplnenia žiadostí, ktorých bolo po zasadnutí ekonomickej komisie niekoľko, ktoré vyplývali z toho, ako pán Králik ďalej rokuje so Slovenskou správou ciest a inými dotknutými orgánmi. Pri osobnej návšteve na Mestskom úrade mu bolo oznámené uznesenie ekonomickej komisie a výška nájomnej ceny v zmysle zásad. V poslednej žiadosti pán Králik žiadal zohľadniť výšku nájomného a uzavreli to s tým, že nájomné nebude vyčíslené na viac rokov, ale iba do doby nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia o kolaudácií. Pán Králik by bol rád, keby bola cena nájomného nižšia, ale vychádzali z uznesenia ekonomickej komisie a zo zásad. Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že volala s pani, ktorá vybavuje stavebné veci pre pána Králika, ktorý uvažoval iba o zriadení odbočovacieho pruhu v smere od Kremnice do Žiaru nad Hronom. V materiáloch, ktoré dostali je situácia iná. Pán Králik po rokovaniach na Slovenskej správe ciest a Obvodného úradu v Banskej Bystrici dostal pripomienku, že musí do stavby zahrnúť aj výjazdový pruh v smere do Žiaru nad Hronom. Z tohto dôvodu bude musieť byť zastávka, ktorá sa tam nachádza posunutá smerom k potoku. Uviedla, že tento materiál bol na ekonomickej komisií posudzovaný inak a k dispozícií mali iné znenie. Problém je v tom, že bez schválenej nájomnej zmluvy a uznesenia na MsZ sa pán Králik nebude môcť pohnúť ďalej. Konštatovala, že podstatné je to, čo povedala Ing. Nováková. Závisí od pána Králika, ako rýchlo stavbu zrealizuje.

Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 69/1405

vo veci žiadosti Branislava Králika, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica o uzavretie nájomnej zmluvy k stavbou dotknutým pozemkom vo vlastníctve mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parcelné číslo CKN 2779/1 – ostatné plochy (právna parcela EKN 1767/5) s výmerou 6 m2 a pozemku parcelné číslo CKN 3373/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela EKN 2666/1) s výmerou 560 m2 v katastrálnom území Kremnica, t.j. výmera pozemkov spolu 566 m2, Branislavovi Králikovi, Dolná 73/14, Kremnica, za účelom vybudovania odbočovacieho pruhu z cesty I/65 a vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa, od doby nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia do doby kolaudácie stavby „Areál na parkovanie, opravy a údržbu vozidiel a strojov Kremnica“, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 5,- €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 2.830,- €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať
prenájom pozemkov
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.06.2014.
PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RND. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Zmena časti uznesenia MsZ – prenájom pozemku Ondrejovi Štefanovi

Norbert Boldiš – konštatoval, že je to dlhodobý problém, ktorý sa rieši už od roku 2012. Uviedol, že dňa 10. 03. 2014 zorganizoval pracovné stretnutie na základe ktorého vyšiel výstup, ktorý bol pôvodný návrh uznesenia dnešného materiálu do MsZ, s čím sa nestotožnil. Pripravil nový návrh uznesenia a ospravedlnil sa za to, že ho poslal až tak neskoro. Požiadal RNDr. Balážovú, aby vyhlásila krátku prestávku, pretože sa v materiály ktorý predložil nachádzajú určité drobné nedostatky, ktoré by bolo potrebné preštylizovať. RNDr. Balážová – vyhlásila krátku prestávku a poprosila, aby poslanci prišli do jej pracovne, kde si uznesenie spoločne prejdú.

