Platí nové obmedzenie a zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov

Platí nové obmedzenie a zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov

Pôvodné VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov zrušil súd. Nové VZN mestské zastupiteľstvo prijalo na ostatnom zastupiteľstve v júni.

Pôvodné všeobecne záväzné nariadenie mesta o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Kremnica, prijalo mestské zastupiteľstvo v roku 2011. Toto VZN mimo iného obsahovalo aj zákaz podávať alebo požívať alkoholické nápoje na všetkých verejne prístupných miestach intravilánu mesta Kremnica, od pondelka až do nedele v čase od 05,00 hodiny do 03,00 hodiny nasledujúceho dňa, okrem Silvestra a Nového roka.

Voči tomuto VZN však Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom podala v máji 2012 protest prokurátora, keďže podľa názoru prokurátora je toto VZN v rozpore s ustanoveniami viacerých zákonov. Mesto Kremnica ale protestu prokurátora nevyhovelo. Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom preto podala na Krajský súd v Banskej Bystrici proti mestu Kremnica žalobu a súd v auguste 2013 rozhodol, že VZN nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zákonom o priestupkoch.

“Dospeli sme k záveru, že lepšie ako pokúsiť sa uviesť naše staré VZN do súladu s právnymi predpismi, bude vypracovanie nového VZN, ktoré by zakotvovalo zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach mesta Kremnica takým spôsobom, že to nebude v rozpore s právnymi predpismi. Pozitívom je, že medzitým bola aj vďaka tlaku zo strany viacerých miest, prijatá novela zákona, ktorá podmienky pre prijatie takéhoto VZN zjednodušila,” hovorí náčelník mestskej polície Roman Brhlík.

Tri mesiace v čase, odkedy prestalo platiť staré VZN, do prijatia nového nariadenia, mestská polícia nemohla postihovať konzumáciu alkoholických nápojov na verejnosti. Podľa občianskeho súdneho poriadku, ak súd rozhodne, že medzi VZN a právnymi predpismi je nesúlad, VZN stráca účinnosť a obec je povinná do šiestich mesiacov uviesť svoje VZN do súladu s právnymi predpismi. Ak tak obec dovtedy neurobí, VZN stráca platnosť. Staré VZN teda stratilo účinnosť v septembri 2013 a platnosť v marci 2014. Nové VZN mestské zastupiteľstvo prijalo na ostatnom zastupiteľstve v júni.

“Je potrebné, aby mesto Kremnica malo také VZN, ktorým sa obmedzí voľná konzumácia alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Takéto prípady sa vyskytovali aj v čase, kedy VZN neplatilo a pokiaľ neboli spojené s ďalšími negatívnymi javmi, ako napríklad nadmerná hlučnosť, ataky voči okoloidúcim, znečisťovanie verejného priestranstva, neboli prakticky nijako postihnuteľné. Táto situácia bola pre činnosť Mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku na území mesta nevyhovujúca. Som rád, že mestské zastupiteľstvo prijalo nové VZN, ktoré je v súlade so zákonmi a upravuje obmedzenia a zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach,” uzatvára Roman Brhlík.

Čo prináša VZN o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica

• Účelom VZN je upraviť obmedzenia alebo zákazy podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v územnom obvode Kremnica, a to z dôvodu ochrany verejného poriadku v meste.
• VZN vymedzuje verejne prístupné miesta v územnom obvode mesta Kremnica, v ktorých je obmedzené alebo zakázané podávanie a požívanie alkoholických nápojov. Sú to verejne prístupné miesta slúžiace na verejné užívanie, najmä: verejné komunikácie, parkoviská, chodníky, námestia, plochy verejne zelene, cintoríny, verejné parky, detské ihriská, verejne prístupné priestory slúžiace na rekreáciu, šport, kultúru, autobusové a železničné stanovištia a pod.
• Alkoholickými nápojmi sú: liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
• Na verejne prístupných miestach v územnom obvode meste Kremnica sa podávanie a požívanie alkoholických nápojov zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na exteriérové sedenie pred prevádzkami pohostinských zariadení prevádzkovaných so súhlasom mesta Kremnica, verejné kultúrne podujatia organizované so súhlasom mesta Kremnica, príležitostné trh s povoleným predajom alkoholických nápojov a verejné športové a turistické podujatia organizované so súhlasom mesta Kremnica. Zákaz sa tiež nevzťahuje na Silvester a Nový rok.
• Kontrolu dodržiavania zákazov, obmedzení a povinností na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov vykonáva Mestská polícia, ktorá oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. Riaditeľ školy a vedúci pedagogickí zamestnanci sú taktiež povinní oznámiť mestu požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
• Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, môže mesto uložiť pokutu od 165 € do 6 638 €.
• Za porušenie zákazu maloletou osobou do 14 rokov môže mesto uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 €. Za porušenie zákazu mladistvou osobou do 18 rokov jej mesto uloží pokarhanie. V odôvodnených prípadoch jej uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.