Zápisnica č. 9/2014 z mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady

Zápisnica č. 9/2014 z mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady

Zápisnica č. 9/2014 z mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 25.6.2014

Členovia Mestskej rady v Kremnici:
Mgr. Igor Kríž, Norbert Boldiš

Ospravedlnení:
RNDr. Zuzana Balážová
Ing. Klára Popová, Viera Mišíková

Prizvaní a hostia:
Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne

Na zasadnutie MsR prišli len dvaja členovia: Mgr. Igor Kríž a Norbert Boldiš. MsR dňa 25.6.2014 sa nekonala, nakoľko nebola uznášania schopná.

Mgr. Igor Kríž, zástupca primátorky mesta
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.