RNDr. Balážová – po krátkej prestávke sa vyjadrila, že sa poradili a upravili určité maličkosti. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 70/1405

vo veci plnenia uznesenia MsZ č.236/1211 zo dňa 08. novembra 2012.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ t r v á
na obsahu uznesenia MsZ č. 236/1211 zo dňa 08. novembra 2012, ktorým bol schválený prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) v katastrálnom území Kremnica Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica s výmerou 25,61 m², na dobu neurčitú od 01.01.2011, za účelom uskladnenia palivového dreva, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, nájomné za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 je vo výške 0,995 €/m²/rok, t. j., celkové nájomné činí 25,48 €/rok, za obdobie od 01.01.2012 je vo výške 2,- €/m²/ rok, t. j., celkové nájomné činí 51,22 €/rok.
B/ u k l a d á
1. mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ bod A/ užívateľovi pozemku a predložiť
užívateľovi pozemku nájomnú zmluvu na podpis s termínom na podpísanie zmluvy do 16.06.2014
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.05.2014
2. mestskému úradu v prípade že nájomca nepodpíše nájomnú zmluvu, konať vo veci uzavretia nájomnej zmluvy a vymáhania pohľadávky mesta Kremnica súdnou cestou podaním žaloby na príslušnom súde.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 17.06.2014
PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RND. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

RNDr. Balážová – informovala, že správu dostali poslanci písomne. Opýtala sa poslancov, či majú otázky. Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 71/1405

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1.štvrťrok 2014.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1.štvrťrok 2014.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

Norbert Boldiš – poďakoval všetkým oddeleniam Mestského úradu, Mestskej polícií, Technickým službám a všetkým, ktorí pomohli pri realizácií tohtoročnej prvomájovej veselici.

Marián Vojtko – informoval, že prebehol 10. ročník Kremnického lasa, čo je súťaž pre deti a mládež z celého Slovenska. Poďakoval Mgr. Zlatošovej a jej oddeleniu za spoluprácu pri príprave tohto podujatia a touto cestou poďakoval aj školskej jedálni Základnej školy na Ul. P. Križku, ktorý im ako každoročne tiež pomohli. Ďalej poďakoval mestu a kolegom za dotáciu, ktorá bola na toto podujatie použitá. Podujatia sa zúčastnilo 127 detí z celého Slovenska a trvalo od rána do večera skoro 12 hodín. Všetci odchádzali s veľmi dobrým pocitom a s tým, že sa sem určite radi vrátia. Poďakoval aj Kultúrno-informačnému centru za materiály, ktoré im poskytli a ktoré mohli dať návštevníkom. Myslí si, že to bolo vydarené podujatie a poďakoval v mene ZUŠ-ky a všetkých zúčastnených za to, že mesto, kolegovia a zamestnanci podporujú svojou prácou aj takéto veci.

Mgr. Igor Kríž – informoval, že minulý týždeň bolo poslancom zaslané vyjadrenie Okresného úradu v Žiari nad Hronom vo veci podnetu Jakuba Tílescha. Konštatoval, že im bol oznámený výsledok preverovania, tak isto bol oznámený výsledok preverovania aj Okresnej prokuratúre. Prečítal výrok zo záveru preverovania: Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor cestnej dopravy a odborných komunikácií vyhodnotil postup mesta Kremnica v podaní podnetu Jakuba Tílescha ako správny. Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby tento postup mesta vyhodnotila Prokurátora a Okresný úrad.

Interpelácie

Dušan Privalinec – informoval, že na Ul. ČSA sa vyskytli určité problémy a že na dnešnom MsZ je prítomný obyvateľ tejto ulice pán Hrúza. Opýtal sa RNDr. Balážovej, či môže pán Hrúza so svojím príspevkom na MsZ vystúpiť. RNDr. Balážová – konštatovala, že pán Hrúza môže na MsZ so svojím príspevkom vystúpiť.

