Uznesenia zo 7. Mestského zastupiteľstva

Uznesenia zo 7. Mestského zastupiteľstva v Kremnici konaného dňa 19. júna 2014

Uznesenie číslo 72 /1406

vo veci návrhu VZN č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2014 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 73 /1406

vo veci použitia finančných prostriedkov z fondu Ministerstva financií určených na financovanie obnovy kultúrnych pamiatok, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 17/1201 zo dňa 26. januára 2012

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ k o n š t a t u j e,

že čerpanie finančných prostriedkov, ktoré mesto Kremnica získalo z fondu Ministerstva financií na obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 275 500 € v roku 2012, a ktoré boli uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/1201 zo dňa 26. januára 2012 schválené na financovanie obnovy kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta Kremnica sa použilo len na obnovu Radnice spolu vo výške 76 000 €, na projektovú dokumentáciu – obnova Zechenterovho domu a na rekonštrukciu schodov na faru vo výške 12 000 €

B/ v y j a d r u j e

nespokojnosť s postupom financovania ostatných prác a obavu, že zvyšné finančné prostriedky nebudú do 31.12.2014 použité v zmysle citovaného uznesenia t.j. na projektovú dokumentáciu obnovy objektu knižnice, projektovú dokumentáciu obnovy meštianskeho domu na ulici Dolná č. 95/58, Kremnica a presunuté finančné prostriedky zo Zechenterovej záhrady vo výške 114 500 € na obnovu Základnej školy Pavla Križku a budú musieť byť vrátené Ministerstvu financií

C/ u k l a d á

Mestskému úradu:

1. vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre obnovu objektu knižnice
2. vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie obnovy meštianskeho domu na ulici Dolná č. 95/58, Kremnica
3. predložiť MsZ dňa 10.07.2014 plán na vyčerpanie zvyšných finančných prostriedkov vo výške 180 500 €, ktoré je potrebné vyčerpať do 31.12.2014

zodpovedný: v texte
termín: ihneď

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 75 /1406

vo veci správy o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2014 za Mestský bytový podnik Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu k 31.03.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 76 /1406

vo veci správy o plnení plánu nákladov a výnosov k 31.03.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení nákladov a výnosov k 31.03.2014 za Kultúrne a informačného centrum mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 77/1406

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 820 790 €
výdavky: 3 659 853 €
saldo: 160 937 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 393 719 €
výdavky: 781 910 €
saldo: – 388 191 €
Finančné operácie: príjmy: 376 187 €
výdavky: 142 362 €
saldo: 233 825 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Ing. Milan Žabka, Mgr. Igor Kríž, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 78/1406

vo veci schválenia návrhu 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2014
Rozpočet 2014 I. zmena 2014 Rozdiel
Príjmy: HČ 126.596 € HČ 130.596 € 4.000 €
Výdavky: HČ 126.596 € HČ 130.596 € 4.000 €
Saldo: HČ 0 € HČ 0 €

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 79/1406

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2014 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2014 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1.342 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúry vo výške 1.342 € nasledovne:
a) KREMNICKÉ DIVADO V PODZEMÍ n.o. 1.000 €
b) Matica Slovenská 150 €
c) Knižnica Jána Kollára 192 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 31.07.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 80 /1406

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2014 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2014 pre oblasť telesná kultúra. v celkovej výške 800 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu športu pre TJ Kremnica – volejbalový oddiel vo výške 800 €.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnuté dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 31.07.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA:8 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Dušan Privalinec)

Uznesenie číslo 81 /1406

vo veci informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
1. informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
2. návrh výberovej komisie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
3. vymenovanie Mgr. art. Mareka Žufku za riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici primátorkou mesta Kremnica dňom 01.07.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 82/1406

vo veci súhlasu prenajímateľa dať do podnájmu nebytové priestory v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ u d e ľ u j e
súhlas prenajímateľa na podnájom nebytových priestorov v zmysle Čl. 5 bod 3 Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi Mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica a spoločnosťou ALFA, spol. s r. o., Dolná 19, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „ALFA, spol. s r. o.“) pre podnájomcu – spoločnosť Neurolocus, s. r. o., Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 36 787 451 (ďalej len „Neurolocus, s. r. o.“).
Udelenie súhlasu je podmienené splnením nasledovných podmienok:
1. Spoločnosť ALFA, spol. s r. o., sa zaväzuje počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcu so súhlasom prenajímateľa do nebytových priestorov po spoločnosti Neurolocus, s. r. o.
2. V prípade, že sa spoločnosti ALFA, spol. s r. o. nepodarí zabezpečiť nájomcu do uvoľnených nebytových priestorov po spoločnosti Neurolocus, s. r. o., spoločnosť ALFA, spol. s r. o. sa zaväzuje znášať nájom a náklady súvisiace s nájmom podľa poslednej platnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou Neurolocus, s. r. o. a mestom Kremnica.