Boris Hrúza – poďakoval za slovo a informoval, že je dlhoročný občan mesta Kremnica a snaží sa aktívne zapájať do činností. Ale sú veci, ktoré sa časom nazbierajú a vznikajú problémy. Poukázal na verejné schody, ktoré používajú všetci obyvatelia pred ich bytovkou, pretože sú v katastrofálnom stave a nevie, na koho sa má v tejto veci obrátiť. Ďalej uviedol, že v rámci vstupu do internátu je pozemok, kde sa na základe iniciovania mesta riešila situácia výstavby garáží a parkovacích miest. Túto situáciu prerokovávali komisie a konštatoval, že s Ing. Sikoraiom to riešia už vyše roka. Ako občana tohto mesta ho mrzí, že prejavili záujem o odkúpenie pozemkov na výstavbu garáží a domnieva sa, že mesto ich nepovažuje za solventných občanov. Pretože iných, ktorí žiadali o odpredaj, alebo prenájom pozemkov, mesto akceptovalo. Konštatoval, že aj bežný občania tohto mesta majú určité požiadavky, či už na odkúpenie pozemkov na vybudovanie garáží z toho dôvodu, aby nebudovali rôzne prístrešky, ale aby sa to v rámci mesta seriózne vyriešilo. Mesto neponúka žiadne stavebné pozemky na takéto účely. Informoval, že na MsZ je prítomný aj jeho sused pán Kuracina, ktorý tak tiež žiadal o odpredaj pozemku. RNDr. Balážová – konštatovala, že pán Kuracia môže na MsZ so svojím príspevkom vystúpiť. Viliam Kuracina – poďakoval za slovo a informoval, že mesto Kremnica prišlo s iniciatívou, že chce riešiť otázku parkovania a výstavby garáží. Na bytové spoločenstvo na Ul. ČSA im bol zaslaný dotazník, aby sa prihlásili tí, ktorí majú záujem a potom si podali žiadosti. Začiatkom roka k tomu zasadala komisia výstavby, kde si povedali svoje návrhy a nakoniec to dopadlo tak, že sa to ešte musí zvážiť a že sa posúdia všetky možné varianty. Mesiac na to, oddelenie výstavby zvolalo pracovné stretnutie na ktorom komisia ktorá zasadala dňa 14. 04. 2014 urobila záver, že sa tam garáže stavať nebudú. Uviedol, že z dôvodu ťažko využiteľného terénu boli ochotní vybudovať oporné múry, v prípade vybudovania garáží. Nakoniec zistili, že to bolo zamietnuté a nikto sa ich na nič nepýtal. Osobne si predstavuje prácu poslanca trošku inak, pretože kedysi bol tiež poslanec. Vyjadril sa, že ak má niekto nejakú žiadosť, bolo by dobré toho človeka zavolať, odpovedať mu, vysvetliť mu čo sa dá spraviť, čo sa nedá spraviť a aké možné riešenia navrhuje. Mesto vyvíja iniciatívu a nakoniec to všetko zamietne a preto mu to pripadá tak, že si z nich chce niekto vystreliť. Čuduje sa, prečo to nebolo zaradené do jednania komisie. Milan Miškóci – informoval, že daný problém nie je uzavretý. Zavolali ďalších odborníkov a na komisií sa budú k tomuto problému znovu vracať. Vyjadril sa, že pán Kuracina má 2 garáže a z tohto dôvodu ďalšiu garáž nedostane. Mesto Kremnica má určité pravidlá a parkovacích miest je veľmi málo. Väčšinou ich budú prideľovať tým, ktorý garáž vôbec nemajú. Informoval, že ohľadom schodišťa interpeloval minulé zastupiteľstvo a následne mu bolo povedané, že sa s tým bude oddelenie zaoberať. Konštatoval, že takých, ktorým nebola vyhovená žiadosť je viac, ale v tejto veci ešte stále nie je rozhodnuté a preto to nie je v MsZ. RNDr. Balážová – informovala, že poslanec Milan Miškóci vysvetlil, prečo táto záležitosť nie je ukončená. Viera Mišíková – informovala, že je členkou výstavbovej komisie a práve z toho dôvodu, že je tam sťažený prístup a malý priestor uvažovali nad dvojpodlažnými garážami. Technicky si dali vysvetliť určité veci a snažia sa uspokojiť čo najviac ľudí. Takýto istý problém sa vyskytol aj na Ul. J. Horvátha, pretože počet garáží bol menší, ako počet záujemcov. Rozhodlo sa, že sa tam parkovacie miesta nechajú iba kvôli tomu, aby nevznikali problémy. O situácií parkovania už viackrát diskutovali, ale v meste Kremnica je to veľký problém. Konštatovala, že zámerne nechcú nikomu ublížiť, ale nedá sa vyhovieť všetkým. Vyjadrila sa, že by sa bránila tak isto ako pán Hrúza a snažila by sa urobiť všetko pre to, aby jej auto ostalo vo vnútri. Chápe jeho požiadavku, ale niekedy sa to nedá spraviť tak, aby boli všetci spokojní. Zámerne nechcú nikomu ublížiť. Konštatovala, že práca poslanca nie je v tom, aby prišiel za dotyčným, ale ak je komisia, ktorá rozhodne, tak je tu niekto výkonný, ktorý dáva dotyčnému vedieť. Alebo Mestský úrad oznámi dotyčnému, keď je vo veci rozhodnuté. Túto vec neuzavreli a dohodli sa, že si chcú určité veci ešte vyjasniť a majú to na programe v pondelok na komisií, kde sa budú snažiť nájsť lepšie riešenie.
Viliam Kuracina – konštatoval, že v zápisnici z komisie je uznesenie, podľa ktorého nemožno usudzovať to, že komisia bude k tejto veci ešte zasadať. Považoval to za skončené. V Kremnici pozná ľudí, ktorí majú napríklad dve, alebo tri garáže. Informoval, že má prenajatú jedu garáž, ktorá je skôr šopou, ktorú musí do roku 2015 zlikvidovať a z tohto dôvodu to riešil takýmto spôsobom. Nevie, či Milan Miškóci je schopný o tejto veci sám rozhodovať, keď že sa dopredu vyjadril, že mu garáž pridelená nebude.

Ing. Klára Popová – informovala, že sa na konci minulého roka pýtala, ako sa zabezpečia náletové dreviny, ktoré sa rozšírili v múre na Ul. Kollárovej, ktoré tento múr poškodzujú. Bolo to opílené, ale znovu to rastie. Minulý rok bol rozdiel v múre nebadateľný, ale teraz je rozdiel niekoľko cm s tým, že korene ktoré, sa v múre nachádzajú, ho trhajú. Jedna časť múru ide hore a druhá časť múru padá. Takto je poškodzovaný na celom úseku. Opätovne sa opýtala, čo sa v tejto veci spravilo, alebo čo sa ide v tejto veci robiť. Ing. Andrea Mutňanská – informovala, že ich môžu opätovne vypíliť a natrieť Herbicídom. Konštatovala, že Herbicíd nie je až taký účinný, aby po prvom nátere účinkoval. Musí sa to robiť opätovne a stále. Nevie, čo iné by v tejto veci podnikli.

Ing. Klára Popová – oslovili ju občania bývajúci na ul. Angyalovej za Cool Foodom, Majú problém s tým, že povrch cesty je nespevnený. Sú tam veľké jamy a v čase dažďov nedokážu prejsť bez toho, aby neprešli cez vodu. Opýtala sa, či sa o tom vie a čo sa v tejto veci ide robiť. Bc. Peter Grosch – informoval, že sú s obyvateľmi, ktorí na Ul. Angyalovej bývajú dohodnutí a našli určité riešenie, ktoré nie je trvalé, ale iba dočasné.

Ing. Klára Popová – opýtala sa, ako stojíme s prípravami na opravu múru na Ul. Kollárovej druhá časť.
Bc. Peter Grosch – informoval, že boli na obhliadke a všetky podklady sú pripravené.

Ing. Klára Popová – opýtala sa RNDr. Balážovej ako sa pokročilo so zmluvami Coimex
aby sme si ujasnili vzťahy. RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že jej dá písomnú odpoveď.

Ing. Klára Popová – poďakovala odd. TS, že spojazdnili uličku medzi Ul. Kollárovu a Ul. Zlatou.