B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu A/ uznesenia .
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31. 07. 2014

PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 83/1406

vo veci žiadosti o súhlas so zmenou predmetu nájmu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu nájomnej zmluvy zo dňa 20.05.2004 so spoločnosťou SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202 nasledovne:
1. rozšírenie predmetu nájmu o anténnu jednotku podľa priloženej projektovej dokumentácie
2. navýšenie nájomného o 100 €/rok z dôvodu rozšírenia predmetu nájmu

B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.07.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA:8 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 84/1406

vo veci zmeny spoluvlastníckeho podielu nebytových priestorov v dome súp. č. 46/15 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu spoluvlastníckeho podielu zapísaného na LV č. 2861 pre katastrálne územie Kremnica nasledovne:
Nebytový priestor vo vchode 15 v suteréne domu č. súp. 46
– podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 570/35924 (pivnica),
Nebytový priestor na prízemí v nebytovej budove (dreváreň) č. súp. 1389
– podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 1187/35924

B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zrealizovať zmenu podľa uznesenia na LV č. 2861
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.10.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 85/1406

vo veci žiadosti Denisy Šarköziovej, bytom Ulica Jurka Langsfelda 711/39, Kremnica a Lukáša Špaňu, bytom Perecká 12, Levice o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 213 – zastavené plochy a nádvoria (právna parcela EKN 1419/6) a časti pozemku parcelné číslo CKN 212 – záhrady v katastrálnom území Kremnica, spolu s výmerou cca 260 m2 , okrem časti pozemku pod prístupovým chodníkom ku vchodu domu súpisné číslo 711 a časti pozemku pod bývalou práčovňou, Denise Šarköziovej, bytom Ulica Jurka Langsfelda711/39, Kremnica a Lukášovi Špaňovi, bytom Perecká 12, Levice, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Podmienkou odpredaja pozemkov je, že žiadatelia predložia geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemkov. Pozemky sa odpredávajú za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov priľahlých k polovici domu súpisné číslo 711, ktorá je vlastníctvom žiadateľov, zapísaná na liste vlastníctva č. 2829 pre katastrálne územie Kremnica.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu OEaPA oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom. K zameraniu pozemkov prizvať zástupcov OVa ŽP a Mestského bytového podniku.
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 31.07.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA:9 (Jaroslav Slašťan, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 86/1406

vo veci zverenia objektov vo dvore radnice do správy Mestského bytového podniku v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zverenie objektov postavených vo dvore radnice do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, od 01.06.2014, a to:
– hospodárska budova súp. č. 1004, postavená na pozemku parc. č. CKN 513/9 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 €,
– hospodárska budova súp. č. 1005, postavená na pozemku parc. č. CKN 513/5 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 €,
– budova skladu súp. č. 1006, postavená na pozemku parc. č. 1006, postavená na pozemku parc. č. CKN 513/6 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 €,
– budova garáže súp. č. 1007, postavená na pozemku parc. č. CKN 513/7 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 €,

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Kremnica
zodpovedná: Ing. Nováková
termín: 30.06.2014.

PREZENTÁCIA: 9
ZA:6 ( Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Jaroslav Slašťan, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková)

Uznesenie číslo 87/1406

vo veci návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

1. Doplnenie článku 2 odseku 4, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici o znenie:

„Súčasťou každého návrhu programu riadneho zasadnutia MsZ sú nasledovné body:
a) Priestor pre verejnosť
b) Interpelácie
c) Rôzne“

2. Za článok 12 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici dopĺňa nový článok 12 a), ktorý znie:
„Priestor pre verejnosť

1. Jedným z obligatórnych bodov programu riadneho zasadnutia MsZ je bod „Priestor pre verejnosť“. Mestské zastupiteľstvo môže v rámci schvaľovania programu na úvod svojho zasadnutia tento bod hlasovaním vylúčiť.
2. V rámci časového limitu určeného pre tento bod môžu občania mesta, fyzické a právnické osoby pôsobiace na území mesta (ďalej občan), vystúpiť so svojimi príspevkami dotýkajúcich sa ich potrieb, požiadaviek, návrhov, aktivít a pod. smerujúcich na orgány samosprávy mesta a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.
3. Bod „Priestor pre verejnosť“ je zaradený do programu v čase od 17,30 hod v trvaní 30 minút.
4. Predsedajúci vedie zasadnutie tak, aby začiatok bodu „Priestor pre verejnosť“ bol dodržaný.
Uvedený bod otvorí predsedajúci až po prerokovaní prebiehajúceho bodu vrátane schválenia uznesení. V prípade časového predstihu pokračuje MsZ v rokovaní ďalších bodov až do 17,30 hod.
5. Predsedajúci záujemcov vyzýva na vystúpenie v trvaní 5 minút. O možnom predĺžení limitu rozhodujú poslanci hlasovaním na návrh predsedajúceho.
6. V prípade, že občan nehovorí k téme, nedodrží rámec slušného vystupovania a časový limit, predsedajúci mu odoberie slovo.“

B/ ž i a d a

Mestský úrad zapracovať dodatok č. 4 do Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

Uznesenie primátorka mesta nepodpísala v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.

PREZENTÁCIA: 9
ZA:5 (Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová)
PROTI: 3 (Norbert Boldiš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Pračková)

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Lujza Pračková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.