Viera Mišíková – informovala, že 2 mesiace dozadu sa rozprávali o odpade na Ul. Kollárovej, ktorý vyhadzovali obyvatelia domu z okien. Je to súkromný odpredaný dom a dozvedela sa, že odpad odvážajú Technické služby. Vtedy bol daný návrh na oslovenie a upozornenie majiteľa, aby si to dal do poriadku, alebo mu prípadne vyčísliť hodnotu odvozov odpadu na útraty mesta. Dala návrh, aby sa oslovil aj Regionálny úrad pre šírenie možnej nákazy. Opýtala sa, či sa v tejto veci ďalej konalo. Bc. Peter Grosch – informoval, že mal stretnutie s majiteľom domu. Upozornil ho, ale pozemok, na ktorom dom stojí patrí mestu. Vysvetlil mu, že v prípade ak sa to bude znovu opakovať a nebude si na to dávať pozor, podajú na neho žalobu.

Ing. Milan Žabka – informoval, že dňa 07. 05. 2014 sa konala v parku oslava dňa víťazstva nad fašizmom. Bol tam aj pán vice primátor a poslankyňa Národnej rady. Keď sa pýtali, kde je primátorka RNDr. Balážová, bolo im povedané, že je u nej veľvyslankyňa ČR Lívia Klausová. Opýtal sa RNDr. Balážovej, prečo poslanci MsZ neboli o tejto návšteve informovaní a prečo neboli pozvaní na stretnutie s ňou. Konštatoval, že pani veľvyslankyňa by sa určite rada zúčastnila na odovzdávaní venca padlým hrdinom. Uviedol, že v Novej Bani starostka bez problémov zvolala zasadnutie MsZ, keď prišiel na návštevu veľvyslanec z Bulharska. Tak isto to bolo aj v prípade návštevy mesta Žiar nad Hronom ruským veľvyslancom. Nevedeli o tom, že pani veľvyslankyňa prišla a mrzí ho, že RNDr. Balážová nemala ani toľko námahy, aby im dala o tejto návšteve vedieť. RNDr. Balážová – informovala, že pani veľvyslankyňa Lívia Klausová sa chcela stretnúť osobne s ňou a požiadavka zo strany veľvyslanectva nebola o stretnutie s poslancami MsZ, ale s primátorkou mesta. Konštatovala, že návštevu riešili tak, ako si to veľvyslanectvo určilo. Ing. Klára Popová – opýtala sa, čo bolo cieľom návštevy veľvyslankyne Lívie Klauseovej v Kremnici. RNDr. Balážová – uviedla, že pod záštitou veľvyslankyne Lívie Klausovej sa usporadúva medzinárodný hudobný festival v Kutnej Hore a prišla ju osobne pozvať, aby sa tohto festivalu zúčastnila. Ing. Lujza Pračková – opýtala sa, či bola požiadavka veľvyslanectva aj neinformovať poslancov MsZ, pretože je zvláštne že poslanci MsZ sa o takejto významnej udalosti nedozvedia od primátorky mesta. Osobne sa to dozvedela z webovej stránky mesta, kde nebol uvedený ani dôvod jej návštevy. Myslí si, že by mali byť z úst samotnej primátorky informovaní o takejto udalosti. RNDr. Balážová – informovala, že ju navštevujú rôzne osobnosti a nepovažuje za nevyhnutné o všetkých návštevách informovať poslancov MsZ. Mgr. Lujza Pračková – konštatovala, že veľvyslanec Českej republiky je najvyšší predstaviteľ Českej republiky na území Slovenska, čo znamená, že ako keby do nášho mesta prišiel prezident Slovenskej republiky. Opýtala sa, ako často ju navštevujú veľvyslanci iných krajín. RNDr. Balážová – informovala, že ako primátorku mesta ju veľvyslanci iných krajín už navštívili a myslí si, že je to v poriadku. Ing. Lujza Pračková – nevytýka jej, že ju navštevujú aj iný veľvyslanci a opýtala sa, prečo o takýchto informáciách nevedia poslanci MsZ. RNDr. Balážová – konštatovala, že si nemyslí, že je to nevyhnutné a ďalej k tomu nemá čo dodať. Marián Vojtko – necíti sa byť dotknutý ani urazený, že sa nezúčastnil stretnutia s veľvyslankyňou Líviou Klausovou. Konštatoval, že bývalo dobrým zvykom aj v tejto samospráve, že sa na podobných veciach podieľali všetci a teší ho to, že práve RNDr. Balážová je pozývaná na kultúrne podujatia našich partnerských miest, pretože za 8 rokov jej primátorovania sa podpora kultúry v našom meste dostala na historické minimum. Pamätá si jej nástup do funkcie, kedy chcela zlikvidovať Kremnické Gagy tým, že im chcela zobrať jedinú dotáciu, ktorú od mesta dostali. Je veľmi rád, že sa veci zmenili a že zastupuje mesto Kremnica na kultúrnych fórach a podujatiach našich partnerských miest a že má záujem o kultúru ako takú. RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že to, čo tvrdí pán Vojtko, nie je pravda a nikdy nemala záujem na tom, aby sa Kremnické Gagy skončili.
Norbert Boldiš – poďakoval, že robí Kremnickému baníctvu reklama formou článku v Kremnických novinách o Kremnickej klopačke. Veľmi ho to potešilo, ale na druhej strane ho to sklamalo z toho dôvodu, že viackrát prosil a žiadal, aby o téme Klopačky debatovali. Preto znovu poprosil, aby sa znovu stretli a debatovali na tému Klopačky a tak isto aj Baníckych náučných chodníkov. Konštatoval, že v lete príde do nášho mesta veľa baníkov z baníckych miest a obcí Slovenska, určite aj zo zahraničia a myslí si, že by si náš náučný banícky chodník radi pozreli. Ďalej konštatoval, že na komisií debatovali o možnosti preloženia značky pred Jednotou, kde začína Pešia Zóna. Konštatoval, že keby sa značka preložila o kúsok ďalej, tak by sa získalo 5-10 parkovacích miest. Opýtal sa, kedy sa to bude dať preložiť. Ďalej sa opýtal Bc. Groscha či sa už spýtal pani Maršalkovej ohľadne osadenia lavičky na Pešej Zóne. Bc. Peter Grosch – informoval, že pani Maršalková lavičky neschválila.

Norbert Boldiš – poďakoval, za zasypanie jamy pri ľahkoatletickom ihrisku. Ďalej informoval, že pri bytovkách ľudia kosia mestský pozemok a opýtal sa, kto by im to odviezol preč. Ing. Andrea Mutňanská – vyjadrila sa, aby jej ľudia zavolali a ona to dá odviezť.

Norbert Boldiš – informoval, že sa mu občania sťažovali ohľadom neporiadku okolo objektu škôlky pod Elektrovodom a opýtal sa, či by sa to dalo nejakým spôsobom vyriešiť.

Ing. Lujza Pračková – informovala, že v rámci rozdelenia finančných prostriedkov, ktoré im prišli zo štátneho rozpočtu v rámci uznesenia MsZ schválili finančnú čiastku na obnovu pamätníka I. svetovej vojny. Opýtala sa, či tam bol podaný návrh na vyhlásenie kultúrnej pamiatky. Ďalej sa opýtala, kedy a v akom znení odpoveď prišla. Ing. Marián Sikorai – informoval, že začiatkom apríla prišlo z Pamiatkového úradu v Bratislave vyjadrenie, kde vyhodnotili všetky okolnosti a dospeli k názoru, že pamätník nespĺňa podmienky nato, aby bol zaradený ako kultúrna pamiatka. Odporučili ho ponechať ako pamätihodnosť. Ing. Lujza Pračková – opýtala sa RNDr. Balážovej, prečo nebola poslancom MsZ táto informácia daná skôr a či MsZ bude ďalej rozhodovať o finančných prostriedkoch, ktoré boli určené práve na túto akciu. RNDr. Balážová – informovala, že oddelenie výstavby a životného prostredia pripravuje komplexnú správu o postupe jednotlivých investičných akcií a o využívaní týchto finančných prostriedkov. Dohodli sa, že budúci týždeň bude distribuovaná. V I. zmene rozpočtu, ktorá sa bude pripravovať sa určite bude o týchto peniazoch rokovať z toho dôvodu, že zmena rozpočtu sa musí pripraviť tak, aby spĺňala všetky kritériá na použitie týchto finančných prostriedkov. Ing. Lujza Pračková – išlo jej o to, či o prerozdeľovaní finančných prostriedkov bude rozhodovať MsZ.

Ivan Petráš – opýtal sa, či sme sa odvolali proti nesúhlasnému stanovisku KPÚ projektu zasnežovaniu námestia. RNDr. Balážová – konštatovala, že bola vykonaná návšteva a prieskum zo strany pracovníkov Pamiatkového úradu v Bratislave a podarilo sa jej ich presvedčiť, aby sa v rámci námestia moli urobiť rozvody vody na zasnežovanie a na ukotvenie snežných tyčí. Uviedla, že Pamiatkový úrad nesúhlasil s uložením pevného potrubia cez pivnice kláštora. Boli ochotní pripustiť to, aby sa to robilo provizórnym mobilným spôsobom, ako doteraz. Ale ak by to malo byť pevné potrubie, tak v tom prípade s tým súhlasiť nebudú. Súvisí to aj s tým, že majiteľ kláštora pán farár Krajč dal zamietajúce stanovisko a nesúhlasí s tým, aby tam boli potrubia položené. Tým pádom sa nedá rozhodnúť v prospech tejto stavby. Konštatovala, že konečné stanovisko má oddelenie výstavby a životného prostredia. Ivan Petráš – mrzí ho, že tomu venoval veľa času a nikto mu nepovedal, že je tu kontrola, pretože by aj on k tomu rád niečo povedal. RNDr. Balážová – informovala, že sa objavil záujemca o kúpu kláštora a vtedy si pán farár uvedomil, že s takýmto vecným bremenom by to oveľa ťažšie predávali.
Ivan Petráš – konštatoval, že má iný názor na túto vec a opýtal sa, či je možné nájsť ešte nejaké riešenie a dotiahnuť projekt do konca.
RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že ju mrzí to, že nevieme dostať vodu na námestie. Nechce predbiehať udalosti pretože je to zatiaľ iba vo fáze prešetrovania. Konštatovala, že sa vodu na námestie pokúsia dostať z Grobnianskeho vodovodu. Informovala, že včera mala rokovanie s pánom riaditeľom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorý bol veľmi ústretový. Načrtli si, čo všetko treba preskúmať a zistiť a čo by sa dalo v tetoj veci urobiť. Zajtra má Mgr. Kríž stretnutie a požiadal o pomoc pána Fuska. Konštatovala, že sa nechcú vzdať a vodu sa na námestie nejakým spôsobom pokúsia dostať. Ing. Janka Volková – opýtala sa, či by nebolo dobré rokovať aj s vyššími cirkevnými hodnostármi, napríklad s Biskupským úradom. Jaroslav Slašťan – informoval, že kláštor je majetkom farnosti Kremnica. Ing. Milan Žabka – konštatoval, že problém je v tom, že sme zadali zákazku, spravili verejné obstarávanie a KPÚ to potvrdilo a zrazu to stoplo, že sa to robiť nemôže. RNDr. Balážová – vyjadrila sa, že by bolo dobré, keby sa zoznámil zo stanoviskom Pamiatkového úradu v Bratislave. Ing. Janka Volková – konštatovala, že fara je tiež v správe majetku mesta a preto si môžeme vychádzať v ústrety a dohodnúť sa. Ivan Petráš – mrzí ho to, že mal s pánom farárom aj určité osobne dohody. Ďalej ho mrzí to, že keď poslanci robia na nejakom projekte a ide sa do najlepšieho štádia, tak o tom ani nevedia. RNDr. Balážová – myslí si, že postupovali presne tak ako je zákon o správnom konaní, kde sme výkonný orgán a kde sme sa odvolali tak, ako sme sa odvolať mali. Ing. Beáta Kirková – vyjadrila sa, že ju mrzí to, že sme vyrozumenie nemali skôr a možno by nemuselo dôjsť k tejto debate. Logicky jej tiež nie je jasné, že keď sa robil projekt tak sa vydalo kladné stanovisko, riešil sa vhodný systém z potoka a bolo jasné, že to pôjde popod múry kláštora. Nejde o to, že to zastavil farár z hľadiska predaja, ale je tam stanovisko z Pamiatkového úradu, že aj tak by nevydali súhlasné stanovisko robiť trvalé potrubia cez múry kláštora. Keby to bolo na začiatku jasné, tak by sa dal projekt spraviť iným systémom, alebo na inom princípe. Konštatovala, že vyzeráme ako partia ľudí, ktorí rozhadzujú peniaze. Mohlo sa uvažovať nad druhou variantou, ktorá mohla byť toto leto hotová. RNDr. Balážová – tiež bola roztrpčená z toho, že Krajský pamiatkový úrad konal tak ako konal, ale nie je to jediný orgán štátnej správy, ktorý rozhoduje takým spôsobom, ktorý sa nám nepáči.

Viera Mišíková – informovala, že na budúci týždeň začínajú ďalšie kolo komisií, kde budú pripomienkovať dôležitý materiál a to cintorínsku zmluvu. Bola by rada, keby sa tomu venovalo veľa pozornosti zo všetkých strán. Je to dôležitý dokument a preto by bola rada, aby sa to riadne na komisiách prejednalo. Konštatovala, že sa tomu venovalo dosť času a vyzerá to tak, že by sa mohli dotiahnuť veci do konca.

Ing. Klára Popová – opýtala sa Groscha, či máme nové informácie ohľadom múru na Ul. Zlatej v záhrade pána Friča. Bc. Peter Grosch – konštatoval, že je tam závažnejší problém, ako na Ul. Kollárovej a čaká na odsúhlasenie statického posudku a až potom budú vedieť, na akú sumu sa dostanú. Ing. Klára Popová – konštatovala, že časť múru na Ul. Kollárovej stála 30 000,- € a 180 000,- € bude potrebných na opravu múru na Ul. Zlatej. Ing. Milan Žabka – vyjadril sa, že situácia s múrmi v meste Kremnica je taká, aká je. Nemôžeme chcieť od Bc. Groscha, aby všetko robil, pretože nemá vybavenie ani ľudí na to, aby tieto veci zvládol a nie je schopný ich technicky a funkčne spraviť. Ing. Klára Popová – vyjadrila sa, že to je pravda a chcela iba upozorniť na to, že sa tomu veľa rokov nevenovalo a Ing. Kirková niekoľkokrát žiadala, aby poslanci dostávali informácie o tom, v akom stave sú múry a cesty. Konečne sa im to podarilo na múre na Ul. Kollárovej, pretože do toho neustále útočili. Osobne si myslí, že táto iniciatívna nemala ísť od poslancov a že tento systém je postavený na hlavu. Malo to ísť od mesta a možno aj od RNDr. Balážovej, aby povedala poslancom, že múry v Kremnici sú v havarijnom stave, treba sa tým zaoberať a hľadať, ako tento problém ideme vyriešiť. Ale nie, aby poslanci útočili na primátorku a snažili sa ju presvedčiť o potrebe toho, aby sa začala zaoberať opravou, realizáciou a statickým zabezpečením múrov v meste Kremnica.
RNDr. Balážová – konštatovala, že ak nájde všetky staré návrhy rozpočtov, tak dokáže, že už do prvého návrhu rozpočtu navrhovali opravu múrov.

Záver

RNDr. Balážová ukončila o 18:05 hod. 05. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, štyridsiatesiedme v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Marián Vojtko, 1 . overovateľ
Ing. Milan Žabka, 2. overovateľ
Zapísala: Viktória Gretschová

Zdieľať tento príspevok.